Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Київський національний університет технологій та дизайну Кафедра фінансівКонтрольна робота з дисципліни: ФінансиВиконав: Студент заочного факультету Групи ЗЕ 1-07 Шило Олег ВікторовичКиїв-2010 Зміст1. Необоротні активи та фінансове забезпечення їх відтворення 2. Фінансовий аналіз прибутковості діяльності підприємства - мета і основні показники Список використаної літератури 1. Необоротні активи та фінансове забезпечення їх відтворенняПервинною основою створення необоротних активів підприємства є його статутний капітал. Статутний капітал формують засновники (держава або фізичні чи юридичні особи), вкладаючи в підприємство грошові кошти або передаючи йому нематеріальні і матеріальні активи. Це дає змогу сформувати початкові основні засоби та інші необоротні активи підприємства. У процесі функціонування і розвитку підприємство оновлює і збільшує обсяги своїх необоротних активів. Відтворення необоротних активів - це процес постійного їх оновлення. Розрізняють просте (у тому самому обсязі) і розширене (кількісне та якісне збільшення) відтворення необоротних активів. Відтворення необоротних активів відбувається внаслідок інвестиційної діяльності підприємства. Інвестиції - це грошові, майнові та інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності, а також в об'єкти інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. У процесі інвестиційної діяльності відбувається створення і придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, корпоративних прав і цінних паперів в обмін на кошти або майно підприємства. Інвестиції можуть здійснюватись у формі: грошових коштів та їх еквівалентів (цільові вклади, паї, акції та інші цінні папери); майна (будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності); майнових прав, що випливають з авторського права, ноу-хау, досвіду та інших інтелектуальних цінностей, права користування землею, іншими природними ресурсами. За видами розрізняють інвестиції капітальні, фінансові, інтелектуальні та реінвестиції. Капітальні (реальні) інвестиції - це вкладення коштів у придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів та необоротних матеріальних активів, що підлягають амортизації. Фінансові інвестиції - це придбання корпоративних прав, цінних паперів, інших фінансових інструментів (активів), які утримуються підприємством із метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів), зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора. Фінансові інвестиції підприємства поділяють на прямі та портфельні. Прямі фінансові інвестиції - це внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права (акції, пайові свідоцтва), емітовані такою юридичною особою. Портфельні фінансові інвестиції - це кошти, вкладені в цінні папери, деривативи та інші фінансові активи на біржовому ринку (за винятком операцій із купівлі акцій як безпосередньо платником податку, так і пов'язаними з ним особами, в обсягах, що перевищують 50% загальної суми акцій, емітованих іншою юридичною особою, які належать до прямих інвестицій).

Інтелектуальні інвестиції - це вкладення коштів у підготовку фахівців, наукові розробки, патенти, ноу-хау, запозичення досвіду. Реінвестиції - це здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок фонду (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій. Для забезпечення відтворення основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів здійснюють капітальні (реальні) інвестиції. Реалізація капітальних інвестицій відбувається шляхом нового будівництва (створення), модернізації, реконструкції, технічного переозброєння, добудови і дообладнання діючих необоротних матеріальних і нематеріальних активів. Для визначення обсягів і джерел фінансування капітальних інвестицій фахівці фінансової служби підприємства розробляють їх бюджет. Бюджет капітальних інвестицій розробляють на рік. Він має бути узгоджений із загальною стратегією розвитку підприємства. Бюджет капітальних інвестицій включає такі показники: початкову вартість необоротних матеріальних активів на початок планового періоду; вартість устаткування, інших необоротних матеріальних активів, які підлягають заміні або продажу протягом планового періоду; суму невикористаних амортизаційних відрахувань на початок планового періоду; суму амортизаційних відрахувань, яку буде нараховано протягом планового періоду; орієнтовну суму амортизаційних відрахувань, які нараховують на необоротні активи, заплановані для придбання протягом планового періоду; очікувану вартість необоротних активів і суму амортизаційного фонду на кінець планового періоду. На підставі бюджету приймають рішення про обсяги капітальних інвестицій підприємства. Під час складання бюджету капітальних інвестицій слід обирати найефективніші для підприємства напрями їх здійснення, тобто слід оптимізувати структуру капітальних інвестицій. Виділяють технологічну і відтворювальну структуру капітальних інвестицій. Технологічна структура характеризує співвідношення інвестицій: у проектно-дослідні роботи; будівельні роботи; придбання устаткування, інструментів, обладнання; монтаж устаткування; інші капітальні роботи. Відтворювальна структура характеризує співвідношення капітальних інвестицій: у нове будівництво; технічне переозброєння і реконструкцію; розширення діючих підприємств; витрати на капітальний ремонт об'єктів основних засобів. Підприємства можуть здійснювати капітальні інвестиції двома способами: підрядним і господарським. У разі застосування підрядного способу створення (будівництво) і монтаж обладнання об'єктів необоротних активів, здійснюють спеціальні підрядні організації. За застосування господарського способу підприємство виконує будівельно-монтажні роботи самостійно, власними силами. Господарський спосіб застосовують при зведенні і реконструкції невеликих, простих із технологічного погляду об'єктів необоротних матеріальних активів. Порядок фінансування капітальних інвестицій залежить від способу ведення капітальних робіт. Підприємства можуть фінансувати процес відтворення необоротних активів із власних і довгостроково залучених фінансових ресурсів, а також із централізованих фінансових ресурсів.

До власних фінансових ресурсів належать: кошти засновників (учасників) підприємства; фонди підприємства, створені за рахунок прибутку; резервні фонди; амортизаційний фонд; кошти від продажу власного майна; кошти від здачі власного майна в оренду; кошти, отримані внаслідок використання внутрішніх ресурсів у будівництві за господарського способу ведення будівельно-монтажних робіт (у результаті мобілізації внутрішніх ресурсів через скорочення потреби в обігових коштах на плановий рік; оптимізації запасів, витрат майбутніх періодів, незавершеного виробництва, зниження собівартості будівельно-монтажних робіт). До залучених ресурсів фінансування процесу відтворення необоротних матеріальних активів належать: довгострокові кредити банків; кошти від емісії облігацій та інших довгострокових боргових зобов'язань. До централізованих фінансових ресурсів належать: кошти Державного бюджету та місцевих бюджетів; кошти державних цільових фондів; кошти міжнародних цільових фондів; кошти благодійних фондів. Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 7 &quo ;Основні засоби&quo ;, витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта активів у робочому стані та одержання початково визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, включаються у фінансовому обліку до поточних витрат підприємства. Суму витрат на проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції і капітального ремонту, що приводить до зростання обсягу майбутніх економічних вигід, відносять на збільшення початкової вартості об'єктів основних засобів. При обчисленні податку на прибуток (у податковому обліку) платники податку мають право протягом звітного року віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних засобів, у сумі, що не перевищує п'яти відсотків сукупної балансової вартості груп основних засобів на початок звітного періоду. Витрати, що перевищують зазначену суму, відносять на збільшення балансової вартості окремого об'єкта основних засобів першої групи чи балансової вартості основних засобів другої і третьої груп, вони підлягають амортизації за нормами, передбаченими для відповідних основних засобів. Важливо визначити оптимальну структуру джерел фінансування капітальних інвестицій, яка залежить від таких основних факторів: рівня оподаткування доходів підприємства; темпів зростання обсягів реалізації продукції; структури активів підприємства; стану ринку капіталу; процентної політики банків; рівня управління фінансовими ресурсами підприємства; фінансової стратегії підприємства. При цьому спочатку слід максимально використати власні джерела фінансування капітальних інвестицій, а після цього - визначити обсяги і способи залучення фінансових ресурсів зі сторони. 2. Фінансовий аналіз прибутковості діяльності підприємства - мета і основні показникиЕкономічна доцільність функціонування будь-якого підприємства, результативність його фінансової діяльності багато в чому оцінюється станом формування та використання прибутку. Тому прибуток підприємства постійно має бути об'єктом ретельного фінансового аналізу.

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

2. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

3. Аналіз активів підприємства

4. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

5. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

6. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
7. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
8. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

9. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

10. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

11. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

12. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

13. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

14. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

15. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

16. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

17. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

18. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

19. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

20. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

21. Аналіз фінансового стану підприємства

22. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"
23. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"
24. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

25. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

26. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

27. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

28. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

29. Аналіз діяльності підприємства

30. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

31. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

32. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт

33. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

34. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

35. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

36. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

37. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

38. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності
39. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)
40. Інформаційні системи і технології підприємства

41. Планування діяльності підприємства

42. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

43. Корпоративні підприємства

44. Планування діяльності підприємства

45. Фінанси підприємства

46. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

47. Інноваційна діяльність підприємства

48. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

Пазлы Maxi "Карта мира" (40 элементов).
Пазл для малышей "Карта мира" состоит из крупных элементов. Размер собранной картинки - 59х40 см. Средний размер элементов - 8х7,4 см.
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы
Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

49. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

50. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

51. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

52. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

53. Управління утворенням прибутку підприємства

54. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку
55. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
56. Автомазація виробничих процесів підприємства

57. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

58. Витрати підприємства

59. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

60. Економічна оцінка активу балансу підприємства

61. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

62. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

63. Організація і методика аудиту доходів підприємства

64. Організація облікової політики підприємства

Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки

65. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

66. Фінансова звітність підприємства

67. Аудит доходів підприємства

68. Аудит установчих документів підприємства

69. Правовий статус приватного підприємства

70. Реєстрація приватного підприємства
71. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства
72. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

73. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

74. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

75. Асортиментна політика підприємства

76. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

77. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

78. Непрямі податки підприємства

79. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

80. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее
Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

82. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

83. Розробка маркетингової стратегії підприємства

84. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

85. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

86. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"
87. Ціноутворення та цінова політика підприємства
88. Збутові стратегії підприємства

89. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

90. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

91. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

92. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

93. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

94. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

95. Безпека діяльності підприємства

96. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы

97. Мотивація робітників промислового підприємства

98. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

99. Операційна система підприємства

100. Організаційна структура підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.