Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Організація бухгалтерського обліку

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Вищий навчальний заклад Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту ( ХІЕРВМ ) Контрольна робота з дисципліни бухгалтерський облік Виконав студент ІІІ курсу заочного відділення економічного факультету за спеціальністю „ Облік і аудит “ Півторонос Є.М. Лубни 2008 рік Зміст Модуль І. Бухгалтерський облік та основи його організації 1. Бухгалтерський баланс, його зміст та побудова 2. Первинні документи, їх класифікація, види та збереження Модуль ІІ. Облік активів, зобов'язань та власного капіталу 1. Облік власного капіталу 2. Розрахунки з отриманих авансів Модуль ІІІ. Облік витрат, доходів та фінансових результатів 1. Облік фінансових результатів 2. Розподіл загальновиробничих витрат Модуль IV. Практична частина 1.Журнал господарських операцій 2.Обігово-сальдова відомість 3. Баланс Використана література Модуль І. Бухгалтерський облік та основи його організації 1. Бухгалтерський баланс, його зміст та побудова Оперативне управління господарюючим суб'єктом вимагає достовірних і точних даних про стан і наявність господарських засобів, їх склад і розміщення, а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інформацію, узагальнену і згруповану певним чином, отримують за допомогою бухгалтерського балансу. Взагалі балансовий метод широко використовується в економічних науках, наприклад, баланс доходів і витрат, касовий план банку, баланси матеріальних і трудових ресурсів тощо. Причому використовують балансові узагальнення як статичні, так І динамічні. Слово &quo ;баланс&quo ; (лат. bis — двічі, la s — чаша терезів) означає дві чаші, як символ рівноваги. Загальне і широке його використання розпочинається з XIV ст. в Західній Європі, зокрема Італії і Німеччині. Як символ рівноваги ваги (терези) зображені на гербі Міжнародної спілки бухгалтерів. Баланс — це метод відображення стану господарських засобів (майна) за їхнім складом і джерелами утворення у вартісній оцінці на певну дату. За формою баланс — таблиця, на лівій стороні якої відображають склад і розміщення господарських засобів і яка називається активом, а на правій стороні, що називається пасивом, відображають джерела формування господарських засобів. Слова &quo ;актив&quo ; і &quo ;пасив&quo ; означають відповідні сторони бухгалтерського балансу. Це так звана горизонтальна форма побудови бухгалтерського балансу, як правило, характерна для Німеччини, Італії, Росії. Для України така побудова практична і традиційна. Скажімо, в Англії, СІЛА використовують вертикальну форму побудови бухгалтерського балансу: спочатку показують склад активу, а потім — пасиву. Бухгалтерський баланс схематично можна зобразити так: У бухгалтерському балансі всі господарські засоби підприємства та джерела їх формування об'єднані в економічно однорідні групи, які називають статтями балансу. Статті балансу мають загальну назву, окремий код, їх записують окремими сумами. Статті бухгалтерського балансу поділяють на активні (ті, що розміщені в активі балансу) і пасивні (ті, що розміщені у пасиві балансу). Статті активу завжди характеризують господарські засоби: основні засоби, запаси, кошти, дебітори та ін.

Статті пасиву завжди характеризують джерела власних і залучених коштів: статутний капітал, прибуток, кредити банку, розрахунки з постачальниками тощо. Спрощену форму бухгалтерського балансу подано в табл. 3.1. Як видно з прикладу загальні підсумки активу і пасиву балансу рівні між собою. Це обов'язкова умова правильності його складання. У цьому виявляється балансове рівняння. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим, що в обох його частинах відображено у вартісній оцінці одні й ті ж господарські засоби, тільки згруповані за різними ознаками: в активі — за складом і розміщенням, у пасиві — за джерелами їх формування. Кожна група господарських засобів, розміщених в активі, має відповідне джерело їх формування, відображене в пасиві балансу. Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про наявність помилок, допущених при його складанні. Отже, бухгалтерський баланс — це фіксування на певну дату (як правило, 1-ше число місяця) активів і пасивів, які складаються з окремих статей, рівність активів і пасивів у грошовій оцінці. Змістовна частина бухгалтерського балансу визначається його будовою та структурою. У побудові активу і пасиву є як вітчизняна, так і світова практика. Загальну характеристику побудови активу і пасиву балансу у світовій і вітчизняній практиці показано в табл. 3.2. Діючий в Україні Бухгалтерський баланс призначається не тільки для відображення стану господарських засобів та джерел їх формування на певну дату, а й для одержання інформації, необхідної для управління діяльністю підприємства, а також для задоволення потреб зовнішніх користувачів – статистичних, податкових, фінансових органів, банків, інвесторів та ін. Форма діючого в Україні бухгалтерського балансу та порядок його заповнення регулюються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 &quo ;Баланс&quo ;. Відповідно до статті 11 &quo ;Загальні вимоги до фінансової звітності&quo ; Закону України &quo ;Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні&quo ; баланс, разом зі звітом про фінансові результати, звітом про рух грошових коштів, звітом про власний капітал та примітками до звітів визнано фінансовою звітністю підприємства. Діючий баланс підприємства має такі форму і структуру (табл. 3.3). Як бачимо актив балансу складається з трьох розділів, а пасив — з п'яти розділів, у яких згруповано економічно однорідні засоби і джерела так, щоб з найбільшою ясністю простежувався взаємозв'язок між складом господарських засобів в активі та джерелами їх формування в пасиві балансу. Це істотно підвищує пізнавальні якості балансу, полегшує контроль та забезпечує аналіз фінансового стану підприємства. У І розділі активу балансу &quo ;Необоротні активи&quo ; об'єднано статті: нематеріальні активи, основні засоби за первісною та залишковою вартістю (остання включається до валюти балансу), довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи. У II розділі активу балансу &quo ;Оборотні активи&quo ; подають дані про грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу.

До цього розділу належать: виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари, векселі одержані, дебітори, грошові кошти і їх еквіваленти. До еквівалентів грошових коштів відносять короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості (грошові документи, депозитні сертифікати, чеки тощо). У III розділі активу балансу &quo ;Витрати майбутніх періодів&quo ; подають інформацію про витрати майбутніх періодів. Це витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних періодів. У І розділі пасиву балансу &quo ;Власний капітал&quo ; відображають власний капітал підприємства, що дорівнює частині активу підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань. До власного капіталу відносять: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток. Власний капітал є важливим джерелом активів підприємства. У II розділі пасиву балансу &quo ;Забезпечення наступних витрат і платежів&quo ; подають інформацію про нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі, величину яких на дату складання балансу можна визначити тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, отриманих з бюджету та інших джерел. До цього роз ділу належать забезпечення виплат відпусток, гарантійних зобов'язань, додаткове пенсійне забезпечення, фінансування. У III розділі пасиву балансу &quo ;Довгострокові зобов'язання&quo ; подають інформацію про залучені кошти банків, шляхом випуску підприємством облігацій на довгостроковій основі з нарахуванням відсотків. Це зобов'язання, які будуть погашені в строк більше одного року. У IV розділі пасиву балансу &quo ;Поточні зобов'язання&quo ; відображають зобов'язання, які будуть погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу. Це зобов'язання за одержаними кредитами банку, виданими підприємством векселями, кредиторською заборгованістю за товари, роботи і послуги, поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом, зі страхування, оплати праці тощо. У V розділі пасиву балансу &quo ;Доходи майбутніх періодів&quo ; відображаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів. До доходів майбутніх періодів відносять, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплату на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручку за вантажні перевезення, виручку від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентну плату за користування засобами зв'язку тощо. Отже, розглянута структура бухгалтерського балансу дає змогу пізнати підприємство, дати характеристику стану господарських засобів і джерел їх формування на звітну дату в грошовому вимірнику. Тому не випадково баланс є першою формою звіту про фінансовий стан підприємства. 2. Первинні документи, їх класифікація, види та збереження Технологічно бухгалтерський облік як процес розпочинається з виявлення, вимірювання і реєстрації фактів, дій і подій з метою отримання інформації про господарські операції.

Празі (диплом доктора права). На початку 1930-х років виїхав на Закарпаття, де працював помічником адвоката, потім начальником правничого відділу Окружної каси хворих. Ув’язнений мадярами до концентраційного табору. Під час Другої світової війни мешкав у Чехословаччині (протекторат), працював начальником відділу окружної каси хворих (Прага, 1940–1945). У Німеччині перебував у таборах для переміщених осіб (Ді-Пі). 1954 року емігрував до США. В УТІ викладав право і торговельні науки. Автор наукових праць, цінних спогадів «Облога Києва, відступ української армії на Волинь та організація санітарної служби» (За Державність. — Торонто, 1964. — Збірник 11. — С. 42–64). Упорядкував і видав хроніку «Велика українська революція: Календар історичних подій за лютий 1917 — березень 1918 рр.) КІРІЧОК Микола Іванович (6.5.1898, хут. Левченків Безпальчевської вол. Золотоніського пов. Полтавської губ., тепер с. Левченкове Безбородківської сільради Драбівського р-ну Черкаської обл. — після 8.10.1931). Військовий, інженер-гідротехнік

1. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

2. Етапи організації бухгалтерського обліку

3. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

4. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

5. Організація обліку в магазині "Світанок"

6. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика
7. Організація обліку доходів
8. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

9. Організація обліку на підприємстві

10. Організація обліку орендних операцій

11. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

12. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

13. Організація обліку грошових коштів в касі

14. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

15. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

16. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

18. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

19. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

20. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

21. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

22. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку
23. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
24. Організація облікової політики підприємства

25. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

26. Рахунки бухгалтерського обліку

27. Система та процес бухгалтерського обліку

28. Українська школа бухгалтерського обліку

29. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

30. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

31. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

32. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки

33. Організація складського обліку запасів в установах

34. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

35. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

36. Організація управлінського обліку на підприємстві

37. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

38. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"
39. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів
40. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

41. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

42. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

43. Організація приймання товару в аптеці

44. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

45. Організація праці

46. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

47. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

48. Організаційна система управління природокористуванням України

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

49. Організація оплати праці на підприємстві

50. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

51. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

52. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

53. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

54. Рельєф та ландшафтна організація
55. Діюча практика обліку операцій з векселями
56. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

57. Організація банківської справи

58. Організація біржової торгівлі

59. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

60. Організація діяльності "ПриватБанку"

61. Організація кредитної роботи в комерційному банку

62. Організація та планування кредитування

63. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

64. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

65. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

66. Організація охорони праці на виробництві

67. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

68. Організація охорони праці на виробництві

69. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

70. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
71. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві
72. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

73. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

74. Бухгалтерський облік

75. Бухгалтерський облік

76. Бухгалтерський облік в бюджетних установах

77. Бухгалтерський облік на підприємстві

78. Бухгалтерський облік у банку

79. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

80. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

82. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

83. Організація документаційного забезпечення установи

84. Організація і методика аудиту

85. Організація і методика аудиту доходів підприємства

86. Організація і методика проведення аудиту касових операцій
87. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради
88. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

89. Ревізійні комісії підприємств і організацій

90. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

91. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

92. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

93. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

94. Аналіз обліку витрат виробництва

95. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

96. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты

97. Громадські організації як вид об’єднань громадян

98. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

99. Організації (органи) господарського керівництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.