Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Зміст 1. Поняття та особливості фінансово-правових норм 2. Класифікація фінансово-правових норм 3. Поняття фінансових правовідносин, їх суб’єкти та об’єкти 4. Види фінансових правовідносин 1. Поняття та особливості фінансово-правових норм Фінансово-правові норми Норма в перекладі з латинського означає правило, точне розпорядження, зразок. Тобто, норма являє собою відомості про належну поведінку в тих чи інших умовах (норми моралі, технічні норми). Фінансово-правові норми - це загальнообов'язкові приписи компетентних органів державної влади з приводу мобілізації, розподілу й використання фондів коштів, що виражені в категоричній формі й забезпечені силою державного примусу. Це первинні елементи, які включають фінансове право, їм властиві всі загальні риси правової норми, але вони мають і характерні для даної галузі права особливості. Загальні риси фінансово-правової норми як правової норми: — міститься в нормативно-правових актах; — стає обов'язковою для всіх учасників регульованих суспільних відносин, визначає їх права та обов'язки; — реалізація цієї норми, визнаної державою, забезпечується її примусовою силою. Головна особливість фінансово-правових норм полягає в тому, що вони носять державно-владний, імперативний характер. Вимоги до учасників фінансово-правових відносин виражаються в категоричній формі. Держава визначає правила поведінки юридичним особам, громадянам в області фінансової діяльності. Таким чином, під фінансово-правовою нормою необхідно розуміти встановлене державою і забезпечене нормами державного примусу строго визначене правило поведінки в суспільних фінансових відносинах, що виникають в процесі утворення, розподілу і використання державних грошових фондів, з наданням учасникам цих відносин юридичних прав і покладенням на них юридичних обов'язків. Компоненти норми фінансового права: Гіпотеза визначає умови, обставини, при яких можуть виникнути фінансові правовідносини і які вказують на учасників цих правовідносин. Диспозиція - &quo ;серцевина&quo ; норми, містить розпорядження про те, як повинні діяти учасники фінансових відносин, тобто визначає їх права і обов'язки. Санкція - це міра відповідальності, що застосовується до порушників фінансово-правових норм. Класифікація фінансово-правових норм: Зобов'язуючі норми права регулюють активну поведінку суб'єктів, тобто вимагають конкретних дій, і встановлюють права та обов'язки. Цей характер притаманний більшості фінансово-правових норм, що є відображенням методу фінансового права - методу владних розпоряджень. Забороняючі фінансово-правові норми регулюють пасивну поведінку суб'єктів фінансових відносин і вказують не здійснювати дій, що порушують фінансову дисципліну і законність. Уповноважуючі норми наділяють правом здійснювати певні юридичне значущі дії; встановлюють право на здійснення певних самостійних дій у визначених межах. Матеріальні норми закріплюють матеріальний, грошовий зміст юридичних прав і обов'язків учасників фінансових відносин. Процесуальні норми встановлюють порядок діяльності і застосування норм матеріального права. В фінансовому праві немає чіткого поділу на матеріальну і процесуальну частини: більшість інститутів в єдності концентрують їх разом.

Однак процесуальні норми більше проявляються в бюджетному праві. Фінансове право як галузь права має свої первинні елементи, якими є фінансово-правові норми. 2. Класифікація фінансово-правових норм Класифікація фінансово-правових норм необхідна для розуміння особливостей фінансово-правового регулювання та рівня розвитку фінансового законодавства. 3. Поняття фінансових правовідносин, їх суб'єкти та об'єкти фінансово-правові відносини: зміст, особливості, види та суб'єкти Фінансові правовідносини - це суспільні відносини, що виникають при залученні, розподілі, використанні фондів грошових коштів і урегульовані нормами фінансового права. Ознаки фінансових правовідносин як різновиду правовідносин: — виникають відповідно до нормам права, які вказують умови їх виникнення і визначають учасників; — носять вольовий характер; — характерний зв'язок сторін у формі юридичних прав і обов'язків. Причому, завжди присутні дві сторони: одна має суб’єктивне право (уповноважена) інша - несе відповідні юридичні обов'язки (зобов'язана). Особливі риси фінансових правовідносин, обумовлені специфікою предмету і методу фінансово-правового регулювання: — виникають в процесі фінансової діяльності держави; — одним із суб'єктів повинен бути відповідний уповноважений державний орган; — виникають з приводу грошей. Ці відмінні риси надають фінансовим правовідносинам характер державно-владних майнових правовідносин. Матеріальним змістом фінансових правовідносин є поведінка суб'єктів, а юридичним - суб'єктивні права та юридичні обов'язки учасників, що встановлені фінансово-правовими нормами. Структура фінансових правовідносин: - Суб'єкт - Об'єкт - Зміст Суб'єкти фінансових правовідносин - це особи, які беруть участь у конкретних правовідносинах і є носіями фінансових обов'язків і прав. Вони поділяються на групи: а) суспільно-територіальні утворення; б) колективні суб'єкти; в) індивідуальні суб'єкти. Учасники правовідносин мають бути наділені такою юридичною властивістю, як правосуб'єктність, тобто спроможністю бути носієм прав та обов'язків, здійснювати їх та відповідати за їх реалізацію. Правосуб'єктність включає: — правоздатність - здатність бути носієм прав та обов'язків; — дієздатність - здатність самостійно реалізовувати права та обов'язки. Слід розрізняти суб'єкт фінансового права - тобто особу, яка має правосуб'єктність, та суб'єкт фінансових правовідносин -тобто реальний учасник цих правовідносин. Під об'єктом фінансових правовідносин слід розуміти те, на що направлена поведінка учасників фінансових правовідносин. Об'єктом є гроші або грошові зобов'язання у зв'язку з утворенням і використанням грошових фондів. Права і обов'язки фінансових правовідносин утворюють зміст фінансових правовідносин. Суб'єктивне право - це передбачена нормами права міра можливої поведінки учасника правовідносин. Суб'єктивний обов'язок - це передбачена нормами права міра належної поведінки. У процесі регулювання суспільних відносин можуть скластися два типи зв'язку між суб'єктивними юридичними правами та обов'язками: — правовідносини &quo ;пасивного типу&quo ; - певним учасникам надаються права на позитивні дії, а на всіх інших покладаються пасивні обов'язки утримуватися від певних дій; — правовідносини &quo ;активного типу&quo ; - на певних учасників покладаються активні юридичні обов'язки - здійснення позитивних дій, а зміст суб'єктивного права полягає в можливості вимагати цієї поведінки від зобов'язаної особи.

Класифікація фінансових правовідносин: 1) за матеріальним змістом: — бюджетні; — податкові; — в галузі страхування; — в галузі кредиту; — з приводу регулювання грошового обігу; — в галузі розрахунків; — з приводу валютного законодавства. 2) в залежності від характеру фінансово-правових норм, що лежать в основі фінансових правовідносин: — матеріальні - виникають на основі матеріальних норм фінансового права і виражають правовий статус суб'єктів, що беруть участь у фінансовій діяльності; — процесуальні - в них виражається юридична форма, в якій відбувається отримання державою у своє розпорядження фінансових ресурсів, їх розподіл і використання. Основою виникнення, зміни і припинення фінансових правовідносин є юридичний факт. Юридичні факти - це конкретні життєві обставини, з якими норми права пов'язують виникнення, зміну або припинення юридичних правовідносин. До юридичних фактів, як і в інших галузях права, відносять: — дії (правомірні або неправомірні) - вольова поведінка (правопорушення, угоди); — події - це явища, що не залежать від волі людей, але тягнуть за собою виникнення, зміну або припинення фінансових правовідносин. Правомірні дії як вольова поведінка, передбачена фінансово-правовою нормою, поділяються на: — юридичні акти - правомірну дію учасника фінансових правовідносин, спрямовану на отримання правового результату; — юридичні вчинки - правомірну дію, що зумовлює правові наслідки, пов'язані з фактом вольової дії, яка не залежить від бажання суб'єкта відносин. Неправомірні дії являють собою поведінку, що не відповідає приписам фінансово-правових; норм. Отже, фінансові правовідносини - це врегульовані фінансово-правовими нормами суспільні відносини, учасники яких виступають як носії юридичних прав та обов'язків у сфері мобілізації, розподілу й витрачання фондів коштів держави. 4. Види фінансових правовідносин Класифікація правових відносин завжди приваблює вчених, оскільки вона допомагає науковому осмисленню всього масиву відносин, що охоплюються тією чи іншою галуззю права. Перш за все, класифікація фінансових правовідносин будується на загально-правових засадах класифікації правовідносин. Проте у фінансовому праві можуть бути виділені і специфічні критерії. 

Чи, може, укранц мають бути диним народом у свт, що не см вести нацонально-визвольну боротьбу? Ц укранки, фотографуючись ще не знали, що завтра почнеться Всла Колишнй мнстр внутршнх справ Антон Мацревич (тепер в опозиц; представник правого, дехто вважа крайньо правого, Руху Вдродження Польщ, РОП): Польська держава повинна справедливо компенсувати кривди Друго Свтово вйни. Однак не можна допустити до ситуац, при якй компенсацю мали б отримати спершу позбавлен комунстами польськ громадяни нших нацональностей, а лише опсля також позбавлен майна поляки (цитую за газетою Zycie). З таким проявом нацонального егозму дискутувати досить просто. Украна, попри свй дуже важкий економчний стан, да фнансову допомогу свом громадянам кримськотатарсько, а також грецько, врменсько, болгарсько нацональностей, хоча ця ж Украна не ма жодного стосунку до депортац кримських татар та нших меншин (а Польща ж до депортац укранцв стосунок ма!)  здйснила Рося, що не да жодно компенсац

1. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

2. Особливості правового регулювання договору ренти

3. Правове регулювання ринків фінансових послуг

4. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

5. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

6. Применение вероятностно-статистических методов в правовой сфере (криминалистика судебная экспертиза криминология и др.)
7. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності
8. Правове регулювання вільних економічних зон

9. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

10. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

11. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

12. Комплексный анализ альтернативных методов разрешения правовых споров

13. Механізм правового регулювання

14. Поняття правового регулювання

15. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

16. Правове регулювання вільних економічних зон

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

17. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

18. Правове регулювання орендних відносин в Україні

19. Правове регулювання охорони та використання надр

20. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом

21. Правове регулювання податку з доходу громадян

22. Правове регулювання рибальства і рибного господарства
23. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства
24. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

25. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

26. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

27. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

28. Функціональне призначення правового регулювання

29. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

30. Правове регулювання переміщення енергоносіїв

31. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

32. Правове регулювання охорони атмосферного повітря

Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

33. Комбинаторные методы правовой информатики

34. Правовые формы и методы государственного управления (управленческий процесс)

35. История и правовые методы ханафитского мазхаба

36. Административно-правовые методы

37. Методы правового регулирования. Коллизионные нормы в современном международном частном праве

38. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи
39. Административно-правовые методы выявления и предупреждения незаконного оборота наркотических средств
40. Административно-правовые формы и методы деятельности органов управления

41. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

42. Правовые и организационные формы и методы борьбы с коррупцией в системе государственной службы

43. Регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах

44. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

45. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

46. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

47. Методи регулювання трудової діяльності працівників. Коучінг

48. Современные формы и методы правового воспитания молодёжи: проблемы и цели

Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор дошкольника №2 (в коробке).
Этот набор станет замечательным подарком для Вашего малыша. Набор включает в себя пластиковую парту, которая станет для ребенка прекрасным
2326 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

50. Методи регулювання грошової маси країни

51. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

52. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

53. Якісні методи оцінки фінансових ризиків

54. Особливості правового режиму зон, встановлених на радіоактивно забруднених територіях
55. Ціни на промислову продукцію. Загальна характеристика, методи встановлення і регулювання
56. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

57. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

58. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии

59. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

60. Методы психогенетики

61. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

62. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

63. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

64. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки
Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы

65. Гамма – каротаж. Физические основы метода

66. Метод Бокового каротажа

67. Методы выделения мономинеральных фракций

68. Основні методи боротьби з інфляцією

69. Налоговая система России в новом правовом поле

70. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения
71. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция
72. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства

73. Правовое регулирование государственной службы

74. Правовые акты управления

75. Предмет, метод, источники Административного права

76. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

77. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

78. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

79. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

80. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели

81. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

82. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

83. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

84. Финансовые и правовые основы полного товарищества

85. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

86. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних
87. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения
88. Гражданско-правовой договор

89. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

90. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

91. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

92. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

93. Правовой статус ценной бумаги

94. Предмет и метод гражданского права

95. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

96. Лизинг и его правовое регулирование

Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие

97. Правовые основы наследования в Российской Федерации

98. Гражданско-правовое регулирование залога

99. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда

100. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.