Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Чехия

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

DARBA OSAUKUMS: Pa зrз вju rоcоbas modelis I ER E A irgы VEIDS: Mвjas darbs irgvedоbв FAILS: i r irg.zip, 53Kb, UZRAKS IJIS: Lakрevics Kaspars , Luks Mвris SA EM S O: Lakрevics Kaspars SA EM S: 10.12.98 KOME ВRS: FORMВ S: Wi Words, Excel, La v.val IKA ODO S: 1. La vijas U iversi в e 1998 LU VEI fakul ā es 2A4 grupas s ude u Māra Luksa u Kaspara Lak&scaro ;evica mājas darbs irgvedībā PA ĒRĒ ĀJA UZVEDĪBAS MODELIS I ER E A IRGŪ SA URS Izma o ā li era ūra2 I er e a irgus vispārējs raks urojums3 Pa ērē āju uzvedību ie ekmējo&scaro ;ie fak ori9 Pirk&scaro ;a as lēmuma pieņem&scaro ;a a12 Problēmas apzi ā&scaro ;a a12 I formācijas meklē&scaro ;a a12 Al er a īvu salīdzi ā&scaro ;a a u meklē&scaro ;a a13 Lēmuma par pirk&scaro ;a u pieņem&scaro ;a a13 Reakcija uz pirkumu14 irgus segme ācija14 Ģeogrāfiskās pazīmes14 Demogrāfiskās pazīmes14 Sociāli eko omiskās pazīmes15 Kul ūras pazīmes15 Perso iskās pazīmes15 Rīcības pazīmes15 6. Rekome dācijas15 IZMA O Ā LI ERA ŪRA. 1.1. J. Beļčikovs, V. Praude “Me edžeme s” 1.2. J. Beļčikovs, V. Praude “Mārke i gs” 1.3. “Die as Biz ess” 04.12.1998. 1.4. “Die a” 28.11.1998. 1.5. “Die as Biz ess” 21.11.1998. 1.6. “ he Eco omis ” ok obris 1998 2. I ER E A IRGUS VISPĀRĒJS RAKS UROJUMS Ja jūs &scaro ;odie jau ā u cilvēkiem, kāpēc viņi lie o elefo u, lai sazi ā os ar draugiem, vai kāpēc viņi ska ās elevizoru, lai izklaidē os, viņi paska ī os uz jums kā uz juku&scaro ;u. Mēs edomājam par elefo u, elevizoru vai ma&scaro ;ī u kā par dīvai ībām. &Scaro ;īs lie as ir kļuvu&scaro ;as par ik ea ņemamām dzīves sas āvdaļām, ka ās vairs e iek īpa&scaro ;i ievēro as, kur u vēl piemi ē as. ādā pa&scaro ;ā veidā desmi gades laikā evie s eievēros I er e u. as vie kār&scaro ;i kļūs par ea ņemamu dzīves daļu. Par refleksu kļūs ieie I er e ā, lai iepirk os, mācī os, izklaidē os u sazi ā os, ikpa dabiski, kā &scaro ;odie pacel elefo a klausuli, lai paru ā u ar kādu. irgus - vie a, kur sa iekas po e ciālais pircējs ar po e ciālo pārdevēju. Ka rai kompā ijai ir jā osaka savs mērķa irgus. I er e a piedāvā āju mērķa irgus ir pa ēriņa irgus. Pa ēriņa irgus dalīb ieki ir fiziskas u juridiskas perso as, kas pērk preces u pakalpojumus savu vajadzību apmieri ā&scaro ;a ai. I er e a pakalpojumu s iedzēju kompā iju mērķa irgu var iedalī divās osacī ās grupās: fiziskās perso as u juridiskās perso as.

Savukār ka ru o ām var iedalī vēl sīkāk. o privā perso u vidus kā po e ciālie I er e a pakalpojumu pa ērē āji viss i grāk iezīmējas biz esa cilvēki, kuriem as ir epiecie&scaro ;ams darba a iecību kār o&scaro ;a ai (e-pas s), u s ude i (skolē i), kuri I e r e u izma o mācībās u izklaidei. o juridisko perso u vidus izceļas lielās kompā ijas, kuras I e r e am caur Pas āvīgo pieslēgumu pievie o savus lokālos da or īklus ga saziņai ar ārpasauli, ga arī kompā ijas iek&scaro ;ie ē, mazās kompā ijas savukār izvēlas I e r e a iezva pieejas pakalpojumus, visbiežāk, e-pas a izma o&scaro ;a ai. Vēl ir jāpiemi , ka La vijā &scaro ;obrīd cilvēki sāk izpras www lapu lielo ozīmi, lai ās uz urē u, ir epiecie&scaro ;ams I er e a pieslēgums. I er e s ir pakalpojums, kas &scaro ;obrīd ļo i s rauji ie āk La vijas irgū; o osaka emi īgi augs o&scaro ;ais pieprasījums pēc ā. irgus izpē es prog ozes rāda, ka līdz 2000. gadam I er e a lie o āju skai s La vijā sas iegs 10’000. Mārke i ga pē ījumu firma “Da a Serviss” veikusi pē ījumu par I er e a lie o&scaro ;a u lielākajos Rīgas uzņēmumos. &Scaro ;obrī I er e u izma o 79% Rīgas lielāko uzņēmumu, lieci a pē ījuma rezul ā i. Savukār o iem uzņēmumiem, kuri pa&scaro ;laik vēl eizma o I er e u, 40% plā o iegū pieslēgumu līdz 1998. gada beigām. as ozīmē, ka arī &scaro ;ī gada laikā urpi āsies ikpa di amiska uzņēmumu pieslēg&scaro ;a ās I er e am, kā as bija 1997. gadā, kad īklam pieslēdzās ga drīz 1/3 pa&scaro ;reiz eso&scaro ;o lie o āju. I er e irgus La vijā sāka a īs ī ies 1991. gadā, kad LV e - elepor orga izēja pirmos savie ojumus ar Maskavu elek ro iskā pas a odro&scaro ;i ā&scaro ;a ai. O rs lielākais I er e pakalpojumu s iedzējs bija La e (La vijas Ma emā ikas u skai ļo&scaro ;a as i s i ū s), kas veidojās kā akadēmiskais I er e pakalpojumu s iedzējs, saņemo do ācijas o Izglī ības mi is rijas u ārvals u huma i ārās palīdzības s iedzējiem kā akadēmiska ies āde. Uz do o mome u ( ovembris 1998) La vijā ir 35 dažādi I er e pakalpojumu s iedzēji vairākās La vijas pilsē ās. Lielākie o iem ir: La e , Apollo, LV e u Parks. Pēc “Da a Serviss” saga avo ās i formācijas, La vijā ir izveidojusies si uācija, kad rīs I er e a pakalpojumu firmu grupai pieder 49% o visa sek ora. o &scaro ;iem uzņēmumiem lielākais ir La e , am seko Parks u La elekom mei as uzņēmums Apollo.

ākamā ir se&scaro ;u uzņēmumu grupa - LV e , BKC, eo e , Eu e , elia u Vals s I formācijas īkla aģe ūra (VI A), kurai kopā pieder 31% irgus. “Da a Serviss” ap aujas rezul ā ā ir oskaidro as populārāskās I er e a pakalpojumu s iedzēju kompā ijas. Pirmo vie u ieņem Parks I e er e Serviss - 56% ap aujā o izvēlē os ie&scaro ;i &scaro ;ī provaidera pieslēgumu, vispār Parks mi ē s 63% gadījumu (6,5 % respo de u o eik i eizvēlē os Parka pakalpojumus), o rie ir pēdējā laikā daudz reklamē ie Apollo ar 45,4% izvēļu u 59% mi ē&scaro ;a as biežumu. Kā re&scaro ;ā populārākā kompā ija a zī a La e , kuras servisu izvēlē os 44,5%, kopējais mi ē&scaro ;a as biežums - 53%. o mi ē ajiem giga iem krie i a paliek ( aču ieņem s abilu vie u &scaro ;ajā irgū) LV e ar a iecīgi 25% u 30% izvēlēm, zem 10% robežas a rodas ādas kompā ijas kā BKC, elia, eo e , Bi e u ci i vēl mazāk vai vairāk pazīs ami provaideri. Jāpiebils , ka pēdējā ka egorijā ie ilps o&scaro ;o kompā iju pakalpojumus respo de i drīzāk eizvēlē os ekā izvēlē os. Popularākais o I er e a pakalpojumiem ir ā sauk ā Iezva pieeja, o ra grupa ir Pas āvīgie pieslēgumi Izdalī o lī iju u Radioli ku veidā. Līdz ar o gribam parādī irgus sadalījuma e de ces La vijas I er e a irgū: Pasaulē iepirk&scaro ;a ās I er e ā &scaro ;obrīd vairs av ekāds jau ums, aču La vijas uzņēmēji sper ikai pirmos soļus &scaro ;ī rauji augo&scaro ;ā biz esa virzie ā. Pama us veiksmīgiem darījumiem www lapās ir liku&scaro ;i Rīgas Komercba ka, Op ikom u Parks I er e Serviss, izveidojo La vijas I e r e ā elek ro isko orēķi u sis ēmu ar kredī kar ēm, kas sāka darbo ies 1998. gada 1. ovembrī. Ir iespējams izma o arī ārvals u kompā iju s ieg ās orēķi u sis ēmas I er e ā, ko arī &scaro ;obrīd dara vairāki La vijas uzņēmumi, aču, s rādājo &scaro ;ādā veidā, iespējas ko rolē veik o operāciju dro&scaro ;ibu ir mazākas. Pirmkār jau ārzemju kompā ijas ir fiziski eaizs iedzamas (a rodas ālu), ādēļ klie am var āk ies samieri ā ies ar kļūdām vai aizkavē&scaro ;a os audas pārvedumu operācijās ( as ga gadās ļo i re i), ja viņ&scaro ; e aisās apmeklē a iecīgo vals i u ur cī ī ies par savām iesībām. O rkār , da u pārraides ceļa garums ir krie i lielāks, līdz ar o pieaug arī sis ēmas a eices laiks (breakdow ) u kļūdas ra&scaro ;a ās iespējas, kas uzņēmējam var radī ievērojamus zaudējumus.

Морава) 563 км, площадь бассейна 38 тыс. км2. Основной приток - р. Ибар. Средний расход воды ок. 260 м3/с. Используется главным образом для орошения. МОРАВИА (Moravia) (наст. фам. Пинкерле - Pincherle) Альберто (1907-90), итальянский писатель. Социально-психологические романы "Равнодушные" (1929), "Римлянка" (1947), "Скука" (1960), "Внутренняя жизнь" (1978), "1934" (1982). В "Римских рассказах" (1954) и романе "Чочара" (1957) влияние неореализма. Очерки, эссе. МОРАВИЯ (Morava) - историческая область в Чехии. Древнее население кельты, с сер. 1-го тыс. н. э. - славяне (мораване и др.). В 623-658 в составе державы Само, в 9-10 вв. - Великоморавской державы. С 1029 во владениях Пржемысловичей. В 1526-1918 под властью Габсбургов. С 1918 в составе Чехословацкой республики. В 1938-39 оккупирована Германией, включена в "Протекторат Богемии и Моравии". После освобождения в апреле мае 1945 вошла в состав Чехословакии (Чехии). МОРАВОВ Александр Викторович (1878-1951) - российский живописец, заслуженный деятель искусств России (1946), действительный член АХ СССР (1949)

1. Михаил Чехов

2. А.П. Чехов и его произведения: "Унтер Пришибей", "Палата N6", "Дом с мезонином"

3. Чехов Антон Павлович

4. А.П.Чехов "Устрицы"

5. Антон Павлович Чехов

6. Структура рынка Чехии, география экспорта и импорта
7. Чехов:Человек в футляре
8. Чехов:Дядя Ваня

9. Чехов: Три сестры

10. Чехов: Дама с собачкой

11. А.П.Чехов: "Вишневый сад"

12. Чехов и Лу Синь: историко-генетические и типологические аспекты

13. А. П. Чехов о любви и счастье человека в рассказе «Дама с собачкой»

14. А.П. Чехов “Тоска”

15. А.П. Чехов и русский театр

16. А.П. Чехов

Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов
Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Чехов

18. Спенсер и Чехов

19. А.П. Чехов. Рассказы "Человек в футляре", "Крыжовник", "Дама с собачкой", комедия "Вишневый сад"

20. А.П. Чехов и его место в русской литературе

21. Антон Павлович Чехов

22. Чехия
23. Чехия
24. Чехов и его связь с медициной

25. Чехов и традиции русской литературы

26. Чехов и художественная феноменология

27. Особенности развития стран ЦВЕ в конце 90-х – начале XXI в. на примере Беларуси, Чехии и Польши

28. Династія Ягелонів в Польщі і Чехії в XV-XVI століттях

29. Національне відродження Чехії

30. Признание Чехии

31. Восстание 1547 г. и его последствия для Чехии

32. А.П. Чехов – "художник жизни"

Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

33. Чехов А.П.

34. Туробмен между Беларусью и Чехией

35. Экологический тур в Чехию

36. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

37. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

38. Несколько рефератов по культурологии
39. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.
40. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

41. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

42. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

43. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

44. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

45. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

46. Реферат по теме “Человек на войне”

47. Реферат по биографии Виктора Гюго

48. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы
Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки

49. США и Канада в АТР: набор рефератов

50. Как написать хороший реферат?

51. Сборник рефератов о конфликтах

52. Реферат кондитерское изделие

53. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

54. Реферат Евро
55. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы
56. Лесные пожары - реферат

57. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

58. Реферат по Мексике

59. Перевод реферата "Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.