Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Норми права та нормативні акти

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Різноманітні види норм права і нормативних актів в на­ціональних системах права дуже тісно взаємопов'язані, обу­мовлені вони системою політичних і економічних відносин, які існують в суспільстві. В останні роки виділяють два поняття “система права” і “правова система”. Поняття “правова система” включає в себе всі правові явища: систему права і законодавства, пра­вовідносини, правосвідомість і правову культуру, законність і правопорядок тощо. Система права входить в правову сис­тему. Право будь-якої держави являє собою не просто сукупність правил поведінки, але і певну систему норм, які зв'язані внутрішньою єдністю. Ця внутрішня єдність обумовлена суттю права, його принципами, політичною і економічною системами. В сучасній державі право повинно не тільки відпо­відати загальному економічному стану, не тільки бути його вираженням, але також бути внутрішньо погодженим вира­женням, яке не спростовувало б само себе в силу внутрішніх протиріч. Єдність права обумовлена не тільки суттю, але змістом і функціями права, які об'єктивно визначаються єдністю суспільних відносин, формами власності, конкурен­цією між індивідами і різними організаціями. Всі ці відно­сини відображаються'в системі права і обумовлені різними інтересами. В будь-якому суспільстві існують загальнонаці­ональні (загальнонародні) інтереси і приватні інтереси, з яких логічно витікає поділ права на приватне і публічне. Приватне право (цивільне, сімейне, торгове) охоплює нор­ми, які на думку західних юристів виражають інтереси осо­би або захищають інтереси приватних власників. В нашій країні термін “приватне право” не прижилось, оскільки не існувало приватної власності. Публічне право (конституційне, адміністративне, фінан­сове, кримінальне) складається із норм, які регулюють відно­сини між державою і громадянами. З позицій внутрішньої організації системи права, крім норм права, виділяються відносно однорідні компактні підсисте­ми Ці підсистеми органічно взаємозв'язані між собою гру­пою норм права і утворюють певні інститути і галузі. Таким чином, система права складається із різних інститутів права і галузей права. Галузь права — найбільш велике правоутворення, яке включає групу правових інститутів. Система права, її галузі і правові інститути складаються істо­рично. Вони не створюються за бажанням законодавчих органів або вчених. Разом із тим на формування і розвиток системи права впливають система джерел, форм права, систематиза­ція законодавства, правові ідеї, правові принципи, політичні цілі і завдання. Тому в різних державах при одному й тому ж типі держави можуть бути (скластися) різні системи права. Система права кожної країни відносно стабільна і динаміч­на, в залежності від зміни суспільних відносин, з появою но­вих сфер людської діяльності, яка потребує правового регу­лювання. В Україні нині здійснюється перехід від однієї системи права до іншої, яка відповідає основним принципам правової держави і громадянського суспільства. По суті відбу­вається повне оновлення системи права і законодавства. Центральне місце в питаннях внутрішньої побудови сис­теми права належить проблемі виділення галузей права.

Щоб відмежувати одну галузь права від іншої, потрібно виділити критерії розмежування. Такими критеріями є предмет і ме­тод правового регулювання. Предметом правового регулювання є суспільні відносини. Вони по своєму змісту неоднорідні. Характер, якість і зміст цих неоднорідних суспільних відносин, їх класифікація і регу­лювання нормативними актами веде до їх класифікації на якісно однорідні суспільні відносини. Наприклад, існують цивільні суспільні відносини, сімейні відносини, госпо­дарські, адміністративні, трудові і відповідні законодавчі акти, які регулюють ці відносини. Тому по предмету правового регулювання вся система права поділяється на галузі права. Галузь права — це така сукупність якісно однорідних норм права, які регулюють певну сферу суспільних відносин при допомозі тих чи інших методів і складають авто­номну підсистему права і законодавства. В системі права України можна виділити такі головні галузі права: консти­туційне (державне), адміністративне, фінансове, цивільне, сімейне, трудове, сільськогосподарське (аграрне), криміналь­не, кримінально-процесуальне, цивільно-процесуальне, ви­правно-трудове (карно-виправне), господарське (економіч­не), екологічне, земельне. Однією із основних галузей права є конституційне пра­во Іноді його називають державним. Ця галузь права є ве­дучою, оскільки її норми виражають і закріплюють основи суспільного і державного ладу, форми правління, національ­но-державний устрій, організацію, функції і принципи діяль­ності державних органів, політичну систему громадянського суспільства, основні права і обов'язки громадян, принципи виборчої системи, форми політичного режиму і т.п. Головним джерелом конституційного права є Конституція — основний закон України. Крім Конституції сюди відно­ситься Конституційний договір між Верховною Радою Ук­раїни і Президентом від 10.06.1995 p.; інші закони Закон “Про громадянство”, “Про вибори депутатів Верховної Ради України” тощо. Як галузь права, К. п. характеризується рядом оз­нак, які з одного боку споріднюють її з іншими галузями права, а з другого — уособлюють її в окреме цілісне утворення. До таких ознак належать: предмет і метод правового регулювання; соціальне призначення і роль; принципи регулювання; завдання і функції державного права; наявність самостійної, державно-правової (конституційної) відпо­відальності. Предметом державно-правового регулювання є суспільні відносини, що виникають в процесі реалізації суверенітету українсько­го народу в усіх його формах, забезпечення функціонування інститутів представницької і безпосередньої демократії. Спеціальне призначення і роль К. п. полягає в забезпеченні повновладдя народу в політичній. економічній і соціально-культурній сферах його життєдіяльності. Це — виняткова прерогатива К.п., яка не властива будь-якій іншій галузі права К.п. базується на таких принципах, як національний, народний та дер­жавний суверенітет; гуманність; інтернаціоналізм; визнання і забезпе­чення демократичних прав і свобод громадян; загальнолюдських цінно­стей і пріоритетів, властивих громадянському суспільству.

Своєрідність К.п. знаходить свій вияв у функціях, під якими звичайно розуміють обумовлені соціальним призначенням напрямки державно-правового впливу на відносини, які уособлюють конституційний устрій суспіль­ства. Найважливішими із них є політичні, економічні, ідеологічні, соці­ально-психологічні, інформаційні, виховні та спеціально-юридичні функції (тобто функції правового регулювання). Серед останніх розріз­няють регулятивну та охоронну функції. Системоутворюючими озна­ками К.п. є також метод правового регулювання та державно-правова відповідальність. Норми К.п. — це встановлені або санкціоновані дер­жавні правила, які визначають поведінку суб'єктів державно-правових відносин в процесі здійснення повновладдя народу. Норми К.п. — особ­ливий різновид права. Їм властиві: 1) особлива вага і значення в сис­темі права; 2) своєрідна юридична природа; 3) найвища юридична при­рода (конституційність); 4) найбільша стабільність у порівнянні з іншими правовими нормами; 5) підвищений ступінь охорони з боку держави; 6) особливий механізм реалізації; 7) своєрідність їх структури. Специ­фікою державно-правових відносин є те, що: 1) їх серцевиною є кон­ституційні відносини; 2) їм властивий своєрідний механізм виникнен­ня і динаміки; 3) права і обов'язки суб'єктів таких відносин реалізу­ються двояким чином: або за допомогою конкретних державно-право­вих норм, або через норми інших галузей права. Державно-правові відно­сини розрізняють за: цільовим призначенням, часом дії, змістом, суб'єк­тами, характером (способом) реалізації прав і обов'язків їх суб'єктів, способом індивідуалізації, формою, соціально-юридичними функція­ми тощо. Суб'єктами державно-правових відносин є: народи союзних і автономних республік, населення адміністративно-територіальних оди­ниць, громадяни України, особи без громадянства, іноземці, виборні депутати, державні органи, громадські організації, трудові колективи, збори (сходи) громадян. Об'єктами державно-правових відносин є про­дукти матеріальної та духовної творчості; немайнові блага окремих фізич­них осіб і державних органів; дії (вчинки) суб'єктів тощо. Джерела К. п. — це форми вираження державно-правових норм, за допомогою яких воля народу втілюється в конкретних правових актах: Конституції, актах Верховної Ради, Президента України, органів державного управління, всенародних голосувань (референдумів), місце­вих Рад народних депутатів тощо. Важливе питання про напрями розвитку в Україні науки конституційного права. Визначення та уточнення цих напрямів сприятиме ок­ресленню проблематики відповідних досліджень, їх узгодженню з потребами практики державотворення. Одним з таких напрямів має стати розробка по-справжньому наукової, юридичної за змістом теорії конституції. Такий підхід не означає, що відкидається можливість та необхідність інших (наприклад, політологічного) підходів до конституції як відповідного явища. Саме юридична теорія конституції забезпечить її практичну реалізацію. Інші ж підходи об'єктивно не можуть бути продуктивними з огляду на її значення як основного закону, норми якого є нормами прямої дії.

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, то это не является основанием для признания трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора. По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. Глава 12

1. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

2. Общие, специальные и локальные нормативные акты - источники трудового права РФ. Суммированный учёт рабочего времени

3. Нормы права в системе нормативного регулирования

4. Локальные нормативные акты как источники трудового права

5. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

6. Применение норм права
7. Толкование норм права
8. Нормы права

9. Норма права

10. Нормы права

11. Структура нормы права

12. Действие норм права во времени

13. Правовые последствия признания недействительными нормативных актов о налогах

14. Пределы действия нормативных актов в РБ

15. Обратная сила действия актов правосудии о признании незаконными нормативный актов

16. Нормы права

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы

17. Толкование норм права

18. Коллективный договор как локальный нормативный акт

19. Нормы права

20. Нормы права

21. Толкование норм права

22. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види
23. Реализация норм права
24. Гражданский кодекс РФ и иные нормативные акты как основа формирования современных моделей юридических лиц

25. Структура норм права

26. Авторське право та суміжні права

27. Действие норм права

28. Закон і нормативний акт

29. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

30. Норма права

31. Нормы права

32. Нормы права

Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

33. Нормы права

34. Нормы права и религии

35. Нормы права: понятие, пределы действия

36. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

37. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

38. Понятие и признаки нормы права
39. Понятие, структура и виды норм права
40. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

41. Правові засади митного права та страхової діяльності

42. Проблеми реалізації норм права

43. Социальная ценность норм права

44. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

45. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

46. Толкование норм права

47. Толкование норм права

48. Функции норм права

Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки

49. Джерела права та правова система Запорізької Січі

50. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

51. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

52. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

53. Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу

54. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості
55. Нормативно-правові акти України
56. Нормативный правовой акт как основной источник российского права

57. Подзаконные источники трудового права и акты судебного нормативного толкования

58. Застосування нормативно-правових актів на уроках права

59. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

60. Конституцiя США та реальнi права громадян

61. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

62. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

63. Нормативно-правовые акты

64. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина

Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

65. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

66. Понятие формы и содержание реализации норм международного права

67. Оспаривание зарегистрированных прав на недвижимость: обжалование ненормативного акта или спор о праве?

68. Имплементация норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и судебной практики

69. Право в системе социальных норм

70. Нормативный правовой акт
71. Нормативно-правовые акты Российской Федерации
72. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц в РФ

73. Нормативно правовые акты

74. Право и иные социальные нормы

75. Судебные акты как источник российского трудового права

76. Право в системе социальных норм

77. Административное право: сущность, нормы, субъекты

78. Нормативно-правовые нормы безопасности. Бактериологическое оружие

79. Нормативно-правовой акт

80. Общие понятия международного частного права. Применение коллизионных норм

Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных

81. О проблеме мотивированности судебных актов, через призму Постановлений Европейского Суда по правам человека

82. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

83. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

84. Правила поведения населения при угрозе совершения террористического акта

85. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

86. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань
87. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
88. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

89. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

90. Адміністративно-правові норми

91. Акты органов исполнительной власти в системе административного права

92. Вчення Гегеля про державу та право

93. Действие норм гражданского процессуального права во времени и пространстве

94. Европейские нормы по правам человека и усилия России по их соблюдению

95. Закон – нормативно-правовой акт наивысшей юридической силы

96. Захист прав і свобод людини та карний процес

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

97. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

98. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

99. Коллизионные нормы в международном частном праве


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.