Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Контролювання — вид управлінської діяльності

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Кафедра Економіки і підприємництва Реферат з дисципліни “Менеджмент” на тему: «Контролювання — вид управлінської діяльності» 2006 План 1. Поняття, зміст та види контролю. Об’єктивність та необхідність контролю. 2. Попередній, поточний та остаточний контроль. Їх характеристика. Зворотній зв'язок при контролі. 3. Процес контролю. 4. Забезпечення ефективності контролю. Впровадження інформаційно-управлінської системи контролю. 5. Система контролю виробничих процесів. Висновки Список літератури Поняття, зміст та види контролю. Об’єктивність та необхідність контролю. Для забезпечення ефективної діяльності працівників недостатньо дише визначити завдання, організувати робоче місце, забезпечити оплату праці тощо. Всі ці процеси не результативні, якщо не реалізовується такий управлінський процес, як контролювання, який дає змогу виявити існуючі в організації проблеми та причини їх виникнення. Після планування, організування і мотивування діяльності в організації виникає потреба в забезпеченні постійних спостережень за ходом виробничо-господарських процесів та у виявленні проблем, які перешкоджають її успішному здійсненню. Контролювання — вид управлінської діяльності щодо оцінки рівня виконання завдань і досягнення цілей, виявлення відхилень, збоїв, недоліків та причин їх виникнення з метою уникнення нагромадження й повторення помилок, мінімізації втрат, подолання складних організаційних проблем тощо. Контролювання є важливим чинником забезпечення стабільності, передбаченого рівня розвитку економічного суб'єкта, уникнення криз. Важливими елементами контролювання є спостереження за станом суб'єктів економіки, цілеспрямований збір та аналіз інформації про них з метою прийняття оптимальних рішень. Контролювання як вид управлінської діяльності (процес) реалізується на засадах виконання контрольних операцій (контролю). Контроль — елемент і чинник управління економічними суб'єктами, процесами, який полягає у нагляді за ними з метою перевірки відповідності їх стану законодавчим нормам, визначеним стратегіям, цілям, програмам розвитку тощо. Об'єктивна зумовленість і необхідність реалізації контролювання як функції менеджменту зумовлені такими чинниками: — складністю технологічних процесів в організації; — невизначеністю середовища (зміни законів, політики, структури організації, технології, ринку, складу і кваліфікації працівників організації тощо); — динамізмом науково-технічного розвитку; — ймовірністю виникнення кризових ситуацій; — особливістю глобалізації; — доцільністю підтримання успішних програм, напрямів діяльності організації — тиском з боку конкурентів; боротьбою за ринки збуту товарів тощо. Мета контролю полягає в максимальному забезпеченні фактичних результатів очікуваним. Для того щоб контроль відповідав своєму призначенню і реалізував свої функції, він повинен: — базуватися на чітко визначених нормативах, гнучких, динамічних технологіях; — відображати пріоритети організації відповідно до її стратегічного спрямування і діяльності; — орієнтуватися на досягнення конкретних результатів; — відповідати основному для організації виду діяльності; — забезпечувати своєчасність, мобільність, надійність, гнучкість контрольних операцій; — бути простим і зрозумілим; — бути економічним (ґрунтуватися на співставленні витрат на його здійснення з досягнутими результатами).

Процес здійснення контролю стосується інтересів конкретних працівників, що може спричинити зміну їх виробничої та соціальної поведінки. В кожному окремому випадку вона виявлятиметься по-різному. Певні працівники, які перебувають у сфері дії контролю, намагатимуться працювати якнайкраще, інші, щоб уникнути неприємностей, намагатимуться приховувати об'єктивну інформацію, вдаючись до її фальсифікації. Іноді контроль спричиняє стресовий стан у людей, породжує конфліктні ситуації, за яких можливі відхилення у психіці втягнутих у конфлікт людей. Тому контроль потребує вивіреного, делікатного використання з урахуванням усього спектра чинників, що впливають на його реалізацію. 2. Попередній, поточний та остаточний контроль. Зворотній зв'язок при контролі Як важливу категорію менеджменту контроль класифікують за різними ознаками. За змістом: фінансовий, виробничий, маркетинговий та ін. Фінансовий контроль постає як система спостережень, перевірок, досліджень ефективності функціонування та розвитку фінансових ресурсів. Він зорієнтований на фінансову сферу підприємств, фінансові системи інших суб'єктів управлінських рішень, правильність і своєчасність виявлення відхилень, визначення необхідності у корективах тощо. Виробничий контроль полягає в порівнянні показників виробничого планування із фактичними даними, а також в аналізуванні відхилень. Основними критеріями при цьому є строки виготовлення, якість продукції, ефективність використання виробничих потужностей, аналіз витрат виробництва. За періодичністю виробничий контроль буває регулярним та разовим, зосередженим на внутрішніх і зовнішніх операціях підприємств. Контроль маркетинговий — це комплекс дій та заходів, пов'язаних із перевіркою рівня реалізації маркетингової концепції підприємства. Основними критеріями при цьому є ефективність рекламної кампанії, рівень конкурентоспроможності продукції, якість після-продажного обслуговування споживачів, рівень витрат на збут і просування товару тощо. За етапами виробничо-господарської діяльності: попередній, поточний та остаточний (рис. 1). Рис. 1. Взаємозв'язки між попереднім, поточним та остаточним контролем Попередній контроль здійснюють на вході в систему організації на основі встановлених правил, процедур, норм поведінки тощо. Цей вид контролю використовують щодо людських (трудових), матеріальних, фінансових, інформаційних, енергетичних та інших ресурсів. Поточний контроль реалізується в процесі виробничо-господарської діяльності. Його характеризують такі особливості: — управлінська необхідність; — наявність мети, спрямованість на конкретні робочі місця; — використання зовнішніх ресурсів для внутрішнього споживання організації; — націленість на всі види діяльності організації. Остаточний контроль здійснюють на виході із системи організації. Він необхідний для виявлення рівня досягнутих результатів в організації, забезпечення мотивації (наприклад, при оплаті праці, преміюванні тощо). Для підвищення ефективності кожного із видів контролю доцільно їх реалізовувати стосовно конкретних видів ресурсів (табл. 1). Таблиця 1. Види ресурсів Характеристика процесу контролю щодо кожного виду ресурсів ПОПЕРЕДНІЙ КОНТРОЛЬ Трудові Реалізується на основі аналізу ділових і професійних навичок претендентів на вакантні посади, кваліфікації, рис характеру, які задовольняють організацію та необхідні для виконання певних робіт.

При цьому встановлюють мінімальний рівень вимог до працівників щодо професійної освіти, досвіду роботи, навичок тощо Інформаційні Зовнішню та внутрішню інформацію, що надходить з усіх інформаційних каналів, перевіряють на достовірність і об’єктивність. Для цього формується система збору, оброблення та перевірки інформації Фінансові Перевіряють усі грошові надходження і видатки підприємства, їх відповідність фінансові документації, терміни надходження, виплати Матеріальні Зосереджений на перевірці якості та кількості отриманих від постачальників необхідних матеріальних ресурсів відповідно до укладених договорів і зафіксованих у них критеріїв ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ Трудові Реалізується в процесі виробничо-господарської діяльності. Здійснюється і формі регулярних перевірок роботи працівників, обговорення проблем, періодичної атестації працівників тощо Інформаційні Охоплює перевірку роботи системи оброблення, групування інформації, виділення першочергової і другорядної, термінової і нетермінової інформації, а також її розподілу в межах організації Фінансові Передбачає перевірку поточної роботи фінансових структур, використання фінансових надходжень організації, формування видатків, відповідності фінансової документації та фінансових операцій нормам чинного законодавства тощо Матеріальні Виявляється у перевірці ефективності використання наявних матеріальних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності ОСТАТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ Трудові Охоплює перевірку відповідності кваліфікації працівників посаді, продуктивність їх праці, здатність до постійного удосконалення професійних навичок Фінансові Передбачає перевірку фактичних фінансових результатів і порівняння їх із запланованими Матеріальні Зорієнтований на перевірку кількості та якості виготовленої продукції За рівнем централізації контролю: централізований та децентралізований. Централізований контроль постає як цілеспрямована діяльність спеціалізованих контрольних служб, заснована на використанні суворих правил, інструкцій, жорстких нормативів. Його особливістю є послідовний, спрямований на суб'єкт вплив «зверху до низу»; здебільшого йому властива закритість інформації. Децентралізований контроль ґрунтується на соціальних нормах, цінностях, традиціях, корпоративній культурі. Значною мірою він зорієнтований на самоконтроль та внутрігруповий контроль, що здійснюються на засадах соціальної взаємодії. Йому властива прозорість інформації про цілі, засоби, терміни проведення контролю. Не менш важливою його особливістю є і забезпечення двостороннього впливу. Рис. 2. Контур зворотного зв’язку управлінського контролю 3.Процес контролю Процес контролю реалізується у декілька етапів: 1. Визначення стандартів і критеріїв. Стандарт — це офіційний державний або нормативно-технічний документ галузі, підприємства, що визначає характеристики вимог, яким повинен відповідати певний вид продукції; критерій — показник, за яким оцінюють якість роботи, продукції тощо. Загальноприйнятими щодо них є такі вимоги: обмеженість у часі, конкретність, реальність, можливість прогнозування показників і результатів 2.

Я остановил пуму, не дал ей прыгнуть. Она застыла на месте, и силой, исходившей из меня, я стал ее ласкать. Буквально трогал ее за соски, поглаживал их. Глаза у нее затуманились, она опустилась на землю, а я бросился бежать без оглядки. Дон Хуан смешно скорчился и изобразил человека, который удирает со всех ног, придерживая на бегу шляпу. — Меня совсем не радует, — заметил я, — что на пути к обретению воли меня ожидают судороги или, на худой конец, голодная пума. — Мой благодетель был великим колдуном, — продолжал дон Хуан. — И настоящим воином, воля была лучшим его достижением. Но человек может пойти дальше: он может научиться видеть. Тогда ему не нужно быть ни воином, ни колдуном. Научившись видеть, он может, становясь ничем, стать кем угодно. Он, так сказать, исчезает и одновременно возрастает. Может стать, кем захочет, и обрести, что пожелает. Но ему совершенно ничего не надо, и, вместо того чтобы играть с людьми, как с игрушками, он добровольно принимает правила их игры. Единственная разница между ними: человек, который видит, управляет своей глупостью, а его ближние — нет

1. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

2. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

3. Цінові обмеження для окремих видів діяльності

4. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

5. Види трудової діяльності молодших школярів

6. Підприємництво як вид господарської діяльності
7. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві
8. Облік витрат за видами діяльності

9. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

10. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

11. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику на прикладі діяльності Колективного господарства "Чернечеслобідське"

12. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

13. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

14. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

15. Основні види діяльності та їх характеристика

16. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи
Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Виды попугаев

18. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

19. Виды налогов в Российской Федерации

20. Налоговая система государства, налоги и их виды

21. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

22. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере
23. Виды договоров и их классификация в гражданском праве
24. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

25. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

26. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

27. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

28. Понятие, содержание и виды юридических лиц коммерческих организаций

29. Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие причинения вреда

30. Обязательства: понятия и виды

31. Виды и стадии гражданского судопроизводства

32. Виды налогов за рубежом

Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Монархия, республика и их виды

34. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

35. Государственная и муниципальная служба (понятия и виды)

36. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

37. Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

38. Виды соучастников
39. Понятие вещных прав, виды и т.п.
40. Юридическая ответственность: понятие виды и принципы

41. Понятие договора. Виды и формы договоров

42. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

43. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

44. Понятия и виды прав на чужие вещи. Установление, защита и прекращение сервитутов

45. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды

46. Форма правления, понятие и виды

47. Правовые нормы: определение, признаки, виды

48. Правоотношения. Понятия правоотношений и их виды

Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

49. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

50. Правонарушения, их виды

51. Ограниченная материальная ответственность работников, её виды. Полная материальная ответственность (случаи её наступления). Порядок возмещения работниками материального ущерба, причинённого предприятию

52. Трудовое право: понятие и виды переводов

53. Страхование как вид финансовой деятельности

54. Ценные бумаги: понятие и виды
55. Виды переводческих трансформаций (вариант незащищенного диплома)
56. Виды перевода

57. Керамика – один из видов народных художественных промыслов

58. Структура культуры. Классификация ее видов

59. Виды и жанры литературы средневековья

60. Бридж во всех видах

61. Виды придаточных предложений в русском языке

62. Виды перевода

63. Виды языковых норм

64. Виды магнитных дисковых накопителей

Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Разработка альтернативных моделей предметной области в виде многоуровневых контекстных диаграмм

66. Программ-игра «Морской бой», с использованием анимированных графических объектов и возможностью управлять их движением с помощью клавиатуры

67. Виды интерфейсов

68. Представление чисел в виде суммы двух квадратов и ...

69. Иммунология. Общие принципы и понятия. Иммунитет, его виды, стимуляторы, индукторы, цитотоксичность, апоптоз, киллинг, адгезия, интегрины, селектины, миграция, хоминг и многое другое

70. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений
71. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве
72. Виды соучастников

73. Виды юридических лиц

74. Анализ видов наказаний (таблица)

75. Психологические особенности следственной деятельности при расследовании отдельных видов преступлений

76. Видовое многообразие, насыщенность флоры Верхней Лемвы редкими видами из "Красной книги" как критерий её уникальности и необходимости повышения статуса охраны

77. Смог. Виды смога

78. Виды и формы обучения

79. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

80. Списывание как один из основных видов упражнений при обучении орфографии

Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика

81. Обучение изложению в коррекционной школе 8 вида

82. Готовность детей к обучению в школе 8-го вида (для детей с нарушениями интеллектуального развития)

83. Физико-статистическая оценка ресурса теплообменных труб с начальными дефектами производства в виде трещин

84. Специальные виды литья

85. Виды, ремонт, обслуживание, устройство и эксплуатация колёс

86. Топливо. Его виды и характеристика. Области эффективного использования. Топливный баланс страны
87. Кирпичная кладка, виды кладок
88. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

89. Иллюзии восприятия, или всегда ли мы видим то, что видим

90. Явление и понятие установки. Виды установок, экспериментальные исследования установок

91. Память. Виды, формы, механизмы

92. Аффективная сфера детей с разными видами интеллектуальной недостаточности

93. Память. Виды памяти. Объем памяти

94. Виды и роль эмоций в жизни человека

95. Электрические приемники: классификация, основные виды

96. Планирование потребности в тракторах. Определение видение видов ТО и ремонтов, сроков их проведения. Расчет затрат средств на ремонты и техническое обслуживание

Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

97. Управляем ли мы процессом урбанизации?

98. Виды излучений

99. Виды физических нагрузок, их интенсивность


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.