Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи моделювання та оптимізації використання добрив на сільськогосподарському підприємстві Вивчення об’єкту моделювання Економіко-математичні моделі оптимізації плану використання добрив Розділ 2. Моделювання процесу використання добрив на сільськогосподарському підприємстві 2.1 Постановка задачі 2.2 Базова економіко-математична модель оптимізації використання фондів добрив 2.3 Інформаційне забезпечення економіко-математичної задачі оптимізації використання фондів ресурсів добрив Розділ 3. Моделювання та оптимізація плану використання добрив сільськогосподарським підприємством 3.1 Інформаційна характеристика моделі 3.2 Розробка числової моделі. Матриця задачі 3.3 Розв’язок задачі на комп’ютері 3.4 Аналіз розв’язку Висновки Список використаної літератури Додаток 1 Додаток 2 Вступ Зміцнення і підвищення ефективності аграрного сектору є однією з основних умов соціально-економічного росту. Сприяти цьому може лише зростання врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, але перш за все, необхідне та найбільш важливе – поліпшення використання ґрунтів та підвищення їх родючості, адже головною особливістю сільського господарства є те, що основним предметом і засобом виробництва виступає земля. А, як відомо, від родючості землі залежить продуктивність та економічне становище господарства. На підвищення родючості ґрунтів впливають такі фактори, як: регулювання водного режиму, фізико-хімічних властивостей ґрунту, боротьба з бур'янами та шкідниками тощо. Внесення органічних та мінеральних добрив сприяє збагаченню ґрунтів необхідними поживними речовинами. Добрива по суті самі перетворюються у складові частини урожаю. Саме тому хімізація сільського господарства та насамперед широке застосування добрив є одним з вирішальних факторів подальшого підвищення врожайності сільськогосподарських культур, зниження затрат праці і коштів на виготовлення одиниці продукції, зміцнення економіки сільськогосподарських підприємств. Україна на даному етапі розвитку переживає складну економічну кризу, виходом з якої може стати покращення економічного стану держави за рахунок аграрного сектору. А, як вказувалося раніше, без поліпшення якості ґрунтів здійснити це неможливо. Тому тема курсової роботи є досить актуальна, адже оптимальний розподіл мінеральних добрив є запорукою успішного ведення господарства. В даній роботі розглядаються такі питання: оптимізація розподілу добрив як об’єкт моделювання; економіко-математичні моделі оптимізації плану розподілу та використання добрив; постановка задачі оптимізації плану; базова модель оптимізації розподілу мінеральних добрив у господарстві; практичне застосування базової моделі для оптимізації плану. При написанні курсової роботи, були використані підручники з ґрунтознавства та економіко-математичного моделювання, методичні посібники тощо. Розділ 1. Теоретичні основи моделювання та оптимізації використання добрив на сільськогосподарському підприємстві Вивчення об’єкту моделювання Головною особливістю сільського господарства є те, що основним засобом виробництва тут є земля, від рівня родючості якої залежить продуктивність кожного гектара площі, економічне становище господарства.

Особливе значення добрив полягає втому, що вони по суті самі перетворюються у складові частини врожаю. Д.М. Прянишніков у свій час відмічав, що врожайність сільськогосподарських культур є похідною від добрив, і ось чому хімізація сільського господарства і насамперед широке застосування добрив є одним з вирішальних факторів подальшого підвищення врожайності сільськогосподарських культур, зниження затрат праці і коштів на одиницю продукції, зміцнення економіки господарств. Необхідність ефективно використовувати добрива викликана: економічними аспектами; впливом добрив на якість продукції врожаю; можливим негативним впливом на навколишнє середовище. Розподіл мінеральних добрив повинен здійснюватись у відповідності із потребами в цьому виді ресурсу. На сьогоднішній день хімічна промисловість неповністю задовольняє потреби сільського господарства. В зв’язку з цим виникає задача розподілу обмежених фондів. Розв’язати її без ЕОМ важко, оскільки поставки і число об’єктів споживання постійно зростають. Плани повинні розроблятися з врахуванням науково-обґрунтованих доз внесення добрив, так як їх нестача відображається на врожаї сільськогосподарських культур, а надлишок веде до накопичення в рослинах шкідливих для живих організмів речовин. З метою охорони навколишнього середовища потрібно суворо дотримуватись умов по транспортуванню і зберіганню добрив. Задача розподілу обмежених фондів добрив вирішується на всіх рівнях. За умов зростання виробництва добрив при плануванні рівня застосування їх у господарствах потрібно в кожному конкретному випадку виходити з потреби сільськогосподарських культур в елементах живлення і врахувати запаси рухомих форм поживних речовин в ґрунті. Світовий досвід свідчить, що за оптимальних умов частка добрив у формуванні загального приросту врожаю складає майже половину. Але безконтрольне застосування добрив, незбалансовані дози їх внесення призводять до накопичення у ґрунті таких речовин, як хлор, калій, фтор тощо. Порушується структура ґрунту. Перенасичення його азотом веде до збільшення вмісту нітратів та нітритів у продуктах харчування. Важливим завданням є підвищення віддачі кожного кілограма поживних речовин мінеральних та органічних добрив, внесених у грунт, забезпечення їх ефективного використання. Гостро постає питання раціонального використання добрив, яке б враховувало комплекс біологічних особливостей сільськогосподарських культур, ґрунтово-кліматичних умов їх вирощування, наявність ресурсів добрив, співвідношення цін на продукцію та добрива, забезпечення високих врожаїв тощо. Виникає складна багатопланова задача, для вирішення якої недостатньо традиційних методів. Тому проблема розробки методів раціонального розподілу і використання добрив є актуальною і має не лише галузеве, але і народногосподарське значення. Одним із шляхів розв'язання цієї проблеми є застосування методів економіко-математичного моделювання та ЕОМ. Базова економіко-математичні моделі оптимізації плану використання добрив В комплексі науково-обґрунтованих заходів по підвищенню родючості ґрунтів та інтенсифікації землеробства особливе місце займає хімізація сільського господарства.

Зокрема застосування мінеральних добрив, – найважливіший напрям інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Поряд із зростанням цін на мінеральні добрива важливе значення має підвищення ефективності використання їх за рахунок раціонального розподілу між сільськогосподарськими культурами, полями, окремими господарствами. Комплексне вирішення питань про необхідну кількість мінеральних добрив, розробки нових засобів хімізації на перспективу, отримання продукції високої якості, боротьби із втратами мінеральних добрив при перевезенні, зберіганні й використанні потребують використання економіко-математичних методів. Такі методи відкривають широкі можливості для багатоваріантних розрахунків, даючи змогу імітувати виробничі процеси в умовах, що змінюються, перевіряти різні економічні гіпотези, прогнозувати розвиток сільського господарства. Під економіко-математичними методами розуміють цикл наукових дисциплін, предметом вивчення яких є кількісні характеристики і закономірності економічних процесів, що розглядаються в нерозривному зв'язку з їх якісними характеристиками. В економіко-математичних дослідженнях широко застосовуються методи математичної статистики і теорії ймовірностей, апарат математичного програмування, математичного моделювання економічних процесів, сіткового планування, теорії масового обслуговування, теорії ігор тощо. Ці методи в комплексі дають можливість розв'язувати велику кількість планово-економічних, обліково-статистичних і управлінських задач. Такі методи застосовуються при розробці та розв’язку економіко-математичних моделей. Під моделюванням розуміють процес побудови моделей, за допомогою яких вивчають функціонування (поведінку) об’єктів різного походження. Такі моделі використовуються для визначення можливостей ґрунту в створенні певної частини урожаю за рахунок наявних в ньому запасів поживних речовин. Це дає можливість розрахувати показники розходу добрив на задану величину прибавки урожаю. Сутність постановки моделей полягає в розробці кількісних залежностей (функцій) для окремих типів ґрунтів в системі «ґрунт-урожай». Досліди, які здійснювались за допомогою статистично-математичних методів, дозволяють установити вид залежності, кількісний її вираз, що дає змогу прогнозувати необхідність у добривах в розрахунку на заплановану урожайність. При високій ціні на мінеральні добрива, спостерігаються часті випадки недостатньої кількості їх на підприємстві. Це викликає необхідність оптимального розподілення наявних фондів добрив по полях. Для цієї цілі розроблені економіко-математичні моделі, направлені на підвищення ефективності розподілення і використання мінеральних добрив. Виділяють такі групи методів розподілу добрив: Моделі визначення потреб в добривах; Моделі оптимізації перевезення добрив; Моделі виявлення ступеня та характеру впливу мінеральних добрив на урожайність та обґрунтування оптимальних доз і строків внесення добрив; Моделі оптимізації розподілу добрив. Але для отримання оптимального плану розподілу добрив для кожного окремого господарства, необхідно обрати єдину базову модель, виходячи з умов та цілей підприємства.

Далі надибав я полк Вільної України, в якому козаки та дехто зі старшин вже "самоопреділились"... Сідлали коні і ладнали в'юки на виїзд, залишаючи на місці зброю та частинно військовий одяг. Очевидно, що з полком вже скінчили. Знайшов я і Богданівців. Залізні хлопці вартували так само, як і ми, входу до своєї вулиці та перепустили мене тільки, як пізнали. Командування їх мало тверде рішення: як і завтра не буде ладу, іти самостійно до Житомира. До Богданівців приєдналося декілька козаків Полуботківського полку, які доповіли, що їх полк, мабуть, знищений, бо найбільша його частина, що була коло Політехніки, не дістала наказу до відвороту, а ті, яких вислано сюди шукати зв'язку та інформації, вже не могли вернути, бо були відрізані ворогом від полку. Цілковито вичерпаний вернув я до своїх з твердим наміром ранком поїхати знову до Петлюри, щоби з полком прилучитися до нього, бо тяжко було зберігтися від отрути в такому осередку, яким була Ігнатівка, де йшов розклад. Вплив деморалізації та паніки я добре знав ще з фронту, а тут люди були морально і фізично цілковито знищені боями, агітацією та пропагандою з боку чужого нам населення в Києві та Ігнатівці; були під вражінням повного погрому й трагічної байдужости Борщагівських сіл, про яку я скажу далі

1. Оптимізація внесення мінеральних добрив

2. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

3. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

4. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

5. Організація облікового процесу на підприємстві

6. Дослідження та розробки на підприємстві
7. Організація грошових розрахунків на підприємстві
8. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

9. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

10. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

11. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

12. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

13. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

14. Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень

15. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

16. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки

17. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

18. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

19. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

20. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

21. Теорія розподілу влад

22. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників
23. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві
24. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

25. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

26. Оптимізація раціонів годівлі птахів

27. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

28. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

29. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

30. Правове регулювання охорони та використання надр

31. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

32. Українізація: її суть та наслідки

Мольберт "Ника", двухсторонний, с пластмассовой азбукой (сиреневый).
Двухсторонний мольберт для детей от 1,5 лет. (Внимание! В комплекте мелкие детали). - доска для рисования маркером; - доска для рисования
1575 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые
Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие

33. Характеристика та використання систем відеоспостереження

34. Вторинна сировина та її використання в промисловості

35. Абсолютні і відносні величини, зведення і груповання статистичних даних, ряди розподілу

36. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

37. Оптимізація діагностики і лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням

38. Оптимізація комплексного лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану імунітету
39. Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок
40. Оптимізація лікування дисменореї у жінок, що не народжували, при поєднаних формах урогенітальної інфекції

41. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

42. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

43. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

44. Оптимізація хірургічного лікування діабетичної стопи

45. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

46. Організація ярмарок та аукціонів

47. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

48. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Виникнення та використання невербального спілкування

50. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

51. Надпровідність та її використання в техніці

52. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

53. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

54. Розробка та використання механізму факторингових операцій
55. Принципи одержання та використання алкінів
56. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

57. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби

58. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

59. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

60. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

61. Організація оплати праці на підприємстві

62. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

63. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

64. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения

65. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

66. Звітність сільськогосподарських підприємств

67. Організація і методика аудиту доходів підприємства

68. Організація обліку на підприємстві

69. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

70. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві
71. Розподіл прибутку державних підприємств
72. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

73. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

74. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

75. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

76. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

77. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

78. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

79. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

80. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50

81. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

82. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

83. Організація стратегічного планування на підприємствах

84. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

85. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

86. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
87. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві
88. Фінансова санація та банкрутство підприємств

89. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

90. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

91. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

92. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

93. Організація виробництва продукції на підприємстві

94. Різновиди планів на підприємстві та їх комплекси

95. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

96. Формування і розподіл прибутку на підприємстві ЗАТ "ЦУМ"

Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные
Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики

97. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

98. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

99. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.