Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти й науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Кафедра практики усного та писемного мовлення Курсова робота “Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах” Виконавець: Коломієць Яна Вікторівна Науковий керівник: Кандидат філологічних наук, доцент Антонюк О.Н. Харків - 2008 Зміст Вступ Розділ 1. Текст, категорії тексту та їх класифікація 1.1 Текст у процесі комунікації 1.2 Категорії тексту Розділ 2. Особливості реалізації категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах 2.1 Ретроспекція, її семантичні типи, функції 2.2 Засоби мовного вираження ретроспекції в сучасних газетних текстах Висновки Бібліографія Вступ Розглядаючи категорію ретроспекції (а також проспекції), ми виявляємося в сфері тимчасових і просторових понять і їхньої реалізації в мові. По суті ретроспекція й проспекція є формами дисконтинууму. Вони – «перепочинок» у бігу лінійного розгортання тексту. Через категорії здійснюється той процес, без якого неможливе осмислення відбуваючихся дій. Саме вони, і особливо ретроспекція, лежать в основі створення емпіричного тезауруса читача, завдяки якому він може проникнути в «зв’язок часів». У цьому зв’язку цікаве думка У.Вейнрейха: «По-видимому, универсальной закономерностью является следующий факт: по отношению к прошлому в языках проводится больше(или столько же, но не меньше) временных различий, чем по отношению к будущему. Количество степеней «прошлости» и ее типы широко варьируются по языкам и представляют собой интересный материал исследований». У більшості текстів ретроспекція проявляється імпліцитно. Вона заснована на здатності нашої пам’яті втримувати раніше повідомлене й зчіплювати його з повідомлюваним у даному відрізку оповідання. Саме ця імпліцитність ретроспекції представляє великий простір уяві читача про «ступені минулості». Актуальність теми обумовлена необхідністю всебічного лінгвістичного аналізу категорій тексту, виявлення їх специфічних ознак. Ряд проблем, які лежать в основі дослідження, носять універсальний характер і становлять інтерес для вивчення стилю художньої літератури в цілому. До таких проблем, зокрема, відносяться проблеми мотивації ретроспекції. Мета курсової роботи полягає в дослідженні категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах англійської мови. Поставлена мета визначила конкретне завдання цього дослідження: виявити механізм утворення ретроспекції; визначити основні форми її прояву в структурі газетного тексту; установити особливості кореляції основного й ретроспективного планів оповідання; виділити найбільш характерні функції ретроспекції й простежити взаємодію ретроспекції з іншими категоріями тексту. Предмет дослідження – реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах англійської мови. Об’єкт дослідження – категорії ретроспекції в сучасних англійських газетних текстах. Методологічною базою дослідження є: а) теоретико-методологічна концепція діяльності як принципу дослідження категорій ретроспекції; б) сучасні психолінгвістичні ідеї про мовну діяльність і соціолінгвістичні розробки основ мовної комунікації; в) соціокультурні принципи вивчення мовної картини миру.

Реалізація поставлених завдань здійснюється за допомогою наступних методів і прийомів: а) описового методу із застосуванням прийомів спостереження, інтерпретації, зіставлення, узагальнення й типологізації; б) методики контекстуального й ситуативно-контекстуального аналізу, що враховує ситуативно-детерміновані зв’язки мовних одиниць, причини й способи їхнього вживання; в) методу комунікативно-прагматичного аналізу, за допомогою якого встановлюється кореляція між різноманітними способами мовного вживання ретроспекції в газетних текстах. Практичне значення полягає в тому, що результати проведеного дослідження можуть бути використані в курсах лекцій по стилістиці й у роботі семінарів по стилістиці, у практиці викладання мови й перекладу. Теоретичне значення вивчення категорії ретроспекції висвітлює з нового боку питання структури тексту й основні типологічні особливості його будови. Наукова новизна полягає в тім, що лінгвістичні характеристики ретроспекції дотепер не підлягали спеціальному дослідженню. У курсовій роботі робиться спроба розглянути ретроспекцію як особливу категорію тексту. Розділ 1. Текст, категорії тексту та їх класифікація 1.1 Текст у процесі комунікації У процесі своєї діяльності людина відкриває об’єктивні закони існування й закріплює їх у своїй свідомості. Необхідність передавати знання й повідомляти різного роду інформацію привела до виникнення мови. Суспільний характер діяльності людини обумовив суспільний характер її мовної діяльності. Саме завдяки цьому характеру мовної діяльності здійснюється спілкування між людьми, координуються їхні дії, і організовується життя всього суспільства. У зв’язку з великою значимістю мови як засобу забезпечення спілкування між людьми його комунікативний аспект представляються найбільш істотним. Саме завдяки йому забезпечується взаєморозуміння й цілеспрямована діяльність членів суспільства. Незалежно від форми, у якій виступає комунікація (усна або письмова), основною одиницею спілкування є текст, під яким розуміють ієрархічно складну цілісну побудову з єдністю й зв’язністю. Правильне розуміння мовного повідомлення можливе лише за умови однакового механізму декодування мовної інформації як в адресата, так і адресанта. Іншими словами, інформація, що втримується в мовному повідомленні, буде сприйматися правильно за умови її подання у звичній для адресата формі й організації відповідно до норм, структурам й моделям, властивій мові спілкування . Отже, текст – це система. Текст являє собою завершене повідомлення, що має зміст, організований по одній з абстрактних моделей, існуючих у мові, і яке можна характеризувати своїми ознаками. Зміст стосовно до тексту здобуває своє термінологічне вживання, відмінне від поняття “сенс” або “значення”. Зміст як термін граматики тексту буде відноситися лише до інформації, укладеної в тексті в цілому; значення – до морфем, словам, словосполученням, синтаксичним конструкціям. Істотне розходження між сенсом і змістом в тім, що «сенс по своїй природі не комунікативний, або ж комунікативний потенційно.

Зміст по-своєму призначенню комунікативний, оскільки він має ознаку завершеності». 1.2 Категорії тексту І.Р. Гальперін говорить про існування в тексті цілого набору категорій, але в даній роботі мова йтиме лише про ті з них, які важливі для розуміння цілісності тексту й усвідомлення принципів організації тексту в структурному відношенні, і, особливо, про ретроспекцію. Необхідно відзначити, що дані категорії відносяться, головним чином, до макротексту. Інформація в загальноприйнятому розумінні ототожнюється з номінацією, змістом, утримуванням, але існує й інше значення терміна “інформація”, що вживається в роботах з теорії комунікації. У них термін «інформація» використовується лише коли говорять про одержання нових відомостей про предмети, явища, відносини, подіях об’єктивної дійсності. Інформація знімає деяку невизначеність у вже сприйнятих і частково пізнаних предметах і явищах і тому розглядається як щось протипоставлене ентропії. Повідомлення, що Вам уже відомо, несе в собі для Вас нульову інформацію. І.Р. Гальперін розрізняє інформацію: - змістовно-фактуальну (ЗФІ); - змістовно-концептуальну (ЗКІ); - змістовно-підтекстову(ЗПІ) Змістовно-фактуальна інформація містить повідомлення про факти, події, процеси, що відбуваються, відбувалися, або будуть відбуватися в навколишньому світі, дійсному або уявлюваному. У такій інформації можуть бути дані відомості про гіпотези, висунуті ученими, їхні погляди, усякі зіставлення фактів, їхні характеристики, різного роду припущення, можливі рішення поставлених питань та ін. Змістовно-фактуальна інформація завжди виражена вербально . Одиниці мови в ЗФІ звичайно вживаються в їх прямих, предметно-логічних, словникових значеннях, закріплених за цими одиницями соціально-обумовленим досвідом. Змістовно-концептуальна інформація повідомляє читачу індивідуально-авторське розуміння відносин між явищами, описаними ЗФІ, розуміння їхніх причинно-наслідкових зв’язків, їхньої значимості в соціальному, економічному, політичному, культурному житті народу, включно відносини між окремими індивідуумами, їх складної психологічної й естетико-пізнавальної взаємодії. Така інформація витягається з усього твору і являє собою творче переосмислення зазначених відносин, фактів, подій, процесів, що відбуваються в суспільстві й представлених письменником у створеному їм уявлюваному світі. Граматична категорія інформативності, що представляє собою обов’язкову ознаку тексту, може виявитися в різних формах – від нульової, коли зміст тексту не дає нічого нового, а лише повторює вже відоме, до концептуальної, коли для її виявлення необхідно щільно проаналізувати текст. Між цими полюсами розташовуються інформації різного ступеня насиченості (міри новизни). Невідоме розкривається у своїх особливостях і стає надбанням знання й коли мається на увазі яке-небудь повідомлення про події, факти, явища, які відбулися, відбуваються або повинні відбутися в якійсь області людської діяльності. Тому ні морфема, ні слово, ні словосполучення не можуть нести інформацію, але мають властивість інформативності, тобто можуть брати участь в інформації модифікацією своїх значень.

Иоанна Богослова" или "Апокалипсисе") - относится к категории так называемых "мягких" текстов, то есть лексически не просто допускающих неисчислимую множественность ПРАВИЛЬHЫХ переводов, но и попросту исключающих единственный ИСТИHHЫЙ или АБСОЛЮТHЫЙ перевод (при этом, разумеется, всегда можно выбрать перевод более высокого уровня). Одним словом, задачка вроде: "Что сказал нам, пролетая, этот жаворонок?" Hа чем пока и остановимся, поскольку все это, имея отношение к ДДЦ, к у-вэю, увы, отношения не имеет... Ибо сказано в Пред-писании: "У-вэй у-вэю рознь". (Из "Заповедей Мастера У") П И С Ь М А О Б У - В Э Е - 2 (Игры с Пустотой) Hе стой на своем... (Ибо сказано в Пред-писании: "Стоять на своем лучше сидя".) (Из "Заповедей Мастера У") Итак, милостивые судари и сударыни, спустя время и рукава, продолжим. Остановились мы, да позволено будет напомнить, на том, что птичий, к примеру, посвист непереводим уже хотя бы в силу его огорчительной краткости, а у-вэй у-вэю ? рознь. Так вот, чуть еще об у-вэе. Памятуя, что по-китайски "у" = "не", а "вэй" = "дело, деяние, делать (деять)...", признаем, что "не-деяние" для у-вэя ? перевод "лобовой" или буквальный, и, переводя, если не возражаете, чуть более вольно или литературно, получим... "без-делие"! И тогда первые же строки ДДЦ"Дао-дэдцзина", где упоминается у-вэй наш неясный, будут выглядеть так: "Вот отчего постигший дела свершает ? безделием, а наставляет ? безмолвием..." А еще строки через три он же: "...достигает в делах совершенства, но постов ? не занимает"

1. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

2. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

3. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

4. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

5. Реализация категории связности в устном тексте

6. Возможности использования газетного текста при изучении языка и культуры анголговорящих стран
7. Механізм реалізації форфейтингу
8. Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів

9. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

10. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

11. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

12. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

13. Договір позики (проблеми правової реалізації)

14. Застосування права як особлива форма його реалізації

15. Проблеми реалізації норм права

16. Реалізація Конституції

Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Реалізація права на житло шляхом будівництва

18. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

19. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

20. Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні

21. Категория локальности в художественном тексте

22. Програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5
23. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів
24. Реалізація суперскалярної обробки в Athlon 64.2. SpeedFan 4.27, тестування температури CPU, HHD, швидкості кулерів

25. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

26. Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel

27. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

28. Реалізація шкіряного взуття

29. Експертиза та контроль реалізації товару

30. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

31. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

32. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

34. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

35. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти

36. Поняття цивілізації. Цивілізаційна структура сучасного світу

37. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

38. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні
39. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності
40. Аналіз виробництва та реалізації продукції

41. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

42. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

43. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

44. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

45. Переводческая эквивалентность в текстах газетно-информационных материалов

46. Юрислингвистическая экспертиза газетно-публицистических текстов с неявной коммуникативной функцией высказывания

47. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

48. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

49. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

50. Організація будівництва ділянки дороги ІІІ категорії

51. Корпорація як форма організації сучасної фірми

52. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

53. Некоторые категории дел бесспорного производства

54. Английске тексты
55. Категория "противоположность" в английском языке
56. Становление категории залога в англ. языке

57. Прагматическая адаптация при переводе газетно-информационных материалов

58. Язык средств массовой информации на примере газетной печати

59. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

60. Синтаксические конструкции с простыми сравнительными формами прилагательных, наречий и слов категории состояния на примере произведения О. Э. Мандельштама

61. Анализ акцента литовца при произнесении русского текста

62. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

63. Порождение текстов на естественном языке

64. Cтилистика современного газетного интервью

Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Прагматическая адаптация при переводе газетно-информационных материалов

66. Создание фигурного текста посредством WordArt

67. Создание фигурного текста посредством WordArt

68. Форматирование текста

69. Категории медицинской этики долг и достоинство

70. Законы и категории диалектики в педагогической практике
71. Педагогические категории и понятия
72. Здоровье как педагогическая категория

73. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

74. Категория справедливости в морали и праве

75. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

76. Стиль жизни как социально-психологическая категория

77. Философские категории как отражение действительности в процессе познания

78. Диалектика: принципы, законы, категории

79. Законы формальной логики в аспекте категории закона

80. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Особенности перевода рекламного текста

82. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления

83. Издержки производства как экономическая категория

84. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

85. Экономические законы и категории

86. Политическая культура: смысл и методологическое значение категории
87. Суспільна організація життя слов
88. Политическая культура: смысл и методологическое значение категории

89. Клиометрика в Казахстане: ретроспекция и перспективы

90. Использование компьютера для подготовки текста

91. Рей Брэдбери. 451 по Фаренгейту

92. Агрессивность текста в современных молодёжных журналах

93. Журналистский текст как термин и как понятие

94. Наброски к экологии текста

95. Экспонат музея как текст культуры

96. Категории лица, сказуемости и предикативности в языке кечуа

Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры
Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Категория "культура" в социологии

98. Театральная герменевтика и анализ театрального текста

99. Основные категории этики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.