Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти України Київський національний економічний університет Кафедра банківської справи Реферат на тему: &quo ;Порівняльний аналіз механізмів рефінансування&quo ; Київ 1999 План. 1. Політика рефінансування. 2. Рефінансування комерційних банків через кредитні аукціони. 3. Рефінансування комерційних банків під заставу цінних паперів. 4. Досвід зарубіжних країн щодо політики рефінансування. Вступ. Грошово-кредитна політика Національного банку України грунтується на основних критеріях і макроекономічних показниках загальнодержавної програми економічного і соціального розвиткуна певний період. До таких макроекономічних показників належать: обсяг валового національного продукту, прогнозований рівень інфляції, розмір дефіциту державного бюджету та джерела його покриття, платіжний і торговельний баланси. У процесі здійснення грошово-кредитної політики НБУ використовує певний інструментарій, який охоплює: визначення норм обов’язкових резервів; процентну політику; рефінансування комерційних банків; операції з цінними паперами на відкритому ринку; підтримання курсу національної валюти; регулювання імпорту та експорту капіталу. Одним із інструментів здійснення грошово-кредитної політики є рефінансування комерційних банків. Цей інструмент тісно пов’язаний з процентною політкою, але має і певні власні риси. Цей інструмент базується на функції НБУ як “кредитора в останній інстанції”. Комерційні банки звертаються до нього за кредитом найчастіше у разі появи тимчасового дефіциту первинних резервів (коштів на кореспондентському рахунку в НБУ). Такі позики банки просять, як правило, на короткий строк і одержують у порядку переобліку комерційних векселів чи під заставу цінних паперів у тому числі і комерційних векселів. Ці кредити мають назву відповідно обліковий і ломбардний. Надаючи названі кредити, НБУ збільшує первинні резерви комерційних банків, а отже, і загальну суму грошей в обігу. НБУ може кредитувати комерційні банки і через операції РЕПО, які полягають в обов’язковій купівлі- продажу держанних цінних паперів, але головною метою цих операцій є підтримання короткострокової ліквідності системи комерційних банків. Регулюючи процес облікового й ломбардного кредитування НБУ може впливати на загальну масу грошей в обігу. Такий вплив може здійснюватися двома способами: встановленням ліміту кредитування та визначенням рівня процентної ставки. 1. Політика рефінансування. Серед інструментів грошово-кредитної політики важливе значення має політика, яку проводить НБУ як кредитор в останній інстанції. У країнах із розвинутими ринковими відносинами центральний банк надає кредити комерцій­ним банкам та іншим фінансово-кредитним установам, рефінансуючи їхні активні операції, тобто здійснюючи переоблік комерційних векселів і надаючи ломбардний кредит. Національний банк України також використовує зазначені вище види кредитування, але на по­чатку своєї діяльності у ролі центрального банку НБУ застосовував як адміністративні, так і ринкові методи кредитування, причому суб'єктами кредитування були і господарюючі суб'єкти, і Мінфін.

НБУ кредитував безпосередньо дефіцит державного бюджету і на­давав так звані централізовані кредити певним секторам економіки, тобто опосередковано покривав недостачу ресурсів для фінансуван­ня державного сектора економіки. НБУ застосовував такі методи кредитування: — адміністративний розподіл емісійних ресурсів між комерцій­ними банками; — безпосереднє централізоване кредитування міністерств для покриття нестачі фінансових ресурсів у певній галузі економіки; — безпосереднє надання кредиту Мінфіну на покриття дефіциту державного бюджету: — проведення закритих і цільових кредитних аукціонів; — надання комерційним банкам облікового й ломбардного кредиту; — проведення операцій РЕПО. Хоча зараз НБУ не надає так званих централізованих кредитів і кредитів на покриття дефіциту державного бюджету, заборгованість за ними існує, що потребує проведення відповідної політики. Зок­рема, Мінфіну і НБУ доцільно розглянути питання про переоформлення на державний внутрішній борг заборгованості за централізо­ваними кредитами, наданими окремим галузям економіки, та процен­тів за ними, заборгованості Мінфіну України за централізованими та за іншими кредитами. Удосконалення й подальший розвиток політики рефінансування може відбуватися через поліпшення механізму кредитування комер­ційних банків під заставу цінних паперів, з допомогою переобліку векселів, а також проведення операцій із державними цінними па­перами на відкритому ринку типу РЕПО. Доцільним було б, по-перше, створення двох спеціалізованих державних комерційних банків: реконструкції та розвитку сільсь­кого господарства і реконструкції та розвитку промисловості, а по-друге, продаж їм емісійних кредитних ресурсів, що виникають унаслідок планових емісій грошей, пов'язаних із об'єктивним зрос­танням грошової маси. Для формування ресурсів цих банків можна було б застосовувати і такий механізм, як депозитні сертифікати, за допомогою яких залуча­ти вільні кошти комерційних банків недержавної форми власності. За цими видами депозитів можна встановити заохочувальний процент і державну гарантію повернення. Такі стимули заохочуватимуть комер­ційні банки зберігати свої тимчасово вільні кошти в спеціалізованих державних банках, котрі, у свою чергу, матимуть можливість викори­стовувати їх для кредитування відповідних галузей господарства. В Основних напрямах грошово-кредитної політики на 1998 рік ідеться про те, що для підтримання необхідної ліквідності банківсь­кої системи НБУ продовжуватиме здійснювати рефінансування ко­мерційних банків через: — операції РЕПО; — ломбардне кредитування; — кредитні аукціони. 2.Рефінансування комерційних банків через кредитні аукціони. Комерційні банки можуть позичити кошти, тобто одержати кре­дити у Національному банку України через закриті кредитні аук­ціони. Загальне керівництво і відповідальність за проведення кре­дитних аукціонів покладено на Аукціонний комітет, персональний склад якого визначається і затверджується правлінням НБУ. Єдиним продавцем кредитів на кредитному аукціоні є НБУ. Кредитні аукціони проводяться періодично. Дату аукціону, обсяг кредитів, строк та цілі, на які вони продаються, а також початкову процентну ставку визначає правління НБУ.

До участі в кредитних аукціонах допускаються комерційні бан­ки, що виконують установлені НБУ економічні нормативи, своєчас­но подають йому необхідну звітність і повертають раніше отримані кредити. Філії комерційних банків до участі в кредитних аукціонах не допускаються. Це обмеження поширюється і на комерційні бан­ки, котрі діяли менше одного року від дати їхньої реєстрації. Для участі в кредитному аукціоні комерційні банки подають в Аукціонний комітет заявку встановленої форми. Умовою, що дає право комерційному банку брати участь у кредитному аукціоні, є дотримання ним такої вимоги: сума заборгованості за кредита­ми НБУ з урахуванням поданої заявки на купівлю кредитів на дано­му кредитному аукціоні не може перевищувати п'ятикратного роз­міру власного капіталу банку, розрахованого на основі останнього балансу. Один банк не може одержати більш як 50 % за­пропонованого обсягу кредитів на кредитному аукціоні. Повідомлення про проведення кредитного аукціону надсилають­ся комерційним банкам не пізніш як за 10 робочих днів до дня його проведення. У повідомленні вказуються день, умови проведення кредитного аукціону, цільовий напрям кредитів або його відсут­ність, термін і початкова процентна ставка, а також мінімальна сума кредиту для одного банку. На кредитному аукціоні заявки задовольняються в міру знижен­ня запропонованої на них процентної ставки, починаючи з найви­щої. Якщо два або кілька учасників кредитного аукціону пропону­ють однакову процентну ставку, а обсяг кредитів, що залишилися на продаж, недостатній для задоволення усіх заявок з однаковою про­центною ставкою, рішення про задоволення тієї або іншої заявки приймає Аукціонний комітет. Комерційним банкам, чиї заявки задоволені, на підставі затверд­жених Головою правління НБУ результатів кредитного аукціону видається офіційне свідоцтво про купівлю кредитів. Офіційне свідоцтво про купівлю й усі необхідні для оформлення кредитної угоди документи комерційний банк подає регіональному управлінню НБУ. Після оформлення такої угоди регіональне управ­ління НБУ переказує гроші на кореспондентський рахунок банку, що отримав кредит НБУ. Банки-позичальники повинні своєчасно повертати кредити, куп­лені на закритих кредитних аукціонах. Для контролю за цим між по­зичальником і кредитором укладається угода про забезпечення по­вернення отриманих кредитів. Придбані на аукціоні кредити не повинні призводити до пору­шення встановлених для комерційних банків економічних нормати­вів. Вони не підлягають пролонгації. 3.Рефінансування комерційних банків під заставу державних цінних паперів. Національний банк здійснює регулювання міжбанківського рин­ку кредитних ресурсів. З упровадженням в Україні ринку державних цінних паперів (ОВДП) значна частина операцій з купівлі-продажу міжбанківських ресурсів відбувається під забезпечення ОВДП (поширена назва — ломбардний кредит) і операції РЕПО. Всі аукці­они НБУ з продажу ресурсів, що проводяться останнім часом, здій­снюються тільки за умови укладання РЕПО-угод. Згідно з цими уго­дами комерційні банки на строк користування кредитами НБУ передають йому свої державні облігації.

Але там, де йдеться про зміст діяльності органів безпеки, системно-структурний аналіз виконує допоміжну роль, бо має певні межі свого застосування. Ось чому на озброєння при підготовці та написанні праці береться ціла низка діалектико-методологічних засобів. Це насамперед єдність історичного та логічного. Адже історія пишеться не тільки для історії, а й для сьогодення, бо вона - це не лише минуле. Точніше, це не стільки минуле, скільки людська діяльність, яка має свої закономірності, одна із яких - спадкоємність минулого, сьогодення й майбутнього. Ось чому в роботі використовуються ретроспективний, порівняльно-історичний методи та метод історичної аналогії. Автор ставить за мету довести в дослідженні, що в логічне, тобто сьогодення діяльності спецслужб, треба взяти історичне, але виправлене, звільнене від усякої лузги, від випадковостей та помилок минулого. Через дослідження проводиться діалектична ідея наступності, яка вимагає брати з історії для сьогодення прогресивно-позитивне. Тому практичне значення теоретичного дослідження - відповісти на запитання: якими повинні бути сьогодні Служба безпеки, військова розвідка, інші спецслужби України, що вони мають запозичити з минулого, яку спадщину, яке надбання? Лише в цьому випадку об'єктивне, позбавлене кон'юнктурних ідеологічних нашарувань дослідження минулого спеціальних органів України дозволить запобігти повторенню певних негативних явищ, помилок, котрі можуть об'єктивно загрожувати вітчизняним органам безпеки у складних, нерідко суперечливих і напружених сучасних суспільно-політичних, економічних і міжнародних умовах періоду подальшої розбудови суверенної демократичної держави

1. Методи рефінансування центральним банком комерційних банків

2. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

3. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

4. Порівняльний аналіз головних понять аскетичної антропології та феномена мови

5. Аналіз діяльності комерційних банків

6. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)
7. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення
8. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

9. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

10. Активи комерційних банків

11. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

12. Кредитний механізм в комерційних банках

13. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

14. Бенчмаркінг (порівняльний конкурентний аналіз)

15. Порівняльно-психологічний аналіз ігор вищих приматів і людей

16. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения

17. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

18. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

19. Господарський механізм

20. Механізм кредитування банками України

21. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

22. Механізм реалізації форфейтингу
23. Порівняльна характеристика платіжних інструментів
24. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

25. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

26. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

27. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

28. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

29. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

30. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

31. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

32. Механізм правового регулювання

Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

33. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

34. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

35. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

36. Порівняльні конструкції у творах В. Симоненка

37. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

38. Господарський механізм античного рабства Давньої Греції
39. Своєрідність композиції "Порівняльних життєписів" Плутарха
40. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

41. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

42. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

43. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

44. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

45. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

46. Механізм прийняття рішень в менеджменті

47. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

48. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы

49. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

50. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

51. Проект вузлів і механізмів зливковоза

52. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

53. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

54. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика
55. Фінансовий механізм підприємства
56. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

57. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

58. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

59. Концесія як механізм розвитку економіки держави

60. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

61. Механізм фіскальної політики держави

62. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

63. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

64. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

66. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах

67. Аналіз діяльності комерційного банку

68. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

69. Аналіз доктринальних змін японської правової системи

70. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну
71. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні
72. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

73. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

74. Філософський аналіз мовної здатності як вихідного принципу порівняння мов

75. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

76. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

77. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

78. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

79. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

80. Анна Андреевна Ахматова

Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки

81. Анна Герман

82. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

83. Механўзми двигуна (Детали двигателя)

84. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

85. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

86. Ризик кредитних операцій комерційного банку
87. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")
88. Анна, жена Иоанна III Ватаца, и ее время

89. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

90. Жаворонок. Ануй Жан

91. Аничков мост

92. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

93. Анна Зегерс. Антифашистская направленность ее произведений

94. «Романность» лирики Анны Ахматовой

95. "Пора вам знать: я тоже современник» (поэзия О. Э. Мандельштама)

96. "Анна Снегина"

Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы
Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

97. Анна Ахматова: жизнь и творчество

98. «Мне дали имя при крещенье — Анна»

99. Поэзия Анны Ахматовой


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.