Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Система вправ на розвиток граматичних навичок

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Курсова робота Система вправ на розвиток граматичних навичок Зміст Вступ Розділ 1. Роль іноземної мови в суспільстві. Необхідність вивчення граматики іноземної мови Розділ 2. Методичний аспект вивчення граматики англійської мови 2.1 Проблема створення системи вправ для формування граматичної компетенції 2.2 Психолого-педагогічні особливості класифікації вправ Розділ 3. Система вправ, що направлені на формування граматичних навичок 3.1 Основні види і типи вправ, необхідних для формування граматичних навичок 3.2 Вправи для моніторингу рівня сформованості мовних навичок Загальні висновки Список бібліографічного матеріалу Вступ Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між країнами та людьми з різними мовами та культурними традиціями, нова освітня система в Україні вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов. Вивчення іноземних мов включає декілька аспектів. Одним з таких аспектів є граматика. У навчанні іншомовному говорінню граматика посідає важливе місце, це є у своєму роді каркас, на якому базується лексика. Вивчення граматики та правильне оформлення висловлювання, а також розпізнавання граматичних форм у мові та письмі відбувається завдяки формуванню граматичних навичок. Засвоєння граматики викликає багато труднощів, які ускладнюються граматичними термінами і правилами та нескінченним рядом винятків. Результати нашого аналізу виявили необхідність у навчальних вправах, які направлені на комунікацію. Часто викладання граматики обмежується сухими таблицями, заучуванням конструкцій, однотипними вправами. Велика кількість термінів ускладнює навчання. Не завжди чергуються форми роботи, що викликає пасивну діяльність учнів та студентів. В ході роботи ми проведемо дослідження. Мета дослідження – показати можливість і необхідність використання системи вправ. Об’єкт дослідження – різні види вправ і система вправ. Предмет дослідження – граматика і граматичні явища іноземної мови. Ми ставимо перед собою наступні задачі: Розкрити психолого-педагогічні основи формування граматичних навичок. Використовувати комунікативний метод. Розробити систему вправ. Досягти поставлених задач можна за допомогою таких засобів та матеріалів дослідження: На підставі словників, енциклопедій та інших посібників визначити основні види і типи вправ для розвитку граматичних навичок. Дослідити дану проблему, спираючись на праці вчених, словники, посібники, наукові роботи. Актуальність проблеми полягає у тому, що хоча дана тема і достатньо опрацьована науковцями, але у мові постійно з'являються нові слова, відбуваються зміни у граматиці. Дана тема буде актуальною доти, доки буде існувати і розвиватися мова. Теоретичне та практичне значення цієї курсової роботи полягає у тому, що її можна буде використати в подальшій роботі над даною темою, на лекціях та практичних заняттях з граматики англійської мови. Ступінь дослідження проблеми. Так, як тема даної курсової роботи є дуже актуальною і цікавить багатьох вчених-лінгвістів та педагогів, то відповідно існує багато праць, статей, досліджень на задану тему.

Найбільш гідними уваги є праці Пассова Е.И. «Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению», Хомицкой А.Н. «Профессионально – ориентированное совершенствование фонетической стороны иноязычной речи студентов старших курсов языкового педагогического вуза», Самойлюкевича И.В. «Методика обучения профессионально направленному говорению на английскому языке». Але відсутня єдина система класифікації вправ на розвиток граматичних навичок. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури, який нараховує 25 джерел. Розділ 1 Роль іноземної мови в суспільстві. Необхідність вивчення граматики іноземної мови В наші дні, як ніколи, необхідно, щоб люди володіли іноземними мовами. Однак складність у вирішенні даної задачі полягає у тому, що для більшості учнів та студентів іноземна мова є цінністю потенційною, а не реальною. Це протиріччя повинен усунути вчитель, який являється посередником між суспільством та учнем. Для того, щоб відповідати такій ролі, викладачеві необхідно проникнути ся відчуттям гордості за свій предмет. В сучасному суспільстві виростає роль інтернаціонального виховання. І зараз предмет «іноземна мова» в силу своєї специфіки володіє більшими можливостями, ніж інші предмети. На сьогоднішній день іноземна мова може сприяти покращенню культури спілкування людей. В процесі навчання учні та студенти навчаються техніки спілкування, оволодівають мовним етикетом, вчаться вирішувати різні комунікативні задачі, оволодівають стратегією та технікою діалогічного та групового спілкування, навчаються бути мовними партнерами. Іноземна мова сприяє розширенню не лише філологічного, але і загального кругозору учнів та студентів. При вивченні іноземної мови учні та студенти оволодівають не лише новими засобами спілкування, а й дізнаються про культурні цінності країни, мову якої вивчають: її історію, географію, науку, літературу, мистецтво. Оволодіння другою мовою дуже впливає на розвиток здібностей мовнорухового апарату. Розвивається фонематичний та інтонаційний слух, імітативні здібності, здатність до здогадки, здатність до виділення головного, всі види пам’яті, учні та студенти оволодівають спеціальними мнематичними діями. Граматичні правила вивчаються на прикладах вже засвоєних лексичних одиниць. Граматика розглядається, як активність, що розв’язує проблемні ситуації, а студенти – мислителі, що на основі набутих знань розробляють граматичні правила для себе. Граматика є ідеальним ґрунтом для створення проблемної ситуації. Правильно організована проблемна ситуація – це могутній стимул до активізації творчої діяльності студентів. Необхідним доповненням до проблемного підходу у вивченні граматики є впровадження розгорнутих підсумків з тих чи інших граматичних питань та корисні пояснення під час виконання граматичних вправ. Граматика має велике значення при вивченні та формуванні практичних навичок іноземної мови. Вона відігравала і продовжує відігравати неоднакову роль при вивченні рідної та іноземної мови, а також і в системі освіти окремих країн світу. Розглянемо поняття «граматика».

Воно трактується по різному. Це поняття ще до нашої ери стало галуззю знань. Поняття граматика ( грецьке gramma ike) спершу означало «мистецтво читання та письма». В середні віки «вільне мистецтво» gramma ika (лат.) вважалося одним із компонентів освіти і ставило мету: навчити володінню латинською мовою, повідомити інформацію про філологію, в тому числі і при читанні текстів, здійснити гімнастику мозку. Вивчення будь-якої мови відбувалося за зразком латинської мови. В наступний період, особливо починаючи з XIX ст., поняття граматика наповнюється новим змістом і у мовознавстві, і у вивченні мов. По визначенню лінгвістів граматика стала означати: а) граматичний устрій мови;1 б) розділ мовознавства, що вивчає такий устрій; в) сукупність правил видозміни слів, їх з'єднання у словосполученні 2. У минулому столітті лінгвісти наполягали майже на повній, або абсолютно повній ліквідації граматики і всіх підручників з граматики у загальноосвітніх закладах. Європейські педагоги відмічають, що загальноосвітні і розвиваючі цілі у навчанні не будуть досягненні, оскільки учні та студенти при вивченні традиційних граматик іноземних мов, на основі багато численних спостережень, не розуміють практичне значення граматичних явищ та понять. В історії вивчення іноземних мов питання про роль і місце граматики вирішувалося по-різному. Прибічники граматико-перекладного методу вважали, що іноземна мова може бути вивчена лише через граматику. Прибічники прямого методу, навпаки, вважали, що при вивченні іноземних мов зовсім не слід займатися граматикою. Це протиріччя значною мірою викликано різним розумінням терміну “граматика”. Тому, перш за все, слід звернути увагу, що в лінгвістиці два значення цього терміну: граматика як один з основних розділів науки про мову та граматика як граматична будова мови. Отже, вивчення іноземної мови є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Оволодіння учнями іншомовним спілкуванням передбачає формування у них певного рівня комунікативної компетенції. Тому, можемо зробити висновок, що вивчення іноземної мови впливає на розвиток особи. Але, як показує історичний досвід, с одного боку – спроба відмови від будь-якої граматики, а з іншого боку – перебільшення її ролі у навчальному процесі, - негативно впливають на результати практичного оволодіння мовою. Розділ 2. Методичний аспект вивчення граматики англійської мови 2.1 Проблема створення системи вправ для формування граматичної компетенції Проблема створення системи вправ для формування професійно-англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів є однією із найактуальніших у практичному відношенні та найбільш складних у теоретичному плані. ЇЇ актуальність і значущість зумовлюється необхідністю ранньої професіоналізації практичних занять з іноземної мови (ІМ), оскільки формування професійної компетенції майбутніх вчителів відбувається, як правило, на заняттях з методики навчання іноземної мови, де питома вага відводиться теоретичним питанням, а також під час педагогічної практики, яка є недостатньою для формування стійкої професійної бази.

Однако вернемся к экспериментам. Самое интересное на нынешнем этапе работ нашей лаборатории представляет пересадка участков мозга человека в мозг того же кролика. - А зачем это нужно? - вправе спросить читатель.- Ведь кролик с фрагментом мозга человека не станет в будущем есть, пить, одеваться, двигаться, как представитель гомо сапиенс. Конечно, не станет. Дело не в этом. Важна сама возможность доказать, что и мозг человека приживается в мозге кролика, что на определенном эволюционном этапе, несмотря на значительную разницу между людьми и животными, общие гены помогают слаженному взаимодействию тканей в процессе развития. И тут позвольте существенное уточнение: мозговая ткань эмбриона человека живет в голове кролика не на правах нахлебника. Благодаря своей высокой генетической активности (по данным ученых, около трети генетической информации, заложенной в человеке, "считывается" именно в мозге) подсаженные ткани эмбриона позволяют четвероногому, как нам удалось установить, усиливать функцию. У кролика, говорят данные экспериментов, в голове создается новая система нервных связей, которая и помогает ему реагировать на окружающий мир по-иному, как раньше никогда не было свойственно

1. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

2. Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи

3. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

4. Основні напрямки фінансового аналізу

5. ІС фінансового аналізу

6. Місце лінгвокраїнознавства у вивченні іноземної мови в середній школі
7. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
8. Основні аспекти аналізу демократії

9. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

10. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

11. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

12. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

13. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

14. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

15. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

16. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

17. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

18. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

19. Основи фінансового аналізу

20. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

21. Передумови створення фізико–хімічного аналізу

22. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
23. Інструментарій проектного аналізу
24. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

25. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

26. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

27. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

28. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

29. Предмет та метод економічного аналізу

30. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

31. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

32. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)

33. Розвиток навичок читання нот з листа

34. Работа с текстом "Поучения" Владимира Мономаха в школе

35. Влияние типа контрольно-проверочного текста на закрепление навыков пунктуации в выпускных классах школы

36. Історіографічна традиція Школи Анналів. Друге і третє покоління істориків

37. Становлення школи "Анналів" (1929-1947 рр.)

38. Развитие традиций русской классической школы XIX века в творчестве Анны Ахматовой
39. Аналіз проблеми дидактики вищої школи
40. Аналіз розвивальної функції підручників для початкової школи

41. Вивчення тексту в початковій школі

42. Порождение устно-речевого высказывания на основе учебного текста на среднем этапе средней школы

43. Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

44. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

45. Тесты по биологии для школы

46. Билеты за курс средней школы (2003г.)

47. Позитивистская школа права

48. Перевод неологизмов в английских экономических текстах

Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

49. Зачетные темы по английскому языку для школы

50. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

51. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

52. Устойчивые словесные комплексы в (немецком) публицистическом тексте

53. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

54. Иконопись и ее особенности. Иконописные школы Древней Руси
55. Текст как явление культуры
56. Анализ авторской пунктуации в художественном тексте

57. Экзамен по русскому языку для поступления в Бауманскую школу

58. Анализ акцента литовца при произнесении русского текста

59. Морфология: шпаргалка для экзамена в школе

60. С. Есенин "Анна Снегина"

61. Роль названия в художественном тексте

62. "Реквием" Анны Ахматовой

63. Анна Андреевна Ахматова

64. Взаимосвязь заглавия и глубинного смысла текста в кратком художественном рассказе

Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы

65. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

66. События Великой Отечественной Войны на страницах новейших учебников по истории для средней школы

67. Культурно-бытовой облик учащихся начальной и средней школы XIX начала ХХ века

68. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

69. Создание фигурного текста посредством WordArt

70. Форматирование текста
71. Экзамен по математике для поступления в Бауманскую школу
72. Формирование экологического сознания в процессе изучения ест.-научн. дисциплин в курсе неполной средней школы

73. Проблемы русской национальной школы и изучения русской математики

74. Теории обучения в высшей школе

75. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

76. Подготовка к школе. Развитие речи, логического мышления и познавательных способностей дошкольников с элементами обучения грамоте и использованием математического материала

77. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе

78. Проблемы обучения информатики в школе

79. Отчеты по предпрактике в школе

80. ЗАСЛУГИ ЛОМОНОСОВА ПЕРЕД РУССКОЙ ШКОЛОЙ

Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы

81. Контроль знаний и умений учащихся по математике в школе

82. Образовательная программа школы: назначение, содержание, участие учителей и учащихся в ее разработке

83. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

84. Наблюдения за изменениями в природе и ведение календарей природы в младших классах вспомогательной школы

85. Моя школа

86. Обучение аудированию на коммуникативной основе в 7, 8 классах общеобразовательной школы
87. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)
88. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

89. Школа семейного типа

90. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

91. Современный газетный заголовок. Работа с заголовком на уроках русского языка в школе

92. Роль компьютерных игр в успешной адаптации младших школьников к условиям школы

93. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе

94. Особенности использования дидактических игр при обучении в начальной школе

95. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

96. Меркантилизм, как первая школа политической экономики

Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие

97. Гиперактивное поведение детей в школе и его коррекция

98. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (ЗПР)

99. Чикагская школа и основные подходы Парка и Берджесса

100. Экзамен по физике для поступления в Бауманскую школу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.