Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Критерії оцінки ефективності

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ПРОЕКТУ Загальні підходи до оцінки проектів Прийняття проектних рішень, як і будь-який інший вид управлінської діяльності, ґрунтується на використанні різноманітних формалізованих і неформалізованих підходів. Формальні методи передбачають використання математичного апарату для розрахунку показників ефективності, неформальні - евристичних підходів до оцінки проектів. Методи оцінки ефективності проектів можна схематично представити у вигляді схеми, зображеної на рис. Рис. Методи оцінки ефективності проектів Формальні методи аналізу проектів, можна поділити на дві групи: а) засновані на дисконтованих оцінках б) засновані на облікових оцінках. До першої групи належать такі критерії: чиста теперішня вартість ( PV), коефіцієнт вигоди-витрати (ВСR), внутрішня норма доходності (IRR), дисконтований строк окупності інвестиції (DPP), еквівалентний ануїтет (ЕА), індекс рентабельності інвестиції (РІ), ефективність витрат. Особливість розрахунку цих критеріїв полягає в тому, що всі вони передбачають застосування процедури дисконтування грошових потоків. Перелічені показники використовують для визначення ефективності незалежних інвестиційних проектів (так званої абсолютної ефективності), коли необхідно прийняти рішення про доцільність чи недоцільність реалізації проекту. За допомогою згаданих критеріїв можна визначити ефективність взаємовиключаючих проектів (порівняльну ефективність), коли необхідно прийняти рішення про вибір для реалізації одного з кількох альтернативних проектів. До другої групи належать критерії: строк окупності інвестиції (РР); коефіцієнт ефективності інвестиції (АКК); капіталовіддача (річні продажі, поділені на капітальні витрати); оборотність товарних запасів (річні продажі, поділені на середньорічний обсяг товарних запасів); трудовіддача (річні продажі, поділені на середньорічну кількість зайнятих робітників і службовців). На відміну від критеріїв першої групи, ці показники не враховують концепцію вартості грошей у часі. Вони відносяться до числа показників моментного статичного ряду і не враховують динамічних процесів у їх взаємозв'язку. Використання показників другої групи було досить поширеним за часів СРСР для оцінки економічного ефекту інвестиційних проектів, коли усі проекти були державними. Ці показники можуть давати об’єктивну оцінку ефективності проекту, якщо проект здійснюється протягом року. Але насправді більшість інвестиційних проектів дають результати протягом значно тривалішого періоду. Сьогодні показники, які не враховують зміни вартості грошових потоків у часі майже не використовуються. До неформальних критеріїв оцінки та вибору інвестиційних проектів відносяться: рейтинг країни на основі оцінки інвестиційного клімату; рівень здібностей управлінського персоналу до реалізації проекту; рівень розвитку інфраструктури, що забезпечує реалізацію проекту (транспорт, зв'язок, готельний сервіс). Ступінь їх поєднання визначається різними обставинами. Найвідомішими у вітчизняній і зарубіжній практиці є формалізовані критерії оцінки ефективності проектів. Але необхідно наголосити, що не існує універсального методу оцінки та порівняння проектів.

При аналізі проектів в основу процесу прийняття управлінських рішень покладено оцінку і порівняння обсягів інвестиційних вкладень та очікуваних грошових надходжень. Практика оцінки ефективності проектних рішень ґрунтується на таких принципах: 1) оцінка можливості інвестування враховує зіставлення грошового потоку, що формується в результаті реалізації проекту, і вкладень, необхідних для його здійснення; 2) приведення інвестиційного капіталу і грошового потоку до єдиного розрахункового року (що, як правило, передує початку проекту); 3) дисконтування грошових потоків здійснюється за ставками дисконту, що відображають альтернативну вартість капіталу. Необхідно особливо підкреслити, що застосування методів оцінки та аналізу проектів припускає множинність прогнозних оцінок і розрахунків, яка визначається ступенем досягнення поставленої мети, можливістю застосування ряду критеріїв, так і безумовною доцільністю варіювання основними параметрами. 2. Економічні показники ефективності проектуПоказники, які належать до цієї групи критеріїв, враховують фактор втрати грошей своєї вартості з часом і визначаються на основі приведення грошових потоків (або вигід і витрат), які генерує проект, до теперішнього часу або в їх основу покладений процес дисконтування. Це: чиста теперішня вартість ( PV), коефіцієнт вигоди-витрати (ВСR), внутрішня норма доходності (IRR), дисконтований строк окупності інвестиції (DPP), індекс рентабельності інвестиції (РІ), ефективність витрат. Чиста теперішня (приведена) вартість являє собою різницю між сумою приведених (дисконтованих) вигід і сумою приведених (дисконтованих) витрат за інвестиційним проектом. Чиста теперішня вартість визначається за формулою: де B – вигоди за проектом в часовому періоді ; C – витрати за проектом в часовому періоді ; i – вартість капіталу за проектом; – термін життя проекту. У випадках, коли проект передбачає значні первісні вкладення коштів І0, розрахунок PV можна провести за формулою: де CF – грошовий потік у кінці періоду / Якщо чиста теперішня вартість певного інвестиційного проекту є величиною додатною, то це означає, що його реалізація має сприяти підвищенню суспільного або приватного добробуту. Відповідно, суспільство або приватний інвестор мають бути зацікавлені в його здійсненні. Коли чиста теперішня вартість дорівнює 0, то це свідчить про те, що внаслідок реалізації проекту добробут його власників не змінюється. Вони, таким чином, залишаються байдужими до можливості реалізації такого інвестиційного проекту. І, нарешті, якщо чиста теперішня вартість інвестиційного проекту є від'ємною величиною, то в умовах його реалізації добробут власників має знизитися і від нього доцільно відмовитися. Правила роботи з критерієм чистої теперішньої вартості передбачають, що: - не приймається до реалізації ні один інвестиційний проект, якщо він не забезпечує додатного значення чистої теперішньої вартості; - в межах фіксованого бюджету слід обирати такий &quo ;набір&quo ; інвестиційних проектів, який забезпечує максимальне значення чистої теперішньої вартості; - коли бюджетних обмежень не існує і інвестиційний проект обирається серед інвестиційних проектів, що є взаємовиключаючими, завжди слід обирати той з них, який забезпечує найбільше значення чистої теперішньої вартості.

Обмеженням, щодо застосування методу чистої теперішньої вартості, виступає той факт, що даний метод взмозі забезпечити коректні результати лише за умов, коли можна отримати достовірні оцінки вартості капіталу. Крім того, метод чистої теперішньої вартості, визначаючи абсолютний результат реалізації інвестиційного проекту, водночас, не має можливості в повній мірі оцінити ефективність використання капіталовкладень за ним. Очевидно, що інвестиційні проекти, які мають довший термін експлуатації або більший масштаб, як правило, характеризуються вищим значенням чистої теперішньої вартості, проте не обов'язково мають забезпечувати більшу віддачу на одиницю капіталовкладень. Коефіцієнт вигоди-витрати. Для обчислення відносної результативності інвестиційних проектів застосовується метод співвідношення вигоди-витрати (BCR), який обчислюється як відношення суми приведених вигід до суми приведених витрат за інвестиційним проектом: Правила роботи з коефіцієнтом вигоди-витрати передбачають, що: - не повинен прийматися ні один інвестиційний проект, якщо він не забезпечує значення співвідношення вигоди-витрати більшим від 1; - якщо інвестиційний проект обирається в умовах фіксованого бюджету або серед взаємовиключаючих інвестиційних проектів, то перевага має віддаватися тим проектам, які характеризуються найбільшим значенням співвідношення вигоди-витрати. Між чистою теперішньої вартістю і співвідношенням вигоди-витрати, за визначенням, повинен існувати взаємозв'язок виду: - коли PV &g ; 0, то В/С &g ; 1; - коли PV = 0, то В/С = 1; - коли PV &l ; 0, то В/С &l ; 1. Разом з тим методи чистої теперішньої вартості і співвідношення вигоди-витрати не суперечать між собою при оцінці незалежних інвестиційних проектів в умовах відсутності обмежень щодо бюджету. Проте очевидно, що інвестиційний проект, який, наприклад, має більший масштаб або довший термін експлуатації, може бути, забезпечуючи більше значення чистої теперішньої вартості, менш ефективним щодо використання вкладених в нього ресурсів. Таким чином, співвідношення вигоди-витрати може виявитися для такого інвестиційного проекту нижчим ніж для інвестиційних проектів меншого масштабу або тривалості. Якщо власники мають на меті збільшити свій добробут, то метод чистої теперішньої вартості слід розглядати як пріоритетний, оскільки саме через чисту теперішню вартість збільшується прибуток власників. Внутрішня ставка доходності (рентабельності) (IRR) являє собою таке значення ставки дисконту, при якому сума приведених вигід дорівнює сумі приведених витрат, іншими словами, це ставка дисконту, при якій чиста теперішня вартість інвестиційного проекту дорівнює нулю: де IRR – внутрішня ставка доходу. Наочно тлумачення внутрішньої ставки доходності може бути проілюстровано на прикладі порівняння двох умовних проектів через профіль чистої теперішньої вартості. Він показує взаємозв’язок між PV і вартістю капіталу за інвестиційним проектом (рис). Точка, в якій крива PV перетинає вісь абсцис, визначає значення внутрішньої ставки доходності. Рис.1. Профілі PV проектів А і В Внутрішня ставка доходності спрощено може бути визначена через рівняння виду: де і1 - ставка дисконту, при якій PV = PV1 ( PV1 &g ; 0); і2 - ставка дисконту, при якій PV = PV2 ( PV2 &l ; 0).

Я не можу знайти анчогснько у поляках, що б мене зацкавило; можливо, це через мою тупсть або неуважнсть,  я волв би, щоб саме це х виправдовувало, але у глибин душ я в цьому сумнваюсяP59. (492) Зрозумло, йшлося не про тупсть Ледьярда, а про тупсть полякв; саме хнй, а не його примхливий смак позбавив Польщу й Росю вропейського духу. Позбиткувавшись у такий спосб над поляками  змшавши х в одну купу з росянами, йому залишалося тльки прирвняти х усх до сибрських татар, оскльки «схдний свт нижчий проти захдного». Ледьярдв пдхд був типово антропологчним, а вре, яких вн сюди докинув («цлковито на схдному боц»), стали для нього добрим критерм: Молод жнки  незайманиц ходять простоволос, а замжн покривають голову. Дуже цкаво, що вре твердо дотримуються цього звичаю. Взагал, вони дуже ревн у всх свох звичаях,  якщо колись вони були б хорошим народом, то тепер були б найкращими на земл. Тако само традиц тримаються поляки, росяни  татари. Ось ще один схдний звичай, який породили схдн ревнощ

1. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

2. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

3. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

4. Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні

5. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

6. Особливості оцінки кредитних ризиків банку
7. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок
8. Принципи розробки та оцінки державної політики України

9. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

10. Використання матриці витрат для оцінки ефекту масштабу або охоплення

11. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

12. Методи економічної оцінки інновацій

13. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

14. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

15. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

16. Грошовий потік - використання для оцінки проектних рішень

Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

17. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

18. Розробка формалізованої схеми оцінки кредитних ризиків

19. Якісні методи оцінки фінансових ризиків

20. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему

21. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

22. Сучасна методологія оцінки конкурентоспроможності товару
23. Критеріі ефективності труда менеджмера
24. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

25. Критерії ефективності активних методів детоксикації в комплексному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит

26. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

27. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

28. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

29. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды

30. Информационный критерий оценки фонетической неопределенности

31. Видовое многообразие, насыщенность флоры Верхней Лемвы редкими видами из "Красной книги" как критерий её уникальности и необходимости повышения статуса охраны

32. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки

33. Место воздушного судна. Среднеквадратичный критерий рабочей зоны угломерных систем. Система ближней навигации DME

34. Понятие здоровья, его содержание и критерии. Функциональные возможности проявления здорового человека в различных сферах жизнедеятельности. Влияние условий окружающей среды на здоровье

35. О значении практики как критерия истины

36. Типологизация развивающихся стран: традиционные критерии и новые подходы

37. Ранжирование критериев при выборе перевозчика потребителями транспортных услуг

38. Критерий Вилкоксона
39. Критерии основных физиологических показателей
40. Литература - Инфекционные болезни (Дифференциально-диагностические критерии)

41. Литература - Социальная медицина (понятие и основные критерии образа жизни)

42. Критерии основных физиологических показателей

43. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

44. Критерии выбора эффективных решений

45. Индекс цитирования ученого: важнейший ли это критерий качества его научной деятельности?

46. Роль функций государства в формировании предметного и функционального критериев выделения отраслей в системе права

47. Критерии и оценки восприятия

48. Умственная самостоятельность студентов как критерий успешности новых образовательных технологий реализуемых в процессе обучения

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

49. Оценка человека по базовым критериям

50. Критерии выбора рекламных площадок

51. Виды правонарушений и критерии их разграничений

52. Программа логического позитивизма. Критерий верификации

53. Истина и ее критерии

54. Критерии устойчивого развития: национальные аспекты
55. Типы экологических кризисов. Критерии выхода из экологических кризисов
56. Классификация рисков: принципы и критерии

57. Выбор критериев эффективности лизингового проекта

58. Інтегральна ефективність діяльності

59. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

60. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

61. Оцінка природних ресурсів

62. Критерии и условия освобождения от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки

63. Критерии культуры научного стиля речи

64. О некоторых критериях правильности устной русской речи

Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки
Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее

65. Правила поведінки на підприємстві

66. Чарльз Дарвин. Критерии вида

67. Модели угроз безопасности систем и способы их реализации, определение критериев уязвимости и устойчивости систем к деструктивным воздействиям, разработка методов и средств мониторинга для выявления фактов применения несанкционированных информационных возд

68. К вопросу о критериях локальной (механической) устойчивости геологической среды

69. Критерии принятия инвестиционных решений и методы оценки инвестиционных проектов

70. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус
71. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання
72. Тpагедія pідного кpаю в дpамі Лесі Укpаїнки "Бояpиня"

73. Уславлення мужності і сили людського духу в поезії Лесі Укpаїнки

74. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

75. Пример подхода к определению критериев выбора CASE-средств

76. Основные критерии защищенности АС

77. Биномиальный критерий

78. Критерии эффективности кадровой работы в компании

79. Критерии качества продукции: Государственная аттестация

80. Критерий качества продукции и показатель успешности хозяйственной деятельности предприятия

Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика

81. Критерии оценки искренности и неискренности человека

82. Здоровье спортсмена: критерии оценки и прогнозирования

83. Сравнительный анализ критериев эффективности инвестиционных проектов

84. Основные критерии хорошей речи

85. Моделювання поведінки клієнта страхової компанії

86. Оцінка збитку після настання страхового випадку
87. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника
88. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

89. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

90. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

91. Економічна оцінка кредитного процесу

92. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

93. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

94. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

95. Аналіз ефективності операцій хеджування. Опціони

96. Анализ критериев эффективности аэродромных пожарно-спасательных комплексов

Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы

97. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

98. Представление о критерии истинности знания

99. Структура и критерии вида, борьба за существование, естественный отбор и видообразование


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.