Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

(дипломна робота) Вступ Національне відродження, демократичні перетворення в Україні, перехід на дванадцятирічний термін навчання в школі потребують розв’язання проблеми національної освіти, докорінного її оновлення і реформування, зокрема у сфері професійної підготовки вчителів. Вищі навчальні заклади повинні забезпечити високу якість педагогічного процесу, всебічний розвиток і виховання майбутніх педагогів відповідно до нових завдань і потреб суспільства, що в свою чергу вимагає внесення істотних змін у процес професійного навчання майбутніх педагогів. Провідну роль у навчанні та вихованні особистості відіграє мова. Мова – це неоціненний дар, який дано людині. Вона супроводжує нас від самого народження й аж до смерті. У щоденній практиці спілкування не обійтися без мови. І навіть коли ми думаємо, в пам’яті відтворюємо відомі нам слова і фрази. Власні думки формулюємо і передаємо за допомогою мови. Світ пізнаємо через мову, бо в ній накопичено життєвий досвід попередніх поколінь. Через мову ми впливаємо на емоції і почуття людей, формуємо у них їхні естетичні смаки. Значення мови у розвитку підростаючого покоління і в подальші вікові періоди підкреслювали майже всі видатні педагоги і психологи минулого і сучасності. Тому рідна мова є одним із найважливіших навчальних предметів в школі. Її особливе місце у системі навчальних дисциплін визначається тим, що саме від мовленнєвих і мовних знань, умінь і навичок безпосередньо залежать успіхи навчальної діяльності школяра, його успішність в оволодінні знаннями з усіх предметів та адекватна інтеграція в соціум. Розвиток у молодших школярів пізнавальних інтересів, допитливості, спостережливості, бажання вчитися – «вічні» завдання, які покликана вирішувати початкова школа. Одним із важливих засобів їх розв’язання вчені виділяють інформативність уроку, тобто використання у навчальному процесі інформаційно насичених матеріалів, цікавих завдань і вправ складених з урахуванням мотиваційного, змістового та процесуального компонентів навчання, елементів гумору тощо. Завдання вчителя полягає в тому, щоб із самого початку зацікавити молодших школярів мовними явищами, збудити у них прагнення до знань. Об’єктомдослідження є використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах. Предмет дослідження – умови формування пізнавальної активності молодших школярів засобами навчально-пізнавальних матеріалів з елементами цікавого мовознавства. Мета роботи – визначити роль елементів цікавого мовознавства на якість засвоєння учнями знань в процесі вивчення іменника в початкових класах і дослідити особливості його використання в навчальній діяльності вчителя початкових класів. Завдання роботи: опрацювати науково-методичну літературу з даної проблеми; проаналізувати особливості використання вчителями початкових класів елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника; проаналізувати навчальні програми і підручники з рідної мови для початкових класів з метою виявлення досліджуваного матеріалу у навчальній діяльності молодших школярів; розробити серію цікавих завдань і вправ з використанням науково-пізнавальних матеріалів під час вивчення іменника у початкових класах.

Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи дослідження: аналіз педагогічної та методичної літератури; спостереження; бесіда; аналіз передового педагогічного досвіду; теоретичне узагальнення. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. Розділ І. Теоретичні основи вивчення іменника 1.1 Семантико-граматичні категорії іменника Учені дослідили, що половина усіх слів, наявних у нашій мові, припадає на іменник. Це, очевидно, тому, що він дає назви усьому, що нас оточує. А світ такий велетенський. До того ж іменник - незрівнянна порівняно з іншими частина мови за можливістю поповнення новими словами. От і виходить, що майже кожне друге слово в нашій мові - іменник. Спостереження показали, що іменник - це перша частина мови, яка з’являється в мовленні дітей. Їх оточує світ речей, і вони жадібно прагнуть дати назви усьому, що бачать. Ще іменник - найсамостійніше частина мови. Вона має свої категорії і дуже рідко прислухається в реченні до інших слів. Іменник – це частина мови, що об’єднує слова з предметним значенням, вираженим у граматичних категоріях відмінка і числа та у формах певного граматичного роду, відповідає на запитання хто? або що? В іменнику об’єднуються спільним значенням предметності семантично різні слова: назви конкретних предметів (ліс, стіл, зошит, ручка, вікно, човен), істот (людина, викладач, ведмідь, дівчина, птах, олень), явищ природи (дощ, сніг, грім, мороз, відлига, блискавка), дії або стану (біг, читання, перепис, підготовка , відпочинок, дрімота), узагальнених властивостей або ознак (доброта, сміливість, блакить, радість, юність, краса, щедрість, ідея) і т. д. На відміну від прикметників, прислівників, дієслів іменники називають ознаки і дії або стани самостійно, незалежно від тих предметів і явищ, яким ці ознаки або процеси властиві, хто є носіями їх. Значення предметності в іменнику є його всеохоплюючою ознакою, загальнокатегоріальною. У межах класу всіх іменників виділяються менші категорії, що характеризуються за ознакою індивідуальне / загальне. Відповідно до цього іменники поділяються на власні і загальні назви. Власний іменник – це індивідуальна назва одного з ряду однотипних предметів чи одного існуючого в природі. Власними назвами є прізвища, імена по батькові, прізвиська, псевдоніми, географічні назви, назви планет, сузір’їв, клички тварин, назви високих посад, свят, установ, почесні звання, назви газет, журналів, книг, видавництв тощо, наприклад: Київ, Карпати, Байкал, Шевченко, Франко, Президент України, Герой Радянського Союзу. Власні назви характеризуються тим, що пишуться з великої літери, мають або тільки однину (Дунай, Світязь, Львів). або тільки множину (Карпати, Черкаси, Суми). Загальний іменник – це назва, що є спільною для ряду однотипних істот, предметів, явищ, понять, наприклад: хлопець, орел, вовк, стіл, стіна, дерево, будинок, обід, пароплав, човен, газета, простір, час, добро, хвилювання, сум, біль, відношення. Межа між власними і загальними назвами рухлива. Часто тільки в контексті можна визначити, є іменник власною чи загальною назвою: коваль (професія), Коваль(прізвище), шахтар (професія), Шахтар (назва футбольного клуба).

Частина колишніх власних назв (прізвищ учених) поповнила групу загальних: ампер, ом, вольт, дизель та ін. Загальний іменник може подаватися у певному тексті як власна назва, якщо мовець надає йому якогось особливого значення, наприклад: Дороги йшли, врізалися з розгону У племена, Помпеї та міста Сивіли і відходили Платони І формули слідів читав Сковорода. Ті на Олімп, а інші - в чорнозем Відходили філософи в історію, А посохи відходили в музей. І пилом осідав над ними час Так звідки ж ти, Дорого, почалась? (Б. Олійник) За характером позначуваного (конкретне / абстрактне) іменники поділяються на конкретні і абстрактні назви. Іменники з конкретним значенням виражають поняття, в яких передається все те, що людина пізнає органами чуття. Це назви предметів (будинок, грудка, вишня), явищ (туман, заметіль), людей (Гнат, Надія, дитина), одиниць виміру (метр, літр, тиждень, рік, кілограм) і т. д. До іменників з абстрактним значенням належать назви узагальнених понять – якостей, властивостей, дій, процесів, наприклад: дбайливість, приязнь, синява, навчання, прискорення, вимір, переліт. Категорія конкретності / абстрактності знаходить граматичне вираження. Більшість абстрактних іменників має граматичну форму числа однини і множини не утворює, деякі абстрактні іменники мають множинну форму і не утворюють однини (кошти, заручини, вибори). Абстрактні іменники - це переважно мотивовані вторинні слова. Твірними у них виступають прикметникові і дієслівні основи. Словотвірне значення в цих іменниках виражається спеціальними суфіксами: -ість-, -от(а), -анн(я), -енн(я) та ін. Чіткого розмежування всіх іменників за ознакою конкретне / абстрактне не може бути, оскільки слова в непрямому значенні легко набувають або, навпаки, втрачають цю ознаку (порівняйте: полум’я в печі і полум’я серця, раптовий вихор і вихор думок). Серед іменників загальних назв з конкретним значенням виділяється група збірних назв (щодо них вона є видовою категорією). Категорія збірності і одиничності. Збірні іменники виражають сукупність однакових або подібних предметів, що сприймаються як одне ціле, наприклад: колосся, гілля, комашня. Категорія збірності виражається граматично: збірні іменники становлять сукупність як неподільну єдність, а тому вживаються лише у форі однини. Семантичний відтінок множинності нейтралізується граматично (порівняйте: учительство, селянство, листя, збіжжя, гарбузиння). Збірні іменники не можуть, за незначними винятками, означатися кількісними числівниками. Не можна наприклад сказати два збіжжя чи мільйон листя, а лише багато збіжжя, чимало листя. Словотвірне значення в збірних іменниках виражається відповідними суфіксами: -ств(о), -инн(я), -н(я) та ін. А основі словотвірного (семантичного) значення збірності виникло лексико-граматичне значення сукупної множинності, і деякі іменники мають співвідносні форми граматичного числа однини і множини та форми сукупної множинності (збірності), наприклад: миша – миші – мишва, жінка – жінки – жіноцтво, (і жінота), парубок – парубки – парубоцтво (і парубота), птах – птахи – птаство, професор – професори – професура.

Хоча, як бачимо, на споконвічній землі залишився звичайний фінський етнос. Але такий нонсенс історії. Побажали московські правителі й церковні владики стати великоросами і слов'янами. Погляньмо, як відбувалося змішання прибульців із фінським етносом: «Питання взаємодії русі й чуді, про те, як обидва племені, зустрівшись, вплинули одне на одного, що одне плем'я запозичило в іншого і що передало іншому, належить до цікавих і важких питань нашої історії. (Питання не існує, як не існує злиття русі й чуді. Професор ще не раз сам себе спростує. — В. Б.) Але оскільки цей процес закінчився поглинанням одного із зустрічних племен іншим (князь Рюрикович тільки прибрав фінські племена до рук. — В. Б.), а саме поглинанням чуді руссю (не русь, а лише князь, дружина і ченці. — В. Б.), то для нас важливий один бік цієї взаємодії, тобто вплив фінів на сторонню русь. У цьому впливі й полягає етнографічний вузол питання про походження великоросійського племені, яке утворилося із суміші елементів слов'янського й фінського з переважанням першого (це лише бажання. — В. Б.)

1. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

2. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

3. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

4. Методика вивчення іменника у початкових класах

5. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

6. Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури
7. Вивчення української мови в початкових класах
8. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

9. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

10. Методика використання опорних сигналів під час вивчення "Земельного проектування"

11. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

12. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

13. Інформаційне відображення лікувально-діагностичного процесу в ендокринологічній клініці

14. Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу

15. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

16. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки

17. Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання

18. Формування самомоніторингових процесів в старшому дошкільному віці

19. Елементи народознавства при вивченні ботаніки

20. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

21. Християнство як ціннісний чинник соціокультурного процесу доби Середньовіччя

22. Моделювання теплових процесіів в елементах енергетичного обладнання ТЕС і АЕС шляхом розв’язання спряжених задач теплообміну
23. Використання адаптаційних основ в тренувальному процесі
24. Формування та використання фондів цільового призначення

25. Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію

26. Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів

27. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

28. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

29. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

30. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

31. Розкриття невизначеностей з використанням правила Лопіталя

32. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая

33. Процес управління та його основні стадії

34. Організіція видавництва

35. Формування духовності учнів у навчальному процесі

36. 10 теми по психології і педагогіці

37. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

38. Навчальний експеримент у системі вивчення фізики в середній школі
39. Закони збереження в механіці
40. Значення природоємності в економіці природокористування

41. Використання трудових ресурсів Західної України

42. Міжнародна економічна система та її головні елементи

43. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

44. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

45. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

46. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

47. Використання нейромережевих технологій при створенні СППР

48. Туризм у світовій економіці

Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские
Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно

49. Роль власності у соціально-економічних процесах

50. Ринок цінних паперів

51. Ринок цінних паперів

52. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

53. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

54. Адвокат у кримінальному процесі
55. Місце лінгвокраїнознавства у вивченні іноземної мови в середній школі
56. Проблеми використання роботів /Укр./

57. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

58. Розкpиття загальнолюдських і моpальних цінностей у новелах Гpигоpія Косинки

59. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

60. Можловостi використання iнформацiї Internet в просторових дослiдженнях

61. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

62. Використання фотографічних методів

63. Місце товарної біржі в сучасній економіці

64. Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные

65. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

66. Процес банківського кредитування

67. Ринок цінних паперів

68. Ринок цінних паперів України

69. Економічна оцінка кредитного процесу

70. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL
71. Автомазація виробничих процесів підприємства
72. Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником

73. Гігієнічна характеристика трудового процесу

74. Психрофільні мікроорганізми та їх використання

75. Чинники процесу антропогенезу на території України

76. Вивчення мохоподібних району польової практики - околиць сіл Копили та Розсошенці

77. Екологічний зміст процесу антропогенезу

78. Аналіз відпроцювання елементів дресирування для для захисно-караульної служби (ЗКС)

79. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

80. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

81. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

82. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання

83. Фуркатный ячмень К-Ц в условиях северной лесостепи Челябинской области

84. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

85. Моделювання технологічних процесів в рибництві

86. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг
87. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування
88. Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей

89. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

90. Облік операцій основних господарських процесів

91. Облікова політика як елемент культури бізнесу

92. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

93. Ревізія як елемент методу економічного контролю

94. Самостійне вивчення дисципліни "Аудит"

95. Аналіз ефективності використання основних засобів

96. Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні

Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы

97. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

98. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

99. Рекреаційно-туристичне вивчення Мальти


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.