Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Доход, затраты и прибыль коммерческого банка

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ВСТУП У недавньому минулому комерційні банки займали особливе положення в економіці західних країн. Державні органи завжди підтримували банки у разі кризи ліквідності або при загрозі банкрутства, щоб гарантувати стабільність фінансової системи. При цьому фінансове законодавство обмежувало сферу діяльності комерційних банків, точно визначаючи що і як вони можуть робити, і одночасно оберігало банки від появи конкурентів. Банки при цьому грали традиційну роль посередника між вкладниками і позичальниками і забезпечували функціонування платіжної системи, відносно мало думаючи про застосування нових методів і технологій. Однак остання чверть віку була періодом глибоких змін в банківській справі, численних новин в організації, методах управління банками і формах обслуговування корпоративних і індивідуальних клієнтів. Ці процеси в різній мірі і з різною інтенсивністю торкнулися всіх країн, включаючи Україну. Підкреслюючи значимість виникаючих змін, експерти нерідко називають їх “фінансовою революцією&quo ;. Прийоми і методи банківської діяльності ускладнюються, приймаючи нові межі. У той же час виникають абсолютно нові види операцій і послуг, що не мали аналогів в світовій практиці і що стали можливими завдяки складному поєднанню причин, що впливають на попит і пропозицію грошового капіталу. За останні декілька років банківська система України потерпіла глобальні зміни. Стався різкий перехід від централізованої до комерційні децентралізованій дворівневій банківської системі, в якій чітко розмежовані функції центрального і комерційних банків. Внаслідок цього посилилася конкуренція в банківському середовищі. Один з найважливіших аспектів банківських змін отримав назву інтернаціоналізації або глобалізації. Це процес розширення сфери діяльності великих банків за межі національних кордонів, що супроводиться створенням мережі зарубіжних філій, з одного боку, і зростанням числа іноземних банків - з іншою. Внаслідок інтернаціоналізації фінансових ринків, банки стикаються із змінами кон'юнктури ринків не тільки національних, але і світових, що ще більш ускладнює управління банківським портфелем. У умовах ринкової економіки можливість залучення додаткових ресурсів для банків однозначно зумовлена мірою їх фінансової стійкості. Зростає зацікавленість в якості фінансового становища банку з боку його клієнтів і власників. Фінансова стабільність банку стає питанням його виживання, оскільки банкрутство в умовах ринку виступає вірогідним результатом фінансової діяльності нарівні з іншими можливостями. Надійність банку стає першочерговим запитанням на сьогоднішній момент. Для визначення надійності комерційного банку перш за все аналізують доходи банку, його видатки та прибуток, які являються основними показниками результативності його фінансової діяльності. Таким чином метою даної роботи є теоретичне обгрунтування методик оцінки доходів, видатків та прибутків комерційного банку . Предмет дослідження – доходи, витрати та прибутки комерційного банку. Об'єктом є безпосередньо комерційний банк. Задачі, поставлені перед даною роботою: визначення понять та сутність доходів, витрат та прибутку комерційного банку ; розгляд основних показників оцінки доходів, витрат та прибутку комерційного банку ; розгляд нових методик та міжнародного досвіду оцінки доходів, видатків та прибутку комерційного банку .

1. Доходи, видатки та прибуток комерційного банку Вся господарська діяльність комерційного банку – здійснення банківських угод - має назву статутна діяльність. Її проведення вимагає від комерційного банку значних витрат,але крім витрат виникають доходи, як результат діяльності комерційного банку. Результатом співставлення доходів та витрат є фінансовий результат статутної діяльності, який виступає у вигляді прибутку чи збитків. Поняття доходності комерційного банки відображає позитивний сукупний результат діяльності банку у всіх сферах його господарсько-фінансової і комерційної діяльності. За рахунок доходів банку покриваються усі його операційні видатки, включаючи адміністративно-управлінські, формується прибуток банку, розмір якого визначає рівень дивідендів, збільшення власних коштів і розвиток пасивних і активних операцій. Для оцінки доходів та видатків необхідно розрахувати загальну суму доходів банку, отриманої їм за період, із наступним поділом її на види доходів, що надійшли від проведення різноманітних видів банківських операцій. Валові доходи банку прийнято розділяти на процентні і непроцентні. До процентних доходів банку відносяться: нараховані й отримані відсотки по позичках у гривневому виразі; нараховані й отримані відсотки по позичках в іноземній валюті. Структура процентних доходів банку може бути подана також у вигляді: процентних доходів, отриманих по міжбанківських позичках; процентних доходів, що надійшли по комерційних позичках. Непроцентні доходи складають: доходи від інвестиційної діяльності (дивіденди по цінних паперах, доходи від участі в спільній діяльності підприємств і організації й ін.); доходи від валютних операцій; доходи від отриманих комісій і штрафів; інші доходи. Також доходи можна розділити на банківські і небанківські. Банківські доходи – це ті, що безпосередньо пов’язані з банківською діяльністю. Небанківські – ті, які не відносяться до основної банківської діяльності, але забезпечують іі здійснення. При оцінці доходів банку визначається питома вага кожного виду доходу в їхній загальній сумі або відповідній групі доходів. Динаміка дохідних статей може порівнюватися з попередніми періодами, у тому числі і по кварталах. Стабільний і ритмічний приріст доходів банку свідчить про його нормальну роботу і про кваліфіковане управління. Після проведення оцінки структури доходів банку по укрупнених статтях варто більш детально вивчити структуру доходів, що формують укрупнену статтю, що займає найбільшу питома вагу в загальному обсязі доходів. ) Аналізуючи одночасно доходи конкретного банки і динаміку структури активу балансу, можемо зробити висновок, що не всі активи банку приносять йому адекватний прибуток. Це відноситься до активів, що звичайно не приносять доходу (наприклад, кошти в касі і на кореспондентському рахунку, резерви в НБУ і власні основні засоби), а також до таких активів, як цінні папери й інші права участі, придбані банком і нематеріальні активи. Це означає, що якість спільних проектів, придбаних цінних паперів і нематеріальних активів є вкрай невисокою. Отже, доход комерційних банків залежить від норми прибутку по позичкових і інвестиційних операціях, розміру комісійних платежів, стягнутих банком за послуги, а також від суми і структури активів.

Доходність банка є результатом оптимальної структури його балансу як у частині активів, так і пасивів, цільової спрямованості в діяльності банківського персоналу в цьому напрямку. Іншими важливими умовами забезпечення доходності банка є раціоналізація структури видатків і доходів, розрахунки процентноЇ маржу і виявлення тенденцій у доходності позичкових операцій, планування мінімальної дохідної маржї для прогнозування орієнтованого рівня відсотків по активних і пасивних операціях. Умовою доходності банківської діяльності безумовно є підтримка ліквідності, управління банківськими ризиками, їхня мінімізація. Оцінка витрат банка здійснюється по тієї ж схемі, що й оцінка його доходів. Валові витрати банку можна розділити на процентні і непроцентні. Процентні витрати складають: • нараховані і сплачені відсотки в гривнях; • нараховані і сплачені відсотки у валюті. До непроцентних витрат відносять: операційні витрати: сплачені комісійні по послугах і кореспондентських відносинах; витрати по операціях із цінними паперами; витрати по операціях на валютному ринку; витрати по забезпеченню функціонування банку: витрати на утримання апарата управління; господарські витрати; інші витрати: штрафи, пені, неустойки сплачені; відсотки і комісійні минулого років і т.д. Найбільше значними статтями операційних витрат банку традиційно є витрати: • по виплаті відсотків по поточних і строкових вкладах; • пов'язані з виплатою комісійних іншим банкам і іншим фінансово- кредитним заснуванням за надані послуги; • по утриманню й експлуатації будинків і устаткування; • на заробітну плату персоналу; • на створення спеціальних резервів. У останні роки спостерігається зріст питомої ваги видатків на виплату відсотків по вкладах клієнтів. Це пояснюється, по-перше, підвищенням рівня процентних ставок по депозитах у результаті посилення конкурентної боротьби і, по-друге, збільшенням питомої ваги депозитних рахунків у загальній сумі притягнутих коштів. Банки, що виконують міжнародні розрахункові операції, сплачують комісійні банку, що виконує доручення на здійснення операцій (акредитивних, інкасових і ін.). Але кінцевим платником виступає клієнт банку, із доручення якого проведена операція. Банк у повному обсязі списує з його рахунку сплачену їм комісію. Видатки банку на утримання й експлуатацію будинків і устаткування, оплату персоналу і соціальні посібники носять щодо постійний характер. Їхня питома вага в загальній сумі видатків банку дуже значний. Визначена частина коштів банка витрачається на створення резервів. Інші видатки в рахунку прибутків і збитків банку показуються по статті «Інші операційні видатки». Це внески, видатки на рекламу, інвентар і матеріали, на оплату послуг аудиторських фірм, судові і транспортні витрати, а також деякі види податків. Зріст операційних видатків не тільки відбиває несприятливий стан кон'юнктури ринку, на якому банк залучає ресурси, але і може свідчити про погіршення менеджменту. Особлива увага заслуговує оцінка двох груп статей: видатки, пов'язані з забезпеченням функціонування банку (особливо адміністративно-господарські) і видатки, пов'язані з підвищенням ризикованості банківської діяльності (створення обов'язкових і інших страхових резервів).

Особенностью учета уставного капитала у обычных обществ является тот момент, что уставный капитал в балансе отражается в своей объявленной величине, зафиксированной в учредительных документах общества. Исключение составляют только коммерческие банки и акционерные инвестиционные фонды, у которых уставный капитал отражается в фактически оплаченной величине. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ На пассивном б/счете № 87 "Добавочный капитал" помимо результатов переоценки основных средств производственного назначения (субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке") отражаются также: - эмиссионный доход - превышение цены размещения акций над их номинальной стоимостью (субсчет "Эмиссионный доход"); - ценности, переданные другими лицами на безвозвратной и бесплатной основе (субсчет "Безвозмездно полученные ценности"). Весь добавочный капитал, кроме безвозмездно полученных ценностей, не является объектом налогообложения налогом на прибыль. При этом добавочный капитал не может использоваться на иные цели, нежели на увеличение уставного капитала предприятия (на капитализацию)

1. Анализ коммерческих и управленческих расходов

2. Формирование ресурсов банками США. Управление активами американских банков

3. Предмет коммерческого права. Соотношение гражданского и коммерческого (торгового) права: общность и различие

4. Анализ доходов и расходов банка

5. Учёт и анализ доходов и расходов коммерческого предприятия на примере ООО "СуперСтрой-Уфа"

6. Доходы и расходы государственного бюджета РФ
7. Декларирование доходов и расходов
8. Налогообложение прибыли предприятий в Украине, определение валовых доходов, валовых расходов и прибыли, которая подлежит налогообложению

9. Прибыль и доход как основные показатели результатов деятельности предприятия

10. Структура расходов и доходов бюджета территорий

11. Местные бюджеты, бюджетный федерализм. Доходы и расходы местного бюджета, их экономическое содержание

12. Расходы и доходы предприятия, финансовые методы управления ими

13. Функции, операции и услуги коммерческих банков, их баланс и прибыль

14. Доходы и расходы образовательного учреждения

15. Затраты, доходы и расходы как объекты бухгалтерского управленческого учета

16. Порядок учета доходов и расходов организации

Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы

17. Учет доходов и расходов будущих периодов

18. Учет доходов и расходов будущих периодов

19. Учет доходов и расходов предприятия

20. Учет доходов, расходов и финансовых результатов

21. Учет и анализ доходов и расходов ООО "Ремонт-Юг"

22. Учет, аудит и анализ доходов и расходов обычной деятельности (по видам деятельности)
23. Анализ прочих доходов и расходов Параньгинского ДРСГУП
24. Аудит прочих доходов и расходов организации

25. Анализ доходов и расходов муниципального бюджета г. Рязань

26. Доходы и расходы бюджета субъекта Российской Федерации (на примере республиканского бюджета Республики Коми)

27. Доходы и расходы государственного бюджета Российской Федерации

28. Исчисление налогов на прибыль организаций и на доходы физических лиц

29. Механизм формирования доходов и расходов консолидированного бюджета РФ

30. Особенности учета доходов и расходов в страховых организациях

31. Состав и структура государственных расходов и доходов

32. Экономическое значение государственных доходов и расходов, Финансовый менеджмент и его место в системе управления финансами

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы

33. Оборотные средства, доходы, прибыль и рентабельность предприятия. Страхование в финансовой системе

34. Прибыль комерческого банка (Winword, RTF)

35. Анализ отчета о прибылях и убытках банка

36. Учет коммерческих расходов, налогов, отчислений и реализованной продукции (на примере РУП "МЭТЗ им. В.И. Козлова")

37. Валовой доход коммерческого предприятия

38. Прибыль и рентабельность коммерческого предприятия
39. Анализ доходов бюджета Российской Федерации
40. Доходы экономики РФ

41. Льготы по налогу на прибыль, динамика их изменений

42. Особенности проведения документальной проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль

43. Расходы бюджета

44. Налог на прибыль

45. Налоги на прибыль организаций

46. Налог на прибыль организаций торговли

47. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

48. Налог на прибыль. Анализ изменений налогообложения прибыли в связи с введением в действие главы 25 НК РФ "Налог на прибыль организаций"

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы

49. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

50. Налог на прибыль

51. Налоги на доходы физических лиц

52. Налог на прибыль предприятий

53. Судебные расходы

54. Определить капитальные затраты и эксплуатационные расходы по тепловой сети (при следующих условиях)
55. Процессы дифференциации доходов населения и их государственное регулирование
56. Дифференциация доходов населения и социальная политика государства

57. Прибыль как основной показатель результатов деятельности организации

58. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)

59. Управление рисками в коммерческих банках

60. Открытие и ведение счетов юридических лиц в коммерческом банке

61. Роль коммерческих банков в кредитной структуре

62. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

63. Валютные операции коммерческих банков

64. Управление вексельным обращением в коммерческом банке

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

66. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

67. Коммерческие банки и виды банковских операций

68. Принципы деятельности и управления в коммерческих банках

69. Отчеты по практике в Коммерческом банке

70. Коммерческие банки Великобритании
71. Кредитный риск коммерческого банка
72. Операции коммерческих банков

73. Организация кредитования юридических лиц коммерческими банками (на основе информационно-аналитических материалов)

74. Финансовая устойчивость коммерческих банков

75. Управление процентным риском в коммерческом банке

76. Роль коммерческих банков в экономике

77. Факторы, определяющие значимость клиента для коммерческого банка

78. Управление собственными средствами коммерческого банка

79. Валовой доход, валовые затраты, учет товарных потерь в торговле

80. Особенности формирования отчетности о прибылях и убытках в условиях рыночных отношений в России

Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки

81. Особенности учета, аудита и анализа кредитов коммерческого банка

82. Учет и анализ доходов организации от обычных видов деятельности

83. Налоги на прибыль (МСФО №12)

84. Себестоимость продукции, прибыль, рентабельность

85. Контроллинг накладных расходов

86. Зависимость национального дохода от капитальных затрат. Модель Леонтьева
87. ФАТФ: борьба с легализацией преступных доходов
88. СТРУКТУРА ЛИЧНОГО ДОХОДА РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

89. Политика государственных расходов в переходной экономике

90. Управление прибылью предприятия

91. Перекрестная эластичность спроса и его эластичность по доходу (Доклад)

92. Технико-экономический анализ. Анализ выручки (дохода) (предприятия от основной деятельности)

93. Нормирование расхода материалов в производстве

94. Товарооборот и прибыль торгового предприятия

95. Прибыль и рентабельность производственного предприятия

96. Анализ расходов на оплату труда

Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Прибыль фирмы

98. Прибыль

99. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ: ИСТОЧНИКИ И СТРУКТУРА (УКРАИНЫ)

100. Личный доход


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.