Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЗМІСТ. 1. Поняття, аналіз та шляхи мінімізації кредитного ризику комерційного банку. 6 1.1.Поняття та суть кредитного ризику. 6 1.2.Якісний та кількісний аналіз кредитного ризику. 11 1.3.Шляхи мінімізації кредитного ризику. 24 2. Аналіз управління кредитним ризиком в банківській установі на основі даних Київської філії АКБ “МТ-Банк”. 34 2.1.Взаємовідносини комерційного банку з клієнтами. 34 2.2.Загальна оцінка кредитного портфеля КФ АКБ 2.3.Способи мінімізації кредитного ризику, що використовуються Київською філією АКБ “МТ-Банк”. 52 3. Шляхи вдосконалення мінімізації кредитного ризику комерційного банку. 68 3.1.Зарубіжний досвід щодо управління кредитним ризиком комерційного банку. 68 3.2.Шляхи покращення мінімізації кредитного ризику в комерційних банках 4 Вступ. Економіка україни кінця двадцятого сторічча поставила перед кожним суб’єктом підприємницької діяльності низку нових завдань. Серед найголовніших – управління ризиками. Їх поява обумовлена специфікою та особливостями ринкового механізму, зокрема, свободою дій, яка надається кожному суб’єкту господарювання. Але слід зауважити, що банківська ситема держави, як і інші сфери економічної діяльності України, перебувають в умовах, які суттєво відрізняються від умов у переважній більшості розвинутих країн своєю складністю. Це зумовлено дією різноманітних факторів : затяжною економічною кризою, незавершеністю нормативно-правової бази, відсутністю стабільних господарських зв’язків, що в свою чергу лише покращує грунт для загострення ризиків. Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, бо банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Банківські керівники у більшості випадків вирішують як головну не проблему отримання максимального прибутку від операцій, а проблему досягнення оптимального співвідношення між прибутковістю та ризикованістю операцій. Ризик є в кожній банківській операції. Кредитний ризик визначається науковцями як внутрішній ризик в основній діяльності банку.(9, с.54) Його суть полягає у вірогідності збитків від непогашення позичальником основної суми боргу та процентів за кредитом. Проте невиконання боржником своїх зобов’язань перед банком не обмежується лише несплатою процентів і неповерненням позики. У цьому разі підривається репутація фінансово-кредитного інституту, тому що значний обсяг проблемних кредитів веде до загрози неплатоспроможності банку, яка відлякує потенційних вкладників і інвесторів. Підвищення втрат від позичкових операцій викликає відплив із банку кваліфікованих спеціалістів через зниження обсягу прибутку як джерела їхнього матеріального заохочення. Слід враховувати й необхідність для фінансово-кредитного закладу здійснювати додаткові витрати , пов”язані із стягненням проблемного кредиту, а також те, що певна частина банківського капіталу “мертвіє” в непродуктивних активах, що знижує доходність банку. Ця проблема виявляється сьогоденною для України, бо закінчився період отримування значних інфляційних прибутків. Перед банками постала необхідність переходу від екстенсивних методів роботи до інтенсивних(таких, що вимагають поліпшення якості кредитного портфеля).

А останні в свою чергу передбачають активізацію внутрішнього потенціалу банка. Зупиняючись на кредитуванні, це означає високий професіоналізм при роботі із позичальником, це застосування останніх наукових розробок, та інше. Особливості кредитної діяльності українських банків тісно пов’зані із загальною економічною ситуацією в країні. Якщо в період 1992—1994 років, за значних темпів інфляції, комерційні банки часто надавали кредити на засадах особистої довіри керівників банку до позичальника, без належного забезпечення застовою, сподіваючись на те, що інфляція і відповідне зростання пасивів покриє можливі негативні наслідки несвоєчасного повернення кредиту, то починаючи з 1995 року ситуація кардинально змінилася. Адже в умовах порівняно низьких темпів інфляції кожен прорахунок у кредитній політиці уже реально загрожує ліквідності й платоспроможності окремого банку. Очевидно, нині важливого значення набуває якість кредитних операцій (оскільки саме вони приносять найбільшу частку прибутку комерційним банкам), а отже необхідність вдосконалення оцінки і мінімізації кредитного ризику. Статастичні дані підтверджують таку необхідність. Нарощення обсягів наданих банками кредитів відбувається на фоні постійного зростання абсолютних значень пролонгованих і прострочених позичок. Хоча аналіз кредитної діяльності комерційних банків свідчить про поліпшення якості їхнього кредитного портфеля у 1997 році – незважаючи на зростання абсолютних показників, питома вага прострочених кредитів у загальній сумі наданих зменшилася до 8.7% (на 01.01 1997 р була 10.4%). (15, с.5). Але така тенденція швидко змінилася на протилежну. На 01.04.98 року нестандартні кредити складали 46% загального обсягу заборгованості, на яку нараховуються резерви , в тому числі безнадійні – 18.4% на суму 644.7 мільйонів гривень.( 3 ). На 01.10.98 року обсяг безнадійних кредитів збільшився до 700 мільйонів гривень, а питома вага нестандартної заборгованісті за позичками зросла до 46.5% від загального обсягу.(42, с.44). Особливості кредитної діяльності українських банків тісно пов’зані із загальною економічною ситуацією в країні. Якщо в період 1992—1994 років, за значних темпів інфляції, комерційні банки часто надавали кредити на засадах особистої довіри керівників банку до позичальника, без належного забезпечення застовою, сподіваючись на те, що інфляція і відповідне зростання пасивів покриє можливі негативні наслідки несвоєчасного повернення кредиту, то починаючи з 1995 року ситуація кардинально змінилася. Адже в умовах порівняно низьких темпів інфляції кожен прорахунок у кредитній політиці уже реально загрожує ліквідності й платоспроможності окремого банку. Очевидно, нині екстенсивність розвитку банківського ринку України поступається місцем інтенсивності, за якої важливого значення набуває якість кредитних операцій (оскільки саме вони приносять найбільшу частку прибутку комерційним банкам), а отже необхідність вдосконалення оцінки і мінімізації кредитного ризику. Особливістю сучасної банківської системи в Україні є те, що частка банків, не знаходячи інших варіантів прибуткової роботи, вдається до надзвичайно ризикованої кредитної політики.

Це в окремих випадках приводить не лише до погіршення фінансового стану, а й до повного краху. А якщо прийняти до уваги, що банківська система – певна цілісність, в якій кожний елемент пов‘язаний з іншими, то стає зрозумілим до яких наслідків може призвести такий “ефект доміно”. За можливістю управління кредитний ризик відноситься до відкритих ризиків, тобто таких, що підлягають регулюванню. І якщо повністю ризик прибрати неможливо (бо це є природнім ), то банки повинні приймати лише доцільний ризик, або взагалі відмовлятися від нього. Необхідною умовою застосування комерційними банками ефективних методів видачі позик клієнтам є мінімізація кредитного ризику. Вона включає передбачення можливого ризику, його оцінку та проведення всіх можливих заходів щодо обмеження його впливу. В наукових колах немає єдиної точки зору як щодо самої категорії кредитного ризику, так і щодо методів його мінімізації. Справа в тому, що деякі науковці обмежуються тільки економічним змістом поняття, інші враховують математичні, психологічні аспекти тощо. Створено багато класифікацій способів мінімізації кредитного ризику. Метою цієї роботи є розкриття багатогранної суті предмету дослідження, його впливу на сферу кредитних відносин та, способів його мінімізації. В ній будуть розглянуті точки зору сучасних українських економістів – як спеціалістів з банківської справи, так із економічного ризику. Практичні аспекти мінімізації кредитного ризику будуть викладені на основі аналізу інформації, наданої Київською філією акціонерного комерційного банку «МТ-Банк». 10 1.1.Поняття та суть кредитного ризику.Один із найважливіших принципів банківського кредитування полягає у тому, що наданий кредит має бути повернений у чітко обумовлені в кредитному договорі строки. Дотримання цього принципу є запо­рукою успішного функціонування комерційного бан­ку. Цілком очевидно, що при наданні будь-якої по­зики перед банком стає проблема невизначеності того, чи буде її повернуто вчасно, і більше того, чи буде її повернуто взагалі. Звідси випливає, що основним зав­данням банку при наданні позики є перетворення невизначеності в ризик і його детальний аналіз. Під кредитним ризиком звичайно розуміють ризик невиконання позичальником початкових умов кредитної угоди, тобто неповернення (повністю або частково) основної суми боргу і прцентів по ньому у встановленні договором строки. Стосовно кредитного ризику слід відмітити декілька моментів. По-перше, кредитний ризик входить до обширної області фінансовоно ризику і тісно повязаний у ній і с процентним, валютним, галузевим та іншими ризиками банківської діяльності. Так неповернення кредитів викликає зільшення ризику ліквідності і ризику банкрутсва банку. По-друге, кредитний ризик для банку загострюється в звязку з тим, що банки позичають не свої власні кошти, а кошти вкладників і кредиторів. По-третє, рівень ризику постійно змінюється. Це відбувається тому, що як банки, так і їх клієнти оперують в економічному, політичному і соціальному динамічному оточенні, де умови постійно змінюються. Виникнення кредитного ризику повязане із цілою низькою факторів.

Собираемость налогов за 1 полугодие 1996 года около 60 % против 70 - 75 % в I квартале, суммарная кредиторская задолженность по кредитам банков и займам предприятий промышленности, транспорта, строительства и сельского хозяйства достигла 766,2 трлн.руб., из нее просроченная - 44 %. Все это ведет к обескровливанию кредитных учреждений, работающих с реальным сектором экономики. Не парадокс ли, что банки, работающие в реальной промышленности, оказались в более сложном положении, чем банки, в активах которых преобладают ГКО - ОФЗ ? Что же делать первым из них? Добиваться временной финансовой помощи? Да. Однако это не спасет от надвигающегося кризиса. Основная задача сегодняшнего дня - консолидировать усилия для поиска путей обеспечения выживаемости региональных кредитных учреждений, каковыми являются банки нашей Ассоциации, выработать предложения на этот счет и представить их Президенту России. Как известно, он заявил о готовности скорректировать экономический курс в направлении поддержки отечественного производства

1. Кредитна політика комерційного банку

2. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

3. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

4. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

5. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

6. Ризик кредитних операцій комерційного банку
7. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
8. Диференціація відсоткової ставки комерційного банку

9. Маркетингова діяльність комерційного банку

10. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

11. Організація кредитної роботи в комерційному банку

12. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

13. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

14. Доходи та витрати комерційного банку

15. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

16. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

18. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

19. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

20. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

21. Грошово-кредитна політика

22. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР
23. Грошово-кредитна політика держави
24. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

25. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

26. Національна політика СРСР в роки перебудови

27. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

28. Податкова політика України

29. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

30. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

31. Центральний банк і монетарна політика

32. Інформаційна політика України

Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография
Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

33. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

34. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

35. Інвестиційна політика банків в Україні

36. Державна політика в галузі охорони праці

37. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

38. Організація облікової політики підприємства
39. Формування облікової політики підприємства
40. Економіко- і політико-географічне положення України

41. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

42. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

43. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

44. Сучасна мовна політика України

45. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

46. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

47. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

48. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры
Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники
Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники

49. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

50. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

51. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

52. Політика А. Гітлера

53. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

54. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.
55. Внутрішня політика Людовіка IX Святого
56. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

57. Асортиментна політика підприємства

58. Маркетингова політика комунікацій

59. Маркетингова цінова політика

60. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

61. Управління ціновою політикою підприємства

62. Цінова політика фірми та її оцінка

63. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

64. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок
Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

66. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

67. Міжнародні відносини та зовнішня політика

68. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

69. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

70. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України
71. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства
72. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

73. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

74. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

75. Етнонаціональні відносини й національна політика

76. Лобізм як явище сучасної політики

77. Міжнародна політика і світовий політичний процес

78. Політологія як наука і політика як суспільне явище

79. Політик і політичний режим

80. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка

81. Політика як суспільне явище

82. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

83. Політика і етика: соціально-філософський аспект

84. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

85. Політика трудової зайнятості інвалідів

86. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану
87. Соціальна політика
88. Соціальна політика та соціальне партнерство

89. Митна політика

90. Митна політика України на сучасному етапі

91. Особливості проведення в життя митної політики

92. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

93. Бюджетна політика держави

94. Державне регулювання соціальної політики

95. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

96. Фінансова діяльність та політика держави

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета
Говорящий планшетик "Сказочка", 19x24 см.
Говорящий Планшетик "Сказочка для маленьких" - это незаменимый спутник Вашего малыша, с ним он точно не будет скучать! В памяти
513 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

97. Фінансова політика та бюджетний процес

98. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

99. Амортизаційна політика на підприємстві

100. Антиінфляційна державна політика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.