Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра рідної мови і методики її викладання Д И П Л О М Н А Р О Б О Т А Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання Виконавець: студентка ІІІ-го курсу групи 31 факультету ПВПК Мацько І.Г. Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Наумчук М.М. Тернопіль 2009 А н о т а ц і я Мацько І.Г. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання –Рукопис.—ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009.- У дипломній роботі розкриваються основні положення проблеми розвитку мовленнєвої діяльності на уроках читання в початкових класах, досліджується сутність та розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів, визначаються можливості уроків читання у формуванні мовленнєвих умінь і навичок учнів початкових класів; виявляються основні характеристики читання як виду мовленнєвої діяльності; аналізуються методичні особливості проведення різних видів вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання. Представлена розробка експериментальної методики організації і проведення роботи з розвитку мовленнєвої діяльності на уроках читання в початкових класах, а також експериментальне обгрунтування проаналізованих теоретичних положень. Дипломна робота містить 112 сторінок, на яких представлені: вступ, два розділи, висновки, 78 використаних науково-методичних джерел. Ключові слова: мовленнєвий розвиток, мовленнєва діяльність, читання, збагачення, уточнення, активізація словникового запасу. Зміст Вступ Розділ 1. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання Сутність та розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів Характеристика читання як виду мовленнєвої діяльності Можливості уроків читання у формуванні мовленнєвих умінь і навичок учнів початкових класів Розділ 2. Експериментальне дослідження розвитку мовленнєвої діяльності на уроках читання у початковій школі Організація і зміст експериментального дослідження Перевірка ефективності розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів в експериментальному дослідженні Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Навчання української мови, як зазначається у Концепції мовної освіти 12-річної школи, має бути передусім націлене на відродження й подальший розвиток української мови на всьому терені України, формування мовної особистості як гаранта забезпечення й подальшого розвитку національної культури й державності. Виконати поставлене завдання можливо лише за умов реалізації усіх змістових напрямів шкільного курсу рідної мови - комунікативного, мовознавчого, культорологічного. У сучасній науково-методичній літературі знаходимо різноманітні технології навчання, відповідні методи й прийоми, використовуючи які, вчитель досягатиме високого рівня якості уроків, продуктивного використання навчального часу, перетворення класу в справжню педагогічну майстерню. Уміння говорити здавна привертало увагу людства. Про це яскраво свідчить народна педагогіка, в якій питання мови й мовної підготовки людини посіло одне з центральних місць. Ідеї народної педагогіки щодо розвитку усного мовлення передували багатьом науковим методичним рекомендаціям, які викладено в працях відомих педагогів і лінгвістів.

Відомо, що основним і найважливішим показником рівня культури людини, її мислення, інтелекту є мовлення. Воно з являється вперше в ранньому дитинстві у вигляді окремих слів, які ще не мають чіткого граматичного оформлення, але поступово воно збагачується й ускладнюється. У процесі мовленнєвої практики дитина оволодіває фонетичною будовою і лексикою, засвоює закономірності словозміни й словотворення, логіку і композицію висловлення, відшліфовує виразність свого мовлення. « Висока культура усного й писемного мовлення, добре знання і чуття рідної мови, писав академік В. В. Виноградов,-найкраща опора, найвірніша підмога й найнадійніша рекомендація для кожної людини в її суспільному житті і творчій діяльності». Проблеми розвитку мовлення почали висвітлюватися в педагогічній літературі ще в 20-30 роках XX ст. Однак практика вивчення рідної мови в сучасній школі свідчить, що розвиток мовленя учнів не посідає належного місця в системі педагогічної роботи й часто перетворюється в нудне і часто незрозуміле для дитини заучування сухих мовних категорій. У програмі середньої загальноосвітньої школи зазначається, що розвиток мовлення-це принцип у роботі з читання, граматики і правопису. Робота над правильною вимовою, чіткістю й виразністю усного мовлення, над збагаченням словника, правильним і точним вживанням слова, над словосполученням і зв’язним висловленням, над орфографічно грамотним письмом має стати основою кожного уроку. Робота з розвитку мовлення молодших школярів включає такі напрями: вдосконалення звуковимови учнів і підвищення їхньої вимовної культури; збагачення, уточнення й активізація словникового запасу молодших школярів; уміння вживати слова у властивому для них значені, користуватися виражальними засобами мови залежно від ситуації і мети висловлювання; послідовно і логічно викладати думки; удосконалення граматичного ладу мовлення дітей; оволодіння нормами українського літературного мовлення; засвоєння найважливіших етичних правил спілкування. Перелічені напрями роботи з розвитку мовлення становлять основу для формування в молодших школярів умінь сприймати, відтворювати й будувати зв’язні висловлення різних типів і стилів. Розвиток мовлення дітей як одне із основних завдань їхнього інтелектуального виховання має стати серцевиною, основою роботи класовода з читання. Навчити школярів самостійно будувати зв’язні висловлення, користуватися діалогом, говорити чітко, правильно й виразно можна лише завдяки систематичним і цілеспрямованим зусиллям учителя протягом тривалого часу. Цю роботу потрібно здійснювати не тільки на спеціально відведених уроках, а й у процесі вивчення різних тем, опрацювання всього програмного матеріалу з читання. Необхідність навчання дітей зв’язно висловлювати свої думки названо терміном «зв’язне мовлення», який закріпився в методиці викладання мов у початкових класах. Під цим терміном розуміється процес, діяльність мовця, послідовний усний чи письмовий виклад думок, знань. Наслідком такої діяльності стає текст—сукупність взаємопов’язаних самостійних речень, об’єднаних спільним предметом(темою) й основною думкою висловлювання за допомогою мовних ( лексичних, граматичних та інтонаційних) засобів.

У методиці ці два поняття – зв’язне мовлення і текст – стоять поряд. На розвиток мовлення, на формування комунікативних умінь заочною мірою впливає художній текст, який збуджує емоції, збагачує думку. Розвиває уяву, що є обов’язковою ознакою творчого мислення. «Художній текст є системою образів, які на тлі загальновживаної нейтральної лексики вибудовуються сув’яззю емоційно-експресивної лексики, різних видів синонімів, антонімів, омонімів, фразеологізмів;використання зі стилістичною метою історизмів, архаїзмів, діалектизмів, просторічних елементів» . Таким чином, художньому тексту властиві образність, що виявляється у майстерному змалюванні картин і образів засобами образно-поетичного слова, та конкретно-чуттєвий елемент, який бере участь у створенні чуттєво-емоційних вражень. Саме цим відрізняються тексти художнього стилю від інших. Як лінгвістичне поняття текст характеризується інформативністю, смисловим, структурно-стилістичним взаємозв’язком його складових частин. Аналізуючи текст, необхідно: визначити тему й основну думку, тип мовлення, проаналізувати мовні засоби, за допомогою яких виражається ідейно-образний та естетичний зміст твору. Останній критерій є надзвичайно важливим для формування комунікативних умінь і комунікативної культури в дітей шкільного віку, оскільки має на меті формування комунікативної компетенції школярів—забезпечення вмінь створювати власні висловлювання різних жанрів і стилів мовлення, адекватних ситуації спілкування, гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності: комунікативної, лінгвістичної і культурологічної. Уміння гарно говорити, логічно і чітко формулювати свої думки, послідовно і грамотно викладати їх на папері – потрібні кожній освіченій людині. Відсутність таких умінь часто створює істотні незручності як для самої людини, так і для тих, хто її оточує. Заняттям з розвитку зв’язного мовлення дітей в усіх чинних сьогодні програмах надається пріоритетне значення. Проте, на жаль, не завжди вони реалізуються сповна, а відтак діти не володіють навичками творчого розповідання, не вміють логічно і зв’язно висловлювати власну думку, а більше повторюють розповідь вчителя чи товариша. Кожному, хто хоча б побіжно обізнаний із психологією як наукою, відомо, що писемне мовлення формується лише на базі усного, а не навпаки. Якщо дитина не навчилась складати усні твори, то вона і надалі не зможе задовільно писати творчі роботи. Діти ж, навчені вільно висловлюватись, логічно будувати усні розповіді, порівняно легко навчаться робити це і письмово. Таким чином, базою для успішного письмового висловлювання думок у шкільні роки є розвиток мовлення дитини ще до того, як вона піде до школи. Мета кожного вчителя - зробити мовлення дітей змістовним, правильним, чітким, виразним, багатим. Школа має готувати дитину до майбутнього життя і праці. Якщо учень досконало вивчить мову, то в майбутньому зможе брати активну участь у суспільному житті України, бо тільки у розвиненому мовленні формуються вміння користуватися новими засобами, добирати їх з граничною точністю, виражати сприйняте, передавати іншим набуті знання.

Школяры-правонарушители не могут, как прочие клирики, подлежать немедленному отлучению. Для начала профессора предупредят их всех вместе и пригрозят анафемой. Если же они будут упорствовать в своих проступках, университетская власть в присутствии всей школы их снова предупредит, но на этот раз индивидуально и поименно. В случае продолжающихся бесчинств они будут выданы канцлеру собора Богоматери для отлучения и останутся отлучены, покуда не получат прощения от епископа или, в его отсутствие, от аббата Сен-Виктора. Именно папство делает для школяров подобное дисциплинарное предписание, единолично рапоряжаясь привилегированным сословием. В 1207 г. Иннокентий III, найдя чрезмерным число профессоров теологии, единовластно свел его к восьми. Двумя годами позднее он позволил университету реформироваться самому. Некоторые молодые доктора искусств не боялись нарушать полученные предписания. Их упрекали в малопристойном внешнем виде, в несохранении традиционного порядка на уроках и диспутах, в абсолютном пренебрежении к обязательному присутствию на похоронах собратьев

1. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

2. Розвиток мовленнєвої культури учнів

3. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання

4. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

5. Розвиток мовлення у студентів

6. Формування і становлення української юридичної термінології
7. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови
8. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

9. Розвиток мовлення шестирічних першокласників

10. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

11. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

12. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

13. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

14. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

15. Колектив як фактор формування особистості

16. Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек

17. Роль дидактичної гри в розвитку зв’язного мовлення

18. Роль колективу у формуванні особистості

19. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

20. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики

21. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

22. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів
23. Формування особистості в сучасному світі
24. Формування творчої особистості як наукова проблема

25. Виховання гуманстично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час

26. Формування життєвої перспективи у юному віці

27. Формування особистості в молодшому шкільному віці

28. Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття

29. Жизнь во Вселенной

30. Одиноки ли мы во Вселенной?

31. Одиноки ли мы во Вселенной?

32. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50

33. Правление дома Медичи во Флоренции в XV веке по "Историям Флоренции" Франческо Гвиччардини и Никколо Макиавелли

34. Развитие США во второй половине ХХ века

35. Политическое развитие Италии во второй половине ХХ века

36. Адвокатура во 2 половине XIX в

37. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине 19 века

38. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа
39. Украина во время Второй Мировой Войны
40. Правление дома Медичи во Флоренции в XV веке по "Историям Флоренции" Франческо Гвиччардини и Никколо Макиавелли

41. Освобождение от ответственности во внешнеэкономическом договоре (форс-мажор)

42. Действие норм права во времени

43. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

44. Икона "Сошествие во ад" из Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

45. Виноделие во Франции

46. Преферанс во всех видах

47. Бридж во всех видах

48. Концепты общества потребления во французской литературе 50-60-х годов 20 века на примере романов Э. Триоле "Розы в кредит", Ж. Перек "Вещи" и С. де Бовуар "Прелестные картинки"

Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

49. Лермонтов во многом еще не открыт. Он – до сих пор тайна…

50. "Поученія” Володимира Мономаха - зразок дидактичного вітійства

51. Русская эмиграция во Франции (на русском языке)

52. Об одном дипломатическом казусе во время Второй Мировой войны

53. Абсолютная монархия во Франции

54. Деятельность "Избранной Рады" во времена Ивана Грозного
55. Реформы и контрреформы в России во второй половине 19в. Отмена крепостного права
56. Советский тыл во время ВОВ

57. Кафедральный собор во имя Христа Спасителя в г. Самаре

58. Военные действия в Закавказье во время Крымской Войны

59. Роль Китая во II Мировой войне

60. Уголовный закон во времени и в пространстве

61. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

62. Методика изучения и использования во внеклассной работе истории населённых пунктов Белгородской области (На примере посёлка Прохоровка)

63. Нравственное воспитание младших подростков во внеклассной работе

64. Использование художественной литературы на уроках истории и во внеклассной работе

Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Болгария во внешней политике РФ

66. Великобритания во внешней политике Монголии: особенности сотрудничества и перспективы развития

67. Развитие железных дорог мира во второй половине 19-20 вв.

68. Социально-экономическое развитие России во II половине XVII века

69. Развитие физики во второй половине ХХ в.

70. Просвещение во Франции
71. Зарождение экономического анализа во взглядах Аристотеля
72. Учет вложений во внеоборотные активы

73. Зарождение экономического анализа во взглядах Аристотеля

74. Управление оборотным капиталом фирмы во внешнеторговых операциях

75. Политики фритрейдерства и протекционизма во внешней торговле

76. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

77. Северо-Восточная Русь во второй половине XIII века

78. Легион, когорта и их боевой порядок во времена Цезаря

79. Остров Гаити во времена Наполеона

80. Революция 1848 года во Франции. Установление II-й империи

Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные

81. Сословное общество во второй половине XV – XVI в.

82. Иерусалим после принятия резолюции ООН о разделе Палестины и во время войны за независимость

83. СССР во второй половине 20-х гг.

84. Внешняя политика России во второй половине ХIХ в.

85. Внешняя политика России во второй половине XIX в.

86. Русские земли во времена феодальной раздробленности. Русь удельная в XII-ХIII вв.
87. Культура во времена правления Ивана Грозного
88. Культура Руси во времена татарского ига

89. Англия во времена Эдуарда III

90. Высшее образование в России во второй четверги XIX века

91. Финляндия во второй мировой войне

92. Военное дело у римлян во времена Цезаря

93. Франция и Англия во второй половине средних веков

94. Казахстан во второй половине XV – XVI вв.

95. Социально-экономические отношения в Казахстане во второй половине XIX века

96. Сословно-представительная монархия во Франции

Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры

97. Башкирия во второй мировой войне

98. Виникнення та формування українського етносу

99. Внешняя политика России во второй половине 19 века


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.