Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Реферат: Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки ПЛАНВступ 1. Правопорушенням у галузі екологічної безпеки 2. Адміністративна відповідальність Висновок Література ВступПідставою юридичної відповідальності у галузі екологічної безпеки є вчинення екологічного правопорушення. Чинне екологічне законодавство закріплює перелік правопорушень у галузі екологічної: безпеки. Зокрема, у ст.68 Закону України &quo ;Про охорону навколишнього природного середовища&quo ; виділені такі види правопорушень: порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище; порушення норм екологічної безпеки; порушення екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об’єктів; допущення наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище; невжиття заходів щодо попередження та ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище; порушення природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних та радіоактивних речовин, виробничих, побутових та інших видів відходів та інші. 1. Правопорушенням у галузі екологічної безпекиНайбільш поширеним правопорушенням у галузі екологічної безпеки є недотримання відповідних екологічних нормативів, норм та правил. Під екологічними нормативами слід розуміти єдині та обов’язково нормовані межі, обсяги, регламенти, що містять кількісні та якісні показники, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища, екологічну безпеку суспільства та здоров’я людини, визначають допустиме навантаження антропогенної діяльності на навколишнє природне середовище. Закон України &quo ;Про охорону навколишнього природного середовища&quo ; визначає кілька видів нормативів екологічної безпеки. Між тим, як справедливо зазначається в юридичній літературі, виявити порушення екологічної безпеки проблематично через відсутність технічних пристроїв, автоматизованих систем контролю за джерелом екологічної безпеки та синкретичним характером концентрації забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі. Тому є певні труднощі і у доказуванні цих правопорушень. Не випадково їм притаманна висока латентність, що ускладнює процес притягнення винних до юридичної відповідальності. Порушення нормативів екологічної безпеки створює умови для екологічного ризику та в результаті призводить до виникнення реальної екологічної небезпеки для життя, здоров’я людини та навколишнього природного середовища. Правопорушення у сфері екологічної безпеки є різновидом екологічних правопорушень. Правопорушення можливі як при порушенні вимог екологічної безпеки у процесі здійснення різних видів господарської діяльності, так і у разі невиконання заходів у процесі ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій або їх попередження.

З урахуванням ступеня суспільної небезпеки вони поділяються на проступки та злочини. Згідно з видами екологічних правопорушень у галузі забезпечення екологічної безпеки винні особи можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної або цивільно-правової відповідальності. 2. Адміністративна відповідальністьАдміністративна відповідальність є різновидом юридичної відповідальності. В Кодексі України про адміністративні правопорушення закріплено кілька складів правопорушень, що передбачають відповідальність громадян та посадових осіб за порушення екологічної безпеки. Так, адміністративна відповідальність настає: за невиконання зобов’язань по реєстрації у судових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами (ст.62); недотримання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об’єктів або споруд (ст.791); невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалі (ст.911). Кримінальна відповідальність за екологічний злочин у галузі екологічної безпеки передбачена за: порушення правил безпеки гірничих робіт (ст.218 КК); порушення правил по боротьбі з епідеміями (ст.227 КК); порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення радіоактивних матеріалів (ст.2285 КК); незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини (ст.2287 КК До кримінальних злочинів у цій галузі можна віднести також і ст.221 КК України, яка передбачає відповідальність за утаювання або пекручення відомостей про стан екологічної обстановки чи захворюваності населення. ВисновокНезалежно від притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності вони повинні нести цивільно-правову відповідальність у разі заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу або здоров’ю громадян. Цивільно-правова відповідальність передбачає обов’язок юридичних та фізичних ociб відшкодування шкоди, заподіяної ними внаслідок порушення нормативів, вимог та норм екологічної безпеки, тобто покладає на винних осіб майнові або інші зобов’язання. Чинне екологічне законодавство (ст.69 Закону України &quo ;Про охорону навколишнього природного середовища&quo ;) передбачає відшкодування заподіяної шкоди, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення та незалежно від плати за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів. Згідно із затвердженим переліком багато видів діяльності та об’єктів складають підвищену екологічну небезпеку для навколишнього природного середовища. Законодавство відносить такі види діяльності та об’єкти до джерел підвищеної екологічної небезпеки. Особи, що володіють джерелами підвищеної екологічної небезпеки, зобов’язані компенсувати заподіяну шкоду громадянам та юридичним особам, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок стихійних природних явищ чи навмисних дій потерпілих.

Шкода може бути заподіяна як навколишньому природному середовищу так і здоров’ю та майну громадян або майну юридичних осіб. Відшкодування шкоди, спричиненої навколишньому природному середовищу передбачається двома засобами: в натурі або грошовому вираженні згідно із затвердженими у встановленому порядку таксами, а також методиками обчислення розміру шкоди а за їх відсутності - за фактичними витратами на відновлення порушеного стану навколишнього природного середовища. Шкода, заподіяна здоров’ю та життю громадян, компенсується згідно із цивільним законодавством. Для відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю громадян, у першу чергу необхідно довести причинний зв’язок між діяльністю винної особи та забрудненням навколишнього природного середовища, а також впливом цього середовища та спричиненою шкодою. Вказана категорія спорів є найбільш складною бо забруднення навколишнього середовища, як правило, викликається сукупною дією декількох джерел забруднення і дуже важко довести причинний зв’язок. Література Баб’як О. С, Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. - 216 с. Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна і Особлива частина): Навч. Посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 192 с. Екологічне право. Особлива частина Підручник. Для студентів юридичних вузів і факультетів. За редакцією академіка АПрН України, В.І. Андрейцева. К.: Істина, 2001 Екологічне право України За редакцією професорів В.К. Попова і А.П. Гетьмани. Харків, &quo ;Право&quo ;. 2001 Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: ТОВ &quo ;Видавництво &quo ;Юридична думка&quo ;, 2005. - 848 с Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. – К., 1991. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Львів: “Новий Світ-2000”, 2003. - 248 с.

Пєрацького цілком не була ворожа до української меншости”, – і від себе газета додала: „Ми не твердили, що генерал Пєрацький був міністром внутрішніх справ під час „пацифікації”. Тоді він був головою польської таємної поліції в складі міністерства Складковского. Як такий, ген. Пєрацький був відповідальний за переведення „пацифікації” у Східній Галичині в 1930 році. Він був також відповідальний за „пацифікацію” в Ліському повіті в 1931 р. та на Волині й Поліссі в 1932 році (про ті пацифікації в польській пресі не згадувано ні словом!). Його миролюбні промови служили тільки для того, щоб перед світом закрити ті жорстокі вчинки, за які він і його уряд були відповідальні”.[238] Це відповідь на питання, за що було вбито польського міністра Пєрацького, дана англійською пресою, найпереконливіше, як цілком об'єктивна, бож навіть ніхто з поляків не може твердити, що англійці однобічно підтримували українців, або що чомусь-то були ворожо наставлені до поляків. Подібне вияснення подала й чеська пресова агенція „Центро-прес” у своєму повідомленні про смерть Пєрацького, назвавши його „кривавим міністром”, що сплямив свої руки кров'ю тисяч невинних українців.[239] На відповідальність Пєрацького за стосування жорстокого поліційного терору супроти українців звернула увагу й інша чужинецька преса

1. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

2. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

3. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

4. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

5. Юридична відповідальність

6. Юридична відповідальність у підприємництві
7. Відповідальність за податкові правопорушення
8. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

9. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

10. Відповідальність аудитора

11. Відповідальність бухгалтера

12. Адміністративна відповідальність

13. Адміністративна відповідальність в Україні

14. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

15. Кримінальна відповідальність в Україні

16. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

18. Кримінальна відповідальність медичних працівників

19. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

20. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

21. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

22. Відповідальність в конституційному праві
23. Відповідальність за згвалтування
24. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

25. Відповідальність у міжнародному праві

26. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

27. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

28. Актуальні проблеми у сфері екологічної безпеки

29. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

30. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

31. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

32. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры

33. Сутність і зміст педагогічної етики

34. Формування екологічної культури молодших школярів

35. Формування екологічної свідомості школярів

36. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

37. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

38. Екологічно чисті ліки. Вимоги до їх виробництва
39. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття
40. Система екологічної сертифікації

41. Функції управління в галузі екології

42. Локалізація екологічної загрози забруднення атмосфери від пилу спалювання вугілля на ТЕС

43. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

44. Гігієничне обґрунтування хімічної безпеки харчування населення в умовах індустріального регіону

45. Екологічна безпека

46. Екологічна безпека літосфери

47. Екологічна безпека Приморських територій Криму

48. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

49. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

50. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

51. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

52. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

53. Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини

54. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП
55. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення
56. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

57. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

58. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

59. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

60. Екологія як теоретико-наукова основа природоохоронної галузі

61. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

62. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

63. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

64. Дальний Восток как ПТК

Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее
Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Владимир Клавдиевич Арсеньев — выдающийся исследователь Дальнего Востока

66. Введение в теплоэнергетику Дальнего Востока

67. Первооткрыватели Дальнего Востока

68. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

69. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

70. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)
71. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие
72. Особенности развития физических качеств у школьников, проживающих на Дальнем Востоке

73. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

74. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

75. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

76. Інвестиційна діяльність страхових компаній

77. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

78. От кризиса к стабилизации. Дальнейшая судьба реформ в России

79. Дальний Восток в годы Великой Отечественной войны

80. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты

81. Развитие Дальнего Востока во второй половине 19 века

82. Из истории борьбы с опиекурением на русском Дальнем Востоке в 1910-1915 гг.

83. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

84. Юридична характеристика складу злочину Диверсія

85. Русское религиозное искусство конца XIX- начала ХХ века и православные храмы в Русском Зарубежье на Дальнем Востоке

86. Творчість Рембрандта
87. Життя і творчість Івана Франка
88. Маркетингова сутність реклами

89. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

90. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

91. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

92. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

93. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

94. Поняття та сутність менеджменту

95. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

96. Порошковая металлургия и дальнейшая перспектива ее развития

Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг

97. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

98. Діяльність римських магімтратів

99. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.