Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Радянський військово–морський флот в роки Другої світової війни

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Зміст Вступ 1. Розвиток військово-морського флоту Радянського Союзу на початковому етапі Другої світової війни 2. Військово-морський флот в умовах оборонних боїв з нацистською армією в 1941-1942 роках 3. Військово-морські сили СРСР у наступальних операціях 1943-1945 років Висновки Джерела і література Вступ Актуальність теми дослідження зумовлена особливостями сучасного етапу розвитку історичної науки та реформування українського суспільства. В цих умовах перед дослідниками постала нагальна проблема в переосмисленні історичного процесу та створенні нових праць, в яких вони на основі глибокого аналізу та неупередженого ставлення, з використанням недоступних раніше документальних матеріалів, дали б правдиву, виважену оцінку подіям та явищам вітчизняної історії. Такий підхід зумовлений переорієнтацію історичної науки з ідеологічного обслуговування на суто наукове дослідження. Дослідження бойової діяльності Військово – морського флоту Радянського Союзу в 1941 – 1945 роках є складовою частиною вивчення проблеми участі збройних сил СРСР у Великій Вітчизняній війні. На прикладі даного дослідження показується важливість внеску Військово – морського флоту у загальну перемогу Радянського Союзу над фашисткою Німеччиною і її союзниками. З розпадом Радянського Союзу, і здобуттям Україною незалежності, актуальною, на думку автора є спроба більш детального дослідження значення бойової діяльності Чорноморського флоту. Ще раз, в умовах не найкращого становища флоту на сучасному етапі, пригадати славетні сторінки його історії. Об’єктом дослідження є Військово–морський флот СРСР, як складова частина збройних сил Радянського Союзу. Предметом дослідження є підготовчі заходи та бойова діяльність Військово–морського флоту Радянського союзу напередодні та в роки Великої Вітчизняної війни, а також у війні проти Японії. Методологічну основу дослідження складають загальні принципи логіки, історизму та об’єктивності, система загальнонаукових дослідницьких методів системного та структурно – функціонального аналіз, а також історичний, логічний, порівняльний методи. Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з 30 грудня 1937 року, коли був створений наркомат ВМФ СРСР і розпочалась активна стадія будівництва флоту по 2 вересня 1945 року, коли Військово – морський флот завершив останні бойові операції, що були пов’язані з участю СРСР у війні проти Японії. В територіальному плані дослідження ґрунтується на території Радянського Союзу, де в безпосередніх бойових діях брав участь Військово – морський флот. Насамперед це акваторії та при берегові території Чорного, Балтійського, Баренцового морів та Тихого океану. Ступінь дослідження проблеми. В українській історіографії відсутні спеціальні праці, які б конкретно стосувались теми даної курсової роботи. Проте питання, пов’язані з темою роботи стали предметом вивчення дослідників. Значна кількість загальних та спеціальних праць присвячених бойовій діяльності Військово-морського флоту СРСР в роки Великої Вітчизняної війни, опублікованих в радянський період, потребують історіографічного аналізу в сучасних умовах, що може визначити недостатню розробку багатьох аспектів теми.

Висвітлення тих чи інших проблем діяльності Військово-морського флоту Радянського Союзи фактично розпочалось з випуску у 1944-1945 роках 6 томів звернень радянських інформбюро. Але звичайно, це не була спеціальна праця з даної проблеми. Лише окремі звернення стосувались бойової діяльності флоту. До того ж багато звернень, як відомо мали більш агітаційне, ніж інформативне значення. Взагалі в період війни і перших повоєнних років не було опубліковано жодної узагальнюючої праці, яка б стосувалась Великої Вітчизняної війни в цілому, чи конкретно Військово-морського флоту. Видані в цей період роботи в переважній більшості мало оброблені, занадто заідеологізовані. Зібраний в них матеріал не піддавався глибокому та об’єктивному аналізу. Першою спробою в загальних рисах висвітлити діяльність Військово-морського флоту в роки війни стала невелика за обсягом праця, що вийшла в 1953 – &quo ;Героический подвиг советских моряков &quo ;. Слід зазначити, що дана праця була опублікована на два роки раніше, ніж перша праця, що намагалась узагальнити події Великої Вітчизняної війни в цілому – Нарис історії Великої Вітчизняної війни. У 1956 році були опубліковані перші широкі дослідження діяльності Військово-морського флоту. Праця являла собою збірник статей, кожна з яких висвітлювала конкретну військову операцію на флоті, чи окремий період війни. Статті були написані офіцерами флоту – безпосередніми учасниками бойових дій. Цього ж року вийшла перша праця, присвячена бойовим діям в яких брав участь Чорноморський флот. Дослідження проведені автором праці – К.В.Пєнзіним стали основою для подальших досліджень даної проблеми. До 1960-го року були опубліковані і інші праці , які стосувались окремих подій на морських театрах в роки Великої Вітчизняної війни. В 1957 році було прийнято рішення про написання 6-томної історії Великої вітчизняної війни. Перший том, що був присвячений подіям напередодні війни вийшов у 1960 році. Наступні томи вийшли в світ до 1965 року. Це була перша велика узагальнююча праця присвячена Великій вітчизняній війні. В праці були окремі розділи, присвячені бойовим діям на морських театрах, і оскільки праця вважалась висвітленням офіційної позиції тогочасної радянської історіографії, на неї орієнтувались всі наступні дослідники, які займались проблемою як Великої Вітчизняної війни в цілому, так і бойової діяльності Військово-морського флоту зокрема. 60-і роки стали часом виходу як узагальнюючих праць, так і праць, присвячених окремим морським театрам. Досить змістовною в контексті даних праць є робота історика Б.А.Вайнера, який спробував зробити детальний аналіз операцій проведених Північним флотом. Але і вона звичайно не була позбавлена тогочасних ідеологічних нашарувань. До 60-х років відноситься і вихід першої книги мемуарів наркому ВМФ Радянського Союзу – адмірала М.Г.Кузнєцова. В праці, не дивлячись на її мемуарний характер наводяться деякі конкретні данні, що стосуються підготовчих заходів сторін до майбутньої війни. Найбільш плідним у справі дослідження проблеми бойової діяльності Військово-морського флоту в роки війни є період 70-х років.

В цей час даній тематиці було присвячено ряд монографій, статей та мемуарних праць. Вихід багатьох праць був пов'язаний з річницями початку і закінчення війни. Праця В.І.Ачкасова була присвячена не тільки подіям Великої Вітчизняної війни а і іншим аспектам діяльності Радянського військового флоту. Стосовно ж військових дій, то праця здебільшого підсумовує вже відомі матеріали, без залучення нових даних. Виходять в 70-і роки і нові мемуари наркома ВМФ М.Г.Кузнєцова. Дані праці вже присвячені подіям безпосередньо Великої Вітчизняної війни. Найбільш ґрунтовним дослідженням 80-х років , на думку автора є праця В.А.Басова. З наведених у праці таблиць і схем можна дізнатись про стан Військо-морського флоту СРСР напередодні війни. Також в даній праці подаються матеріали, щодо підготовки фашистської Німеччини до наступу на СРСР, керівний склад радянського флоту та безпосередні шляхи вирішення флотами завдань під час війни. Але недоліком цієї праці, окрім постійного підкреслення внеску комуністичної партії, є також розгляд даного питання роблячи занадто великий акцент на стратегії і тактиці ведення боротьби на морських театрах. Такий характер праці можна пояснити спеціалізованим призначенням даної праці – передусім для військових. У 80-і роки були видані й інші праці, що стосувались даної тематики. Зокрема значна частина праць була присвячена конкретним військовим операціям на окремих морських театрах. Розпад Радянського Союзу, розрив з тоталітарним минулим відкрили нові можливості для вивчення багатьох сторін історії радянської доби. В цьому плані перегляду і переосмислення потребує і тема діяльності Військово морського флоту. Однак й досі ця проблема не знайшла суттєвого висвітлення в українській історіографії. Підсумовуючи історіографічний огляд літератури, варто зазначити, що хоча у великій масі опублікованих робіт аналізуються деякі аспекти бойової діяльності Військово-морського флоту СРСР, проте в більшості ці праці характеризуються однобічним напрямком дослідження, продиктованим офіційною комуністичною ідеологією, а тому не дають об’єктивного та комплексного висвітлення цієї проблеми. Виходячи з застарілості розробок в історичній науці даної проблеми, автор поставив перед собою мету: дати об’єктивний аналіз бойової діяльності Військово-морського флоту СРСР та, навівши приклади невдалих військових операцій, що недостатньо висвітлені в радянській історіографії, показати не тільки успіхи, а й прорахунки які були допущені військовим керівництвом під час війни. Ця мета реалізується шляхом розв’язання таких завдань: показ стану Військово-морського флоту напередодні Великої Вітчизняної війни, процесів підготовки обох сторін до майбутньої війни, змін що відбулись в керівному складі ВМФ СРСР. історична реконструкція подій початкового періоду війни на всіх морських театрах. висвітлення подій 1943-1945 років на морських театрах війни, участі Тихоокеанського флоту і амурської флотилії у війні з Японією. Аналіз значення участі Чорноморського флоту у Великій Вітчизняній війні. Наукову новизну даної роботи визначає, насамперед, новий підхід до дослідження з врахуванням сучасних концептуальних засад, що дозволив відійти від панівної в радянській історіографії схеми показу проблеми, її різнобічний розгляд і більш критична оцінка подій, що розглядались.

Чи не половину з них становили вдставники арм, вйськово-морського флоту, КДБ, полторганв та пенсонерв з компартйно номенклатури. Ц люди особливо насторожено сприйняли процеси демократизац, що розпочалися в Укран,  протидяли будь-яким демократичним змнам на пвостров. Особливе несприйняття викликали у них процеси укранського нацонального вдродження. Щоб протидяти цьому, в надрах Кримського обкому парт зародилася  вже в 1988 роц на обласнй партконференц дстала схвалення дея утворення автоном, аби в такий спосб вдгородитися вд нацонально-визвольних процесв, що вдбувалися в Укран (Голос Украни.P 1995. - 1 червня). Прискорений процес  втлення в життя активзувався псля того, як Верховна Рада УРСР 16 липня 1990 року ухвалила Декларацю про державний суверентет Укрансько РСР. До руйнвного процесу цлсност територ УРСР долучилася й Компартя Украни. На засданн секретарату ЦК 22 жовтня 1990 року пд головуванням Г. Харченка було запропоновано «комунстам-кервникам Верховно Ради УРСР внести на розгляд сес Верховно Ради республки питання про державний статус Криму; Кримському обкому парт виступити з нцативою прийняття Декларац про статус Криму» (ЦДАГОУ: Ф. 1.P Оп. 11.P Спр. 2240.P Арк. 17)

1. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

2. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

3. Державний лад України в роки Другої світової війни

4. Буковина в роки другої світової війни

5. Головні події Другої світової війни

6. Історія Криворіжжя в роки Другої світової війни
7. Причини початку Другої Світової війни
8. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

9. Україна в роки Другої світової війни

10. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

11. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

12. Друга світова війна і Україна

13. Індуїзм шлях від становлення до світової релігії

14. Авіація Великої Британії у Другій світовій війні

15. Арабські країни після ІІ світової війни

16. Дніпропетровськ у Другій світовій війні

Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника

17. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

18. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

19. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

20. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

21. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

22. Російський рубль – вихід на світовий фінансовий ринок
23. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища
24. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

25. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

26. Значення і світова слава Тараса Шевченка

27. Світова продовольча проблема

28. Туриз як галузь світового господарства

29. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

30. Туризм у світовій економіці

31. Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок

32. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки

33. Завдання астрономів під час спостереження сонячних затемнень

34. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

35. Історія світової банківської системи

36. Зниження харчової цінності нутрієнтів під час зберігання і перероблення

37. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

38. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду
39. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови
40. Перша Світова війна у світовій історії

41. Світовий уряд. Масони в Україні

42. Зміни під час зберігання м’яса

43. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

44. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

45. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

46. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

47. Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи

48. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

49. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

50. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

51. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

52. Міжнародний кредит у світовій економіці

53. Місце Великобританії у світовій економіці

54. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір
55. Світова організація торгівлі
56. Світова організація торгівлі: цілі та функції

57. Світовий порядок як система

58. Світовий ринок технологій

59. Світовий ринок чорних металів

60. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

61. Тероризм як проблема світового масштабу

62. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

63. Місце України в світових рейтингах

64. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

Карандаши цветные, шестигранные, 24 цвета.
Карандаши цветные для художественных работ и детского творчества. Современный дизайн. Графитовый стержень имеет высокую степень прочности,
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений
Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли

65. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

66. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

67. Історія світової політичної думки

68. Основні етапи становлення світової політичної думки

69. Тенденції розвитку світової демократії

70. Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів
71. Аскеза та екстаз у світових релігійних практиках
72. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

73. Туризм та його вплив на світову економіку

74. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

75. Інтеграція у світове господарство

76. Особливості світового господарства материка Північна Америка

77. Світова організація торгівлі

78. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

79. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

80. Держава Cасанідів (Еран-шахр)

Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые

81. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

82. Правові засади фінансової діяльності держави

83. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

84. Другий Зимовий похід УПА

85. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

86. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. за матеріалами свідків та ветеранів війни
87. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"
88. Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

89. Диференційний підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок

90. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

91. Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

92. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

93. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства

94. Розвиток дизайну, його використання в діяльності ТОВ "Інкопмаркбудсервіс"

95. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

96. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры

97. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

98. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

99. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.