Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство аграрної політики України Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького Факультет економіки та менеджменту ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ» МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЇ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ» З навчальної дисципліни «Менеджмент» Виконала: студентка 5 курсу 6 групи МЗЕД Дачкевич Мар’яна Перевірила: Смолінська О.Є. ЛЬВІВ 2010 МЕТА Метою лекції є розробка напрямів підвищення ефективності фінансового менеджменту в корпораціях, а саме: - дослідити методологічні основи формування фінансового менеджменту в корпораціях; - визначити сутність і місце фінансового менеджменту в загальній системі менеджменту акціонерного підприємства та формуванні його дивідендної політики; - дослідити основи функціонування інституціональних інвесторів та їх значення і функції в системі фінансового управління; - здійснити оцінку систем формування моделей фінансового менеджменту в корпораціях; - розробити механізм створення акціонерних товариств з державною (муніципальною) часткою власності та визначити основні функції контролю за діяльністю таких товариств; - розробити методи і критерії формування ефективної дивідендної політики акціонерного товариства. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ Створення ефективного механізму функціонування сучасного підприємства ґрунтується як на відомих вітчизняній економічній науці підходах, так і на нових елементах сучасної системи управління економікою та окремими її галузями. Серед останніх вагоме значення має механізм фінансового управління підприємствами. Акціонерна організаційно-правова форма управління, переваги якої визнані у всій світовій системі господарювання, водночас має певні особливості, вивчення яких є пріоритетним для формування вітчизняної концепції фінансового менеджменту та ефективної діяльності корпорації. Разом з тим, окремі аспекти фінансового менеджменту залишаються дискусійними і потребують подальшого наукового дослідження. До таких проблемних питань цього напряму належать: управління дивідендною політикою, ефективне використання акцій як інструмента фінансового управління, участь інституційних інвесторів у керуванні акціонерними товариствами, підвищення ефективності управління державними пакетами акцій у статутних фондах акціонерних товариств, удосконалення методики підготовки й проведення загальних зборів акціонерів тощо. Поза увагою науковців залишаються специфічні особливості комплексної фінансової системи управління підприємством, обумовлені взаємозв’язками системи фінансового управління із системою управління персоналом, системами стратегічного менеджменту, бухгалтерського обліку та оперативного управління на підприємстві. Необхідність розробки методологічних і прикладних проблем управління акціонерним товариством визначила наукову й практичну актуальність даної теми. ТЕМА: Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій Теоретико-методологічні основи формування фінансового менеджменту в корпораціях. Чинники формування фінансових процедур в менеджменті корпорацій.

Напрямки удосконалення фінансового менеджменту в корпораціях. 1. Теоретико-методологічні основи формування фінансового менеджменту в корпораціях Ключовим фактором розвитку акціонерного товариства є ступінь відповідності та погодженості інтересів учасників корпоративних відносин, який у цілому обумовлює продуктивність використання акціонерного капіталу в ході досягнення стратегічних цілей економічного, фінансового, соціального та виробничого характеру. Основу всієї системи управління корпорацією складає менеджмент, який передбачає постійний розвиток виробничої системи. Важливого значення в даний час набуває фінансовий менеджмент, основна мета якого – здійснення підприємством успішної фінансової діяльності. Фінансовий менеджмент не є окремою сферою менеджменту на підприємстві. Ця система тісно переплітається з іншими аспектами управлінської діяльності, серед яких: стратегічний менеджмент, інвестиційний менеджмент, управління персоналом та інші види глобального менеджменту корпорації. Проведений аналіз економічного механізму фінансового менеджменту засвідчує, що серед його економічних параметрів найбільший вплив на господарську діяльність корпорації мають склад акціонерів і дивідендна політика акціонерного товариства. Безпосередньо управлінські рішення стратегічного й тактичного характеру реалізуються в ході підготовки та проведення загальних зборів акціонерів. Залучення нового капіталу може здійснюватися через процедуру проведення додаткової емісії акцій, однак безпосередньо економічна мета функціонування корпорації – максимізація прибутку – реалізується через формування оптимального співвідношення між коштами на реінвестування виплату дивідендів, розробку стратегій дивідендних виплат, які в свою чергу визначаються інтересами основних груп акціонерів. Серед акціонерів великих корпорацій, як за кордоном, так і в Україні, значну роль відіграють інституційні інвестори. Будучи інституційними інвесторами банки, страхові компанії, інститути спільного інвестування в силу своєї економічної природи спеціалізовано працюють з акціонерними товариствами і цей взаємозв'язок підвищує ефективність функціонування корпоративних структур. Кожен вид інституційних інвесторів має свої особливості функціонування в сфері інвестиційної діяльності, фінансів, але в цілому, дослідженнями виділено такі їх основні функції: залучення коштів, управління інвестиціями, впровадження методів оцінки активів та моделі розрахунку дивідендів, визначення пріоритетів роботи на ринку цінних паперів. Винятково з акціонерними товариствами працюють незалежні реєстратори, основна задача яких – ведення реєстрів акціонерів. Крім роботи з інституційними інвесторами і реєстраторами, акціонерні товариства вступають в економічні відносини з іншою категорією учасників фінансової системи – спеціалізованими оцінювачами, фондовими консультантами, аудиторськими компаніями, фінансовими аналітиками, які повинні підказати оптимальні шляхи і методи оцінки вартості майна в інвестиційному проекті, допомогти при підготовці і проведенні загальних зборів акціонерів. Встановлено, що одним з найважливіших елементів механізму фінансового управління корпораціями на сучасному етапі як в Україні, так і в закордонних корпоративних моделях є процедури роботи корпорації на ринку цінних паперів.

Пріоритетність переходу прав власності через цінні папери, пріоритетність інвестування через цінні папери й обумовлює значимість для сучасної корпорації ступеня її інтеграції в процеси, що відбуваються на ринку цінних паперів та ступеня залучення інституційних інвесторів у систему фінансового управління. Вагоме значення в фінансовому менеджменті корпорацій мають фінансові інвестори (акціонери та кредитори) – особи, що здійснюють найбільші внески власних коштів у розвиток акціонерного товариства. Акціонерний капітал створює основу для формування та розвитку корпоративних відносин, навколо нього відбувається об’єднання вкладень інших учасників. 2.Чинники формування фінансових процедур в менеджменті корпорацій Акціонерна організаційно-правова форма управління, яка одержала широке поширення і має загальновизнані переваги в світовій системі господарювання, разом з тим, несе в собі деякі особливості, вивчення яких має пріоритетне значення для формування вітчизняної концепції фінансового менеджменту та ефективної фінансової діяльності корпорації. До таких особливостей можна віднести наступні: система фінансового менеджменту в акціонерних товариствах є більш громіздкою в порівнянні з підприємствами інших організаційно-правових форм господарювання: приватними підприємствами і підприємствами державного сектора економіки; склад акціонерів може постійно змінюватися; якщо кількість акціонерів є значною, а корпорація інвестиційно-привабливою, то у якості номінальних власників акцій неминуче з'являються інституційні інвестори; діяльність акціонерного товариства як емітента обов'язково припускає його взаємодію с професійними операторами фондового ринку, а також органами державного регулювання, що регламентують діяльність учасників фондового ринку. Зазначені особливості визначають необхідність вивчення процесу перерозподілу фінансових функцій управління в великих акціонерних товариствах. Новий перерозподіл функцій передбачає наділення правління товариства функціями представницького характеру та посилення взаємодії з органами державного регулювання. Разом з тим, значну увагу необхідно приділити завданню побудови ефективної системи фінансового управління акціонерним товариством. Аналіз фінансових елементів сформованих процедур менеджменту в корпораціях України неможливо провести без вивчення досвіду функціонування закордонних корпорацій. Зокрема, основним питанням функціонування будь-якої корпорації є створення ефективної системи залучення фінансових інвестицій. В корпоративній моделі Німеччини основним методом залучення інвестицій є банківське кредитування. В Японії банки також є основними кредиторами промислових корпорацій і форми залучення інвестицій за допомогою емісії акцій не одержали тут достатнього поширення в силу специфічних прийомів і методів японського стилю управління та менталітету працівників, які прагнуть бути не співвласниками корпорації, а скоріше почувати себе членами однієї великої родини – корпорації. Із закордонних моделей корпоративній системі України найбільш близька англо-американська модель залучення фінансових коштів, для якої характерна тенденція зростання числа інституційних акціонерів порівняно з індивідуальними.

Соответственно, менеджмент искренне не понимает, почему он должен относиться к своему «хозяину» — владельцу предприятия, на котором он работает, лучше, чем относится государство. В силу изложенного интенсификация грабежа бизнеса в преддверии смены власти в условиях зияющей нерешенности проблемы-2008 автоматически откликается аналогичной интенсификацией внутрикорпоративного воровства. С другой стороны, большинство российских корпораций (за исключением, разумеется, основной части приобретенных крупным иностранным бизнесом) находятся «под крышей» той или иной бюрократической группировки. Соответственно, менеджмент этих корпораций понимает, что не только возможное поражение этой группировки, но даже ослабление ее позиций в межклановой борьбе в результате «не того» назначения президента может привести к разрушению корпорации, в которой они работают, или как минимум к смене ее менеджмента. И то и другое обернется для них потерей работы, и они, как и представители правящей бюрократии, стараются застраховаться от грозящей им и осознаваемой ими опасности повышением интенсивности текущего воровства

1. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

2. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

3. Методика складання "Звіту про фінансові результати"

4. Правове регулювання охорони та використання надр

5. Вторинна сировина та її використання в промисловості

6. Надпровідність та її використання в техніці
7. Розробка та використання механізму факторингових операцій
8. Формування та використання фондів цільового призначення

9. Принципи одержання та використання алкінів

10. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

11. Історико-культурна спадщина Криму часів античності і середньовіччя та її використання у туризмі

12. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

13. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

14. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

15. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

16. Психрофільні мікроорганізми та їх використання

Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

18. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

19. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

20. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

21. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

22. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
23. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО
24. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

25. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

26. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

27. Поняття національного доходу та його використання

28. Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості

29. Деякі формати мультимедіа. Використання шейдерів та фракталів

30. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

31. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

32. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

34. Використання антиоксиданту тіотриазоліну та препарату метаболічної дії ловастатину

35. Використання низькочастотного ультразвуку та магніолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз

36. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

37. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

38. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"
39. Значення води, її охорона та економне використання
40. Характеристика та галузь використання шлакопортландцементу

41. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

42. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

43. Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного використання

44. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

45. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

46. Сутність та призначення фінансів

47. Фінанси та фінансова система

48. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

49. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

50. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

51. Статистика рівня доходів населення та споживання товарів тривалого використання

52. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

53. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

54. Важнейшие промышленные и финансовые центры США, крупнейшие корпорации
55. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
56. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

57. Цивільний та арбітражний процес

58. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

59. Конституцiя США та реальнi права громадян

60. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

61. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

62. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

63. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

64. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку

65. Социально-экономические результаты отмены крепостного права в России

66. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

67. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

68. Пример программирония на Бейсике (результаты сессии 25 студентов, сдавших 5 экзаменов)

69. Результаты опроса жителей Пятигорска о работе станции скорой медицинской помощи

70. Соотношение доказательств и данных, полученных в результате ОРД
71. Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях
72. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

73. Результаты реформ перестройки. Состояние экономики России к 1992г.

74. Организация статистического контроля качества дорожно-строительных работ. Статистическая обработка результатов измерений

75. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

76. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

77. Анализ финансовых результатов от реализации продукции растениеводства

78. Результаты экспериментальной оценки эффективности применения баллиститного ракетного топлива в качестве сенсибилизаторов в эмульсионных ВВ

79. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

80. Прибыль как основной показатель результатов деятельности организации

Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки

81. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

82. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

83. Учет финансового результата от реализации по оплате

84. Виды аудиторских заключений. Аудит финансовых результатов

85. Анализ финансовых результатов предприятия ОАО "Газ – Сервис"

86. Бухгалтерский учет, аудит и анализ финансовых результатов на примере хлебопекарни ООО "Хлеб"
87. Формирование и учет финансовых результатов
88. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

89. Выявление потребительских ориентаций и предпочтений целевой аудитории при выборе названия электроустановочных изделий на базе компании ООО «ДЭК-Корпорация»

90. Транснациональные корпорации (ТНК)

91. Реферат по информационным системам управления

92. О результатах самооценки деловых и личностных качеств

93. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

94. Управление финансовыми результатами на основе маржинального подхода

95. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

96. Учет финансового результата и распределение прибыли

Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

97. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

98. Показатели финансовых результатов предприятия

99. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

100. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.