Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Статыстычная крыніцы другой паловы ХІХ-пачатку ХХ ст.

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

БЕЛАРУСКI ДЗЯРЖАЎНЫ УНИВЕРСIТЭТ кафедра гісторыі Беларусі РЭФЕРАТ на тэму: «Статыстычныя крыніцы другой паловы ХІХ–пачатку ХХ ст.» МИНСК, 2008 1. Статыстычныя ўстановы Расійскай імперыі, іх функцыі і структура Асаблівасцю сацыяльна-эканамічнага развіцця Расіі ў парэформенны перыяд было імклівае паскарэнне грамадскага развіцця, уцягненне ў яго мільёнаў людзей. Узрастае патрэба ў інфармацыі, якая б адэкватна адлюстроўвала працэсы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Грамадству былі неабходны дакладныя звесткі аб розных элементах гаспадарчага механізма для выпрацоўкі эканамічнай і сацыяльнай палітыкі, найперш у галiне аграрных адносін. У гэты час фарміруецца сістэма статыстычнага ўліку як асобны напрамак дзейнасці дзяржаўнага апарату. У 1857 г. пры Міністэрстве ўнутраных спраў ствараецца Цэнтральны статыстычны камітэт (ЦСК), а ў 1863 г. – Статыстычны савет. Акрамя таго, статыстычныя работы праводзілі таксама асобныя дэпартаменты, аддзелы міністэрстваў і ведамстваў, земствы, навуковыя таварыствы. Цэнтральны Статыстычны камітэт быў закліканы выконваць ролю агульнадзяржаўнай статыстыкі ў Расіі, але фактычна полем яго дзейнасці з’яўлялася даволі абмежаванае кола пытанняў: статыстыка насельніцтва, населеных месцаў, сельскагаспадарчая статыстыка. Астатнія напрамкі статыстыкі распрацоўваліся эпізадычна і па даволі вузкіх праграмах. Камітэт ажыццяўляў бягучы статыстычны ўлік, а таксама адначасовыя абследаванні. У 1864 г. яго ўзначаліў вядомы вучоны П. П. Сямёнаў-Цян-Шанскі, якога лічаць арганізатарам рускай адміністрацыйнай статыстыкi. Мясцовымі органамі ЦСК, якія праводзілі апрацоўку інфармацыі, былі губернскія статыстычныя камітэты. Асноўная іх функцыя – прадстаў-ленне рознага характару звестак па губерні ў выглядзе дадаткаў да гадавых справаздач губернатараў. Штогод прадстаўляліся звесткі аб пасеве і ўраджаі збожжа па паветах (асобна па памешчыцкіх і сялянскіх землях), аб фабрыках і заводах з указаннем колькасці прадпрыемстваў, сумы вытворчасці і колькасці рабочых, аб крымінальных учынках, коль-касцi навучальных устаноў і г. д. Раз у пяць гадоў вызначалі звесткі аб колькасці насельніцтва ў кожным горадзе, павеце з размеркаваннем яго па полу, саслоўі, веравызнаннi, аб колькасці жывёлы, аб землеўладанні і інш. З-за недахопу статыстыкаў і сродкаў губернскія камітэты самi не збіралі звестак, а атрымлівалі iх ад адміністрацыйных і іншых мясцовых органаў. Губернскія статыстычныя камітэты, такім чынам, былі сувязным элементам паміж мясцовай адміністрацыяй і ЦСК. Яны апрацоўвалі першапачатковыя звесткі і надавалі ім форму статыстычных табліц. У другой палове XIX ст. губернскія статыстычныя камітэты ( у тым ліку і на Беларусі) значна пашырылі зону сваіх інтарэсаў, і не толькі ў галіне статыстыкі, але і ў дачыненні да вывучэння гісторыі краю. У 1867 г. ім было прапанавана прыняць удзел у разборы архіваў скасаваных раней судовых устаноў. На I археалагічным з’ездзе ў Маскве (1869 г.) было ўзнята пытанне аб перадачы ў распараджэнне губернскіх статыстычных камітэтаў губернскіх архіваў, а ў хуткім часе яны былі прыцягнуты да штодзённага ўдзелу ў зборы і захаванні мясцовых старажытнасцей.

Мінскі, Віцебскі, Гродзенскі губернскія камітэты вялі такую працу рэгулярна, аб чым сведчыць іх перапіска з цэнтральнымі навуковымі ведамствамі. На аснове такой працы праводзіліся апісанні тэрыторый, браліся на ўлік тыя археалагічныя і гістарычныя каштоўнасці, якія там сустракаліся, складаліся археалагічныя карты губерняў, а пры саміх камітэтах ствараліся музеі. Адным з найбольш значных вынікаў такога роду дзейнасці з’явілася праведзенае і апублікаванае пад кіраўніцтвам магілёўскага грамадзянскага губернатара, старшыні губернскага статыстычнага камітэта комплекснае апісанне Магілёўскай губерні («Опыт описания Могилевской губернии» в трех книгах. Под редакцией А. С. Дембовецкого. Кн. 1 – 3. Могилев-на-Днепре, 1882 – 1884). Зразумела, і гэтае сур'ёзнае выданне пры ўсёй сваёй грунтоўнасці мела найперш палітычную задачу: «представить нынешнее благополучное состояние Могилевской губернии, которая в прежние времена имела репутацию бедности и заброшенности». 2. Дэмаграфiчная статыстыка 1. Адміністрацыйна-паліцэйскі ўлік насельніцтва. Пасля рэформы 1861 г. звесткi апошняй, Х рэвізіі амаль згубілі практычную значнасць. Былыя прыгонныя сяляне, што не атрымалі надзелу, выходзілі са сваёй сельскай грамады. Некаторыя з іх увогуле нікуды не прыпісваліся, іншыя ж прыпісваліся да валасцей ці пераходзілi ў склад мяшчан. У выніку істотна ўскладняўся падлік тых, хто падлягаў воінскаму ўліку. Улік сялян праводзіўся толькі валаснымі праўленнямі і прыходскім духавенствам. Дадзеныя, якія прадстаўляла павятовая паліцыя губернатарам, таксама запазычваліся з адпаведных запісаў і пасямейных спісаў. Увядзенне пасямейных спісаў для сялянскага саслоўя з’яўлялася, па сутнасці, вымушаным мерапрыемствам. Пасямейныя спісы складаліся валаснымі праўленнямі на падставе рэвізскіх казак са штогадовай праверкай дадзеных. Акрамя іх, складаліся алфавітныя, прызыўныя спісы, а таксама спісы часова- і безтэрміноваадпускных салдат. Да таго ж дадзеныя аб народанасельніцтве можна было запазычыць з падатковых і пашпартных кніг валасных праўленняў. Аднак неабгрунтаванасць такога ўліку была відавочнай. Царкоўны ўлік сялян таксама быў далёкі ад дасканаласці. Паколькі ў запісах аб нараджэнні, па сутнасці справы, рэгістраваўся не акт нараджэння, а акт хрышчэння, то ўсе дзеці, памёршыя без хрышчэння, а таксама ўсе мёртванароджаныя не рэгістраваліся ў царкоўных прыходах. У іх не траплялі і ўсе памёршыя. Таму і звесткі аб натуральным руху насельніцтва былі недакладнымі і няпоўнымі. Не адрозніваліся дасканаласцю і дадзеныя аб механічным перамяшчэнні насельніцтва, якія абапіраліся на звесткі адміністрацыйна-паліцэйскага ўліку насельніцтва. Гэты від уліку быў уведзены з 1858 г. замест рэвізіі, гэта значыць рэгістравалася не «прыпісное» (прыпісанае да месца збірання падушнага падатку) насельніцтва, а ўсё наяўнае насельніцтва краіны на пэўную дату. Было праведзена шэсць агульна-расійскіх (за выключэннем Фінляндыі) адміністрацыйна-паліцэйскіх злічэнняў: у 1859, 1863, 1867, 1870, 1885, 1896 гг., калі мясцовая адміністрацыя рэгістравала ўсё насельніцтва імперыі. Акрамя азначаных злічэнняў, губернскія статыстычныя камітэты (а там, дзе іх не было, – губернскае начальства) і Цэнтральны статыстычны камітэт МУС з 1842 г.

штогод вызначалі прыкладную колькасць насельніцтва, зыходзячы з дадзеных аб натуральным руху насельніцтва і яго перасяленнях з адной губерні ў другую. 2. Падрыхтоўка да ўсеагульнага перапісу насельніцтва. Уся гэтая мазаіка раздробленых звестак не садзейнічала вырашэнню надзённых дзяржаўных задач. Таму ў сувязі з увядзеннем у 1874 г. новага статута аб усеагульнай вайсковай павіннасці пры Міністэрстве фінансаў была створана камісія, якая пасля пэўнай дапрацоўкі прадставіла праект перапісу, што быў падрыхтаваны вядомым географам і статыстыкам П. П. Сямёнавым-Цян-Шанскім. Аднак па прычыне руска-турэцкай вайны, а пасля – пэўных фінансавых цяжкасцей толькі ў 1895 г. «Палажэнне аб Першым усеагульным перапісе насельніцтва Расійскай імперыі» было ўрэшце зацверджана царом. Асноўныя крытэрыі перапісаў як формы ўліку насельніцтва. У методыцы падрыхтоўкі і правядзення Першага ўсерасійскага перапісу насельніцтва Расійскай імперыі ўжо можна прасачыць тыя прынцыпы, на якіх грунтуюцца і наступныя перапісы насельніцтва, што закранулі тэрыторыю Беларусі: 1) Цэнтралізаванасць, гэта значыць правядзенне перапісу ў афіцыйным парадку ўрадам краіны з удзелам мясцовых органаў; 2) Ахоп пэўнай тэрыторыі, межы якой дакладна вызначаюцца ўрадавымі пастановамі ці рашэннем статыстычных органаў; 3) Усеагульнасць, пад якой разумеецца ахоп усіх асоб без пропускаў і адначасова без двайнога ўліку; 4) Адначасовасць, ці аднясенне ўсіх уліковых аперацый да дакладна вызначаных месца і часу (так званы «крытычны момант»); 5) Індывідуальнасць пры рэгістрацыі, гэта значыць збор дадзеных ад кожнага індывідуума, асобна прамым улікам; 6) Апрацоўка і публікацыя дадзеных згодна геаграфічнаму або адміністрацыйнаму падзелу краіны і асноўным дэмаграфічным, сацыяльным прыкметам, што характарызуюць насельніцтва. Забеспячэнне супастаўнасці дадзеных перапісаў шмат у чым залежыць ад праграмы: пераліку пытанняў, што ўключае перапісны ліст і сістэмы розных табліц, а таксама інструкцыі з дакладным вызначэннем зместу, што ўкладаецца ў кожнае пытанне гэтай праграмы. Праграма перапісу 1897 г. вызначала ўлік наступных звестак: 1) «фамилии» – гэта значыць прозвішча ці «прозвища» – мянушкі, імя і імя па бацьку; 2) пол; 3) адносіны да «главы» гаспадаркі і «главы» сваёй сям’і; 4) узрост; 5) сямейнае становішча; 6) саслоўе, стан ці званне; 7) месца нараджэння; 8) месца прыпіскі; 9) месца жыхарства; 10) адзнака аб адсутнасці і аб часовым месцазнаходжанні; 11) родная мова; 12) уменне чытаць, месца навучання; 13) занятак, рамяство, пасада ці служба (з вызначэннем як галоўнага, так і дапаможнага занятку). Акрамя таго, у перапісным лісце неабходна было адзначыць, дома ці на баку было месца працы рэспандэнта, наяўнасць у яго фізічных недахопаў, стан пабудоў, а таксама адносіны да воінскай павіннасці. Агульнае кіраўніцтва падрыхтоўчымі работамі было ўскладзена на Галоўную перапісную камісію. Яна ўстанавіла, каб для кожнай сялянскай гаспадаркі прызначаўся асобны перапісны ліст, у які занатоўваліся як асобы, што належалі да складу гаспадаркі, так і ўсе тыя, што знаходзіліся там у дзень перапісу.

В Братстве мы иногда читаем все вместе ту или другую формулу или молитву, приводимые в книгах. можно также прочитать мысли на каждый день или любую другую мысль, подходящую к теме избранной лекции. "Когда вы поете, вы очищаетесь, вы облегчаете и разрушаете вашу карму, вы вводите порядок, гармонию и свет в свое внутреннее существо. Используйте пение и музыку, чтобы связаться с божественным миром". --Затем слушают лекцию Учителя. Очень важно на каждом собрании слушать голос Учителя, будь то на пленку или в видео-записи, его вибрации, его динамизм, для того, чтобы каждый мог познакомиться с ним, привыкнуть его понимать. Следует заранее, если возможно, приготовить синхронный перевод, и человек, который будет переводить, с самого начала займет соответствующее место (вообще во время собрания следует стараться не ходить с места на место). Если же предусматривается чтение перевода лекций, то следует избегать слишком длинных текстов. В случае необходимости можно между двумя частями текста спеть какую-нибудь песню, послушать небольшой отрывок из записанных на пленку лекций и посланий Учителя

1. Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

2. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

3. Наукова революція в природознавстві наприкінці ХІХ–початку ХХ ст.

4. Історія розвитку вокального мистецтва на Буковині у ХІХ – поч. ХХ ст.

5. Промышленное производство в Республике Беларусь в 90-х годах ХХ-го века

6. Неформальная жизнь столицы в 50-х, 60-х гг. ХХ века
7. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття
8. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

9. Традиция перевода оперного либретто Р. Вагнера в русской художественной культуре 80-х годов ХIХ – 10-х годов ХХ века

10. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

11. Правовые основы политики украинизации 20-х годов ХХ столетия

12. Беларускія землі ў другой палове XVІІ–XVІІІ ст.

13. Двоевластие - специфическое явление Российской политической жизни в начале 20-х годов ХХ века

14. Жизнь города Смоленска в конце ХІХ-начало ХХ века

15. Историография истории России в конце 60 – первой половине 80-х годов ХХ в.

16. Літаратурныя і публіцыстычныя творы як гістарычныя крыніцы

Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее
Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки

17. Общественно-экономическое и политическое развитие Украины в 50-60-х гг. ХХ в.

18. Побут міського населення наддніпрянської України в 1950-80-х рр. ХХ століття

19. Развитие гражданской авиации в 80-90-х годах ХХ века

20. Реформы 70-90-х годов ХХ века в Китае и их влияние на дальнейшее развитие страны

21. Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття

22. Сполучені Штати Америки у другій половині ХХ ст
23. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)
24. Феадальныя павіннасці сялян другой паловы XVI-XVII ст.

25. Эканоміка-геаграфічныя і гаспадарчыя апісанні, матэрыялы фіскальнага ўліку канца XVIII – першай паловы ХІХ ст

26. Мода 20-х годов ХХ века

27. Український театр другої половини ХІХ століття

28. Американська поетика кінця ХІХ – початку ХХ століття

29. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

30. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

31. Современная российская семья в условиях системного кризиса 90-х годов ХХ века

32. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения

33. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

34. Моральність колізії ХХ ст

35. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

36. Мовознавство в СРСР (20-40 роки ХХ ст.)

37. Адносіны Вялікага княства Літоўскага з Маскоўскай дзяржавай у канцы XV - 30-х гг. XVI ст.

38. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.
39. Загострення лівійської проблеми на початку ХХ ст. і підходи до її вирішення в італійському суспільстві
40. Матэрыалы справаводства переяду Вялікага Літойскага(ХІV-XVIII ст.). "Літойськая метрыка"

41. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

42. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

43. Україна на початку ХХ ст

44. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

45. Творчий метод в мистецтві. Естетика реалізму в мистецтві ХХ ст.

46. Українська культура ХХ ст.

47. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

48. Інтереси СРСР та США на Близькому Сході в 80-ті роки ХХ ст.

Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок

49. Православ’я на Галичині ХХ ст.: проблеми і перспективи

50. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

51. Наш край наприкінці ХХ ст. – на початку ХХI ст.

52. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

53. Веротерпимость в России: историческая ретроспектива (Х-ХХ век)

54. РСДРП и другие партии начала ХХ века
55. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х
56. Балканские народы друг о друге: явные пристрастия и тайные чувства в конце ХХ века

57. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

58. Культура беларускіх зямель у IX ст. - першай палове XIII ст.

59. Культура Японії на межі ХІХ-ХХ століть

60. Народи Азії та Північної Африки у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття

61. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

62. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх земляў у першай палове XIX ст

63. Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття

64. Культура России на рубеже ХІХ-ХХ веков

Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки

65. Агульная характарыстыка прозы ІІ паловы 60-х – сярэдзіны 80-х гадоў

66. Неоромантизм в английской литературе ХІХ-ХХ веков

67. Политическая мысль в России ХІХ-ХХ вв.

68. Розвиток психології в Сполучених Штатах на рубежі ХІХ-ХХ століть

69. Архітектура ХІХ-ХХ століть

70. Порода с/х животных
71. Обеспечение работы с/х предприятия в условиях радиактивного заражения (WinWord)
72. Международное разделение труда и экономическое единство мира в ХХ веке

73. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

74. Развитие США во второй половине ХХ века

75. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

76. Россия на рубеже ХIХ-ХХ веков

77. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

78. Речной флот СССР в 60-80е годы ХХ века

79. Деньги России в 1920 – 1930-х гг.

80. Идейные течения и общественные движения 30-50-х годов XIX в

Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры
Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Право собственности и другие вещные права

82. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

83. Прием и порядок переведения работника на другую работу

84. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

85. Особенности пещерного искусства. История открытия и изучения (Ляско, Коске, Шове, Гаргас и другие)

86. Молодёжная субкультура во второй половине ХХ века
87. Отличие культурологии от других наук, изучающих культуру
88. Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов

89. Крестьянская поэзия 20-х годов. Николай Клюев

90. Безличные предложения среди других типов простого предложения

91. Этический выбор литературного поколения 60-х

92. Гражданская война в произведениях русских писателей ХХ века

93. Русская литература ХІХ века

94. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

95. Частная жизнь русской женщины в Х - начале ХIX вв.

96. Общие черты развития России и Запада в начале ХХ-го века

Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

97. ХХ век. Его вехи. Моё отношение к нему

98. Внешняя политика СССР в конце 30-х, начале 40-х годов

99. Массовые репрессии и политические процессы 20-х 30-х годов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.