Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Застосування синбіотиків у комплексі профілактичних засобів у дошкільнят з карієсом зубів

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” ГАВРИЛЕНКО Марина Аркадіївна УДК 616-093.002.614 658.382.2 616.314-002:613.954 ЗАСТОСУВАННЯ СИНБІОТИКІВ У КОМПЛЕКСІ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ДОШКІЛЬНЯТ З КАРІЄСОМ ЗУБІВ 14.01.22 – стоматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державній установі “Інститут стоматології Академії медичних наук України”, м. Одеса. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Дєньга Оксана Василівна, Державна установа “Інститут стоматології АМН України”, м. Одеса, завідувач відділенням стоматології дитячого віку Офіційні опоненти: доктор медичних наук, старший науковий співробітник Терешина Тетяна Петрівна, Державна установа “Інститут стоматології АМН України”, м. Одеса, завідувач лабораторії гігієни порожнини рота; доктор медичних наук, доцент Ковач Ілона Василівна, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри дитячої стоматології Захист відбудеться “11” лютого 2008 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.563.01 в Державній установі “Інститут стоматології АМН України” за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи “Інститут стоматології АМН України” (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11). Автореферат розісланий “10” січня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Ю.Г. Чумакова ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Останнім часом спостерігається істотний ріст поширеності карієсу зубів у дітей дошкільного віку. Поширеність раннього дитячого карієсу (РДК) у світі досягає 70 % (America Academy of Pedia ric De is ry, 2003), а в окремих регіонах України - 95 % (Біденко Н.В., 2007). Вивченню карієсу зубів у дошкільнят, його профілактиці й лікуванню присвячена відносно невелика кількість робіт, що вказують на різноманітність причин і факторів ризику виникнення РДК (Колесов А.А. c соавт., 1991; Тодорашко О.В., 1987; Brodeur J.M. e al., 2006; Morris R.E. e al., 1999; Berkowi z R.J., 2003). У роботі Harris R. e al. (2004) вказується більше 100 таких можливих факторів ризику. Відзначається, що стан зубів тимчасового прикусу впливає на розвиток ротової порожнини, відіграє важливу роль у засвоєнні їжі, формуванні мови, вираженні емоцій, у самооцінці дитини (Beaulieu E. e al., 2001; Davies G. ., 1993; Ramos-Gomes F.J. e al., 1999). У роботі Біденко Н.В зроблено висновок про недостатній обсяг проведених досліджень по проблемі РДК у цей час, про необхідність стандартизації підходів у профілактиці й лікуванні РДК, розробки нових методів діагностики, створення комплексних програм профілактики на державному рівні. Разом з тим, на нашу думку, необхідно підкреслити складність профілактики й лікування карієсу зубів у дітей дошкільного віку, що полягає в наступному. По-перше, в агресивності перебігу процесу. По-друге, у складності охоплення профілактичними заходами цього контингенту дітей у зв'язку із значним скороченням в Україні дошкільних установ (дитячих садків, ясел і т.п

.). По-третє, якщо не проводити ефективні профілактику й лікування РДК, як правило, виникають ускладнення у формуванні зубного ряду постійного прикусу. По-четверте, часте проведення у дітей антибіотикотерапії приводить до розвитку дисбіозу порожнини рота, зниженню неспецифічної резистентності організму, порушенню функціональних реакцій, у тому числі в порожнині рота, що обтяжує процес протікання захворювання, ускладнює його профілактику та лікування. Тому вивчення карієсу зубів у дітей дошкільного віку, ускладненого дисбіозом, і розробка методів комплексної профілактики й лікування його є актуальним завданням стоматології дитячого віку. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта­ція виконана відповідно до планів 2 науково-дослідних робіт Інституту стоматології АМН України: “Дослідити регуляцію мікробіоценозу ротової порожнини за допомогою про-, пре-, синбіотиків у нормі та при стоматологічній патології” (Шифр АМН 052.04, № ДР 0104U00864, Інв. № 0207U002781); &quo ;Розробка принципів і засобів промікробної терапії й профілактики основних стоматологічних захворювань&quo ; (Шифр АМН.059.05; № ДР 0105U000918). Здобувач є співвиконавцем окремих фрагментів зазначених тем. Мета і завдання дослідження. Основною метою роботи було підвищення ефективності профілактики й лікування карієсу зубів у дітей дошкільного віку, ускладненого дисбіозом порожнини рота, шляхом застосування диференційованої комплексної терапії, що включає синбіотики. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 1. Вивчити поширеність, інтенсивність і структуру карієсу зубів у дітей 3-6 років м. Запоріжжя. 2. В експерименті на тваринах на моделі карієсу зубів вивчити ефективність комплексної терапії, що включає синбіотики. 3. Вивчити в клініці ефективність комплексної профілактики й лікування множинного карієсу у дітей дошкільного віку з дисбіозом порожнини рота. 4. Розробити методику застосування запропонованої комплексної терапії для профілактики й лікування карієсу зубів у дошкільників, ускладненого дисбіозом порожнини рота. Об'єкт дослідження - множинний карієс зубів у дітей дошкільного віку, ускладнений дисбіозом у порожнині рота. Предмет дослідження - вплив комплексної профілактики й лікування, що включає синбіотики, на карієс зубів у дошкільників з дисбіозом порожнини рота. Методи дослідження: епідеміологічні - для статистичної оцінки раннього дитячого карієсу в м. Запоріжжя; експериментальні на тваринах - для вивчення механізму дії запропонованої комплексної терапії, що включає синбіотики, й окремих її складових; клінічні - для вивчення ефективності запропонованої комплексної профілактики й лікування РДК; клініко-лабораторні - для комплексної оцінки безпосередньої й віддаленої дії препаратів на стан твердих тканин зубів, тканин пародонту й ротової рідини. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше показано, що істотно підвищити ефективність профілактики й лікування множинного карієсу зубів у дітей дошкільного віку, ускладненого дисбіозом у порожнині рота, дозволяє сполучення синбіотиков із фторвмісними препаратами.

Вперше показано, що індекс ВООЗ &quo ;найвища інтенсивність карієсу&quo ; (НІК), відповідаючи діагнозу множинний карієс у дітей дошкільного віку, змінюється від 3 до 6 років на 22,0 %, у той час як поширеність і інтенсивність цієї патології зростає практично в 2 рази, при цьому до 60,0 % каріозних порожнин локалізується на карієсімунних апроксимальних поверхнях, що свідчить про їх знижену резистентність. Вперше у дітей дошкільного віку із синдромом надлишкового бактеріального росту встановлена пряма кореляція між уреазним тестом і мікробним обсіменінням порожнини рота. Вперше показано біохімічними методами в експерименті й клініці, що сполучення фторпрепаратів із синбіотиками дозволяє підсилити функціональну активність пульпи зубів з одночасною нормалізацією мікробіозу в порожнині рота. Розроблено методику диференційованого лікування зубів у дітей дошкільного віку з дисбіозом у порожнині рота й множинним карієсом зубів залежно від характеру перебігу каріозного процесу. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено і апробовано схему ефективної комплексної профілактики й лікування РДК, ускладненого синдромом надлишкового бактеріального росту в порожнині рота. Розроблені диференційовані методи терапії залежно від характеру перебігу РДК. Запропоновано у дошкільників виділяти групи ризику по індексу ВООЗ (НІК) і запропонованому нами індексу НІІКР (найвища інтенсивність по індексу кровоточивості). Запропонована методика впроваджена в клінічну практику кафедри офтальмології, оторинолярингології та основ стоматології Запорізького державного медичного університету МОЗ України, в Одеському обласному центрі стоматології дитячого віку й ортодонтії, відділенні стоматології дитячого віку Державної установи “Інститут стоматології АМН України”, м. Одеса. Матеріали дисертації включені в навчальний процес в Одеському державному медичному університеті МОЗ України. Особистий внесок здобувача. Автором разом з науковим керівником розроблено план досліджень, визначені мета, завдання й методики дослідження, проведені клінічні й епідеміологічні дослідження. Експериментальні та лабораторні дослідження проведені разом із співробітниками відділення стоматології дитячого віку, лабораторії біохімії ДУ “Інститут стоматології АМН України” . Апробація результатів дисертації. Результати роботи представлені та обговорені на міжнародно-практичній конференції &quo ;Актуальні питання дитячої стоматології та ортодонтії&quo ; (Одеса, 2005); міжнародній конференції &quo ;Сучасні досягнення стоматології&quo ; (Одеса, 2006); міжнародній науково-практичній конференції &quo ;Сучасні аспекти розвитку дитячої стоматології&quo ; (Полтава, 2006). Публікації. Матеріали дисертації опубліковані у вигляді 8 наукових праць, з яких 4 статті в наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 патенти на корисну модель та 1 посібник.Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на  сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрована  рисунками,  таблицями. Вона складається із вступу, огляду літератури, розділу обўєктів і методів дослідження, 3 розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій і списку використаних джерел ( джерело літератури, з них вітчизняних і  закордонних авторів).

Шевченка, адаптована свого часу в деологчну тезу про днсть «живих, мертвих  ненароджених поколнь»), наголос на моральноетичному компонент служння нац тощо[101]. Дефакто, фундаментальн свтоглядн основи ОУН (б) увйшли в програмн настанови КУН без змн. Обктом редагування стали положення, що стосувалися конкретних полтикотактичних завдань. При збереженн формально риторики про революцйну боротьбу деологи КУН висловлювалися за легальн форми дяльност (довол традицйн)  питання про здобуття влади (як стратегчну мету) повязували з цлим комплексом стандартних легальних засобв, прийнятних в будьякому демократичному суспльств[102]. Спроби поднати стандартн деологчн постулати класичного етнчного нацоналзму (та й ще у досить антикварних формулюваннях та домах) з практичною полтикою в суспльств, яке переживало  пережива багатовимрн трансформац практично у всх сферах життя, трансформац, як збглися з натиском глобалзац не мали шансв на успх. Сучасна вага КУН в полтичному житт явно несумрна з претензями на будьяку помтну роль у «нацональному вдродженн укранського народу»[103]

1. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

2. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

3. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

4. Профілактичні можливості адвоката у конкретній кримінальній справі

5. Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами

6. Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною
7. Радикуліт: характеристика його прояву, профілактика засобами фізичної культури
8. Пізнавальна активність дошкільнят

9. Застосування засобів індивідуального захисту

10. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

11. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

12. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

13. Методика застосування наочних засобів навчання у шкільному курсі фізичної географії

14. Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності

15. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

16. Орбитальный комплекс "Буран"

Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические
Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Финансово-кредитное управление развитием оборонного комплекса России

18. Топливно-энергетический комплекс

19. Машиностроительный комплекс России

20. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

21. Территориально-рекреационный комплекс Подольского района

22. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)
23. Топливно-энергетический комплекс Украины
24. Топливно-энергетический комплекс России

25. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

26. Характеристика природного комплекса Черного моря

27. Образование производственно-социальных комплексов регионов

28. Психологизм в русской литературе. Лекция из курса проф. В.Гудонене

29. Создание электронного обучающего комплекса по дисциплине "Инновационный менеджмент"

30. Выборочные ответы к государственному экзамену факультета ВМС специальности 2201 "Вычислительные машины комплексы систем и сети"

31. Расчет надежности, готовности и ремонтопригодности технических средств и вычислительных комплексов

32. Автоматизированное рабочее место регистрации и документирования комплекса средств автоматизации

Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки

33. Применение программного комплекса Electronics Workbench для разработки радиоэлектронных устройств

34. Комплекс упражнений при миопии

35. Комплекс профессиональных способностей вузовского преподавателя

36. Социально-педагогический комплекс как условие минимизации личностной тревожности ребенка

37. Металлургический комплекс России

38. Анализ инвестиционной привлекательности предприятий металлургического комплекса
39. Разработка роботизированного комплекса на базе пресса для склеивания заготовок
40. Структура строительного комплекса

41. Транспортный комплекс России

42. Организация работы агрегатного участка комплекса ремонтных работ

43. Разработка программно-методического комплекса для анализа линейных эквивалентных схем в частотной области /для числа узлов <=500/

44. Разработка средств оценки эффективности алгоритмов поиска и обнаружения целей прицельных радиоэлектронных комплексов

45. Комплекс наземного слежения 1К119. Модернизация блока обработки сейсмосигнала

46. Агропромышленный комплекс Украины

47. Составление комплексов упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

48. Комплекс утренней гимнастики

Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики

49. Хитин-глюкановый комплекс грибного происхождения. Состав, свойства, модификации

50. Отрасли хозяйства России, развёрнутая характеристика агропромышленного комплекса и подробное изучение Востично-Сибирского экономического района

51. Маркетинговые исследования в оптовой торговле на примере комплексного исследования рыночных комплексов и оптовых рынков г. Екатеринбурга

52. Директ-маркетинг как составляющая комплекса маркетинговых коммуникаций

53. Характеристика продукции лесного комплекса и цен на нее

54. Лесопромышленный комплекс Украины
55. Автоматизированная система управления санаторным комплексом. Подсистема "Диетпитание"
56. Статистические данные по санаторно-курортному комплексу Кавминвод

57. Опыт статистического группирования позднепалеолитических комплексов Евразии

58. Первые бортовые ЭВМ ракетно-космических комплексов и их создатели

59. Влияние атомного комплекса на послевоенное развитие СССР

60. Примеры комплексов CASE-средств

61. Пещерный монастырский комплекс Вардзиа

62. Древнеримский жилой комплекс

63. Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций в сфере туризма

64. Витаминно-минеральные комплексы

Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом
Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

65. Комплекс лечебной гимнастики

66. Формирование системы управления строительным комплексом в современных условиях

67. Создание гостиничного комплекса

68. Комплекс маркетинговых коммуникаций: элементы, их формы и содержание

69. Билатеральные комплексы бочонковых колонок первичной соматосенсорной коры мозга являются модулями восприятия пространства

70. Комплекс упражнений для детей дислаликов
71. Интегрированные структуры в оборонно-промышленном комплексе РФ: проблемы и способы решения
72. Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края

73. Химический комплекс Российской Федерации

74. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

75. Комплекс неполноценности

76. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

77. Организация рекламной деятельности на предприятиях гостиничного комплекса

78. Легенды, мифы и комплексы

79. Отчет по лабораторной работе по курсу «Проектирование информационно–вычислительных комплексов»

80. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее

81. Методические рекомендации по проведению тренировок на комплексе АКУП-1

82. Воспитание физических качеств у юных таэквондистов с помощью подобранного комплекса упражнений

83. Города как сложные комплексы изучения

84. Хитин-глюкановый комплекс грибного происхождения. Состав, свойства, модификации.

85. Охраняемые природные комплексы

86. Воздействие транспортно - дорожного комплекса на ОС
87. Некоторые социально-экологические проблемы развития важнейших промышленных комплексов
88. Оценка потенциальной устойчивости и изменчивости природных комплексов в условиях воздействия нефтегазового комплекса

89. Феномен строительного комплекса в современных экономических условиях

90. Перспективы развития хозяйственного комплекса России

91. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), АПК в мировой экономике

92. Анализ экспортной деятельности предприятий лесного комплекса Сибири

93. Инвестиции в Аграрно Промышленный Комплекс

94. Нефтегазовый комплекс: анализ и прогнозы

95. Расчет некоторых технико-экономических показателей топливно-энергетического комплекса за 1990-1998 гг.

96. Строительный комплекс в новых экономических условиях

Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки

97. Транспортный комплекс Украины

98. Военно-промышленный комплекс США в 90-е годы

99. Машинобудівний комплекс


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.