Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Наукова раціональність ХVІІ ст. у контексті спадковості античної математики і методології

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

НАУКОВА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ХVІІ СТ. У КОНТЕКСТІ спадковості АНТИЧНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕТОДОЛОГІЇ Вступ У роботі проведено глибокий історико-епістемологічний аналіз впливу античної науки і математики на розвиток наукового раціоналізму ХVІІ ст., початок якого було закладено працями Ф. Бекона, Р. Декарта, Дж. Локка. Продовжуючи традиції античних атомістів і математиків щодо раціональних засад наукового знання, мислителі ХVІІ ст. (І. Кеплер, І. Ньютон, Г. Лейбніц) прийшли до побудови диференціальних та інтегральних методів, земної і небесної механіки, що, у свою чергу, призвело до побудови нової наукової картини світу. Питанням розвитку європейської раціональності ХVІІ ст. присвятили свої праці ряд вітчизняних і закордонних дослідників: М.Монтель, Р.Елліс, М.Халл, Ф.Андерсон, Ф.Коплстон, Ж.Еска, К.Фаррінґтон, К.Уоллас, К.Маркс, Г.Ф.Александров, В.Ф.Асмус, М.Н.Мельвіль, Х.Н.Момджян, П.П. Гайденко, С.Я.Лур'є, М.К.Мамардашвілі, В.М.Свириденко, В.В.Кизима, С.Б.Кримський, П.Ф.Йолон, Б.А.Парахонский та ін. Раціоналізм безпосередньо пов’язаний з основним питанням філософії та її генезисом. Він уособлює виникнення другого рівня світогляду, що сформувався у результаті розв’язання протиріччя між міфологічною картиною світу, побудованою за законами уяви, та новим науковим знанням і мисленням. Філософія є світоглядним мисленням або раціоналізованим мислячим світоглядом. Вона генерується як системно-раціоналізований світогляд на базі виникаючого нового наукового знання. Західноєвропейський раціоналізм формувався у період занепаду ренесансних тенденцій і зародження класицизму. Ці перетворення відбилися на всій системі культури Нового часу (літературі, мистецтві, науці, релігії, освіті і просвітництві, політиці). Концентрованим теоретичним виразом західноєвропейської філософської традиції стала методологія раціоналізму XVII сторіччя. Вона виникає у відповідь на запити і потреби промислової революції, зароджуваного експериментального природознавства і всієї системи класичних наук Нового часу. У цей період, як відомо, формувалася теорія всесвітньої історії, а також нова теорія права. Такий надзвичайно складний і багатоаспектний соціокультурний трансформаційний процес має неоднозначне відношення до античної науки. У першу чергу до еталонів наукової раціональності, вироблених у філософії і математиці давньогрецького періоду розвитку суспільства. Зарубіжні і вітчизняні історики, методологи науки також відзначають, що цей період розвитку історико-філософського процесу відбувався не стільки на основі відродженої (Ренесансом) античної думки, скільки на протиставленні їй. При цьому початком історії філософії Нового часу практично всі дослідники вважають наукову творчість Френсіса Бекона. Філософія XXI сторіччя розвивається на основі не менш радикальних перетворень у всій системі суспільного виробництва під впливом розмаїття наукових і соціальних революцій. Сьогодні відбувається немов подвійне заперечення самих основоположень західноєвропейського раціоналізму. Його теоретичний початок багато з сучасних мислителів пропонують іменувати у термінах «модернізму», тоді як нинішній стан історико-філософського процесу характеризується ними доволі розпливчастим і умовним поняттям «постмодернізм».

При цьому критичного перегляду зазнають не лише теоретичні основи методології раціоналізму Нового часу. Сучасна постмодерністська критика значною мірою поширюється також на всю історико-філософську традицію теоретичного раціоналізму, джерелами якого є надбання античної науки. Саме це обумовлює актуальність задачі історико-філософського дослідження цілісних (системних) основ античного раціоналізму. Необхідним є ретроспективний аналіз якісних ступенів еволюції раціоналістичної традиції усього світового історико-філософського процесу. Однак ми обмежимося розглядом лише взаємодії двох якісно різних типів філософського раціоналізму: античного і західноєвропейського (у методології раціоналізму Нового часу - на фазі його становлення). Передуючи цьому дослідженню, ми зафіксуємо ті вихідні теоретичні положення, які складають його основу, передумовну частину і своєрідне евристичне тло: Філософський раціоналізм античної науки не може бути адекватно і цілісно зрозумілим і відображеним без системного аналізу основ і теоретичної еволюції античної математики. У процесі відродження античної думки (у ренесансній філософії), її критичної переробки, у методології раціоналізму Нового часу відбулася втрата частини семантичного змісту і змісту теоретичного раціоналізму античної філософії і математики. Сучасна постмодерністська критика раціоналістичної традиції історико-філософського процесу є переважно неадекватною (фундаментальним засадам античного і новоєвропейського раціоналізму), здебільшого безсистемною, спекулятивною, деструктивною. Задача відновлення фундаментальних основ теоретичного раціоналізму є об'єктивною потребою подальшого розвитку історико-філософського і наукового процесу і сучасного наукового прогресу. Для осмислення і відображення розмаїття теоретичних форм історичного і сучасного західноєвропейського раціоналізму, тим більше в його конкурентній опозиції і власному (іманентно-філософському) розвитку не менш багатоликих форм ірраціоналізму – потрібно не одне дослідження монографічного або дисертаційного змісту. Тому ми вимушені істотно обмежити предмет дослідження лише первісними фазами становлення західноєвропейського філософського раціоналізму у опозиції методології індуктивізму і дедуктивізму. Значною мірою репрезентантами творчого розвитку цих методологій у раціоналізмі Нового часу виступають філософські системи і природничо-наукові праці Ф.Бекона, Р.Декарта, Г.Лейбніца, І.Ньютона та їх послідовників. На початку проведемо системне співставлення основних ідей, теоретичних принципів, методів наукового дослідження, основних позицій цих мислителів, які мають (або не мають) точні та адекватні теоретичні прообрази у системі раціоналізму античної філософії і математики. Однак відразу зауважимо, що мужність, яка полягає у прагненні користуватися доводами власного розуму, якою пишається сучасний філософський постмодернізм, не належить йому одному. Принаймні ця теоретична позиція досить чітко була позначена навіть у ренесансній філософії. Так, наприклад, М.Монтель з усією визначеністю стверджував, що кожна конкретна людина, її власний розум, воля, здібності є предметом істинної філософії.

«Той предмет, який я вивчаю понад будь-який інший, – це я сам. Це моя метафізика, це моя фізика» . У цій статті західноєвропейський раціоналізм у його історико-філософській і теоретико-еволюційній обумовленості античною наукою і саморефлексивним критичним ставленням до неї виступає як спеціальний предмет дослідження. Взагалі філософський і математичний раціоналізм, тобто теоретичний раціоналізм у його категоріально-понятійній якісній і кількісній визначеності, є надзвичайно різноманітним теоретичним предметом. Він вимагає великої кількості аспектів розгляду і пошуку адекватних методів вивчення кожної з його особливих рис. Такою і була, на загал, вихідна філософська позиція Ф. Бекона. Він стверджував, що кожен різноманітний теоретичний предмет вимагає розмаїття підходів . Пізніше ми доведемо, що сучасні непорозуміння у тлумаченні філософського раціоналізму багато в чому обумовлені помилковим, спекулятивним ототожненням сутнісного змісту поняття «раціональне» (і, отже, – раціоналізму) з одним лише «розумом». Натомість це поняття настільки ж нерозривно пов’язане з вимогою доцільності, як і з атрибутом розумності. Розумність же поставленої мети припускає, крім іншого, вибір розумних засобів її досягнення. Більш того, родоначальник методології раціоналізму Нового часу наполягав на тому, що дуже часто вибір засобів для досягнення бажаних цілей “є більш істотним, аніж множення зусиль” . Ефективним засобом наукового пізнання є метод. Однак він повинен безупинно вдосконалюватися – “разом з відкриттями” . Знання цього попереджає дослідника про небезпеку потрапити у тенета консервативного мислення, тих пасток і оман, які несе в собі будь-який різновид догматизму. Це одна крайність, яка загрожує втратою самого підходу і шляху до істини. Інша крайність – відмова від будь-якої нормативності, пошук істини без визначеної мети, очікуваного результату і методу його досягнення. Крім загальновідомих ідей і принципів античного раціоналізму, які були перенесені загальним плином культурної трансформації у теоретичний зміст методології раціоналізму Нового часу, що відзначається у численних трактатах з історії філософії (Віндельбанд, Рассел, Таннері), авторами дуже рідко показується те, що вважається унікальним явищем і філософським досягненням саме цього історичного періоду. Зокрема вчення Лейбніца про існування безлічі усіх можливих світів, його монадологія. У цьому відношенні варто вказати, наприклад, що ще Аристотель у своїй “Фізиці” використовував поняття «монади» у якості теоретично нормативного і загальновідомого. Крім того, відомий історик філософії Р.Елліс не безпідставно вважав, що монадологія Лейбніца є своєрідною інтерпретацією, модифікацією і теоретичним розвитком філософського атомістичного вчення античних мислителів. Аргументом на користь цього слугує зміст критичного порівняльного аналізу методології Ф.Бекона і Р.Декарта, зробленого Лейбніцем . Багато з відомих дослідників філософії Нового часу: М.Халл, Ф.Андерсон, Ф.Коплстон, Ж.Еска, К.Фаррінґтон - акцентують увагу на розвиткові у творчості Ф.Б

Ми зосередимося на наукових нтерпретацях, як унаслдок вдомих обставин вперше зявилися у захднй сторограф. Чи не найбльш усталеним термном для окреслення деолог та полтично практики ОУН 1930х рокв у захднй науковй лтератур став «нтеAральний нацоналзм» поняття, яке до цього застосовувалось щодо французького радикального монархчного нацоналзму початку XX ст. У рамках цього родового поняття зазвичай обднують вропейськ праворадикальн, тоталтаристськ рухи першо третини XX ст. Автор найбльш вдомо прац про ОУН Джон Армстронг, спираючись на узагальнення одного з понерв наукових дослджень нацоналзму, Карлтона Дж. Гейза, визнача так свтоглядн параметри укранського «нтеAрального нацоналзму»: 1) вра в те, що наця  найвищою цннстю, якй мають бути пдпорядкованими ус нш; 2) апеляця до мстично де дност всх особистостей, що складають нацю, зазвичай основано на тому припущенн, що в одне органчне цле х обднують бологчн характеристики або незворотн наслдки спльного сторичного розвитку; 3) пдпорядкування рацонально, аналтично думки «нтутивно правильним» емоцям, ррацональнсть; 4) наявнсть харизматичного лдера чи елти нацоналствентузаств, як вважаються уособленням «вол нац»; 5) культ д, вйни та насильства, як вважаються вираженням вищо бологчно життздатност нац»[5]

1. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

2. Раціональний зміст гегелівської діалектики

3. Раціональні дроби та їх властивості

4. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

5. Поняття, сутність і зміст права

6. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ - першої половини ХVІІ ст.
7. Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.
8. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

9. Сутність і зміст педагогічної етики

10. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

11. Філософська думка ХV–ХVІІІ ст.

12. Теоретико-концептуальні аспекти раціонального харчування

13. Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

14. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

15. Теорія раціональних сподівань

16. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры

17. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

18. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

19. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

20. Фінансова стійкість комерційного банку

21. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

22. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)
23. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах
24. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

25. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

26. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

27. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

28. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

29. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

30. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

31. Наукова революція в природознавстві наприкінці ХІХ–початку ХХ ст.

32. Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу

Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные

33. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

34. Вплив граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і стійкість мембран еритроцитів до гемолізу

35. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

36. Сутність та зміст контролю

37. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

38. Предмет політології, сутність та зміст
39. Наукова творчість
40. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

41. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

42. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

43. Патентование избирательных программ в контексте формирования концептуального рынка

44. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

45. Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

46. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

47. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

48. Роман "Проклят и убит" В.П. Астафьева в контексте идейно-художественной эволоции творчества писателя

Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры

49. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

50. Мошенничество (ст.159 УК РФ)

51. Гражданское общество в либеральном контексте

52. События на Кавказе в контексте "Большой игры"

53. Античная философия в контексте "научных" и вненаучных форм знаний

54. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
55. Переход России к рыночной экономике в опыте мирового контекста
56. Современная история России в контексте всемирно-исторических трансформаций

57. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

58. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

59. Національна політика СРСР в роки перебудови

60. Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

61. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

62. Національно визвольний рух в Індії

63. Українська національна революція 1649-1657рр

64. Формирование фундаментальной тематической структуры русской культуры в период возвышения Московского княжества, ХIV -ХV вв.

Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники

65. Специфика художественной формы в произведениях живописи в контексте стилевого многообразия

66. Судьба субъективного жанра в контексте европейской культуры XVII - XX веков

67. Возникновение русской литературы в контексте византийской богословской мысли 11-12 вв.

68. Цветонаименование "серый" в контексте книги А.Н. Бенуа "История русской живописи в XIX веке"

69. Наука в контексте культуры

70. Русская идея в контексте социокультурного развития страны
71. Вертикальный контекст в новеллах Томаса Манна
72. Библейский контекст одного стихотворения А.С.Пушкина

73. "Хаос иудейский" В культурном контексте О. Э. Мандельштама

74. “Детские” рассказы А.Платонова в контексте прочтения повести «Котлован»

75. Социалистический реализм в контексте литературной эпохи

76. Поэтическое творчество Валерия Брюсова в контексте его учения о множественности истин

77. Бурлескно-травестійне віршування 18 ст.

78. Творчество М. Зощенко в контексте русской литературы

79. Изучение проблемы диалога культур в контексте интерпретации восточной традиции в русской поэзии ХХ века

80. Влияние контекста на интерпретацию окказиональных словообразовательных конструкций

Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы
Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

81. Жан де Лафонтен в контексте культурных ассоциаций романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых»

82. Маркетингова сутність реклами

83. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

84. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

85. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

86. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку
87. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні
88. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени

89. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

90. Понятие человечности в контексте философии Э.В. Ильенкова и проблема качества страдания

91. Проблемы и перспективы Украины в контексте расширения ЕС

92. Нарушение авторских и смежных прав. Уголовная ответственность по ст. 146 УК РФ

93. Обзор и анализ проекта Налогового кодекса Российской Феде-рации

94. Правовая природа процентов в ст. 395 ГК

95. Сравнение комментариев к ст.503 ГК РФ

96. О восприятии Мира в контексте бесконечно-конечного

Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы

97. Ценностное измерение системного эксперимента в образовании. Эксперимент в контексте традиции

98. Общественное мнение в контексте public relations

99. Средства массовой информации в контексте межнациональных и федеративных отношений


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.