Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра маркетингу Контрольна робота з дисципліни: “Міжнародний маркетинг” Виконала: студентка 6 курсу (з.ф.н.) спеціальність МЗЕД Чалій Олена Перевірив: Викладач Крайнюченко Ольга Феодосіївна Київ – 2009 Зміст 1. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі 2. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок його переваги та недоліки Задача Список використаної літератури 1. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі Вихід підприємства, фірми на зовнішній ринок неможливий без попереднього вивчення міжнародного маркетингового середовища, усієї сукупності факторів, від яких залежатиме ефективне функціонування фірми у зарубіжній країні. Найбільш значущими в аналізі міжнародного середовища маркетингової діяльності є дослідження політичних, правових, економічних, соціально-культурних умов і обставин, що склалися на потенційному ринку, та пов'язаних з цим ризиків. Аналіз політичного середовища передбачає вивчення таких політичних аспектів життєдіяльності суспільства, як політична система і політична стабільність, рівень впливу національних урядів на економічні процеси, політико-економічні пріоритети, законодавчі акти у сфері економіки тощо. При вирішенні питання про можливість укладення комерційних угод з тією чи іншою країною найважливішою є оцінка торгово-політичних умов, серед яких особлива увага надається таким: ♦ наявність і зміст міжурядових торговельних угод; система державного регулювання зовнішньої торгівлі, а саме: закони і розпорядження, що забороняють або обмежують увезення певних товарів у дану країну; необхідність і порядок одержання експортно-імпортних ліцензій та ін.; ♦ рівень митного обкладення товару, спосіб нарахування мита, режим, під який підпадає конкретний товар, внутрішні митні збори і податки, наявність у країні експорту &quo ;вільних зон&quo ; чи, навпаки, — активна політика протекціонізму; ♦ участь країни—потенційного партнера в економічних угрупуваннях та їх вплив на режим увезення конкретного товару; ♦ валютне законодавство країни, а саме: порядок отримання імпортером іноземної валюти, контроль за переведенням прибутків, конвертованість валюти, режим кредитування; ♦ обмеження і вимоги санітарно-ветеринарного порядку тощо. При вивченні політичного середовища міжнародного маркетингу окремо визначається геополітичне становище країн-партнерів, тобто ставлення до інших держав, які впливають на їх розвиток, місце серед держав і в системі міжнародних зв'язків. Геополітичне становище містить такі елементи: ♦ топополітичне становище — це становище держави у світі, її місце в міжнародних політичних і економічних зв'язках; ♦ морфополітичне становище — це становище відносно державних кордонів, найближчого оточення держави, яке сприяє або запобігає політико-економічним зв'язкам з іншими країнами; ♦ фізіополітичне становище — це становище природних умов і ресурсів країни відносно природних багатств інших держав.

Правове середовище міжнародного маркетингу складається із законів, постанов, угод, які функціонують на різних рівнях і забезпечують успішний і ефективний бізнес з визнанням інтересів кожної країни-партнера в рамках правових норм. До основних правових сфер під кутом зору міжнародного маркетингу- належать: ♦ законодавство, що регулює правовий стан і діяльність фірм, у тому числі іноземних; ♦ законодавство, що передбачає захист промислової власності, патентів, торгових марок, авторських прав; ♦ закони з питань страхування і перевезень різними видами транспорту; ♦ загальноприйняті в країні імпорту способи вирішення судових суперечок з міжнародних комерційних угод; ♦ загальносуспільна законодавча база, у тому числі захист життя і здоров'я громадян; ♦ підходи до ціноутворення та податкове законодавство тощо. Економічне середовище країни — засвідчує існуючі і потенційні можливості споживання товарів та послуг. Оцінка міжнародного маркетингового середовища з економічних позицій передбачає вивчення цілого комплексу кількісних і якісних економічних параметрів потенційного ринку. Найбільш суттєвими є: ♦ визначення типу економіки (ринкова, адміністративно-командна, перехідна), від чого значною мірою залежатиме розвиток бізнесу; ♦ установлення ступеня та спрямованості державного втручання в економіку країни бізнесу, на що вказує перевага тієї чи іншої форми одержавлення, тобто кількість і співвідношення існуючих у даній країні господарських устоїв, фінансова система, інтенсивність прямого і непрямого регулювання економіки, міжнародні позиції тощо; ♦ обгрунтування типу країни під кутом зору структури її господарства, тобто віднесення до промислово-розвинутих або країн, промисловість яких розвивається, країн-експортерів сировини, країн з переважно натуральним господарством тощо; ♦ аналіз темпів економічного зростання, у тому числі рівня державних доходів, рівня особистих доходів населення і їх купівельної спроможності; ♦ наявність вільних економічних зон, тобто найбільш сприятливих для іноземних і вітчизняних підприємців територій з пільговим режимом; ♦ дослідження загальногосподарської кон'юнктури, її динаміки і тенденцій або кон'юнктури конкретного товарного ринку, якщо предметом бізнесу обрана група однорідної продукції. Ще одним фактором, який фірма повинна враховувати в своєму міжнародному маркетингу, є стабільність валюти, оскільки коливання іноземної валюти по відношенню до національної можуть суттєво впливати на збут і прибутки фірми. До міжнародного маркетингового середовища належить і соціокультурна сфера. Різновидність елементів, що її складають, можна класифікувати за двома групами: 1) демографічні, до яких входить кількісна та якісна структура населення, динаміка демографічних зрушень, рівень соціальної напруженості тощо; 2) елементи життєдіяльності суспільства: мова, релігія, характер суспільних цінностей і мотивацій, звичаї, традиції, звички, заборони, рівень освіти, естетичні норми і т.ін. Соціокультурна сфера відрізняється високим ступенем диференціації означених елементів у різних країнах.

Тому маркетологам необхідно постійно розробляти і поповнювати знаннями цю галузь, оскільки встановлення ділових контактів з іноземними партнерами з першого ж разу потребують врахування національної психології, знання практики ведення ділових переговорів з людьми конкретної нації. Ефективна програма міжнародного маркетингу повинна будуватися не на нав'язуванні звичаїв та смаків однієї країни своїм торговим партнерам, а на пристосуванні якості свого продукту і методів торгівлі до звичок і смаків населення країни-імпортера. Вивчення технологічного середовища потенційного ринку обумовлено постійним індустріальним розвитком суспільства, що висуває відповідні вимоги до технологічного рівня виробничих процесів і самої продукції, її якості і відповідності світовим стандартам, нормам. Найважливішим положенням міжнародного маркетингу стосовно продукції, що експортується, повинна бути сертифікаційна система заходів і дій, що підтверджуватимуть відповідність фактичних характеристик продукції вимогам міжнародних стандартів, які діють на світовому ринку і в конкретній країні-імпортері, або в країні-експортері при проведенні самосертифікації. В останньому випадку власник продукції, самостійно здійснюючи сертифікацію, зобов'язаний гарантувати точне і повне дотримання вимог до виробу, які пред'являються угодами та іншими документами, високий рівень системи комплексних випробувань та контролю якості від сировини до упаковки і маркування товару; відповідальність (у тому числі і юридичну) виробника за якість сертифікації і достовірність сертифікаційних посвідчень; доступність для покупця інформації про систему контролю та якості, а також можливість відвідування підприємства і спостереження за процесом сертифікації. Найвищим рівнем гарантії якості продукції на зовнішньому ринку вважається проведення сертифікації третьою стороною, яка не має відношення ні до виробництва, ні до збуту даного товару. Перевагою незалежної сертифікації є її відокремленість від зацікавлених сторін, а також можливість дотримання одноманітності вимог до виробів і до системи контролю якості. ВООЗ створена і за кордоном функціонує система сертифікації лікарських засобів для міжнародної торгівлі, відповідно до якої здійснюються такі основні взаємопов'язані види діяльності: ♦ ліцензування лікарських засобів, виробників та постачальників (цей вид діяльності в країнах колишнього Союзу називається реєстрацією); ♦ виробництво лікарських засобів відповідно до Належної виробничої практики (С-МР); ♦ управління контролем якості лікарських засобів; ♦ інспектування підприємств та оцінка виконання С-МР; ♦ видача сертифікатів повноважним органом з сертифікації; ♦ розслідування рекламацій і повідомлення відповідних органів про серйозні вади якості лікарських засобів і пов'язані з їх застосуванням потенційні загрози. Таким чином, дослідження міжнародного маркетингового середовища, вивчення і врахування всіх особливостей елементів, що його складають, дозволяє створити максимально сприятливі умови для активізації та розвитку міжнародного бізнесу, дає можливість фірмам розробляти об'єктивну стратегію виходу та діяльності на потенційному зарубіжному ринку, пристосувати свої виробничі та збутові програми до умов та вимог конкретних ринків.

Следует учитывать, что для локальных рекламодателей (как из сферы услуг, так и для производителей упакованных товаров) это наиболее рентабельный и эффективный носитель. По результатам расчетов Анны Замбржицкой по данным «Эспар-Аналитик»[18], при равномерном размещении щитов для Москвы прирост общего месячного охвата достигается после 100110 щитов (1 на 80P000 жителей) (рис. 51). При наличии территориальной сегрегации целевой группы количество щитов может быть уменьшено на 20-40%. Рис. 51. Зависимость охвата от количества щитов При всей своей потенциальной эффективности наружная реклама является одной из самых сложных по требованию к креативу видов, причем не столько к нему как таковому, сколько к техническим аспектам его реализации. Основной «объемной проблемой» в наружной рекламе является размер текста, используемого в надписях. Учитывая, что изображения размещаются на носителях размером А4 и более на расстоянии 30-40Pсм, возникает проблема, порождаемая различием восприятия с близкого и дальнего расстояний. С расстояния в 30-40Pсм легко читается 8-16 кегль (высота буквы около 2,5-5 мм, общая высота шрифтов 3-6 мм)

1. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

2. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

3. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

4. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

5. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

6. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
7. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні
8. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

9. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

10. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

11. Маркетинговий аналіз ситуації

12. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

13. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

14. ІС фінансового аналізу

15. Оцінка природних ресурсів

16. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие

17. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

18. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

19. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

20. Оцінка майна з метою страхування

21. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

22. Оцінка фінансового стану комерційного банку
23. Економічна оцінка кредитного процесу
24. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

25. Експертна оцінка земель

26. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

27. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

28. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

29. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

30. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

31. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

32. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

33. Структура й оцінка економічної інформації

34. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

35. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

36. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

37. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

38. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності
39. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів
40. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

41. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

42. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

43. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

44. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

45. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

46. Оцінка доцільності правової охорони

47. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

48. Оцінка стану менеджменту в організації

Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

50. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики

51. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

52. Методи аналізу міжособистісних конфліктів

53. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

54. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту
55. Фотометричні методи аналізу
56. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

57. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

58. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

59. Основи фінансового аналізу

60. Оцінка фінансового стану підприємства

61. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

62. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

63. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

64. Передумови створення фізико–хімічного аналізу

Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее

65. Гідроекологічна оцінка річки Рось

66. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

67. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

68. Оцінка стану міської системи м. Рівного

69. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

70. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій
71. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі
72. Інструментарій проектного аналізу

73. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

74. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

75. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

76. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

77. Теорія економічного аналізу

78. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

79. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

80. Методи та прийоми економічного аналізу

Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов

81. Побудова споживчої функції. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь

82. Маркетингова сутність реклами

83. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

84. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

85. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

86. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України
87. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)
88. Сутність міжнародного маркетингу

89. Міжнародні контракти: сутність структура види

90. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

91. Соціальне середовище та соціалізація особистості

92. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

93. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

94. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях на освіту

95. Аналіз маркетингового середовища на базі ВАТ "Мотор Січ"

96. Облік і аналіз фінансових результатів

Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная

97. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

98. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

99. Влияние маркетинговой стратегии на финансовые результаты деятельности ООО "Альпиндустрия"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.