Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

План Вступ. Святе слово – вчитель. Визначення віку педагогічної професії, її складність. І. Теоретична частина. Складові частини професіограми вчителя. Зміст моделі педагога. §1.1. Функції та вимоги до вчителя, які зумовлені їх змістом. §1.2. Педагог демократичної школи. §1.3. Гуманістична спрямованість вчителя. §1.4. Педагогічна і гуманітарна культура. §1.5. Професійно значимі особистісні якості. §1.6. Професійна та соціальна компетентність. §1.7. Узагальнена модель вчителя. §1.8. Вислови видатних людей про педагогічну професію. ІІ. Практична частина. Оцінка запропонованої моделі педагога учасниками педагогічного процесу (учнями та вчителями). ІІІ. Теоретична частина. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя. §3.1. Цільові компоненти розділів педагогічної науки. §3.2. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя. §3.3. Конкретні методи, які застосовуються при вивченні певного розділу педагогіки. Висновки. Основні проблеми з якими зустрічатимуться вчителі у цьому тисячолітті. Педагогічна професія – одна із найдавніших. Виникла вона на ранніх етапах розвитку людства у зв’язку з потребою передавати підростаючому поколінню набутий досвід, виділившись згодом в окрему галузь. На перших порах повинні були передаватись знання і навички володіння знаряддями праці, зброєю тощо. Ці обов’язки у багатьох народів покладались на жерців, а в Давній Греції навчанням займались вільнонаймані особи – вчителі. Незабаром виповниться 2 тисячоліття від тоді, як римський імператор і сенат (у І ст. до н.е.) почали видавати платню першому “штатному” вчителеві ораторів Марку Фабію Квінтіліану, що засвідчило появу вчительської професії. Сучасні вимоги до педагога висвітлені у законі “Про загальну середню освіту”: “Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах середньої освіти” З моменту виникнення педагогічної професії за вчителем закріпилась передусім виховна функція. Учитель – це вихователь, наставник. У цьому його громадське, людське призначення. Тому виховна робота є педагогічною діяльністю, спрямованою на розв’язання завдань всебічного гармонійного розвитку особистості шляхом організації виховного середовища і управляння різноманітними видами діяльності вихованців. Ускладнення процесів суспільного виробництва. Розвиток способів пізнання і бурхливе зростання наукових знань у суспільстві спричинили потребу у спеціальній передачі знань, умінь, навичок. У зв’язку з цим із галузі “чистого” виховання в педагогічній професії виділилась самостійна функція – навчальна. Викладанням став вид виховної діяльності, здебільшого спрямований на управління пізнавальною діяльністю учнів. “Навчання, що виховує” і “виховання, що навчає” (А.Дістервег) воєдино злиті у цілісному педагогічному процесі, який має місце у діяльності педагога будь-якої спеціальності.

Вчитель – святе слово. І цим добрим словом ти завжди згадуєш вчителів, які допомогли тобі стати людиною. Сіячі розумного, доброго та вічного – говорять про вчителів. Від них – все найкраще в людині. Про авторитетну людину (спеціаліста) завжди говорять, що в неї були хороші вчителі і звідси пішло прислів’я “дерево та вчитель пізнаються по плоду”. Суттєва особливість педагогічної праці – вона з початку і до кінця є процесом взаємодії людей. Це посилює роль особистісних взаємин у педагогічній праці: підкреслює важливість моральних аспектів. Специфічним є і результат педагогічної діяльності – людина, яка оволоділа певною частиною суспільної культури, здатна до соціального саморозвитку і виконання певних соціальних ролей у суспільстві. Вчителями в широкому розумінні слова називають тих, хто озброює молоде покоління знаннями, уміннями, навичками. У вузькому значенні слово вчитель – це людина, яка одержала спеціальну підготовку і займається навчанням і вихованням учнів у загальноосвітній школі. Ця професія захоплююча, творча; для людини, що її обрала, вона є джерелом постійного зростання і вдосконалення, це велика праця душі. Предмет моєї роботи можна визначити так: професійна підготовка майбутнього вчителя, а об’єктом дослідження є – форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя, тобто яким він має бути, які вимоги повинен задовольняти, які функції виконувати, щоб бути насправді “супер” вчителем. В своїй роботі я спробую побудувати модель майбутнього вчителя, і, ознайомившись із нею, можна буде зробити висновок наскільки нелегкою є праця вчителя, і як важко бути “вчителем, на якого чекають”. Також моя робота присвячена опису методів та форм, за допомогою яких готують вчителів у вищих навчальних закладах. Вища педагогічна освіта будується на засадах професіограми вчителя середньої загальноосвітньої школи (назви її можуть змінюватись – кваліфікаційна карта, атлас). Професіограма є своєрідним паспортом, який містить сукупність особистісних якостей, педагогічних і спеціальних знань і умінь, необхідних для вчителя. Саме на базі цього документа складають навчальні плани, за якими визначають кількість і диференціацію навчального часу попредметно, вимоги до знань, умінь і навичок майбутнього педагога, закладені у програмах і підручниках. Професіограми – система вимог, які ставить професія до людини. У професіограмі відбиті морально-психологічні риси, які є необхідними для майбутньої навчальної і виховної роботи з дітьми і які слід розвивати в процесі самовиховання і виховання у стінах вузу. Перш за все давайте розглянемо функції вчителя і ті вимоги до нього, які зумовлені їх змістом. Дослідження багатьох учених (Н.В.Кузьміна, В.О.Сластьонін, А.І.Щербаков та ін.) переконливо доводять, що в навчально- виховному процесі виявляють себе такі взаємопов’язані функції (види діяльності) вчителя: а) діагностична; б) орієнтаційно-прогностична; в) конструктивно-проектувальна; г) організаторська; д) інформаційно-пояснювальна; є) комунікативно-стимуляційна; ж) аналітико-оцінна; з) дослідницько-творча. Діагностична функція (від гр. diag osis - розпізнавання, вибачення) педагогічної діяльності пов'язана з розпізнаванням і вивченням істотних ознак освіченості, їх комбінування, форм вираження як реалізованих цілей освіти.

Оцінка знань, умінь, навичок, вихованості, розвитку учня дає змогу глибше вивчити протікання навчально-виховного процесу, встановити причини, що перешкоджають досягненню бажаного ступеня розвитку рис і якостей особистості; визначити фактори, які сприяють успішному здійсненню цілей освіти. Діагностика можлива за умови спостережливості педагога, за наявності уміння "вимірювати" знання, уміння, навички, вихованість і розвиток учня, правильно діагностувати педагогічні явища. Орієнтаційно-прогностична функція. Управління педагогічним процесом передбачає орієнтацію на чітко представлений у свідомості кінцевий результат. Знання суті і логіки педагогічного процесу, закономірностей вікового та індивідуального розвитку учнів дозволяють прогнозувати (гр. prog osis - передбачення розвитку чогось, що базується на певних даних), як учні сприйматимуть матеріал, перебуваючи під впливом життєвих уявлень, який учнівський досвід буде сприяти глибшому проникненню в суть виучуваного явища; що саме учні зрозуміють неправильно. Педагогічне прогнозування передбачає також бачення тих якостей учнів, які можуть бути сформовані за певний проміжок часу. Дана функція педагогічної діяльності вимагає уміння педагога прогнозувати розвиток особистості - розвиток її якостей, почуттів, волі і поведінки, враховувати можливі відхилення у розвиткові; прогнозувати хід педагогічного процесу: наслідки застосування тих чи інших форм, методів, прийомів і засобів навчання та виховання. Конструктивно-проектувальна функція діяльності вчителя органічно пов'язана з орієнтаційно-прогностичною. Її суть у конструюванні та проектуванні змісту навчально-виховної роботи, в доборі способів організації діяльності учнів, які найповніше реалізують зміст і викликають захоплення учнів спільною діяльністю. Вона вимагає від педагога вмінь переорієнтовувати цілі і зміст освіти та виховання на конкретні педагогічні завдання; враховувати потреби й інтереси учнів, можливості матеріальної бази, власний досвід та інше; визначати основні і другорядні завдання на кожному етапі педагогічного процесу; добирати види діяльності, підпорядковані визначеним завданням; планувати систему діяльності учнів; планувати індивідуальну роботу з учнями з метою розвитку їх здібностей, творчих сил і дарувань; відбирати зміст, обирати форми, методи і засоби педагогічного процесу в їх оптимальному поєднанні; планувати систему прийомів стимулювання активності учнів; планувати способи створення особистісно-розвивального середовища. Організаторська функція діяльності педагога потребує умінь залучати учнів до різних видів діяльності й організовувати діяльність колективу. Для цього учителю, вихователю необхідно вміти розвивати в учнів, вихованців стійкий інтерес до навчання, праці та інших видів діяльності, формувати потребу в знаннях, озброювати основами наукової організації навчальної праці; організовувати соціально-орієнтовані етичні, трудові, естетичні, екологічні, спортивні та інші виховні справи; розвивати в учнів ініціативу планувати спільну роботу, вміти розподіляти доручення, проводити інструктаж, координування спільної діяльності; створювати спеціальні ситуації для здійснення вихованцями моральних вчинків.

Бо економчна полтика, а з нею й зверхницька роль держави можуть давати корисн наслдки лише тод, коли саму державуй  владу персонфкуютьне класов й узурпаторськ клки (як це бачимо в умовах кап]талстично демократ  комунстично диктатури),а цле нацональне суспльство, зорганзоване в формах, що беру]чи його занеподльну днсть водночас рахуються з його органчним, функцональним розподлом на окрем частини(соцальн групи). Цею формою суспльно органзац  для нацократ державний синдикалзм. В свой, практичнй сут синдикалзм це насамперед (умовлене розвитком господарсько спецалзац обднання людей, зайнятих виробництвом у певнй господарськй галуз, для охорони хнх професйних нтересв. Вияви професйно органзац бачимо вже в середньовчних корпорацях, що в свй час вдграли велику економчну роль в феодальному суспльств. Капталзм  нов де економчного лбералзму спричинилися до занику корпорацй; вузько-становий, моно]полстичний характер старого корпоративного устроювже не мг узгднитися з вимогою вльно гри капталстичних сил

1. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

2. Професійна майстерність екскурсовода

3. Профілактика ранніх післяопераційних гнійно-септичних ускладнень при гострій формі неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки

4. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

5. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

6. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл
7. Потенційно небезпечні фактори професії менеджера
8. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

9. Історичний процес становлення бухгалтерської професії

10. Професійна етика аудитора, його права і обов’язки

11. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

12. Професійна таємниця, її види

13. Професіограма судді місцевого суду

14. Критерії професіоналізму ведучих теленовин (на прикладі телеканалу 1+1)

15. Українська мова у професійному спілкуванні

16. Роль професіоналізму в утворенні гумористичних ситуацій в художньому творі (за творами О. Вишні)

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее

17. Професійні навички документознавця-референта

18. Моя майбутня професія - візажист

19. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

20. Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

21. Основні компоненти загальної компетентності вчителя іноземної мови

22. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти
23. Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти
24. Сучасні системи професійного навчання

25. Застосування дидактичних принципів в трудовому і професійному навчанні

26. Навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі

27. Професійна діяльність шкільних психологів

28. Професійне самовизначення людини

29. Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

30. Психотерапія. Професія - психотерапевт

31. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

32. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические

33. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

34. Соціально-педагогічна діяльність як професія

35. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

36. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

37. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

38. Несколько рефератов по культурологии
39. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.
40. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

41. Формирование коммуникативной компетентности подростков (на материале уроков иностранного языка)

42. Содержание профессиональной компетентности будущего учителя начальных классов

43. Коммуникативная компетентность социального работника

44. Несколько рефератов по Исламу

45. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

46. Синтез метил сульфона /2-аминофенил/

47. Реферат по информационным системам управления

48. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

50. реферат

51. Реферат по теме “Человек на войне”

52. Реферат по биографии Виктора Гюго

53. Роль педагогической практики в формировании профессиональной компетентности учителя математики

54. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)
55. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)
56. Реферат по менеджменту

57. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

58. Предельные, или насыщенные, углеводороды ряда метана (алканы, или парафины)

59. Профессиональная компетентность и культура педагога

60. Ролевые игры как средства развития психологической компетентности в юношеском возрасте

61. Коммуникативная компетентность

62. Сборник рефератов о конфликтах

63. Информационная компетентность как педагогическая категория

64. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека

Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Декларация статуса и компетентности

66. Культурная компетентность личности

67. Семейная социализация как процесс формирования социально-компетентной личности

68. Реферат по экскурсоведению

69. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

70. Реферат по экологии
71. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні
72. Реферат Евро

73. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

74. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

75. Лесные пожары - реферат

76. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

77. Проблемы мета географии

78. Реферат по Мексике

79. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

80. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

81. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

82. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем

83. Повышение компетентности и осведомленности персонала

84. Проблемы гражданской компетентности

85. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

86. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення
87. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників
88. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

89. Проблемні позички і засоби реструктурування безнадійних боргів

90. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

91. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

92. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

93. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

94. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

95. Вплив елементарних еволюційних факторів на генофонди людських популяцій

96. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки

97. Облік неопераційних витрат на підприємстві

98. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

99. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.