Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні засади розвитку пізнавальної активності молодших школярів 1.1 Пізнавальна активність як психологічна проблема 1.2 Взаємозв’язок формування пізнавальних здібностей з розвитком пізнавальної активності та пізнавального інтересу 1.3 Структура та функції пізнавального інтересу та активності 1.4 Рівні і критерії сформованості пізнавальної активності молодших школярів Розділ 2. Діагностика рівня пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів 2.1 Методика та організація дослідження 2.2 Результати дослідження рівня пізнавальної активності молодших школярів та розподіл їх пізнавальних здібностей за типами Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність дослідження. Інноваційні процеси, які мають місце сьогодні в системі педагогічної освіти, найгостріше ставлять питання про пошуки резервів удосконалення підготовки високоосвіченої, інтелектуально розвиненої особистості, активної в соціальному і пізнавальному плані. Активність, як цілеспрямована, інтенсивна діяльність розглядається сучасними педагогами і психологами як головна, пріоритетна передумова творчого й повноцінного навчання. Треба навчати учня орієнтуватися в потоці інформації, самостійно поповнювати свої знання, виявляти творчий підхід до розв’язання навчально-пізнавальних завдань. Цю роль виконує пізнавальна активність. При вступі до школи провідною діяльністю 6-річних дітей поступово стає навчальна діяльність, при цьому надзвичайно важливим є не лише забезпечення якісного оволодіння учнями програмною інформацією, але й виховання в них позитивного ставлення до процесу навчання, формування пізнавальної активності і самостійності, розвиток розумових здібностей. Формуванню в молодших школярів пізнавальної активності сприяє застосування в навчанні різноманітних пізнавальних завдань. Їх розв’язання поєднується з необхідністю подолання учнями пізнавальних утруднень, які &quo ;плануються&quo ; вчителем і за умови їх посильності для дітей мають позитивний вплив на розвиток їхньої мотиваційної, інтелектуальної, емоційно-вольової сфери, сприяють оволодінню стрижневими поняттями певної галузі знань, прийомами і методами навчально-пізнавальної діяльності. Пізнавальний інтерес, пізнавальна активність розглядається як джерело самостійного здобуття знань; вони підвищують інтенсивність розумової роботи, мобілізують увагу, знімають втому та сприяють підвищенню якості засвоюваних знань, їх розширенню і поглибленню (Архипов А.І., Бауман Д.Е., Беляєва Н.А., Бондаревський В.Б., Дайрі Н.Г., Морозов М.Ф., Морозова Н.Г. та ін.). Розвитку пізнавальної активності учнів, як психолого-педагогічній проблемі, присвятили свої праці Алексюк А.М., Бабанський Ю.К., Бондаревський В.Б., Данилов М.А., Лернер І.Я., Махмутов М.І., Онищук В.А., Підкасистий П.І., Скаткін М.Н., Трайтак Д.І., Щукіна Г.І., Костюк Г.С., Крутецький В.А., Менчинська Н.А., Морозова Н.Г., Мясищев В.Н., Пономарьов А.Я., Рубінштейн С.Л., Ельконін Д.Б., Якобсон П.М., Голант Е.А., Короткова М.В., Вагін А.А. та інші педагоги та психологи. Не викликає сумніву доцільність вивчення рівнів сформованості та розвитку пізнавальної активності в дітей молодшого шкільного віку, це і зумовило вибір теми дослідження &quo ;Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів&quo ;.

Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці змісту, форм та методів розвитку та діагностики пізнавальних інтересів, пізнавальної активності учнів молодших класів у процесі навчання. Відповідно до мети сформульовані основні завдання дослідження: Проаналізувати педагогічну, психологічну літературу і виявити стан досліджуваної проблеми; На основі аналізу наукової літератури визначити шляхи формування, значення та розвиток пізнавальної активності, пізнавальних здібностей дітей молодшого шкільного віку; Дослідити критерії сформованості пізнавальної активності та визначити рівні пізнавальних здібностей молодших школярів. Об'єкт дослідження – пізнавальна активність дітей молодшого шкільного віку, навчально-виховний процес у середніх загальноосвітніх навчальних закладах України на уроках в молодших класах. Предмет дослідження – зміст, форми і методи розвитку та діагностики пізнавальних інтересів та пізнавальної активності учнів молодшого шкільного віку. Методологічну основу дослідження становлять: педагогічні та психологічні концепції про діяльнісну, творчу сутність особистості, комплексний підхід до вивчення закономірностей та особливостей розвитку дитини, системний підхід до педагогічних процесів і явищ. Теоретичний фундамент дослідження становлять положення і висновки, які стосуються: теорії діяльності, розвитку особистості, психічного розвитку дитини (Б. Ананьєв, Л. Венгер, Л. Виготський, П. Гальперін, О. Запорожець, Г. Костюк, О. Леонтьєв, М. Піддяков, К. Платонов, С. Рубінштейн, Н. Тализіна та ін.); питань формування та розвитку навчально-пізнавальної діяльності, активності та самостійності школярів (Л. Арістова, Н. Бібік, Л. Божович, Н. Гавриш, В.Давидов, М.Данилов, Д. Ельконін, Б. Єсипов, І. Лернер, В. Лозова, О. Матюшкін, М. Махмутов, В. Паламарчук, О. Савченко, Т. Шамова, Г. Щукіна та ін.). Відповідно до визначених завдань, використано такі методи дослідження: теоретичні: аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури для порівняння, зіставлення, узагальнення одержаної інформації з метою визначення основних ідей і понять з досліджуваної проблеми, практичні: комплекс обраних психодіагностичних методик для вивчення рівня пізнавальної активності учнів. Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилась на базі ЗОШ №.2 І-ІІІ ступеней м. Олевська Житомирської області. Загалом дослідженням було охоплено 30 дітей молодшого шкільного віку (2-гі класи).Практичне значення одержаних результатів дослідження. Основні положення, результати та висновки курсового дослідження можуть використовуватися для подальшого вивчення даної проблематики, для написання дипломних і курсових робіт тощо. Структура курсової роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, який містить 35 найменувань. Розділ 1. Теоретико-методологічні засади розвитку пізнавальної активності молодших школярів 1.1 Пізнавальна активність як психологічна проблема В сучасних психологічних дослідженнях проблема пізнавальної активності розробляється в різних напрямках.

Так, досліджується структура і динаміка розвитку пізнавальної активності , розвиток пізнавальної активності в сім’ї , вплив різних видів діяльності на пізнавальну активність та інші аспекти вказаної проблеми. Тому дослідження проблеми пізнавальної активності на контингенті учнів молодших класів є актуальним для психології навчання. Розкриття сутності пізнавальної активності потребує наукового визначення поняття активності. Простежимо задля цього історичний шлях розвитку даного феномену. Якщо намагатися прослідкувати історію становлення поняття активності, то стає зрозумілим, що на дослідника чекає нелегке завдання. Як вказує І.А. Джидар’ян, дуже важко виокремити самостійну, &quo ;чисту&quo ; лінію розвитку і становлення поняття активності. Уявлення про активність зріли в глибинах інших, достатньо глобальних категорій &quo ;і перш за все таких, як душа, рух, форма,мета, зовнішня і внутрішня детермінація, свобода та ін.&quo ; . З відокремленням в елліністичній період античної філософії психічних явищ від загально біологічних зароджуються уявлення про активність суб’єкта по відношенню не тільки до зовнішнього предметного світу, а й до своїх внутрішніх психічних процесів. Період Відродження приніс суттєві зміни у розуміння пізнавальної активності суб’єкта. Активність суб’єкта у цю епоху пояснюється не в накладанні на рух апріорних знань, а в можливості впливу на нього з боку чуттєвих мотивів, устремлінь людини. Французькі матеріалісти XVIII ст. (Е. Кондільяк, Ж. Ламетрі, Ж-Ж. Руссо, К. Гельвецій, Д. Дідро, П. Гольбах і П. Кабаніс) приділяли значну увагу зв’язку активності (а також і пізнавальній активності) живих систем з їх матеріальною організацією. Саме складністю організації, а не наявністю особливої субстанції пояснювалась здатність матерії відчувати і мислити. Пізніше, головним висновком із вчення Канта був такий, що пізнання не може бути безпосереднім відображенням дійсності, воно опосередковане суб’єктивною дійсністю, навіть на рівні чуттєвого відображення. За Гегелем першоосновою світу є абсолютна ідея. Її саморух породжує реальний матеріальний світ. Суть пізнання – в саморозвитку, тобто в пізнанні свого власного змісту. Таким чином, Гегель трактує пізнання як активну людську діяльність. Проте вміння людини пізнавати світ не є вродженим – від народження дається лише здатність до пізнання. З позицій психоаналітичного підходу джерелами активності виступають потяги (у Зигмунда Фрейда – сексуальні потяги, лібідо, у Альфреда Адлера – потяги самоствердження). З. Фрейд підкреслював, що будь-яка активність людини визначається інстинктами. Вплив останніх на поведінку може бути як прямим, так і непрямим, замаскованим. Проте, саме інстинкти є кінцевою причиною будь – якої активності. А. Адлер вважав, що люди володіють творчою силою, яка дає їм можливість бути творцями свого життя:&quo ;вільна, усвідомлена активність є визначальною рисою людини&quo ; . Екзистенціальна психологія мала перед собою абстрактну суб’єктивовану активність індивіда, навіть, якщо йшлося про активність творчого плану.

Психология изучает преимущественно человека, постоянно подчёркивая его исключительность среди других жителей Земли; этология же изучает человека, как равноправного (разве что слегка зазнавшегося) представителя животного мира, широко используя сравнение его поведения с поведением других животных. Можно сказать, что психология больше интересуется тем, что человека от животных отличает, а этология тем, что роднит. Этология изучает почти исключительно инстинктивно-обусловленное поведение; психологию же (в том числе зоопсихологию) больше интересует поведение, возникающее как результат научения, и обусловленное работой более высоких слоёв подсознания и сознания. Методы работы психолога в очень существенной степени основаны на анамнезе пациента то есть рассказе о мотивах своего поведения. Конечно психолог не принимает рассказ пациента безоглядно на веру, но активно с ним работает; этолог же анамнез практически не использует. В этом смысле изучение поведения человека этологом мало отличается от изучения поведения животного, с котором просто невозможно поговорить

1. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

2. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

3. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

4. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

5. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

6. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"
7. Методика розвитку швидкісних здібностей у школярів
8. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

9. Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч

10. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

11. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

12. Види трудової діяльності молодших школярів

13. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

14. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

15. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

16. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

18. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

19. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

20. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

21. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

22. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва
23. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання
24. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

25. Проблема розвитку дитячих творчих здібностей

26. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

27. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

28. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

29. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

30. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

31. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

32. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

33. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

34. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

35. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

36. Статеве виховання молодших школярів

37. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

38. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів
39. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа
40. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

41. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

42. Формування екологічної культури молодших школярів

43. Формування здорового способу життя молодших школярів

44. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

45. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

46. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

47. Формування правильної дикції у молодших школярів

48. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

50. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

51. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

52. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

53. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів

54. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів
55. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами
56. Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів

57. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

58. Економічне виховання молодших школярів

59. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі

60. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

61. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

62. Корекція тривожності у молодших школярів

63. Особистісна тривожність молодших школярів

64. Прояви агресивності молодших школярів

Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

65. Психотерапевтичні здібності лікаря

66. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

67. Розвиток пам’яті молодшого школяра

68. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

69. Методичні особливості розвитку фізичних здібностей юних гімнастів

70. Тесты по биологии для школы
71. Современная политическая карта мира - учебник 10 класса - Максаковский - 30 тестов
72. Методические указания и вопросы к тесту по римскому праву

73. Исторические тесты по эпохе Петра 1

74. Тесты по истории России с древнейших времен до конца XIX века

75. Тест по истории

76. Вопросы на тему "Windows, Excel & Word" с тестами, иллюстрациями и пояснениями

77. Описание экзам препаратов, конспекты тем, + экзам тест по пат анатомии

78. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

79. Сладкие холодные блюда, печенье из песочного теста

80. Овощные блюда: жареные и тушеные. Блинчатое тесто

Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи
Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Из истории психологических тестов

82. Тест достижений "Сознание человека"

83. Тест для 5-х классов по гандболу

84. Тесты по бухгалтерскому учёту

85. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

86. Бисквитное тесто
87. Тест на узнаваемость образа корпорации
88. Литература - Педиатрия (Таблица тестов для оценки физического и психического

89. Экзаменационные тесты по офтальмологии 4 курс

90. Тесты по генетике 4 курс

91. Тесты по общей хирургии 3 курс

92. Экзаменационные тесты по кожным болезням 4 курс

93. Экзаменационные тесты по хирургии 4 курс

94. Демонстрационный вариант теста по химии Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ)

95. Стандартизованные методы психодиагностики (тесты)

96. Тест Фидлера

Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

97. Создание надежных тестов: личностные опросники, разработка заданий

98. Нормы и интерпретация результатов теста

99. Тесты Айзенка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.