Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економіка праці

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

1) Класифікація видів праці 1) За характером і змістом праці. ►Праця наймана і приватна; ►індивідуальна і колективна; ►праця за бажанням, за необхідністю, з примусу; ►фізична і розумова праця; репродуктивна і творча; ►різна за складністю, високо- і низькокваліфікована праця і т. ін. 2) За предметом і продуктом праці. Праця наукова, інженерна, управлінська, виробнича і т. ін; праця підприємницька, інноваційна, відтворювальна, комерційна; • промислова, сільськогосподарська, будівельна, транспортна, комунікаційна тощо. 3) За засобами і способами праці. Праця ручна (технічно неозброєна), механізована (технічно озброєна) та автоматизована (комп'ютеризована); низько-, середньо- та високотехнологічна; з різною мірою залучення людини і т. ін. 4) За умовами праці. Праця стаціонарна і нестаціонарна; наземна та підземна; важка, середньої важкості та легка, приваблива та неприваблива; вільна та з різною мірою регламентації тощо. 5) 3а мірою абстрагування. Праця абстрактна (створює вартість) і конкретна (створює споживчу вартість). 6) За регламентованістю та новаційністю. ►Регламентована (по виготовленню конкретних продуктів; діяльність, за якої працівник має діяти у чіткій відповідності до заданої технології (інструкції) і не має об'єктивної можливості змінити цю технологію. Типовим прикладом діяльності, є виконання виробничої операції робітником на конвеєрі з регламентованим ритмом), ►інноваційна і ►духовна (діяльність, метою якої є вплив на моральні основи людського існування). 2) Способи навчання та підвищення кваліфікації персоналу Виділяють способи навчання: наставництво, проведення навчання, проблемні лекції 25 %, самостійна й практична робота 50 %, опрацювання даної інформації 15 %, решта – на заняття фіз. культурою. Також тренінги та активне навчання, підвищення кваліфікації персоналу з відривом та без відриву від виробництва. Великі підприємства, як правило, беруть на себе основну частку витрат і відповідальності в організації початкової професійної підготовки для того, щоб забезпечити себе достатньою кількістю працівників з потрібною їм специфічною кваліфікацією. Організації роботодавців можуть відігравати важливу роль, звертаючи увагу на проблеми і потреби підприємств у галузі організації професійної підготовки, відстоюючи необхідність довгострокових державних інвестицій у людський капітал і державної підтримки навчання персоналу на робочих місцях. Організації та спілки найманих працівників здатні багато зробити для забезпечення доступу своїх членів до постійної широкомасштабної професійної підготовки, як, дає змогу підтримувати належну якість робочої сили і підвищує конкурентоспроможність. Професійні спілки зобов'язані також звернути увагу у своїй роботі на розуміння значення та вихованні позитивного ставлення до професійного розвитку персоналу як серед найманих працівників, так і серед роботодавців, на підвищення загальної культури навчання. Основною формою реалізації соціального партнерства у сфері професійної підготовки на рівні підприємств є колективні угоди, що містять положення про навчання на виробництві, про безперервну освіту і т.

ін. На рівні підприємств у колективні угоди доцільно включати такі питання, що сприяють розвиткові персоналу та підтриманню його конкурентоспроможності: • залучення більшої кількості працівників до навчання, підвищення кваліфікації і перепідготовки; • впровадження систем безперервного навчання на підприємствах, які передбачають навчання від 2 до 10 робочих днів протягом року для кожного працівника; • забезпечення правового статусу учнів, гарантії поліпшення (принаймні не погіршення) Їхнього професійного становища під час навчання та в результаті навчання, компенсації особистих витрат працівників на професійне навчання; • заохочення і поліпшення становища інструкторів виробничого навчання; • допомога працівникам з обмеженою конкурентоспроможніcтю в доборі підходящого робочого місця та у відповідному навчанні та ін. 3) Основні напрями поліпшення зайнятості та зниження безробіття Створення додаткових робочих місць, створення стимулів до праці. Державна політика зайнятості базується на таких основних принципах: • пріоритетності забезпечення повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості в процесі реалізації активної соціально-економічної: політики держави; • відповідальності держави за формування та реалізацію політики у сфері зайнятості населення; • забезпечення рівних можливостей громадянам, які проживають на території України, у реалізації їх конституційного права на працю; • ефективного використання робочої сили та забезпечення соціального захисту громадян від безробіття; • співробітництва уряду у країни, організацій працівників і роботодавців у сфері зайнятості населення на основі паритетності та рівності сторін соціального партнерства; • пріоритетності норм чинних міжнародних договорів у сфері зайнятості населення, згода на обов'язковість дотримання яких надана Верховною Радою України. Основними напрямами державної політики зайнятості є: • сприяння зайнятості населення шляхом збереження ефективно функціонуючих та створення нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності; • сприяння підготовці робочої сили, професійний склад і кваліфікаційний рівень якої відповідає потребам ринку праці; • підтримка самостійної зайнятості населення, розвитку підприємництва; сприяння підвищенню якості робочої сили, розвитку системи професійного навчання кадрів упродовж усього життя з урахуванням потреб ринку праці; • посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості; • підтримка громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці; • соціальна підтримка безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, з метою повернення їх до продуктивної зайнятості; • забезпечення соціального захисту громадян України, які працюють за кордоном; • сприяння розвитку системи колективно-договірного забезпечення повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості. 4) Продуктивність праці, способи визначення В загальному розумінні під продуктивністю праці розуміють співвідношення результатів і затрат праці. Ефективність праці – крім безпосереднього результату враховує соціальні аспекти праці.

ПП= V/ (V – Обсяг виробленої продукції у вартісному та натуральному виразах; - затрати праці, людино-годин). р= / V ( р – трудоємкість). В залежності від того в яких одиницях визначається обсяг виробленої продукції виділяють вартісний та натуральний показники продуктивності праці. На рівні підприємства продуктивність праці визначається по чистому доходу, рідше по валовому доходу та валовій продукції. На рівні держави визначається співвідношенням отриманого національного доходу до чисельності середньорічних працівників. 5) Сутність поняття «умови праці» та напрями їх гуманізації Умови праці – це сукупність факторів виробничого середовища, що впливають за здоров’я та працездатність людини в процесі праці. Вивчення умов праці на конкретному підприємстві проводиться передусім для їх покращення, а якщо це неможливо, - для компенсації працівникам шкідливого впливу умов праці на їхнє здоров’я у грошовій або іншій формі. Зростання продуктивності праці та ефективності виробництва створюють передумови для зміни на краще умов трудової діяльності та життя людей, вирішення багатьох проблем у цій сфері, що передбачає створення соціально-економічних, матеріально-технічних та соціальних умов для ефективної та творчої праці людини. Це і визначає все масштабніший перехід суспільства до гуманізації праці та виробництва, котрі є і результатом НТР, і передумовою реалізації та розвитку її досягнень. Класична програма гуманізації праці складається з таких основних елементів: • Збагачення змістовності праці, коли здійснюється суміщення функцій працівників основного і допоміжного виробництв, контролю за якістю продукції та деякі організаційно-економічні функції, групуються кілька різнорідних операцій тощо. • Розвиток колективних форм організації праці. • Демократизація управління. • Широке залучення працівників до управління виробництвом. • Покращення умов праці. • Раціоналізація режимів праці та відпочинку. 6) Сутність понять «вимірювання та нормування праці», їх взаємозв’язок Для забезпечення ефективного виробництва важливо оптимізувати витрати всіх ресурсів, які необхідні для виробництва продукції. В загальному розуміння нормування праці – вид діяльності з управління підприємствами, спрямований на встановлення оптимальних співвідношень між витратами й результатами праці, між чисельністю працівників та кількістю одиниць обладнання. Зміст роботи з нормування праці включає аналіз виробничого процесу, поділ його на частини, вибір оптимальної технології, вибір оптимальних методів й прийомів роботи. Головною задачею нормування праці є визначення необхідних затрат праці та енергії в процесі виробництва. Головними об’єктами є ► витрати, що виражаються робочим часом та ► ті витрати, що характеризуються переважно витратами робочої сили. На практиці нормується головним чином робочий час, чисельність працівників, обсяг роботи, норми навантаження зони обслуговування і т. д. Виділяють 2 основних методи нормування праці: 1) досвідно-статистичний (передбачає встановлення норм в цілому на всю роботу без по елементного аналізу операцій і проектування раціональної організації праці, при досвідному методі норми визначаються на основі особистого досвіду нормувальника, а при статистичному – на основі статистичних даних про фактичні затрати часу на виконання аналогічної роботи в минулому); 2) аналітичний (заключається в поділі виробничого процесу на складові і на основі цього визначення ефективних й неефективних затрат праці та розробка норм).

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Економіка праці та соціально-трудових відносин

2. Економіка праці

3. Міжнародна економіка

4. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

5. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

6. Економіка зарубіжних країн укр
7. Регіональна економіка промисловості України
8. Економіка Казахстану

9. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

10. Міжнародна економіка

11. Предмет і методи економіки праці

12. Народонаселення і економіка

13. Екологія й економіка

14. Економіка галузі виробництва пива в Україні

15. Економіка міського господарства

16. Економіка морської справи

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Економіка підприємств будіндустрії

18. Економіка підприємства

19. Економіка України на початку ХХІ століття

20. Перехідна економіка та її закономірності

21. Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи

22. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку
23. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників
24. Охорона праці та техніка безпеки

25. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

26. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

27. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

28. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві

29. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

30. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

31. Сучасні форми та системи оплати праці

32. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные

33. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

34. Особливості економічного розвитку Київської Русі

35. Боевой вертолет КА-50 "Черная акула"

36. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

37. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

38. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах
39. Організація праці менеджера
40. Педагогіка - контрольна

41. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

42. Археологические исследования средневекового христианского храма на горе Сююрю-кая

43. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

44. Матераільна відповідальність працівників

45. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

46. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

47. Значення природоємності в економіці природокористування

48. Адам Сміт як економіст

Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг

49. Державне і договірне регулювання оплати праці

50. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

51. Економічний аналіз

52. Міжнародна економічна система та її головні елементи

53. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

54. Облік робочого часу працівника
55. Особливості перехідної економіки України
56. Роль держави в економіці

57. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

58. Історія економічних учень

59. Туризм у світовій економіці

60. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

61. Економічні системи

62. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

63. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

64. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты
Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

65. Кайе Огюст Рене (Коилье)

66. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

67. Облік витрат на оплату праці

68. Основи побудови обліку праці та її оплати

69. Питання державного комитету по нагляду за охороною праци

70. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю
71. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
72. Правове регулювання вільних економічних зон

73. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

74. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

75. Економічное районуванне, його суть та значення

76. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон

77. Камов Ка-50

78. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

79. Етичні погляди на заробітну плату і умови праці

80. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения
Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

82. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

83. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

84. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

85. Економічний зміст лізингу

86. Валютні ризики: економічна природа та управління
87. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці
88. Умови праці

89. Умови праці на виробництві

90. Форма розподілу праці в цеху

91. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

92. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

93. Безпека праці у виробничих приміщеннях

94. Гігієнічні норми праці

95. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

96. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Інструкція з охорони праці для водіїв вантажних автомобілів

98. Навчання з питань охорони праці

99. Навчання працівників з питань охорони праці

100. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.