Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Формування облікової політики підприємства

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Вступ Облік є найважливішою функцією управління. Відображаючи реальні процеси виробництва, обігу, розподілу та споживання, облік характеризує фінансово-економічний стан господарювання і є основою для планування його майбутньої діяльності. Інтеграція економіки України до світової системи неможлива без застосування в системі обліку міжнародних стандартів, які стають природною складовою національного бухгалтерського обліку. Процес реформування бухгалтерського обліку проходить складно, з урахуванням національних особливостей та набутого досвіду розвитку колишньої облікової системи. Основним джерелом інформації про фінансову діяльність ділового партнера є бухгалтерська звітність, яка базується на узагальненні даних фінансового бухгалтерського обліку і є єдиним інформаційним джерелом, що пов'язує підприємство з суспільством та діловими партнерами. Бухгалтерський облік - це не сукупність регістрів і звітних форм, це, передусім, стиль мислення - менталітет бухгалтерів та ділових людей, на професійні уявлення яких безумовно впливають національні особливості. Можливості підприємств у визначенні правил ведення бухгалтерського обліку значно розширилися, оскільки нова система обліку надає право підприємствам розробляти свою облікову політику, самостійно визначати конкретні методики, форми, техніку і технологію ведення та організації бухгалтерського обліку, виходячи з конкретних умов господарювання. Підприємства самі обирають методи оцінки виробничих запасів при їх віднесенні на витрати виробництва, методи і способи обчислення собівартості продукції (робіт, послуг) тощо. Законом України &quo ;Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні&quo ; до національної теорії і практики бухгалтерського обліку передбачено декілька форм бухгалтерського обліку Таким чином проблема раціональної організації обліку, контролю і аналізу на підприємстві і її місце в структурі управління підприємством є дуже актуальною на сьогодні. Без рекомендацій щодо досконалого обліку, контролю та аналізу діяльності підприємства без пошуку найбільш раціональних методів та прийомів обліку та калькулювання, без вивчення досвіду і прогресивних думок з цих найважливіших питань, практично неможливо організувати ефективну діяльність підприємства. Встановлення облікової політики підприємства, як і ведення бухгалтерського обліку, перш за все необхідні власнику підприємства. І це не лише вимоги Закону про бухгалтерський облік, а і вимога часу. Зазначеним Законом встановлено, що підприємство самостійно визначає облікову політику та обирає форму бухгалтерського обліку, на основі даних якого складається фінансова звітність. Звичайно, що якщо власником підприємства, його директором та головним бухгалтером, а також основним робітником є одна фізична особа, то і ведення бухгалтерського обліку, і облікова політика, як основа для складання фінансової звітності, не потребують особливої деталізації, так як користувачів фінансової звітності також буде не так багато. Інша справа, коли підприємство - велике, належить кільком власникам, є інвестиційно привабливим та планує залучати інвестиції, а тим більше, якщо підприємство зобов'язане офіційно оприлюднювати фінансову звітність.

Питання облікової політики на таких підприємствах мають розглядатися в іншому аспекті. Тому в даній роботі ми розглянемо порядок формування облікової політики підприємства. Для цього ми використаємо фактичні дані про організацію бухгалтерського обліку на ТОВ “Омега” 1. Загальні основи організації бухгалтерського обліку та облікової політики 1.1 Характеристика форм бухгалтерського обліку Поєднання хронологічного та систематичного обліку, певні форми зв'язку між обліковими регістрами, спосіб і техніка облікових записів - все це визначає форму ведення бухгалтерського обліку. Причому форми регістрів, порядок та послідовність записів у них, а також технічні засоби обліку дуже різноманітні. Під формою бухгалтерського обліку розуміють сукупність облікових регістрів, які використовуються в певній послідовності та взаємодії для ведення обліку, застосовуючи принцип подвійного запису. Форму ведення бухгалтерського обліку визначають: спосіб і техніка облікових записів; поєднання хронологічного та систематичного обліку; певні форми зв'язку між обліковими регістрами. Форми ведення бухгалтерського обліку розрізняються за наступними ознаками: кількістю облікових регістрів, які застосовуються, їх призначенням, змістом, формою та зовнішнім виглядом; послідовністю та способами записів в облікових регістрах; зв'язком регістрів хронологічного та систематичного, синтетичного та аналітичного обліку. Перераховані ознаки відрізняють одну форму обліку від іншої в умовах ручного ведення бухгалтерського обліку. Для багатьох форм обліку характерно широке використання принципу накопичення і систематизації облікових даних в розрізі, необхідному для аналітичного та синтетичного обліку, складання звітності у спеціальних регістрах (журналах-ордерах, допоміжних до них відомостях, у вигляді роздруківок, які виконуються на обчислювальних машинах, а також на магнітних стрічках, дисках, дискетах та інших машинних носіях) у єдиній системі запису. В деяких бухгалтерських регістрах за один робочий прийом здійснюється хронологічний і систематичний запис операцій. До сучасних форм обліку висувається ряд вимог. забезпечувати повноту і реальність відображення в облікових регістрах всього кругообороту засобів, оперативний і поточний контроль за виконанням завдань, зберіганням власності, ефективним використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів на кожному конкретному підприємстві; бути економічними. Витрати праці на збір, обробку та передачу інформації досить великі, що примушує шукати шляхи, способи і засоби максимального їх зниження, одночасно підвищуючи оперативність та якість обліку; максимально відповідати потребам звітної інформації. В регістрах необхідно мати таке групування записів, яке б дозволяло одержати всі звітні показники, не застосовуючи вибірку та не звертаючись безпосередньо до первинних документів; забезпечувати правильне поєднання синтетичного та аналітичного обліку. В організації аналітичного обліку є великі можливості для подальшого удосконалення форм обліку та спрощення бухгалтерського обліку взагалі; забезпечувати своєчасне відображення в обліку господарських операцій (ажур) та складання звітності, що підвищує корисність бухгалтерського обліку, дозволяє своєчасно повідомляти про хід виконання поточних планів та покращує управління підприємством;Теорія бухгалтерського обліку найбільш повно задовольняти вимоги економічного аналізу господарської діяльності підприємства.

Важливим джерелом аналізу є дані бухгалтерського обліку. Форми обліку повинні будуватися таким чином, щоб в процесі поточного обліку можна було групувати і систематизувати матеріал відповідно до потреб аналізу. Недосконалість облікової інформації ускладнює глибоке вивчення економіки підприємств. Підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку, під якою в даному випадку розуміється склад, структура і порядок формування облікових регістрів, що визначається характером і масштабом діяльності, потребами управління, обсягом інформації, що обробляється, наявними коштами, що дозволили б автоматизувати облік тощо. Можна не тільки використовувати рекомендовані форми, але й розробляти власні, оригінальні, включаючи форми облікових регістрів, програми реєстрації та обробки інформації. Разом з тим, слід дотримуватись загальних методологічних принципів, які встановлені в централізованому порядку, а також технології обробки облікових даних. Раціонально організована форма обліку повинна забезпечувати: а) одержання необхідної інформації про господарські процеси; б) групування та реєстрацію первинних документів; в) підвищення продуктивності праці обліковців в процесі підготовки первинних даних, їх обробки та запису в облікові регістри; г) зменшення кількості помилок при реєстрації та узагальненні облікових даних; д) зберігання інформаційного фонду, який сприяє прийняттю ефективних управлінських рішень. Обираючи певну форму бухгалтерського обліку, підприємство повинне дотримуватись її протягом визначеного часу (але не менше року). Про можливу зміну прийнятої форми бухгалтерського обліку в наступному обліковому періоді необхідно вказати в Наказі про облікову політику або Примітках до фінансової звітності. Меморіально-ордерна форма обліку одержала назву від меморіального ордера, яким завершується обробка первинних документів. Вона виникла в результаті переробки нової італійської форми бухгалтерського обліку. Ця форма передбачає складання проводок на кожний первинний документ окремою довідкою в меморіальних ордерах. Для операцій з однаковою кореспонденцією рахунків відкриваються окремі відомості, по яких в кінці місяця підбиваються підсумки і складаються підсумкові меморіальні ордери. Приклад форми меморіального ордера подано нижче . Меморіально-ордерна форма надає широкі можливості для поділу бухгалтерської праці, але вимагає багаторазового переписування даних з регістру в регістр. На підприємствах і в організаціях, що мають невелику кількість синтетичних рахунків, може застосовуватись один із спрощених варіантів меморіально-ордерної форми обліку який прийнято називати формою &quo ;Журнал-Головна&quo ; При цьому варіанті хронологічна реєстрація меморіальних ордерів поєднується з записами по синтетичних рахунках в одній книзі, що має назву &quo ;Журнал-Головна&quo ;. У цьому випадку більшість операцій протягом місяця групуються у допоміжних накопичувальних відомостях. Потім за цими відомостями раз в місяць складаються меморіальні ордери. Сьогодні на великих підприємствах широко застосовується журнально-ордерна форма обліку. Вона ґрунтується на застосуванні журналів-ордерів, де збираються і систематизуються дані первинних документів, необхідні для синтетичного і аналітичного обліку.

Так було проголошено нову економічну політику (неп). Однак цей відступ був вимушений. Спочатку Ленін сподівався умиротворити селянство, не відновлюючи ринкові відносини й налагодивши натомість безпосередній товарообмін між державною промисловістю й селом. Це йому не вдалося, і він, за словами М. Левіна, «відступив, звернувшись до ринків, грошей і капіталістів». Необмежене реквізування хліба замінили податковими заходами (в Україні їх запровадження відклали на кілька місяців, аби зібрати якомога більше зерна для нагальних потреб). Були відновлені платний проїзд на залізницях, оплата поштових послуг та інші подібні речі, скасовані на останній стадії воєнного комунізму. А в жовтні 1921 р. промислові підприємства дістали право вільно продавати на ринку свою продукцію. На Х з'їзді РКП(б) ветеран партії Д. Рязанов характеризував неп як «селянський Брест», проводячи тим самим аналогію між відступом під тиском селян і відступом на переговорах у Бресті під тиском Німеччини. Сам же Ленін говорив про неп як про «передишку» в умовах нехватки сил для цілковитого здійснення революційних перетворень. І наголошував у грудні 1921 р. (у плані доповіді на IX Всеросійському з'їзді Рад): «Ми тепер здійснюємо стратегічний відступ, який дасть нам ширший фронт наступу в найближчому майбутньому…» Радянські вчені хрущовських часів полюбляли наводити ленінські цитати періоду непу, в яких ішлося про те, що колективізація землі має бути повільним процесом, базованим на переконуванні та добровільній згоді селянства, що експропріація навіть заможних селян повинна відбуватися тільки за наявності придатних матеріальних, технічних і соціальних умов. І він справді казав таке

1. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

2. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

3. Організація облікової політики підприємства

4. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

5. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

6. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
7. Національна політика СРСР в роки перебудови
8. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

9. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

10. Основні напрямки зовнішньої політики України

11. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

12. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

13. Процентна політика комерційного банку

14. Інформаційна політика України

15. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

16. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

17. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

18. Інвестиційна політика банків в Україні

19. Державна політика в галузі охорони праці

20. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

21. Методика складання "Звіту про фінансові результати"

22. Організація облікового процесу на підприємстві
23. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"
24. Економіко- і політико-географічне положення України

25. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

26. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

27. Принципи розробки та оцінки державної політики України

28. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

29. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

30. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

31. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

32. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие
Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

33. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

34. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

35. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

36. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

37. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

38. Політика А. Гітлера
39. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців
40. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

41. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

42. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

43. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

44. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

45. Асортиментна політика підприємства

46. Маркетингова товарна політика

47. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

48. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки

49. Управління ціновою політикою підприємства

50. Цінова політика фірми та її оцінка

51. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

52. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

53. Державна політика стимулювання зайнятості

54. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі
55. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі
56. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

57. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

58. Торговельна політика розвинутих країн

59. Валютна політика України

60. Кадрова політика

61. Регламентація діяльності облікових працівників

62. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

63. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

64. Економічні чинники регіональної політики в Україні

Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

66. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

67. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

68. Природа політики

69. Політика великих держав на Близькому Сході

70. Політика та соціальний конфлікт
71. Політика, як суспільне явище
72. Влада як найважливіший атрибут політики

73. Аналіз стану соціальної політики в Україні

74. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

75. Політика трудової зайнятості інвалідів

76. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

77. Соціальна політика

78. Соціальна політика та соціальне партнерство

79. Митна політика

80. Митна політика України на сучасному етапі

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

81. Особливості проведення в життя митної політики

82. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

83. Бюджетна політика держави

84. Грошово-кредитна політика

85. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

86. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій
87. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах
88. Фінансова діяльність та політика держави

89. Фінансова політика та бюджетний процес

90. Амортизаційна політика на підприємстві

91. Антиінфляційна державна політика

92. Грошово-кредитна політика держави

93. Державна промислова політика

94. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

95. Концепція непослідовності політики у часі

96. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки
Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие

97. Особливості інноваційної політики розвинених країн

98. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

99. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.