Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Попередній фінансовий аналіз підприємства

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст Вступ 1. Попередній фінансовий аналіз підприємства 1.1 Аналіз активів підприємства 1.2 Аналіз пасивів підприємства 2. Аналіз фінансової стійкості 3. Аналіз ліквідності балансу 4. Аналіз фінансових результатів 5. Аналіз коефіцієнтів рентабельності та ділової активності Висновки Список використаної літератури ВступПротягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання. Активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України. У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і підприємств-партнерів. Фінансовий стан є найважливішою характеристикою надійності підприємства та його ділової активності, гарантом ефективної реалізації економічних інтересів як самого підприємства, так і його партнерів. Саме тому в об’єктивній оцінці фінансового стану зацікавлені всі суб’єкти ринкових відносин. Інформацію для такої оцінки може надати лише аналіз. Для цього кожен аналітик повинен знати методику та оволодіти прийомами аналізу фінансового стану. Під фінансовим станом розуміють здатність (спроможність) підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю. Метою аналізу фінансового стану є досягнення стабільності та ефективності функціонування підприємства і обґрунтування його фінансової стратегії. Для виконання поставленої мети аналіз фінансового стану має вирішити наступні завдання: дати оцінку відповідності між господарськими ресурсами та джерелами їх формування, тобто оцінити структуру балансу; вивчити стан та ефективність використання необоротних активів; визначити раціональність розміщення та ефективність використання оборотних активів; оцінити стан розрахунків з діловими партнерами (дебіторами та кредиторами); проаналізувати ефективність використання власного капіталу та виявити резерви його збільшення; оцінити доцільність отримання та ефективність використання кредитів банку; визначити рівень платоспроможності підприємства та шляхи її підвищення; оцінити показники фінансової стійкості підприємства, їх динаміку та відповідальність їх оптимальним значенням; виявити резерви зміцнення фінансового стану, обґрунтувати короткострокове та довгострокове прогнозування фінансової стійкості підприємства. Саме це і є метою даної курсової роботи. Об’єктом же дослідження є підприємство з фінансовою звітністю - ’’Питома вага розділів балансу(у відсотках)’’(табл.1) та ’’Фінансові результати’’(табл.2). 1. Попередній фінансовий аналіз підприємства 1.1 Аналіз активів підприємства Отже, під фінансовим станом підприємства розуміють ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності, а також своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями.

У ньому знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства з управління фінансовими ресурсами. Отже, дамо характеристику фінансових ресурсів підприємства, від яких залежить його загальний фінансовий стан. Для цього розглянемо його фінансову звітність, що подана нам у вигляді табл.1 і табл.2. Табл.1 Питома вага розділів балансу(у відсотках)(%) Показники балансу На початок періоду На кінець періоду Показники балансу На початок періоду На кінець періоду Активи Пасиви І.Необоротні активи 52 48 &Io a;. Власний капітал 56 50 ІІ. Оборотні активи &Io a;&Io a;. Довгострокові зобов’язання 1 2 2.1.Запаси 24 18 2.2.Грошові кошти 10 4 &Io a;&Io a;&Io a;. Поточні зобов’язання 43 48 2.3.Дебіторська заборгованість 14 30 Баланс 100 100 Баланс 100 100 За умовою нам дано наступне: Підсумок балансу на початок періоду: 1991 /2 (де – № варіанту) =1991 13/2=12941.5тис. грн. На кінець періоду рівний: 2316 /2=2316 13/2=15054 тис. грн. На базі вище вказаних даних(розрахунків) відповідно до питомої ваги кожного з показників балансу (табл.1) знаходжу їх абсолютні величини(тис. грн.) ,а також зміни відносно початку періоду, і вношу до табл.3 і табл.4. Вони, а також дані табл.2 є джерелами інформації для проведення аналізу фінансового стану підприємства. Дані табл.2. знаходимо наступним чином : Оскільки податок на додану вартість становить 20% від доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) , то сума податку становить: На початок періоду :14579.5 0.2=2915.9 тис. грн. На кінець періоду: 15925 0.2=3185 тис. грн. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг),ЧД, знаходимо за формулою: Дохід від реалізації продукції – Податок на додану вартість. Отже, На початок періоду: ЧД=14579.5-2915.9=11663.6 тис. грн. На кінець періоду: ЧД=15925-3185=12740 тис. грн. Валовий прибуток знаходимо наступним чином: Чистий дохід від реалізації продукції – Собівартість реалізації продукції. Тому, його сума становить: На початок періоду: 11663.6-8385=3278.6 тис. грн. На кінець періоду: 12740-12350=390 тис. грн. Фінансові результати від операційної діяльності (П)=(Валовий прибуток Інші операційні доходи) – (Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати). Звідси На початок періоду П=(3278.6 3) – (260 572 10)=2439.6 тис грн. На кінець періоду П=(390 2) – (325 624 8)= - 565 тис. грн. Всі результати розрахунків вносимо до табл.2. Табл.2 Фінансові результати Показники фінансових результатів Значення показника на початок періоду, тис. грн. Значення показника на кінець періоду, тис. грн. 1.Дохід (виручка ) від реалізації продукції, Д 2243 0.5 = 14579,5 2450 0.5 =15925 2. Податок на додану вартість 2915.9 3185 3. Чистий дохід (виручка ) від реалізації продукції (робіт, послуг),ЧД 11663.6 12740 4. Собівартість реалізації продукції (робіт, послуг )ЧД 1290 0.5 = 8385 1900 0.5 = 12350 5. Валовий прибуток або збиток 3278.6 390 6. Інші операційні доходи 3 2 7. Адміністративні витрати 200 0.1 = 260 250 0.1 = 325 8. Витрати на збут 220 0.2 = 572 240 0.2 = 624 9. Інші операційні витрати 10 8 10. Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток або збиток) П 2439.6

-565 Табл.3 Активи підприємства Актив Абсолютні величини, тис. грн. Відносні величини Зміни На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду В абсолютних величинах, тис. грн. У відносних величинах 1.Необоротні активи 6729.58 7225.92 52 48 496.34 -4 2.Оборотні активи 6211.92 7828.08 48 52 1616.16 4 2.1.Запаси 3105.96 2709.72 24 18 -396.24 -6 2.2.Грошові кошти 1294.15 602.16 10 4 -691.99 -6 2.3.Дебіторська заборгованість 1811.81 4516.2 14 30 2704.39 16 Баланс 12941.5 15054 100 100 2112.5 Аналіз фінансового стану проводиться зовнішніми і внутрішніми користувачами інформації про господарську діяльність підприємства. Зовнішні користувачі інформації – банки, кредитори, інвестори – оцінюють : частку власних коштів у загальній сумі джерел коштів, З позиції фінансового ризику останній зростає, якщо за даними балансу підприємства частка його власного капіталу у валюті балансу зменшується; вивчають динаміку структури джерел коштів, що дозволяє мати уяву про розширення або звуження діяльності підприємства. Внутрішні користувачі інформації – керівник або власник, економічна, бухгалтерська, фінансова служба підприємства вивчають показники фінансового стану та виявлення резервів його зміцнення. У кожного аналітика своя мета: інвесторів цікавить рівень стабільності доходів за акціями; кредиторів – платоспроможність і ліквідність підприємства; менеджерів (керівників) – дохідність активів (майна) та ефективність управління ними. Табл.4 Пасиви підприємства Пасив Абсолютні величини, тис грн. Відносні величини Зміни На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду В абсолютних величинах, тис. грн. У відносних величинах 1. Власний капітал 7247.24 7527 56 50 279.76 -6 2. Довгострокові зобов’язання 129.415 301.08 1 2 171.665 1 3. Поточні зобов’язання 5564.845 7225.92 43 48 1661.075 5 Баланс 12941.5 15054 100 100 2112.5 Аналіз фінансового стану починають з “читання” балансу та інших форм звітності, під яким розуміють попереднє загальне ознайомлення із підсумками діяльності підприємства та його фінансовим станом. Щоб уміти “читати” фінансову звітність, необхідно знати її зміст. Баланс підприємства – це таблиця, де на звітну дату у вартісній оцінці представлені залишки засобів та їх розміщення – в активі балансу, та джерела утворення і формування засобів (майна підприємства) у пасиві. Використання балансу для аналізу базується на розумінні взаємозв’язку між розділами активу і пасиву, який представлений схемою (рис.1.). Суцільні лінії показують нормальні джерела формування активів підприємства, пунктиром виділені небажані (нераціональні) види розміщення джерел формування майна. Активи підприємства (табл.2) складаються із необоротних та оборотних засобів. В процесі господарської діяльності вони повинні приносити дохід у вигляді прибутку або іншої економічної вигоди. Актив балансу містить інформацію на певну дату про склад та розміщення наявних в розпорядженні фірми контрольованих коштів, одержаних в результаті попередньої діяльності і які повинні стати джерело майбутніх надходжень фірми.

Поряд з цим у ньому віддзеркалилися тогочасні погляди на завдання, форми і методи розвідки, призначеної для оперативного забезпечення бойових дій. "Успіх всякого військового підприємства (операції - В.С.) залежить головним чином від правильності прийнятого рішення, раціональності розробленого плану і його виконання. Прийняти правильне рішення начальник і розробити відповідний план його штаб можуть тільки тоді, коли головні чинники військової обстановки такі як: сили ворога, його наміри, місцевість в широкому військовому розумінні, настрій населення, політичний, економічний та транспортний стан театру військових акцій та інше, будуть їм досконально відомі і до дрібниць вивчені". Досягти цього можливо тільки добре поставленою і "правдиво організованою розвідкою на запіллі ворога". Висувалися такі принципи організації розвідки: "1) По можливості добування відомостей з перших джерел; 2) Безпреривність ведення розвідки; 3) Доскональна обробка та аналіз всіх добутих відомостей; 4) Своєчасна доставка добутих відомостей до штабу, який вислав цю розвідку"

1. Аналіз фінансового стану підприємства

2. Аналіз фінансового стану підприємства

3. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

4. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

5. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

6. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"
7. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")
8. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

9. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

10. Оцінка фінансового стану підприємства

11. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

12. Фінансовий стан підприємства

13. Покращення фінансового стану підприємства

14. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

15. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

16. Фінансові ресурси підприємства

Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

17. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

18. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

19. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

20. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

21. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

22. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"
23. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"
24. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

25. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

26. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

27. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

28. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

29. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

30. Управління фінансовою санацією підприємства

31. Фінансова санація та банкрутство підприємства

32. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

33. Фінансова санація підприємства

34. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

35. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

36. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

37. Фінанси підприємства

38. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
39. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства
40. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

41. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

42. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

43. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

44. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

45. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

46. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

47. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

48. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Аналіз господарської діяльності підприємства

50. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

51. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

52. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

53. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

54. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства
55. Аналіз активів підприємства
56. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

57. Аналіз діяльності підприємства

58. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

59. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

60. Аналіз ліквідності підприємства

61. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

62. Экономічний аналіз підприємства

63. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

64. Бізнес-план підприємства

Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

65. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

66. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

67. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

68. Розробка підприємства LOMAPAK

69. Формування основних фондів підприємства

70. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
71. Матеріально-технічне забезпечення підприємства
72. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

73. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

74. ІС фінансового аналізу

75. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

76. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

77. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

78. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

79. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

80. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры

81. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

82. Економічна оцінка активу балансу підприємства

83. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

84. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

85. Організація і методика аудиту доходів підприємства

86. Організація обліку власного капіталу підприємства України
87. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства
88. Аудит доходів підприємства

89. Аудит установчих документів підприємства

90. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

91. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

92. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

93. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

94. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

95. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

96. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические

97. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

98. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

99. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.