Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ПланВступ 1. Творча спадщина В.О. Сухомлинського у контексті сучасної освіти 1.1 В. Сухомлинський як представник передової вітчизняної педагогіки 1.2 Педагогічна освіта та її завдання у педагогічних працях В. Сухомлинського 1.3 Система формування особистості молодшого школяра у працях В. Сухомлинського 2. Практика впровадження ідей В. Сухомлинського у сучасній початковій освіті 2.1 Використання здобутків В. Сухомлинського учителями масової початкової школи 2.2 Авторські пропозиції Висновки Список використаних джерел ВступОдним із шляхів розв'язання згаданих вище проблем є звернення до надбань педагогічної спадщини В. Сухомлинського - гуманістично спрямованої людини, творчої, здатної забезпечити складний процес формування особистості дитини, відповідальної за своє існування у світі. У процесі становлення сучасної національної школи на Україні особливої актуальності набувають численні положення його творчої спадщини. Зокрема, великий інтерес у вчителів початкової школи викликає досвід вченого-педагога у сфері виховання учнів через спілкування з природою. В.О. Сухомлинський обстоював гармонійне поєднання різних організаційних форм навчання, радив вчителям початкових класів не обмежуватися уроком, не протиставляти світові, затиснутому у чорну класну дошку, той. що пливе за вікном. &quo ;Можливо, все те, що приходить до розуму і серця дитини з книжок, з підручника, з уроку, саме й приходить лише тому, що поряд з книжкою - навколишній світ&quo ; . Проблема виховання Людини у творчій спадщині В. Сухомлинського розглядалася багатьма відомими педагогами, методистами, вчителями-практиками. Серед них - І. Бабин, котрий характеризував проблему формування екологічної культури як основу гармонійного розвитку особистості у контексті ідей В. Сухомлинського, М. Безлюдна розробляла проблему методично-процесуальне забезпечення розвивального навчання в емпіричному досвіді В. Сухомлинського, Г. Бондаренко розглядав уроки мислення як засіб формування творчих здібностей молодших школярів, О. Вознюк характеризував наукову сутність педагогічної системи В. Сухомлинського, Т. Гладюк характеризує ідеї формування екологічної культури молодших школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського, Л. Нестеренко і Л. Пироженко виявляють роль казок В. Сухомлинського у пробудженні почуттів дитини, І. Романишин описує розвиток мислення молодших школярів у контексті ідей В. Сухомлинського, тощо. Відтак необхідність використання творчої спадщини В. Сухомлинського з метою удосконалення процесу виховання учнів у початкових класах зумовила актуальність проблеми і вибір теми роботи: &quo ;В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти&quo ;. Об'єкт дослідження - педагогічна спадщина В. Сухомлинського. Предмет дослідження - практика використання ідей В. Сухомлинського у вихованні молодших школярів. Мета дослідження - обґрунтувати особливості методики виховання молодших школярів відповідно до творчої педагогічної діяльності В. Сухомлинського. Відповідно до поставленої мети визначені завдання дослідження: Розкрити педагогічні погляди В. Сухомлинського на домінанти виховання учнів молодшого шкільного віку.

Розкрити форми, засоби та методи виховання дітей у працях В. Сухомлинського. Охарактеризувати особливості використання педагогічних ідей В. Сухомлинського у практиці початкової школи Визначити відповідність ідей та поглядів В. Сухомлинського потребам та прерогативам сучасності. Для розв'язання поставлених завдань і перевірки гіпотези використано адекватні авторському задуму методи дослідження: аналіз, порівняння, синтез, систематизація, класифікація теоретичних даних, представлених у педагогічній літературі; теоретичне узагальнення. 1. Творча спадщина В.О. Сухомлинського у контексті сучасної освіти 1.1 В. Сухомлинський як представник передової вітчизняної педагогікиУ світі існує небагато педагогічних систем, що входять до педагогічної скарбниці людства. Педагогічна система В. Сухомлинського відноситься саме до таких. Видатний український педагог, заслужений учитель України, директор Павлиської середньої школи В. Сухомлинський зробив вагомий внесок у розробку проблем виховання в початковій школі. Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970) - видатний український педагог, засновник гуманістичної, новаторської педагогіки. Народився 28 вересня 1918 р. в с. Василівка Онуфріївського району на Кіровоградщині, Після закінчення школи навчався на факультеті мови і літератури Кременчуцького педагогічного інституту, але через хворобу в 1935 р. вимушений був припинити навчання у вузі.17-річним юнаком розпочав практичну педагогічну роботу. З 1936 р. продовжив навчання на заочному відділі Полтавського педагогічного інституту. З 1938 р. і до початку війни працює вчителем і завучем в Онуфріївській середній школі. У 1941-1942 рр., був у діючій армії, а після поранення вчителював у Удмуртії. 1944-1948 рр. - завідуючий райвно Онуфріївського району, 1948-1970 рр. - директор Павлиської середньої школи . В 1955 р.В. Сухомлинський захистив кандидатську дисертацію на тему: &quo ;Директор школи - керівник навчально-виховної роботи&quo ;. З 1957 р. - Сухомлинський - член-кореспондент АПН, з 1958 р. - заслужений учитель. В 1968 р. йому було присвоєно звання &quo ;Герой Соціалістичної Праці&quo ;. Автор цілого роду праць, серед яких слід виділити такі, як &quo ;Духовний світ школяра&quo ;, &quo ;Павлиська середня школа&quo ;, &quo ;Серце віддаю дітям&quo ;, &quo ;Сто порад учителеві&quo ;, &quo ;Народження громадянина&quo ;,&quo ;Батьківська педагогіка&quo ; тощо (всього 41 монографія і брошура, понад 600 статей). Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського має різноплановий, багатоаспектний характер. Творча думка педагога зазнавала певної еволюції, вона постійно збагачувалася, поглиблювалася, відточувалась. Серед основних джерел творчості педагога варто назвати народну педагогічну мудрість, класичну педагогічну спадщину, передовий педагогічний досвід і його власну педагогічну практику. В чому ж психолого-педагогічна й загальнонаукова сутність впливу цієї системи? Перш за все, вона орієнтується на загальнонауковий принцип оптимізації функцій будь-якого організму, згідно з яким життєдіяльність систем скерована спрямуванням до оптимального режиму функціонування.

Останнє знаходить своє втілення в розроблених В. Сухомлинським психолого-педагогічних принципах, серед яких принципи: природовідповідності, цілісності, неперервності, цілеспрямованості, гуманізму і демократизму в поєднанні з високою вимогливістю й повагою до особистості вихованця (див. таблицю).Таблиця 1. Психолого-педагогічні принципи впливу системи В.О. Сухомлинського на особистість Назва принципу Зміст принципу природовідповідність орієнтує розвиток людини у напрямку особистішої досконалості; найбільш доцільний у сфері педагогіки; належить до головних пріоритетів педагогічної системи В. Сухомлинського; ґрунтується на підставі системного наукового підходу до трактування природи; визначає багатогранність впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на особистість дитини, необхідність використання уроків мислення як засобу формування особистості з раннього дитинства. цілісність реалізується через наявність спільних інтересів та сумісної діяльності людей, через співчуття ближньому. неперервність передбачає єдність півкульових стратегій обробки інформації; визначає важливу роль наочно-образного мислення у здатності до емпіричних узагальнень у дитини; &quo ;виростає&quo ; з багатозначного метафоричного (&quo ;казкового&quo ;) освоєння дійсності людиною. цілеспрямованість виховання на соціально значущих ідеях, формування справжніх патріотів України; чітке усвідомлення вихователями цілей і завдань виховання Людини, розвивальної спрямованості всіх виховних заходів і впливів; виховання на кращих традиціях та ідеалах українського народу; спрямованість виховної роботи на якісне вирішення завдань, які стоять перед українським суспільством; підпорядкування всієї виховної роботи гармонійному формуванню і всебічному розвитку особистості вихованця, допомога в її самоактуалізації та самореалізації; виховання на загальнолюдських і національних цінностях тощо. гуманізм і демократизм в поєднанні з високою вимогливістю й повагою до особистості вихованця гуманізм взаємин у колективі, між вихователем і вихованцем, між старшими і дітьми, який тримається на їхній духовній спільності; утвердження людини найвищою соціальною цінністю; прагнення задовольнити різноманітні потреби людини; виховання у дітей моральної культури, загальнолюдських норм поведінки; уміння педагога цінувати дитячу довіру, оберігати беззахисність дитини, бути для неї прикладом добра й справедливості; милосердя тощо. Педагогічна творчість Сухомлинського розкриває методику проектування розвитку особистості дитини на тривалу перспективу, підкреслює самостійність дитячого життя, показує цілісну педагогічну систему розвиваючого навчання, в якій гармонійно представлені різні напрями, але системоутворюючу роль відіграє розумове виховання. &quo ;Повноцінне навчання, тобто навчання, яке розвиває розумові сили і здібності, було б немислимим, якби не спеціальна спрямованість, скерованість навчання - розвивати розум, виховувати розумну людину навіть за умови відносної незалежності розумового розвитку, творчих сил розуму від обсягу знань&quo ; . &quo ;Розумове виховання необхідне людині не тільки для праці, а й для повноти духовного життя.

Командир и его помощник, а также весь отряд в целом обязаны заботиться и отвечать за целость и сохранность всех вещей, находящихся в его распоряжении: кроватей, матрацев, стульев, этажерок, книг и т.п. Хозяйственная часть и хозяйственная комиссия должны иметь точные инвентарные списки по каждому отряду и всегда проверять, в каком состоянии находятся вещи, привлекая к ответственности воспитанников, виновных в их порче, а если виновные не установлены, весь отряд или его командира. Это легко провести в учреждениях с интернатами по отношению к помещениям, принадлежащим опредленным отрядам или спальням. Но есть много помещений, которыми пользуются все воспитанники: классы, клубы, столовая, лестницы, коридоры, кухня, уборные, проходы и т.п. Культурное состояние этих помещений и охраны имущества в них приобретают особое значение в школах, но здесь с такой же точностью должна быть организована забота всего коллектива и об этих помещениях и о находящихся в них предметах. Рекомендуется такая система: 1. Все общие помещения распределяются между отрядами или классами, которые и считаются их хозяевами и хранителями

1. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

2. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

3. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

4. Статеве виховання молодших школярів

5. Зміст правового виховання молодших школярів

6. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі
7. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки
8. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

9. Изменение политической и социальной структуры Древнего Рима в 1-2 веках н.э.

10. Національна політика СРСР в роки перебудови

11. Українська національна революція 1649-1657рр

12. Особенности работы учителя с родителями в 1-2 классах

13. Валовий національний продукт

14. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

15. Система національних розрахунків

16. Генеза української національної мови

Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

18. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

19. Національна депозитарна система в Україні

20. Національний банк України

21. Національний Банк України

22. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу
23. Аудиторська перевірка Національного банку України
24. Національна депозитарна система України

25. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

26. Поняття національного доходу та його використання

27. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

28. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

29. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

30. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

31. Національне відродження Чехії

32. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники

33. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

34. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

35. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

36. Основні етапи українського національного відродження

37. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

38. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.
39. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності
40. Українське національне відродження ХІХ ст.

41. Український національний рух напередодні Першої світової війни

42. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

43. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

44. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю

45. Національна основа поетичної творчості П. Грабовського

46. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

47. Економічний потенціал національної економіки

48. Особливості національної економіки Тунісу

Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры

49. Національні моделі корпоративного управління

50. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

51. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

52. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

53. Етнонаціональні відносини й національна політика

54. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку
55. Українська національна ідея
56. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

57. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

58. Збереження національних культур в епоху глобалізації

59. Національні системи класифікації готелів

60. Національна депозитарна система

61. Расчеты и прогнозирование свойств 2-Метил-3,3-диэтилпентана, Циклобутана, о-Ксилол, 1,2-диметилбензола, 4-Метилпиридина

62. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

63. Економічна і національна безпека України

64. Концептуальні основи аналізу національної економіки

Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие

65. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

66. Національний доход: суть, виробництво, розподіл і використання

67. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

68. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

69. Національний дендрологічний парк "Софіївка"

70. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції
71. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)
72. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

73. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

74. Науковий аналіз педагогічного випадку, ситуації, конфлікту, що стався у ЗОШ та ВНЗ

75. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

76. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

77. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

78. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

79. Русская армия от Петра 1 до Александра 2

80. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

81. Билеты по менеджменту за 1 семестр 2-го курса (2003г.)

82. ИТМ и ВТ. Машины 1 и 2 поколений

83. Женские образы и судьбы в русской классической литературе (1 и 2 половина XIX века)

84. Ответы на билеты по Информатике (1 курс, 2 семестр)

85. Стандарты сотовой связи 1-го и 2-го поколений. Организация хэндовера

86. Бесіди про образотворче мистецтво - засіб виховання учнів у 1-4 класах
87. Виховання як педагогічна категорія
88. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси

89. Педагогіка як наука про виховання людини

90. Педагогічні погляди Арістотеля

91. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці

92. Валидационная оценка методики анализа лекарственной формы состава: натрия хлорида 0,5; натрия ацетата 0,2; воды очищенной до 1 л

93. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

94. Геодезия и картография. Обновление топокарт масштаба 1:50000

95. Отчёт по летней геодезической практике за 1 курс

96. Экзаменационные билеты по геологии, 2 курс, УГТУ (РЭНГМ, ПЭМГ, БС)

Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое
Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

97. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

98. Лжедмитрий 1

99. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

100. Александр 1


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.