Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Сучасні моделі державного регулювання економіки

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ПЛАН1. Кейнсіанська і неокласична моделі державного регулювання 2. Монетаристи про економічну роль держави Список використаної літератури 1. Кейнсіанська і неокласична моделі державного регулювання У XX ст. західна економічна теорія ринкового розвитку ввійшла з неокласичним напрямом, який продовжував визначати специфіку другого класичного стану. Проте згодом ситуація кардинально змінилася під впливом двох визначальних тенденцій розпитку По-перше, у зв'язку з перемогою Жовтневої революції 1917 р. в Росії, а після Другої світової війни подібних революцій в ряді інших країн Східної Європи, в Китаї та інших країнах Азії і на Кубі марксизм тоталітарного напряму став єдиною безальтернативно пануючою течією в країнах командно-адміністративної системи, залишаючись однією з течій в інших країнах світу. Разом з тим у ринкових країнах набув подальшого розвитку марксизм соціал-демократичного напряму. В країнах командно-адміністративної системи умови, як виявилось, перешкоджали розвитку творчого марксизму. Проте практика першого періоду існування командно-адміністративної системи довела значну плідність активного втручання держави в економічні процеси. Лише згодом, коли, з одного боку, були розв'язані екстремальні завдання відбудови народного господарства, що потерпіло від воєн, розрух тощо, а з другого — було здійснено фактичне одержавлення усієї економіки, роль держави в економічному житті була доведена до абсурду. По-друге, вже в 30-ті роки небувалої раніше гостроти набули кризові процеси в економіці й економічній ринковій теорії Заходу. Існувала нагальна потреба у новій ринковій теорії, яка б переконливо пояснила існування таких явищ, як масове безробіття, тривале падіння виробництва, наявність невикористаних виробничих потужностей прі' відносній вузькості народного споживання тощо, і показала можливі шляхи виходу : кризового становища без знищення ринкових основ господарювання. По-третє, певні нові теоретико-методологічні підходи до аналізу ринкового підприємницького господарства заклав інституціоналізм, що виник в США наприкінці XIX ст, і зміцнів у 20-ті рок; XX ст. (Т. Веблен, У. Мітчелл, Д. Коммонс). Ці підходи полягали у розгляді впливу &quo ;інституції&quo ;, під якою розуміється будь-яке стійке об'єднання людей для досягнення пст них цілей (сім'я, партія, профспілка, церква, трест, держава тощо), на суспільство, в тому числі економіку. При цьому політична влада розглядалась як вираз скоординовані&quo ; діяльності різних прошарків і груп суспільства. Погляди інституціоналістів послутувалг критичному розхитуванню ортодоксії другої класичної ситуації і заклали певні можливост нового підходу до аналізу ринкової економіки на новому етапі її розвитку. Зазначся: погляди інституціоналістів були генетичне і логічно пов'язані з теорією бюрократії, авторитету і влади, розробленою видатним німецьким вченим Максом Вебером (1864— 1920). Нагальна потреба в новій ринковій теорії була задоволена виходом у світ праці Дж.М. Кейнса &quo ;Загальна теорія зайнятості, відсотка І грошей&quo ; (1936). Після цього більшість молодих економістів-ринкопиків стали послідовниками теорії Кейнса.

В ній була піддана обґрунтованій критиці ідеалізація класиками'механізму ринкового саморегулювання, доведена необхідність активного державного втручання в економіку і запропоновані інструменти регулювання. За Кейнсом, досягнення повної зайнятості можливе при наявності ефективного попиту. Під ним розуміється та величина сукупного попиту на реальний обсяг національного виробництва, при якій підприємці сподіваються отримати максимальний прибуток . Однак досягнути повної зайнятості виключно за рахунок дії стихійних ринкових сил неможливо. У зв'язку з цим Дж.М. Ксйнс відкинув як помилковий основоположний закон класичної і неокласичної економічної теорії — так званий закон Ж.Б. Сея, згідно з яким пропозиція автоматично породжує власний попит. Зростання сукупного попиту гальмують два фактори. Перший — психологія споживачів. Кейнс вивів основний психологічний закон: &quo ;люди схильні, як правило, збільшувати своє споживання зі зростанням доходу, але не в тій мірі, в якій зростає дохід&quo ;. Схильність до споживання знижується, а схильність до збереження зростає. Другий негативний фактор — зниження ефективності інвестицій капіталу. Зі збільшенням розмірів нагромадженого капіталу норма прибутку знижується пропорційно закону спадної продуктивності капіталу. Вихід із становища Кейнс вбачав у збільшенні інвестицій, відводячи їм вирішальну роль у розширенні ефективного попиту. &quo ;Оскільки при збільшенні зайнятості витрати споживачів зростають повільніше, ніж підвищується ціна сукупної пропозиції, збільшення зайнятості виявиться нерентабельним, якщо тільки резерв, що утворився, не буде &quo ;заповнений&quo ; збільшенням інвестицій&quo ;. Для визначення кількісної залежності між приростом інвестицій і приростом національного доходу Кейнс використав концепцію мультиплікатора. За словами Кейнса, принцип мультиплікатора дає загальну відповідь на питання про те, як коливання інвестицій, що становлять відносно невелику частку національного доходу, здатні викликати такі коливання сукупної зайнятості та доходу, які характеризуються значно більшою амплітудою. Для збільшення інвестицій необхідно, по-перше, знизити ставку відсотка на кредити, по-друге, збільшити державні витрати (розширення державних закупок товарів І послуг, державного інвестування), по-третє, підняти рівень ефективності капіталовкладень. З цією метою Кейнс пропонував два інструменти регулювання ефективного попиту — грошово-кредитний і бюджетний, віддаючи перевагу останньому. Внесок Дж.М. Кейнса в економічну теорію полягав насамперед у застосуванні макроекономічного методу дослідження, тобто аналізу залежностей між агрегативними величинами на народногосподарському рівні — національним доходом, споживанням, збереженням, інвестиціями, сукупним попитом, сукупною пропозицією тощо. З іменем Кейнса справедливо пов'язуються виділення і розвиток макроекономіки як невід'ємної складової загальної економічної теорії (поряд з мікроекономікою). Кейнс застосував функціональний аналіз для встановлення кількісних взаємозалежностей між економічними змінними. Виступивши з критикою закону Сея, Кейнс відкинув догми неокласичної економічної теорії про можливість досягнення повного і раціонального використання ресурсів без допомоги держави.

На відміну від неокласики він висунув на перший план сукупний попит, з яким пов'язав вирішення всіх актуальних проблем ринкового господарства. Як підкреслював Л. Харріс, Кейнс вбачав своє завдання в тому, щоб показати, що рівновага при повній зайнятості не є загальним випадком. Загальний випадок — це рівновага при наявності безробіття, а повна зайнятість — це лише особливий випадок. Щоб досягнути бажаного стану, повної зайнятості, держана зобов'язана проводити особливу політику щодо її досягнення, оскільки автоматично діючі ринкові сили цього не гарантують. Заслуга Дж.М. Кейнса полягала в дослідженні функціонування чотирьох взаємопов'язаних ринків (товарів, праці, грошей і облігацій) і виявленні факторів, які перешкоджають дії стихійних ринкових сил у встановленні рівноваги. До особливих допущень Кейнса належать три види нееластичностей: негнучкість ставок заробітної плати (І відповідно уповільнена реакція цін на зміни попиту та пропозиції), &quo ;ліквідна пастка&quo ; (особливий стан економіки в умовах глибокої депресії, коли збільшення кількості грошей в обігу не веде до зниження норми відсотка) і нееластичність інвестиційного попиту залежно від норми відсотка. За відсутності будь-якого із цих трьох допущень Кейнса його модель має автоматичну тенденцію до рівноваги з повною зайнятістю. Якщо ж у модель вводиться хоч одне із вказаних допущень, вона буде відтворювати рівновагу з безробіттям. У цьому полягає принципова відмінність кейнсіанської моделі від класичної, яка завжди знаходиться в стані рівноваги з повною зайнятістю. З часом більшість вчених-немарксистів оцінили теорію Кейнса як &quo ;кейнсіанську революцію&quo ;, що здійснила переворот в економічному мисленні. Дж.М. Кейнса ставили в один ряд з найвидатнішими економістами-класиками, а його працю — з &quo ;Багатством народів&quo ; А. Сміта і &quo ;Капіталом&quo ; К. Маркса. Уже з 30-х років XX ст. розпочався поступовий теоретичний перегляд моделі Кейнса з метою влити її в систему загальної економічної рівноваги як особливого випадку. Цей варіант під назвою &quo ;стандартної кейнсіанської моделі&quo ;, або &quo ;кейнсіансько-неокласичного синтезу&quo ;, займав панівне становище в структурі ринкової економічної думки до кінця 60-х років. Він виник як наслідок трактування теорії Кейнса його послідовниками — відомими економістами Дж. Хіксом, А. Хансеном, Л. Клейном, П. Самуельсоном, Ф. Модільяні та ін. їх трактування поєднало елементи кейнсіанської та неокласичної моделей і отримало назву кейнсіансько-неокласичного синтезу. Перша його суттєва риса полягає в тому, що в основу покладено виведення макроекономічних поведінкових функцій із неокласичного постулату максимізації корисності окремими індивідами. Тому макроекономічні теорії сукупної поведінки будуються простим підсумовуванням індивідуальних функцій. Друга суттєва риса синтезу — відмова від важливого кейнсіанського допущення про негнучкість цін і прийняття протилежної неокласичної передумови про їх цілковиту гнучкість, що пов'язано із введенням в кейнсіанську модель так званого ефекту Пігу, або реальних касових залишків.

Випливаюча з сучасно суспльно-виробничо структури нашо нацекономчна система нацократ, базована наком]бнованй спвчинност державного, мунципального, коопе]ративного й приватного капталу пдплановим господарсь]ким кермуванням  соцальним контролем держави обумовлятиме й органзацйн форми синдикалстичного устрою. Вс органчн клтини суспльства (виробнич групи) будуть зор]ганзован в синдикати (сплки)вдповдно до сво прац, професй  господарських функцй. Основними групами, що репрезентуватимуть у синдикатахнтелектуальну й фзичну працю нац, :продукуюча нтелгенця подленана рзн фахов пдгрупи (вчен, технки, педагоги, лтератори, лкар, службовц  т.д.);робтництво всх родв промисловост й тран]спорту, рзних виробничих категорй;селянство та сльсько]господарське робтництво; ремсництво; власники промисло]вих торгвельних приватних пдпримств, тощо. Органзуючи представникв конкретних фахв  професй на мсцях (в мстах,промислових  сльських осередках),синдикати окремо виробничо категор сполучатимуться згдно з адмнстративно територальним подлом держави  принципом вертикально централзац у вищ обднання; синдикалстичн союзи. (Так, для прикладу, професя лкарв матиме мсцев синдикати, що обднуватимуться дал в пов]тов й крав союзи, аж до загальнодержавного Центрального Союзу Синдикатв Лкарв; подбно творитиметься Центральний Союз Синдикатв Робтникв Грно Промисловост  т.д.)

1. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

2. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

3. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

4. Основные формы организации научного знания

5. Основные формы движения

6. Основные формы международной кооперации
7. Предметная детализация художественных образов как одна из основных форм повествования
8. Уединенный труд души как основная форма развития личности

9. Урок как основная форма обучения в школе

10. Основные формы правления в Древнем Риме

11. Урок как основная форма обучения в школе

12. Основные формы оздоровительной физкультуры

13. Основные формы познания и учение об истине

14. Основные формы организации научного знания

15. Макроэкономическая нестабильность в рыночной экономике

16. Мировое хозяйство и основные формы внешнеэкономического сотрудничества

Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками

17. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

18. Классификация основных форм деятельности человека

19. Организация кормовой базы на сельскохозяйственных предприятиях и основные формы кормообеспечения

20. Специфика основных форм регионального народнохозяйственного комплекса страны

21. Основные формы недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства

22. Основные формы реализации права
23. Республика. Понятие и сущность. Основные формы государственного устройства в зарубежных странах
24. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

25. Клинические особенности основных форм пограничных психических расстройств

26. Заработная плата как основная форма мотивации

27. Основные формы и методы руководства чтением

28. Урок как основная форма организации обучения технологии

29. Основные формы политического поведения личности

30. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

31. Институты власти и экономическое развитие. Принуждение и его основные формы

32. Аргументация и ее основные формы

Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные
Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

33. Организация и характеристика основных форм безналичных расчётов

34. Инфляция как форма проявления макроэкономической нестабильности: причины, виды и формы (на примере Республики Беларусь)

35. Многообразие форм собственности в условиях современной российской экономики

36. Отношения собственности: содержание, формы и их значение в рыночной экономике

37. Основы рыночной экономики (Контрольная)

38. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах
39. Державне регулювання комерційної діяльності
40. Державне регулювання ЗЕД

41. Державне регулювання економіки

42. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

43. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

44. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

45. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

46. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

47. Державне регулювання інноваційної діяльності

48. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки

49. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

50. Правове регулювання вільних економічних зон

51. Форми державного управління

52. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

53. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

54. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ
55. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах
56. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

57. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

58. Сучасні методи управління проектами

59. Основні етапи становлення світової політичної думки

60. Державне регулювання грошового обороту України

61. Державне регулювання соціальної політики

62. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

63. Державне регулювання економіки

64. Державне регулювання економіки

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

66. Державне регулювання інноваційної діяльності

67. Державне регулювання корпоративної діяльності

68. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві

69. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

70. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання
71. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки
72. Неспроможність ринку і державне регулювання

73. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

74. Сучасний стан державних органів управління економікою

75. Основные принципы и формы реализации социальной политики, ее влияние на экономику государства

76. Государственное регулирование экономики: формы и методы

77. Формы государственного регулирования экономики

78. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

79. Государство, его основные признаки и формы правления

80. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Сучасні форми та системи оплати праці

82. Анализ динамики основных макроэкономических показателей в России с 1991-96гг.

83. Основное отличие науки экономики от других наук

84. «Экономическая конкуренция. Её формы и роль в развитии экономики»

85. Основные макроэкономические показатели

86. 1. Римский гражданский процесс: понятие, формы, основные черты, вещи в римском праве. Классификация вещей
87. Основные положения моделирования систем обеспечения качества управления в экономике
88. Принципы, механизмы и основные направления регулирования земельных отношений. Виды и формы земельной собственности. Субъекты и объекты земельных отношений

89. Основные макроэкономические показатели мирового хозяйства

90. Сучасні форми і системи заробітної плати

91. Основные черты экономики переходного периода

92. Основные тенденции и проблемы развития внешнеэкономических связей России в условиях глобализации мировой экономики

93. Основные черты переходной к рынку экономики России

94. Государство и его формы как основные конституционно-правовые характеристики

95. Организационно-правовые формы предприятий в условиях рыночной экономики

96. Экономика. Основные понятия

Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики

97. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

98. Приток и отток капитала в национальной экономике России: причины, основные направления, современные тенденции

99. Методика підготовки основних звітних форм


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.