Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аналіз ефективності використання основних засобів

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИСХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ Курсова робота Тема: «Аналіз ефективності використання основних засобів» Виконала: Кудряшова Марія Ігорівна Науковий керівник: Шпак Л.О. Чекаси 2009 Анотація Актуальність теми курсової роботи: Економічний розвиток України залежить від ефективності функціонування сфер її народного господарства. Важливе значення приділяється основним засобам як головному елементу матеріально-технічної бази підприємства. Метою курсової роботи є обгрунтування шляхів удосконалення обліку та аналізу основних засобів на підприємстві ВАТ „Черкасигаз ”. Завданням курсовоїроботиє: вивчення класифікації та оцінки основних засобів, дослідити порядок ведення документування та визначити порядок ведення аналітичного та синтетичного обліку, розглянути методи нарахування амортизації основних засобiв, розглянути аналіз ефективності використання основних засобів, дослідити організаційно-економічну характеристику діяльності ВАТ „Черкасигаз”, визначити порядок обліку та документування основних засобів на ВАТ „Черкасигаз”, проаналізувати основні засоби ВАТ „Черкасигаз”, внести пропозиції щодо автоматизації основних засобів на ВАТ „Черкасигаз”, обґрунтувати й запропонувати методику нарахування амортизації, за якої оновлення основних засобів буде найбільш повним, своєчасним, раціональним. Об'єктом дослідження курсової роботи є фінансово-господарська діяльність ВАТ „Черкасигаз ”. Предметом дослідження курсової роботи є аналіз ефективності використання основних засобів на ВАТ „Черкасигаз” та дослідження шляхів удосконалення їх обліку та аналізу. Стисла інформація про зміст і результати курсової роботи. Було розглянуто такі підрозділи: теоритичні та методологічні аспекти обліку та аналізу основних засобів, особливості обліку та аналізу основних засобів на ВАТ „Черкасигаз”, автоматизація та шляхи удосконалення обліку основних засобів на ВАТ „Черкасигаз”. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1 Основнi засоби: визначення, класифiкацiя та оцiнка 1.2 Документальне оформлення руху основних засобів та їх облік 1.3 Методи амортизації основних засобiв 1.4 Аналіз ефективності використання основних засобів РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ВАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» 2.1 Організаційно–економічна характеристика діяльності ВАТ „Черкасигаз” 2.2 Порядок обліку та документування основних засобів на ВАТ „Черкасигаз” 2.3 Методика проведення аналізу основних засобів на ВАТ „Черкасигаз” РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ВАТ „ЧЕРКАСИГАЗ” ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Актуальність теми. Важливе значення приділяється основним засовам як головному елементу матеріально-технічної бази підприємства. Ефективність використання основних засобів залежить від організації своєчасного одержання надійної і досить повної обліково-економічної інформації.

У цьому зв'язку зростає роль та значення обліку як однієї з найважливіших функцій управління. Однак сучасна система організації бухгалтерського обліку основних засобів не може цілком задовольнити зростаючі інформаційні потреби управління. Значний внесок у розробку теоретичних основ обліку основних засобів внесли роботи М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, С.Ф. Голова, В.П. Завгороднього, В.Г. Лінника, Ю.І. Осадчого, В.М. Пархоменка, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, Н.М. Ткаченко та інших вчених-економістів. Отримані ними протягом багатьох років результати теоретичних і практичних розробок із проблем удосконалення обліку основних засобів мають велике значення для розвитку вітчизняної теорії обліку. Метою курсової роботи є дослідження шляхів удосконалення обліку та аналізу основних засобів на підприємстві ВАТ „Черкасигаз”. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: вивчення класифікації та оцінки основних засобів; дослідити порядок ведення документування та визначити порядок ведення аналітичного та синтетичного обліку; розглянути методи нарахування амортизації основних засобiв розглянути аналіз ефективності використання основних засобів; дослідити організаційно-економічну характеристику діяльності ВАТ „Черкасигаз”; визначити порядок обліку та документування основних засобів на ВАТ „Черкасигаз”; проаналізувати основні засоби ВАТ „Черкасигаз”; внести пропозиції щодо автоматизації основних засобів на ВАТ „Черкасигаз” обґрунтувати й запропонувати методику нарахування амортизації, за якої оновлення основних засобів буде найбільш повним, своєчасним, раціональним. Предмет і об'єкт. Об'єктом курсової роботи є фінансово-господарська діяльність ВАТ „Черкасигаз”. Предметом дослідження курсової роботи є аналіз ефективності використання основних засобів на ВАТ „Черкасигаз” та дослідження шляхів удосконалення їх обліку та аналізу. Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є обґрунтування необхідності вдосконалення фінансового та податкового обліку основних засобів та вирішення пов’язаних із цим процесом проблем. Для узагальнення й оцінки сучасного стану організації та ведення обліку основних засобів на підприємствах України використано методи асоціацій і аналогій; логічного аналізу; деталізації; порівняльного аналізу; системного вивчення господарських процесів; евристичний метод експертної оцінки і контрольних питань; а також схематичні та графічні методи. Теоретичну й методичну основу курсової роботи сформовано за системним осмисленням законодавчих та нормативних актів України з питань бухгалтерського обліку та оподаткування операцій з основними засобами. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1 Основнi засоби: визначення, класифiкацiя та оцiнка Для здійснення своєї діяльності підприємства мусять мати необхідні засоби та матеріальні умови. Це найголовніший елемент продуктивних сил, який демонтує їх розвиток. За допомогою таких засобів людина впливає на предмет праці з метою трансформування вхідних матеріальних ресурсів у готовий продукт.

У бухгалтерському обліку засоби праці виділено в окремий об’єкт обліку, що має назву „основні засоби підприємства”. Основні засоби – матеріальні активи, яке підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим засобам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначено в Положеннi (стандартi) бухгалтерського облiку 7 „Основні засоби”. Норми цього положення застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами всіх форм власності. Порядок відображення надходження основних засобів в бухгалтерському обліку та формування їх первісної вартості залежить від того, яким чином і на яких умовах вони придбані. Основнi засоби розрiзняються за призначенням та функцiональною роллю у виробничому процесi, що викликає необхiднiсть вiдповiдної їх класифiкації. Класифікація основних засобів зображена в таблиці 1.1. Таблиця 1.1 - Групи та підгрупи основних засобів № групи Назва групи 1 Земельнi дiлянки 2 Капiтальнi витрати на полiпшення земель 3 Будинки (виробничi, адмiнiстративнi, склади), споруди (мости, греблi, автомобiльнi дороги) та передавальнi пристрої (кабельнi лінії, каналiзацiя, водоканали, лiнiї електромереж 4 Машини й устаткування: силовi (котельнi установки, електродвигуни, гiдроагрегати, турбоагрегати, газотурбiннi установки, двигуни внутрiшнього згорання, трактори, електротехнiчне устаткування); робочi (металорiзальнi верстати, компресорнi машини й устаткування, насоси, вантажо-розвантажувальнi машини й устаткування для земельних i кар’єрних робiт); вимiрювальнi та регулювальнi прилади, лабораторне устаткування (контрольно-вимiрювальна апаратура, геодезичнi прилади, вагоне устаткування, обчислювальна технiка); iншi машини й устаткування комунального господарства, спортивне, театральне, музичне устаткування. 5 Транспортнi засоби 6 Інструменти, прилади, iнвентар (меблi) 7 Робоча i продуктивна худоба 8 Багаторiчнi насадження; 9 Іншi основнi засоби Поняття ”земельна дiлянка” законодавством не визначено. Всi землi за цiльовим призначенням подiляють на: землi сiльськогосподарського призначення; 2) землi населених пунктiв (мiст, селищ мiського типу й сiльських населених пунктiв); 3) землi промисловостi, транспорту, зв’язку, оборони та iншого призначення; 4) землi природоохоронного, оздоровчого, рекреацiйного та iсторико-культурного призначення; 5) землi лiсовото фонду; 6) землi водного фонду; 7) землi запасу. До витрат на полiпшення земель належать витрати на мелiоративнi (осушувальнi) та iригацiйнi роботи, антиерозiйнi заходи (терасування, змiна рельєфу, ярiв та iн.). До будинкiв вiдносять архiтектурно-будiвельнi об’єкти, призначенi для створення умов (захист вiд атмосферних явищ та iн.) працi, життя, обслуговування населення й зберiгання матерiальних цiнностей.

Выражение лица у Натаныча было такое, какого я больше никогда не видел, при всем при том, что он был человек бывалый. Но в итоге они остались довольны. Сталкер замечательный фильм. И всё-таки мне очень жалко книгу» Осенью Андрей не торопится возвращаться в Москву из Мясного, так как, жутко опаздывая по срокам, лихорадочно работает там над сценарием «Гофманианы», и ходят слухи, что он начнет снимать только с января. Так оно и случится. БН реагирует бодро: «И даже неплохо, что А.Т. собирается снимать с января. Значит, до января у нас есть возможность раза три встретиться по 10 дней за раз и накатать повестуху». Тарковский уезжает в октябре в Таллинн по совершенно другим делам, но это будет как знак судьбы. Не позднее 5 октября Маша Чугунова привозит АНу фотографии трех основных актёров: Сталкера Кайдановского, Профессора Гринько и Писателя Солоницына, чтобы они писали очередной вариант сценария, ориентируясь уже на конкретных людей. И так до самого конца года они продолжают обсуждать поправки к сценарию и схему возможной своей работы на съёмках, с дежурствами по очереди или как-то иначе, обсуждают ещё и публикацию сценария в «Искусстве кино», от которой в итоге отказываются: не надо до только после фильма! 21 октября Тарковский записывает вполне определённо: «Планирую запускаться со Сталкером 26 января. <> Вчера был у меня Аркадий С

1. Аналіз ринку роздрібної торгівлі

2. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

3. Основні напрямки фінансового аналізу

4. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

5. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

6. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі
7. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика
8. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

9. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

10. Організація біржової торгівлі

11. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

12. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

13. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

14. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

15. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом

16. Організація роздрібної торгівлі непродовольчими товарами

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты

17. Формування асортименту в роздрібній торгівлі

18. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

19. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

20. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

21. Світова організація торгівлі

22. Світова організація торгівлі: цілі та функції
23. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу
24. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

25. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

26. Ааліз зовнішньої торгівлі за допомогою статистичних методів

27. Капітал у сфері торгівлі. Торговельний прибуток

28. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

29. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

30. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

31. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

32. Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості

Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные

33. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

34. Технологія продажу пральних, миючих та дезінфікуючих засобів

35. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

36. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

37. Значення води, її охорона та економне використання

38. Характеристика та галузь використання шлакопортландцементу
39. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування
40. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

41. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

42. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

43. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

44. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

45. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

46. Аналіз використання оборотних засобів

47. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

48. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

50. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

51. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню

52. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

53. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

54. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області
55. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів
56. Контроль та ревізія використання основних засобів

57. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

58. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

59. Основні аспекти аналізу демократії

60. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

61. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

62. Аналітико-синтетичні засоби обробки інформації

63. Аналіз основних напрямків мистецтва модернізму

64. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Аналіз використання робочого часу менеджера

66. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

67. Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу

68. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

69. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

70. Аналіз використання оборотних коштів
71. Аналіз економічної ефективності виробництва молока
72. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

73. Аналіз поглядів основних преставників історичної школи Німеччини

74. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

75. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

76. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

77. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

78. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

79. С. Есенин "Анна Снегина"

80. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные
Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы

81. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

82. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

83. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии

84. Анна, жена Иоанна III Ватаца, и ее время

85. Жаворонок. Ануй Жан

86. Аничков мост
87. Анна Зегерс. Антифашистская направленность ее произведений
88. «Романность» лирики Анны Ахматовой

89. Тема Родины в поэзии Анны Ахматовой

90. Особенности поэтического мира Анны Ахматовой

91. О поэме Сергея Есенина "Анна Снегина"

92. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

93. С. Есенин. "Анна Снегина"

94. Поэма "Реквием" Анны Ахматовой как выражение народного героя

95. Роман "Анна Каренина"

96. Анна Ахматова

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

97. Л.Н. Толстой. Роман Анна Каренина

98. Ана

99. "Поэма без героя" Анны Ахматовой

100. Анна Ахматова


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.