Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Семінарське заняття з економічної теорії

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Кафедра економічної теорії ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення семінарського заняття з економічної теорії на 3-му курсі Інституту української філології Загальні відомості про семінар Тема семінару. «Підприємництво» Мета семінару: Освітня: перевірити в студентів знання про підприємство, як складову окремої галузі або національної економіки; види підприємницької діяльності, різні точки зору трактування підприємства; основну функцію підприємства та її конкретизацію. Розвиваюча: розвиток в студентів знань про підприємство та підприємництво, вміння розрізняти ці поняття, сприяння кращому розумінню підприємницької діяльності. Виховна: розвивати економічне мислення; виховувати культуру спілкування; стимулювати розвиток умінь студентів правильно формулювати свої відповіді, розвивати допитливість і самостійність та виховувати в студентів розуміння значення підприємництва, його функції та види діяльності. Вимоги до знань і вмінь студентів: Студенти повинні знати: Що таке підприємство; Які функції виконує підприємство; Що таке суспільний та приватний інтерес; який зміст вкладається у поняття підприємництво; яким чином відрізняються поняття підприємства та підприємництва; які види підприємництва властиві сучасній економіці; Студенти повинні вміти: чітко представляти себе невід’ємною частиною економічних процесів; пояснити значимість підприємства в ринковій економіці; пояснити функції підприємства; відокремлювати поняття підприємство та підприємництво. Обладнання: дошка, крейда, схеми, підручник, роздатковий матеріал. 4. Література а) для студентів: Загальна економіка: Підручник. За ред. І.Ф. Радіонової. – 6 те вид., доп., перероб. і виправлене. – Кам’янець – Подільський: Аксіома, 2008. 2. Економічна теорія: Політекономія:Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича. – 6 те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2007. 3. Єщенко П.С., Палкін Ю. І. Сучасна економіка: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2005. 4. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. с 14 го анг. Узд. – М.:ИНФРА М, 2004. 5. Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. М., 1994. 6. Основи економічної теорії/ За ред. А.А. Чухно. К.: Вища школа, 2001. б) для викладача: 1. Загальна економіка: Підручник. За ред. І.Ф. Радіонової. – 6 те вид., доп., перероб. і виправлене. – Кам’янець – Подільський: Аксіома, 2008. 2. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка, С. Панчишина. – К.: Альтернатива, 2003. Проведення семінару Вступна частина (5 хв.): Оголошення теми: «Підприємництво». Мета семінару: розширення в студентів знань про підприємство, його основну функцію та трактування походження. Формування уявлення про підприємництво та його види. Актуалізація проблеми семінару (5 хв.) Засвоївши фундаментальні поняття ринкової економіки, ви вже підготовлені до розгляду складного і цікавого явища, що називається підприємництвом. Зв’язок між ринковими відносинами і підприємницькою діяльністю безпосередній: підприємництво можливе лише там, де реалізуються такі ринкові принципи, як економічна свобода і конкуренція.

Слово «підприємець» викликає у громадян України різну реакцію: в одних – захоплення і бажання наслідувати, в інших – роздратування і заперечення. Такі протилежні оцінки, зокрема, породжені змістом, що його вкладають у це слово різні люди. Наше завдання – розкрити справжній зміст і з’ясувати роль підприємця в організації економіки. Був час, коли товари виготовлялись окремими працівниками. Кожний продукт мав свого творця, навіть носив відбиток його особистості. Варто згадати майстрів-ремісників, якими була багата Київська Русь. Але поступово процес виробництва ускладнюється. Робітники не можуть виробити товар самостійно, вони спеціалізуються на виконанні окремих операцій. Ринок же визнає тільки готову продукцію. Для того, щоб її виготовити, працівники мають об’єднувати свої трудові зусилля, кооперуватися. Так виникають підприємства. В економіці кожної країни існує велика кількість підприємств. Причому чим розвиненіша країна, чим різноманітніші потреби її населення, тим більше й підприємств. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки їх налічується близько 20 млн. і називаються вони там одиницями бізнесу (busi ess u i s). У колишньому Радянському Союзі підприємств було значно менше – близько 750 тис., у тому числі в промисловості – 45 тис. Невелика кількість підприємств властива адміністративній економіці. Адже централізоване управління, що є атрибутом цієї економіки, важко забезпечувати за великої кількості підприємств. Основна частина семінару (70 хв.) Питання плану семінару. 1) Підприємство та його основні функції. 2) Підприємництво. Походження підприємництва 3) Типи підприємців та підприємницька діяльність. Основні тези з питань плану семінарського заняття. По-перше, підприємство являє собою технологічно відособлену сукупність засобів виробництва та робочої сили. Згадайте, що вам відомо про фактори виробництва. Кожне підприємство має різні фактори виробництва і по-різному узгоджує їх. Наприклад, взуттєва фабрика та хлібозавод використовують аж ніяк не схожі верстати, обладнання, сировину, а їхні робітники мають різні професії. На підприємствах, звичайно, застосовуються різні технології виробництва. Це й означає, що дані підприємства технологічно відособлені як одне від одного, так і від інших підприємств. По-друге, кожне підприємство – це ланка у національній або навіть міжнародній спеціалізації. Воно зосереджується на виготовленні певної речі чи послуги. Організаційне поєднання факторів виробництва в процесі створення товару завершується випуском готової продукції. Тобто виробничі процеси в рамках підприємства набувають завершеності у вигляді кінцевого результату. Нехай в одному випадку це буде літак, а в іншому – тільки деталь для цього літака, для відповідних підприємств то буде кінцева продукція. По-третє, кожне підприємство характеризується економічною відособленістю. Все майно підприємства, з усіма засобами виробництва та технологіями, є відособленою власністю. Власність передбачає володіння, користування та розпорядження цим майном. Зауважимо, що ця власність не буде повною, коли майно орендується. В деяких випадках може поєднуватися володіння та управління кількома підприємствами.

У наступній темі ми побачимо, як форми власності впливають на організаційні форми підприємств. Тут ми зупинимося на інших проявах економічної (господарської) самостійності підприємств. Підприємство розпоряджається своїм майном. На цій підставі воно самостійно складає свою виробничу програму, набирає кадри, здійснює управління виробничим процесом, реалізує одержану продукцію, відшкодовує свої витрати та отримує прибуток. Навіть у такому схематичному переліку знайшли відображення всі основні економічні процеси та явища. В економіці підприємства в мініатюрі відбивається вся економіка, з усіма її головними процесами: виробництвом, обміном, розподілом. Ось чому економічну життєдіяльність підприємства називають мікроекономікою. По-четверте, підприємство – це соціальний осередок суспільства, певний колектив співробітників. Було б неправильно обмежити все життя підприємства лише технологічними та господарськими процесами. На підприємствах проходить важлива частина життя людини, через колектив відбувається її розвиток, духовне зростання. Від злагоди в колективі залежить економічний успіх підприємства. Ви, напевне, чули, якого великого значення надають почуттю колективізму на японських підприємствах? Знайомлячись, японець називає не своє прізвище, а фірму, де він працює. Хоча підприємства і є самостійними ланками економіки, діють вони зовсім не ізольовано. Всі підприємства перебувають у спільному економічному просторі. Ті з них, що виробляють однорідну продукцію, об’єднуються у галузі. Між галузями існують тісні зв’язки з поділу праці та обміну продукцією. Наприклад, машинобудівна галузь забезпечує текстильну верстатами, деревообробна постачає сировину для меблевої промисловості тощо. Такі зв’язки свідчать про те, що галузі утворюють єдиний господарський організм – національну економіку. Підприємництво. Підприємництвом називають самостійну, ініціативну діяльність з виробництва товарів та надання послуг з метою одержання прибутку, що передбачає здійснення нововведень при використанні власних коштів, а також самостійність і ризик. Термін «підприємець» вперше було застосовано на початку XVIII ст. французьким банкіром Р. Кантільоном. До підприємців він відносив тих, хто був зайнятий своєю справою в умовах нестабільності, а отже – був змушений ризикувати. Розробку теорії підприємництва продовжив німецький соціолог М. Вебер, який у своїй книзі «Протестантська етика і дух капіталізму» (1905 р.) розробив модель «ідеального підприємця». Мотивами підприємницької діяльності, за Вебером, є прагнення влади і визнання, що досягається нагромадженням багатства. Він визначав підприємництво як спосіб життя, за якого людина існує задля справи, а не справа задля людини. В. Зомбарт, німецький економіст, соціолог, історик культури, у праці «Буржуа. Етюди з історії духовного розвитку сучасної економічної людини» розкрив умови реалізації так званого духу підприємництва. Ними, за Зомбартом, є: поєднання бажання мати гроші із вмінням організувати справу, дотримання ділової етики, яка передбачає комерційну солідність і вірність угодам. Й. 

Всю эту тысячу лет в «цивилизованной» Европе шла бесконечная внутренняя резня. В Византии было много свободных крестьянских общин, и отсутствовала многоуровневая иерархия. После взятия Константинополя турками Россия стала продолжением Византийской культуры. [99] Точно та же история повторяется сегодня через глобализацию. [100] К слову, сам Адам Смит происходил из семьи таможенника. Он построил свою теорию капиталистического производства, много лет наблюдая за работой нет, не мануфактуры наблюдая за работой таможенного участка. Если посмотреть на теорию Адама Смита с точки зрения таможенника, то она совершенна. [101] Также англичане решили превратить в колонии своих соседей Шотландию, Уэльс и Ирландию. Ещё не далее как в начале 1920-х годов англичане подавляли сопротивление, расстреливая безоружных ирландцев из пулемётов. На эту тему недавно снят фильм «Майкл Коллинз» (Michael Collins). [102] Ступальное колесо использовалось как источник энергии на него ступают ногами и крутят. [103] Обратим внимание, что единое христианское государство в Англии никогда и не существовало. [104] В современной России эту роль короля играет «сильный» президент

1. Основи економічної теорії

2. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

3. Економічна теорія предмет і методи вивчення

4. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

5. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

6. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр
7. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій
8. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

9. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

10. Автоматизована обробка економічної інформації

11. Інформаційні ресурси економічної діяльності

12. Структура й оцінка економічної інформації

13. Наростання економічної кризи в УРСР в 1965–1985 роках

14. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

15. Методи економічної оцінки інновацій

16. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки

17. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

18. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

19. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи

20. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

21. Аналіз економічної нестабільності в Україні

22. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"
23. Економічна теорія
24. Економічна теорія фізіократів

25. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

26. Модель загальної економічної рівноваги Ерроу—Дебре. Теорема неможливості К.-Дж. Ерроу

27. Основні етапи еволюції економічної думки

28. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

29. Політична економія - теорія та практика

30. Розвиток економічної думки

31. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

32. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

33. Эволюция взглядов на семью в экономической теории

34. Теории происхождения государства. Правовые семьи современности

35. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

36. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

37. Модель IS-LM як теорія сукупного попиту у закритій економіці

38. Теорії суспільного вибору та неокласичний напрям в економіці
39. Теорія економічного аналізу
40. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

41. Теория развития Вселенной

42. Динозавры. Факты и теории

43. Эволюционная теория Чарльза Дарвина

44. Теория Эволюции (шпаргалка)

45. Научный креационизм (Теория сотворения). Обновленная и улучшенная версия

46. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

47. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

48. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

49. Римское право. (Семья. Семейные правоотношения. Агнатское и когнатское родство)

50. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева

51. Теория элит В.Парето

52. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

53. Романо-германская правовая семья

54. Приемная семья
55. Социология семьи
56. Шпаргалка по общей теории права

57. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

58. Генезис (развитие) теории правового государства с древнейших времен и по наши дни

59. Теории государства и права (Шпаргалка)

60. Теория государства и права

61. Теория государства и права

62. Теория государства и права (Шпаргалка)

63. Теория разделения властей

64. Экзаменационные вопросы к государственному экзамену по теории государства и права

Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее
Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Определения (Теория государства и право)

66. Предмет теории государства и права

67. Шпоры к ГОСам (теория государства и права)

68. Шпаргалки по теории государства и права

69. Теория государства и права (шпаргалки для госэкзамена)

70. Теория государства и права (ТГП) в таблице
71. Основные правовые семьи мира
72. Теория книговедения в работах М.Щелкунова

73. Франсиско Гойя "Семья короля Карла IV"

74. Культурология и теория цивилизаций

75. Антропогенез: эволюционная теория происхождения человека

76. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

77. Фронтовая поэзия Семена Гудзенко

78. Шпоры по Поэтике или теории литературы

79. Теория и методика русского языка (экзаменационные билеты)

80. Семья Дюма

Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей

81. Анахарсис – один из семи мудрецов античного мира

82. Семь чудес света

83. Теория Якобинской диктатуры

84. Семь чудес света

85. Краткий конспект лекций по Теории тестирования аппаратных и программных средств

86. Теория системного управления
87. Постановка лабораторной работы по теории графов
88. Теория многозадачности и многопоточности

89. Лекции по теории проектирования баз данных (БД)

90. Теория автоматов (Разработать автомата для сложения в коде 8421 в обратном коде в формате с фиксированной запятой)

91. ПТЦА - Прикладная теория цифровых автоматов

92. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

93. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

94. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

95. Достаточно общая теория управления (Расовые доктрины в России: их возможности и целесообразность следования им в исторической перспективе)

96. Теория систем автоматического регулирования

Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

97. Теория устойчивости

98. Теория вероятностей и случайных процессов

99. Основы теории систем и системный анализ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.