Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ЗМІСТВступ 1. Ознайомлення з підприємством і організація бухгалтерського обліку на ньому 2. Організація та документування обліку руху основних засобів 3. Організація обліку нематеріальних активів на підприємстві 4. Організація і документування обліку запасів і малоцінних швидкозношуваних предметів на підприємстві 5. Організація розрахунків з оплати праці 6. Ознайомлення з системою обліку витрат та калькулювання на підприємстві 7. Ознайомлення та документальним оформленням фінансових результатів діяльності підприємства 8. Організація і документальне оформлення грошових та розрахункових операцій 9. Організація та формування власного капіталу Висновки Список використаних джерел ВСТУПМетою даної виробничої практики є ознайомлення із специфікою ведення бухгалтерського обліку на СП &quo ;Київ – Захід&quo ; і описати її особливості при відображенні різного роду господарських операцій, які відбуваються протягом господарської діяльності підприємства. Головним завданням підприємства є випуск продукції, торгівля товарами, виконання робіт, надання послуг високої якості з найменшими витратами, а тому в процесі бухгалтерського обліку основним завданням є виявлення обсягу випущеної з виробництва продукції, придбаних товарів, виконаних робіт та наданих послуг, їх реалізації, виявлення фактичних витрат з виготовлення продукції чи придбання товарів (виконаних робіт, наданих послуг), аналіз і контроль за собівартістю виробленої продукції та її зниження, визначення кінцевих результатів діяльності підприємства. Завданням даної виробничої практики є ознайомлення з об'єктами бухгалтерського обліку підприємства (господарськими засобами і джерелами господарських засобів) і господарських операцій з ними саме на практиці і дати їм теоретичне обґрунтування. Дана робота умовно поділяється на дві частини: основна частина і додатки. Основна частина описує особливості організації бухгалтерського обліку на СП &quo ;Київ – Захід&quo ;, ознайомлення і особливості обліку та документування основних засобів, нематеріальних активів, запасів, МШП, розрахунків з працівниками, організації витрат, формування фінансових результатів, грошових розрахунків, формування власного капіталу. Щодо другої частини, то додатки містять деякі з первинних документів, на основі яких здійснюються усі господарські операції в процесі діяльності підприємства і які є підставою для відображення цих операцій у бухгалтерському обліку. 1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА НЬОМУСП &quo ;Київ – Захід&quo ; створене 11 листопада 1994року. Щодо виробничої спеціалізації, то СП &quo ;Київ – Захід&quo ; займається: закупівлею, постачанням, транспортуванням, алкоголем, тютюном, продуктами, оптовою та роздрібною торгівлею. З початку створення фірма постійно нарощує власні виробничі потужності, збільшує асортимент продукції, яку виготовляє, удосконалює її якість за рахунок використання сучасних технологій виробництва, підвищує конкурентноздатність продукції як на українському ринку так і за кордоном. Переходячи безпосередньо до форми організації ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, то слід зазначити, що основні принципи облікової політики, форма бухгалтерського обліку (як певна система регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з урахуванням особливостей діяльності і технології обробки облікових даних) визначені і регулюються прийнятим на підприємстві Наказом &quo ;Про облікову політику&quo ; відповідно до єдиних засад встановлених Законом &quo ;Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні&quo ; і П(С)БО.

СП &quo ;Київ – Захід&quo ; веде автоматизований облік в налагодженій на ній комп'ютерній мережі використовуючи пакет прикладних програм &quo ;1С: Предприятие 7.7&quo ; з 2001року, використовуючи до цього програму &quo ;1С: Бухгалтерия ПРОФ 6.0&quo ;. Перевагами автоматизованої форми обліку є: ведення синтетичного і аналітичного обліку стосовно потреб підприємства; можливість ведення кількісного багатоваріантного обліку; одержання всієї необхідної звітності та різнорідних документів по синтетичному і аналітичному обліку; можливість автоматичного друку вихідних (первинних) документів. Вихідними даними для програми є господарські операції, що вносяться до Журналу господарських операцій декількома способами: 1. ручне введення операцій; 2. використання типових операцій; 3. використання режиму &quo ;документи і розрахунки&quo ;. На підставі введених господарських операцій програма формує звітність по синтетичному обліку та різні допоміжні документи: сальдово-оборотну відомість за рахунками та субрахунками; шахматку; аналіз рахунка за підсумками і кореспонденцією даного рахунка з відповідними рахунками; обороти по дебету і кредиту рахунка і відповідне сальдо, обороти і сальдо по рахунках за відповідний період, журнал-ордер і відомість по рахунку; зведеш проводки-підсумки за відповідною кореспонденцією; аналіз рахунка за датами; звіт по журналу операцій - вибірку проведень із журналу операцій за визначеними рахунками, кореспонденцією та іншими ознаками; картку рахунка і всі проводки за даним рахунком. Отже, технологію побудови обліку в програмі &quo ;1С: Бухгалтерия&quo ; наведемо на рис.1.1. Для ведення аналітичного обліку програма дозволяє вводити необмежену кількість довідників об'єктів аналітичного обліку (субконто): за видами продукції, матеріалами, підприємствами, співробітниками та ін. Програма дає змогу створювати звіти довільної форми, що використовують дані не лише синтетичного, а й аналітичного обліку. Але не усі дані вводяться в комп'ютер і частина обліку виконується вручну. Відповідно програма не може формувати остаточні регістри бухгалтерського обліку і фінансову звітність, що й надалі здійснюється вручну. Крім вищезазначених регулятивних документів (Закон &quo ;Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні&quo ;, П(С)БО, Наказ про облікову політику СП &quo ;Київ – Захід&quo ;) фірма керується Статутом СП &quo ;Київ – Захід&quo ; , де визначені мета, предмет діяльності фірми, її правовий статус і суть фінансово-господарської діяльності. 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБЛІКУ РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Щодо основних засобів, то перш за все необхідно визначити групи, за якими вони класифікуються на підприємстві, Отже, на СП &quo ;Київ – Захід&quo ; використовують дві класифікації 03: для цілей бухгалтерського обліку вони класифікуються за натурально-матеріальним складом за дев'ятьма групами (рахунками): Основні засоби (рахунок №10) № групи Код Назва 1 101 Земельні ділянки 2 102 Капітальні витрати на поліпшення земель 3 103 Будинки, споруди та передавальні пристрої 4 104 Машини та обладнання 5 105 Транспортні засоби 6 106 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 7 107 Робоча і продуктивна худоба 8 108 Багаторічні насадження 9 109 Інші основні засоби Інші необоротні матеріальні активи(рахунок №11) 1 111 Бібліотечні фонди 2 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 3 113 Тимчасові (нетитульні) споруди 4 114 Природні ресурси 5 115 Інвентарна тара 6 116 Предмети прокату 7 117 Інші необоротні матеріальні активи для цілей податкового обліку амортизації використовується класифікація встановлена Законом &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ;.

Відповідно до цієї класифікації 03 поділяються натри групи: Група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, у тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування); Група 2 - автомобільний транспорт і вузли (запасні частини) до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони і рації, інше конторське (офісне) обладнання, пристрої та приладдя до них; Група 3 - інші 03, що не увійшли до груп 1 і 2, включаючи сільськогосподарські машини і знаряддя, робочу і продуктивну худобу та багаторічні насадження. На СП &quo ;Київ – Захід&quo ; документальне оформлення руху основних засобів наступне: для оформлення зарахування до складу 03 окремих об'єктів для обліку введення їх в експлуатацію складається &quo ;Акт № введення в експлуатацію основних засобів від « » 200 р.&quo ;. При отриманні ОЗ акт складає комісія, яка призначається наказом керівника фірми. Акт складається в одному примірнику на кожен окремий об'єкт; при передачі ОЗ іншому підприємству складається &quo ;Акт прийому-передачі основних засобів&quo ; у двох примірниках (2-й - для підприємства, яке отримує) і при оформленні внутрішнього переміщення ОЗ складається цей же акт; для оформлення приймання ОЗ з капітального ремонту, реконструкції та модернізації складається &quo ;Акт прийому відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів&quo ;; для оформлення вибуття окремих об'єктів 03 на СП &quo ;Київ – Захід&quo ; складається &quo ;Акт на списання основних засобів&quo ;; для аналітичного обліку та узагальнення інформації про всі типи основних засобів складається «Інвентарна картка обліку основних засобів» . Ця картка містить дані про технічні особливості об'єкта, первісну та ліквідаційну вартість, норму амортизаційних відрахувань, дату вводу та виводу з експлуатації об'єкта основних засобів, а також зазначається матеріально-відповідальна особа за кожен конкретний об'єкт ОЗ. Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. Залежно від характеру, стану основних засобів, часу оцінки розрізняють такі види вартості: первісна вартість; переоцінена вартість; залишкова вартість; справедлива вартість; вартість, яка амортизується; ліквідаційна вартість. На СП &quo ;Київ – Захід&quo ; найчастіше оперують первісною, залишковою вартостями та вартістю, яка амортизується. Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат: суми, що сплачують постачальникам активів; реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням(отриманням) прав на об'єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням основних засобів(якщо вони не відшкодовуються підприємству); витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів; інші витрати безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні до використання із запланованою метою.

Працвники реалзують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на пдпримств, в установ, органзац або з фзичною особою. Працвники мають право на вдпочинок вдповдно до законв про обмеження робочого дня та робочого тижня  про щорчн оплачуван вдпустки, право на здоров  безпечн умови прац, на об'днання в професйн сплки та на виршення колективних трудових конфлктв (спорв) у встановленому законом порядку, на участь в управлнн пдпримством, установою, органзацю, на матеральне забезпечення в порядку соцального страхування в старост, а також у раз хвороби, повно або частково втрати працездатност, на матеральну допомогу в раз безробття, на право звернення до суду для виршення трудових спорв незалежно вд характеру виконувано роботи або займано посади, крм випадкв, передбачених законодавством, та нш права, встановлен законодавством. Стаття 2-1 Рвнсть трудових прав громадян Украни Украна забезпечу рвнсть трудових прав усх громадян незалежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, роду  характеру занять, мсця проживання та нших обставин

1. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

2. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

3. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

4. Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"

5. Эффективность Амоксиклава® 1000 мг + Рокситромицин Лек при лечении воспалительных заболеваний органов малого таза

6. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина
7. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства
8. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану

9. Збереження національних культур в епоху глобалізації

10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

12. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

13. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

14. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

15. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

16. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

18. Організація облікової політики підприємства

19. Організація обліку запасів на підприємствах

20. Організація обліку на підприємстві

21. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

22. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
23. Основи організації бухгалтерського обліку
24. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

25. Організація обліку на торгівельному підприємстві

26. Організація бухгалтерського обліку

27. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

28. Організація оплати праці на підприємстві

29. Організація обліку грошових коштів

30. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

31. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

32. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные

33. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

34. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

35. Організація обліку

36. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

37. Організація обліку доходів

38. Організація обліку орендних операцій
39. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості
40. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

41. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

42. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

43. Ревізійні комісії підприємств і організацій

44. Становлення професійних бухгалтерських організацій

45. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

46. Організація збутової діяльності на підприємстві

47. Організація роботи підприємства

48. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики

49. Організаційна структура підприємства

50. Організаційна структура управління підприємством

51. Організація виробництва на металургійному підприємстві

52. Організація управління персоналом підприємства

53. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

54. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
55. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства
56. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

57. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

58. Організація стратегічного планування на підприємствах

59. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

60. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

61. Організація грошових розрахунків на підприємстві

62. Основи організації фінансів підприємтсв

63. Інтеграційні форми підприємств і організацій

64. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные

65. Організація, планування і керування хімічним підприємством

66. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

67. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

68. Організація приймання товару в аптеці

69. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

70. Організація праці менеджера
71. Организация налоговых органов их состава, структуры зарубежных стран
72. Опыт политической и административной организации местных органов власти за рубежом на примере США

73. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

74. Організаційна система управління природокористуванням України

75. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

76. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

77. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

78. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

79. Організація евакуаційних заходів

80. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг

81. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

82. Полномочия органов государственного управления, администраций органов МСУ, предприятий, учреждений и организаций

83. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

84. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

85. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

86. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
87. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами
88. Організація касових операцій у банківських установах

89. Організація ресурсної бази банків в Україні

90. Центральный банк как орган банковского регулирования, надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций

91. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

92. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

93. Организация деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям

94. Організація будівельного майданчика

95. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

96. Організація робочого місця бухгалтера

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки

97. Рівні організації організму людини

98. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

99. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.