Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Основні категорії та етапи навчального процесу студента

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міжрегіональна Академія управління персоналом Причорноморська філія Індекс групи Ф – 45 – 12 – 2003 СП (1,3з) Прізвище, ім’я, по батькові студента Брюховецька Марина Вікторівна Домашня адреса м.Миколаїв, вул.Вокзальна, 51, кв.49 Найменування організації, посада МФ АКІБ “УкрСиббанк”, спеціаліст ВКК КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни: Методика викладання правознавства За темою ( варіант):Основні категорії та етапи навчального процесу Прізвище та ініціали викладача: Чернявська Н.В. Дата надходження контрольної роботи: Дата перевірки контрольної роботи: Київ 2004 р. ПЛАН ВСТУП . . .3 Сутність процесу навчання . . .4 2. Функції процесу навчання . 7 2.1 Освітня функція . . .7 2.2 Розвиваюча функція . . .9 2.3 Виховна функція . . 9 3. Структура діяльності викладача в навчальному процесі . . .13 4. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності студентів . .14 Висновок . 19 ЛІТЕРАТУРА . .20 ВСТУП Процес навчання істотно відрізняється від навчального процесу. Поняття «навчальний процес» охоплює всі компоненти навчання: викладача, використовувані ним засоби і методи нявчання, студента, який працює під керівництвом викладача та самостійно вдома, забезпечення навчального процесу наочністю й технічними засобами. Під поняттям “процес навчання” розуміють взаємодію викладача й студента. Навчання як один з видів людської діяльності складається з двох взаємопов'язаних процесів — викладання та учіння. Викладання — діяльність викладача в процесі навчання, що полягає в постановці перед студентами пізнавального завдання, повідомленні нових знань, організації спостережень, лабораторних і практичних занять, керівництві роботою студентів із самостійного засвоєння знань, у перевірці якості знань, умінь та навичок. Учіння — цілеспрямований процес засвоєння студентами знань, оволодіння вміннями і навичками. У широкому значенні — оволодіння соціальним досвідом з метою його використання в практичному житті. У процесі навчання відбувається взаємодія між викладачем і студентом, а не просто вплив викладача на студента. Викладач може навчати студентів безпосередньо або опосередковано — через систему завдань. Результативність процесу навчання залежить від стилю спілкування викладача зі студентом та впливу навколишнього середовища. Сутність процесу навчання Процес навчання формують тісно пов’язані між собою компоненти: цільовий (постановка конкретної мети вивчення навчального матеріалу на уроці, вивчення навчальної дисципліни та освітньої мети навчально-виховного закладу певного типу); стимулююче-мотиваційний (створення умов, які спонукають студентів до активної навчально-пізнавальної діяльності, формують у них позитивну мотивацію цієї діяльності); змістовний (оптимальний підбір предметів “навчального плану” змістовність навчальних програм і підручників, а також продуманість змісту кожного навчального заняття); операційно-дієвий (вдалий підбір прийомів, методів і організаційних форм навчання, оптимальне поєднання фронтальної, групової та індивідуальної роботи щодо засвоєння студентами змісту навчального матеріалу, вироблення в них відповідних умінь та навичок); контрольно-регулюючий (контроль за засвоєнням студентами знань, набуттям умінь і навичок, внесення необхідних коректив до змісту і методики навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання); оцінно-резулятивний (виявлення рівня знань, умінь і навичок кожного студента, визначення причин неуспішності в кожному конкретному випадку і відповідна робота щодо їх усунення).

Методологічною засадою процесу навчання є наукова “теорія пізнання”, яка вивчає природу наукового пізнання і його можливості, головні закономірності пізнавального процесу, форми й методи пізнання людиною навколишньої дійсності, умови істинності пізнання. Пізнання – процес цілеспрямованого відображення об’єктивної реальності у свідомості людей. Процеси навчання і наукового пізнання мають спільні риси. Обидва спрямовані на пізнання істини, об’єктивної дійсності. І навчання, і пізнання здійснюються за схемою: живе спостереження об’єкта навчання чи пізнання – осмислення істотних властивостей, особливостей, зв’язків цього об’єкта – застосування здобутих знань на практиці чи в навчанні або перевірка здобутого у процесі пізнання знання на практиці. Навчання можна вважати специфічною формою пізнання об’єктивної дійсності, набуття суспільного досвіду. Спільності між навчанням і науковим пізнанням у тому, що вони спрямовані на пізнання законів і закономірностей об’єктивного світу. Між процесом навчання і процесом наукового пізнання існують і певні відмінності. Передусім на всіх рівнях навчання об’єктивно не відкриваються нові знання. Студенти засвоюють уже пізнання істини. Водночас відбувається дослідження об’єкта пізнання. Під час засвоєння знань сам об’єкт може бути представлений наочним або словесним зображенням. Важливо те, що на пізнання певних явищ чи процесів людство витратило десятки й сотні років, а студент під час навчання засвоює такі знання впродовж року. Якщо у процесі пізнання здобуваються тільки нові знання, то навчання, крім засвоєння цих знань, передбачає формування вмінь і навичок. Зрештою, практика у пізнанні є критерієм істини, в той час як у навчанні перевіряти істинність знання нема потреби. Тут практика допомагає краще зрозуміти й засвоїти навчальний матеріал, Важливо й необхідно домагатися того, щоб студенти навчилися свідомо користуватися формами і прийомами пізнавальної діяльності, могли правильно застосовувати наукові принципи й методи у поясненні явищ природи, суспільства та духовного світу людини. За таких умов процес навчання формуватиме в студентів основи наукового мислення. У навчальному процесі знаходять вияв відомі положення філософії про взаємозв’язок і взаємозалежність, єдність і боротьбу протилежностей, заперечення, перехід кількісних змін у якісні. Рушійними силами навчального процесу є його суперечності: між зростаючими вимогами суспільства до процесу навчання і загальним станом цього процесу, який по­требує постійного вдосконалення; між досягнутим студентами рівнем знань, умінь га навичок і знаннями, вміннями й навичками, необхідними для розв’язання поставлених пе­ред ними нових завдань; між фронтальним викладом матеріалу й індивідуальним характером його засвоєння; між розумінням матеріалу викладачем і студентами; між теоретичними знаннями й уміннями використовувати їх на практиці та ін. Мистецтво викладача полягає у з'ясуванні й використанні цих суперечностей для активізації пізна­вальної діяльності студентів.

2. Функції процесу навчання Навчальний процес як складова частина загального процесу виховання всебічно розвиненої особистості, що відповідає потребам сучасного суспільства, повинен забез­печити виконання цього завдання реалізацією трьох функцій: освітньої, розвиваючої та виховної. 2.1. Освітня функція Покликана забезпечити засвоєння студентами системи наукових знань, формування вмінь і навичок. Знання – узагальнений досвід людства, що відображає різні галузі дійсності у вигляді фантів, правил, висновків, закономірностей, ідей, теорій, якими володіє наука. Знання с головним компонентом освіти. Виділяють такі види знань: основні терміни і поняття, без яких неможливо зрозуміти жодного тексту, жодного висловлювання; факти щоденної дійсності та наукові факти, без знання яких неможливо зрозуміти закони науки, формувати переконання, доводити і відстоювати ідеї; основні закони науки, що розкривають зв'язки й відношення між різними об'єктами та явищами дійсності; теорії, що містять систему наукових знань про певну сукупність об'єктів, методи пояснення та передбачення явищ певної предметної галузі; знання про способи діяльності, методи пізнання й історії здобуття знань (методологічні знання); знання про норми ставлення до різних явищ життя (оцінні знання). Розглянуті види знань поділяють на теоретичні й фактичні. Теоретичні знання — поняття, системи понять, абстракції, теорії, гіпотези, закони, методи науки. Фактичні знання — одиничні поняття (знаки, цифри, букви, географічні назви, історичні особи, події). Серед знань, що мають засвоїти студенти у процесі навчання, особлива роль належить тим, які виражають способи діяльності і використовуються на практиці. Вони мають алгоритмічний характер (наприклад, знання про способи і порядок виконання арифметичних дій). У навчальних предметах вони оформлені у вигляді правил. Освітня функція навчання повинна забезпечити: повноту знань, яка визначається засвоєнням передбачених навчальною програмою відомостей з кожної навчальної дисци­пліни, необхідних для розуміння основних ідей, істотних причинно-наслідкових зв’язків; системність знань, їх упорядкованість, щоб будь-яке знання випливало з попереднього і прокладало шлях для наступного; усвідомленість знань, що полягає в розумінні зв'язків між ними, прагненні самостійно постійно поповнювати їх; дієвість знань, що передбачає вміння оперувати ними, швидко знаходити варіативні способи застосування їх із зміною ситуації. Окрім засвоєння системи знань, освітня функція забезпечує формування в студентів умінь та навичок. Уміння — здатність на належному рівні виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною знань і навичок. Навичка — психічне новоутворення, завдяки якому індивід спроможний виконувати певну дію раціонально, точно і швидко, без зайвих затрат фізичної та нервово-психічної енергії. У педагогічній літературі розглядають первинні та вторинні вміння. Первинні вміння — неавтоматизовані дії, підпорядковані певному правилу; це може бути неавтоматизована навичка (початкова стадія її становлення), а може бути й діяти в повній автоматизації якої нема потреби.

В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы мыслим по сей день, заложены основы мировых религий, и сегодня определяющих жизнь людей" [1]. Именно этот момент, т. е. фактически момент возникновения философии, Ясперс и обозначает осевым временем всемирной истории. А ряд исследователей сравнивают возникновение философии в Древней Греции со своеобразным культурным взрывом, формированием новой формы духовного отношения к миру, который поставил все человечество на совершенно новый, цивилизационный путь развития со всеми его достижениями, бедами и проблемами. Греки преодолевают мифологическое сознание и создают философию как некую систему абстрактных понятий, осуществив тем самым переход от мифа к логосу. В центре греческой философии стоит 79 диалектика как способ мыслительного связывания в единое целое внешне несовместимых сторон предмета или явления. Мир трактуется греческими философами как диалектическое единство идеи и материи, души и ума, который является чувственно-материальным и управляется космическим Умом

1. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

2. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

3. Цивільний та арбітражний процес

4. Основные категории этики

5. Основные категории товарооборота и статистика РТО

6. Основные категории педагогической конфликтологии
7. Базовое хозяйство для практической подготовки студентов: основные задачи, требования, обязанности исполнителей и студентов
8. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

9. Основные категории и понятия экономической географии

10. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

11. Правонарушения и юридическая ответственность как основные категории публичного права

12. Інформатика та інформаційні процеси

13. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

14. Генезис та етапи культурної еволюції

15. Україна та інтеграційні процеси

16. Менеджмент: сущность и основные категории

Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

17. Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови

18. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

19. Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи

20. Навчальний процес

21. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

22. Основні риси та якості педагога в сучасній школі
23. Основные категории педагогики. Формы организации учебной деятельности
24. Навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі

25. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

26. Основные категории общения и их характеристика

27. Метафизичность теории познания. Фундаментальные проблемы и основные категории теории познания

28. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

29. Основные категории постклассической эстетики

30. Содержание основных категорий эстетики

31. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

32. Основні етапи процесу реферування документів

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские

33. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

34. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

35. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

36. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

37. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

38. Практический психолог и эффективность кадров. Исследование расхождений в представлениях об основных составляющих профессии между студентами и педагогическим коллективом вуза с целью оптимизации учебного процесса
39. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи
40. Основные логические категории и определения

41. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

42. Основные исторические понятия и термины базового уровня: к семантике социальных категорий

43. Основные понятия и категории экономической теории, их место в системе производственных отношений

44. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

45. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

46. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

47. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

48. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

50. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

51. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

52. Контроль та ревізія використання основних засобів

53. Облік основних засобів та руху грошових коштів

54. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
55. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів
56. Система та процес бухгалтерського обліку

57. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

58. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

59. Докази та доказування в кримінальному процесі

60. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

61. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

62. Основні аспекти пенсійного забезпечення військовослудбовців та їх сімей

63. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

64. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

65. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

66. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

67. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

68. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

69. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

70. Основні принципи модульного програмування та стеки
71. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури
72. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

73. Нюрнберзький процес та його уроки

74. Расизм та його прояви на сучасному етапі

75. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

76. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

77. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

78. Основні концепції маркетингу та їх характеристики

79. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

80. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки

81. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану

82. Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву

83. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті

84. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

85. Основні положення інноваційного менеджменту та реструктуризації

86. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень
87. Вища освіта України і Болонський процес
88. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси

89. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

90. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

91. Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів

92. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

93. Роль практичних методів у навчально-виховному процесі

94. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

95. Суть процесу навчання та засоби його активізації

96. Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів

Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи

98. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

99. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.