Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Фінансовий облік оборотніх активів

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра обліку і аудиту Курсова робота з фінансового обліку на тему: “Фінансовий облік оборотних активів” Виконала: студентка факультету економіки та підприємництва спеціальності “ОіА” 4 курсу, групи № 4 Радчук Г.А. Перевірила: Позняковська Наталя Миколаївна Рівне 2008 План Вступ Економічна характеристика оборотних активів підприємства 2. Визнання, класифікація та оцінка оборотних активів у обліку та звітності 3. Первинний облік оборотних активів 4. Аналітичний і синтетичний облік оборотних активів 4.1. Облік запасів 4.1.1. Облік виробничих запасів 4.1.2. Облік МШП 4.1.3. Облік незавершеного виробництва 4.1.4. Облік готової продукції 4.1.5. Облік товарів 4.2. Облік розрахунків з дебіторами 4.2.1. Облік розрахунків з дебіторами за товари, роботи, послуги 4.2.2. Облік розрахунків з іншими дебіторами 4.3. Облік поточних фінансових інвестицій 4.4. Облік грошових коштів та їх еквівалентів 5. Формування показників фінансових звітів про оборотні активи Висновки Список використаної літератури Вступ На мою думку, тема даної курсової “Фінансовий облік оборотних активів” є досить актуальною, оскільки оборотні активи є засобами господарюючого суб’єкта, які потрібні підприємству для його функціонування у різних формах діяльності з метою одержання прибутку, а прибуток – це чи не найголовніша причина діяльності підприємства. Також оборотні активи входять до другого розділу балансу підприємства, який надає користувачам повну та правдиву інформацію про фінансовий стан підприємства на звітну дату. Розвитку теорії обліку оборотних активів сприяли праці таких відомих вітчизняних вчених: Ф.Ф. Бутинця, С.В. Голова, В.І. Єфіменка, М.І. Горбатка, В.М. Івахненка, М.Р. Лучка, М.В. Кужельного, М.Я. Остап’юка, Є.В. Мниха, П.Я. Поповича, М.С. Пушкаря, В.С. Рудницького, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка, І.Д. Фаріона, С.І. Шкарабана та інших. Серед зарубіжних авторів згадані питання розглядались у наукових працях М.І. Баканова, І.Т. Балабанова, В.В. Ковальова, М.Н. Крейніної, В.Ф. Палія, Р.С. Сайфуліна, А.Д. Шеремета та інших. Проте, ряд питань щодо методики обліку оборотних активів підприємств вимагає подальших досліджень та розробок. Інформаційною базою дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних учених-економістів з питань обліку оборотних активів, законодавчі та нормативні акти України, дані бухгалтерського обліку, фінансової звітності господарських товариств. Мета і завдання курсової роботи з дисципліни “Фінансовий облік” полягає в наступному: систематизувати, розширити, закріпити теоретичні знання та практичні навички ведення бухгалтерського обліку, набуті під час вивчення курсу “Фінансовий облік І” і “Фінансовий облік ІІ”; перевірити вміння застосовувати ці знання для оцінки постановки обліку на конкретному підприємстві і розробки пропозицій щодо її вдосконалення; розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі.

Об’єктом дослідження є Закрите акціонерне товариство “Рівне-Борошно”, яке є підприємницьким господарським товариством, що підпорядковується зборам акціонерів, і створено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, “Про власність”, “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативно-правових актів. Юридична адреса та місце знаходження Товариства: Україна, м. Рівне, вул. Біла 35. Метою діяльності підприємства є задоволення спільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства. Основними видами діяльності Товариства є наступне: виробництво борошна; виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; інші види оптової торгівлі; оптова торгівля зерном та кормами для тварин; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом. Дана курсова робота складається з вступу, п’яти розділів, висновка, списку використаної літератури і додатків. Поставлене у вступі завдання послідовно вирішується у розділах основної частини курсової роботи. У першому розділі вивчається економічна характеристика оборотних активів, наводяться визначення об’єкта обліку відповідно до чинних нормативних документів – положень (стандартів) бухгалтерського обліку та його тлумачення в науковій економічній літературі. У другому розділі наводяться вимоги до визнання, підходи до класифікації та оцінки статей оборотних активів у обліку та фінансовій звітності. У третьому розділі описується порядок відображення господарських операцій з об’єктом обліку у первинних документах. У четвертому розділі досліджується організація аналітичного та синтетичного обліку на ЗАТ “Рівне-Борошно”. Вказується робочий план рахунків. Оцінюється відповідність призначення і порядку ведення рахунків бухгалтерського обліку ЗАТ “Рівне-Борошно” чинним нормативним документам. У п’ятому розділі курсової роботи вивчається порядок формування відповідних показників фінансової звітностіна на підставі даних обліку. Економічна характеристка оборотних активів підприємства Оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу . Також зустрічається таке визначення оборотних активів: оборотні активи – сукупність майнових цінностей, які обслуговують поточну господарську діяльність підприємства повністю споживаються протягом одного операційного циклу, якщо він менший року і тому всю свою вартість відразу переносять на виготовлення з них продукту. Операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг . Взагалі активи – це: ресурси контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується призведе до отримання економічних вигод у майбутньому ; найбільш діяльна частина колективу якоїсь організації (підприємства, закладу, тощо); частина балансу підприємства, організації, банківської установи тощо, яка охоплює всі різновиди матеріальних цінностей – гроші, товари, кредиторські зобов’язання тощо.

Абсолютний антонім пасиву . До складу оборотних активів відносяться: виробничі запаси; тварини на вирощування та відгодівлю; незавершене виробництво; готова продукція; товари; векселі одержані; дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги, чиста реалізаційна вартість, первинна вартість, резерв сумнівних боргів; дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків; інша поточна дебіторська заборгованість; поточні фінансові інвестиції; грошові кошти та їх еквіваленти; інші оборотні активи. Виробничі запаси - це вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, куплених напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу .Тобто, вони використовуються в процесі виробництва одноразово й повністю споживаються протягом одного виробничого циклу, тому вся їхня вартість одразу переноситься на собівартість готової продукції . Від поняття виробничих запасів слід відрізняти поняття матеріальних ресурсів. Матеріальні ресурси – це засоби виробництва, які включають засоби праці та предмети праці. Тобто поняття матеріальних ресурсів є більш широким поняттям ніж виробничі запаси, адже остання включають лише предмети праці. Тварини на вирощуванні та відгодівлі – це вартість: дорослих тварин на відгодівлі і внагулі, птиці, звірів, кролів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації, та молодняку тварин. Незавершене виробництво - це витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи, а також вартість напівфабрикатів власного виробництва. Готова продукція - це запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам та стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам, та роботи, які прийняті замовником, показується у складі незавершеного виробництва Товари - це вартість товарів, придбаних підприємствами для наступного продажу. Товари це продукти праці, вироблені й призначені для продажу. Будь-який товар має дві властивості – споживчу вартість і вартість. Споживча вартість – здатність речі задовольняти яку-небудь людську потребу і здатність обмінюватися на інші речі. Одні речі задовольняють людські потреби безпосередньо, як предмети споживання, інші, непрямі, - як засоби виробництва . Під товаром у широкому значенні розуміють матеріальну або нематеріальну власність, яка реалізується на ринку. Товаром можуть бути продукти як фізичної, так і розумової праці, результат послуг, сама здатність до праці, земля та її надра – все, що має споживчу та продажну вартість і може обмінюватись на інший товар (гроші) власником цієї споживчої вартості. В вузькому значенні під товаром розуміють продукт праці, що призначений для обміну. Взаємозамінні товари – група товарів, які подібні за функціональним призначенням, використанням, якісними і технічними характеристиками, ціною та іншими параметрами таким чином, що покупець дійсно замінює або готовий замінити їх в процесі спохивання (в тому числі й виробничого).

Шишков (декорации), Е. П. Пономарёв (костюмы); царь Кандавл - П. А. Гердт, Клития - В. Т. Рыхлякова, Низия - К. Брианца (позже M. Н. Горшенко-ва, Л. Р. Нелидова, M. M. Петипа, Ю. Н. Седова и Др.), Гигес А. А. Облаков. 14.12.1908, там же, возобн., балетм. Н. Г. Сергеев (по Петипа); Низия - M. Ф. Кшесинская (затем А. П. Павлова). 22.12.1868, Большой т-р, Москва, балетм. Петипа, худ. К. Ф. Вальц, П. А. Исаков, И. Е. Кунаков, И. И. Шангин, Ф. И. Шеньян, дир. П. Н. Лузин; царь Кандавл Ф. А. Рейнсгаузен, Гигес - С. П. Соколов, Клития - П. M. Карпакова, Низия - А. И. Собещанская. 1.3.1925, под назв. "Кандавл", Ленингр. т-р оперы и балета, в 3 актах 5 картинах,сцен. Н. Г. Виноградов, балетм. Л. С. Леонтьев (переработка ред. Петипа), дир. А. В. Гаук; Кандавл - А. M. Монахов, его оруженосец - П. И. Гончаров, Гигес - M. А. Дудко, Клития Е. M. Люком. Е. Б. Калашникова. ЦВЕТКОВ Сергей Валентинович (р. 6.8.1964, Березники Пермской обл.), артист. По окончании Пермского хореогр. уч-ща (педагог В. Н. Толстухин) с 1982 в Горьковском т-ре

1. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

2. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

3. Фінансовий облік на підприємстві

4. Облік і аналіз фінансових результатів

5. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

6. Облік довгострокових активів у зарубіжних країнах
7. Облік інших необоротних активів на прикладі "Рівненський завод тракторних агрегатів"
8. Облік нематеріальних активів

9. Облік та амортизація необоротних активів

10. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

11. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

12. Правовые акты управления

13. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

14. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15. Нормативно-правовые акты

16. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда

17. Общие, специальные и локальные нормативные акты - источники трудового права РФ. Суммированный учёт рабочего времени

18. Indirect speech acts in modern English discourse. - Косвенные речевые акты в современном английском дискурсе

19. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

20. Акт обследования и гигиенической оценки стоматологической поликлиники

21. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

22. Роль кредита в организации оборотных средств предприятия
23. Актив баланса: содержание, оценка статей, техника составления
24. Анализ оборачиваемости оборотных средств (на примере дочернего предприятия ОАО "Татнефть" Алабакульский кирпичный завод)

25. Статистические методы анализа оборотных фондов

26. Управление оборотным капиталом

27. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

28. Основные фонды и оборотные средства предприятия

29. Источники формирования собственных оборотных средств предприятия и пути ускорения их оборачиваемости в новых условиях хозяйствования (Контрольная)

30. Оборотный капитал

31. Управление оборотным капиталом

32. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные

33. Проблемы о сущности и составе оборотных средств

34. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

35. Конкуренция иллокутивных модальностей речевых актов как особое средство характеристики жанрового состава речевой провокации

36. Физиология поведенческого акта

37. Акт обследования и гигиенической оценки стоматологической поликлиники

38. Анализ состава, структуры, динамики оборотных активов и оценка их оборачиваемости
39. Оспаривание зарегистрированных прав на недвижимость: обжалование ненормативного акта или спор о праве?
40. Правовые последствия признания недействительными нормативных актов о налогах

41. Признание недействительными ненормативных актов: спорные вопросы

42. Действие нормативного правового акта в пространстве

43. Отражение норм морали в нормативно-правовых актах органов государственной власти РФ

44. Конституционно правовые акты России 1905-1906гг.

45. Ответственность за вред, причиненный актами правоохранительных органов и суда

46. Законодательные и подзаконные акты.

47. Ограничение прав работодателя межденародно-правовыми актами о труде

48. Habeas Corpus act 1679 г. (Хабеас корпус акт)

Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты

49. Завел дело – судись смело: отмена акта - уже не проблема!

50. Судебное оспаривание нормативных правовых актов: оправдано ли установление государственной пошлины?

51. Этапы волевого действия (акта) и их характеристика

52. Психический акт

53. Обрезание и длительность полового акта

54. Молодой человек может иметь тысячи половых актов с самыми различными женщинами…
55. Позы в половом акте
56. Половой акт – вершина секса

57. Фінансово-правові основи страхування

58. Действий нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по кругу лиц

59. Станция ТО и ремонта автомобилей для Льговского р-на Курской обл.

60. Акты прокурорского реагирования в порядке общего надзора в Украине

61. Теория речевых актов Дж.Остина

62. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

63. Оборотные средства предприятия

64. Основні напрямки фінансового аналізу

Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

65. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

66. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

67. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

68. Оборотные фонды

69. Модели управления оборотным капиталом

70. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
71. Анализ оборотных средств
72. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

73. Оцінка фінансового стану підприємства

74. Пути улучшения использования оборотных средств

75. Финансовые аспекты управления оборотными средствами предприятия

76. Система нормативно-правовых актов, регулирующих кредитные отношения

77. ІС фінансового аналізу

78. Оборотные средства

79. Судебные акты как источник российского трудового права

80. Ответственность за вред, причиненный актами власти

Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

81. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации

82. Ринок фінансових послуг

83. Disney: оборотни в мышиной шкуре

84. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

85. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

86. Облік витрат на оплату праці
87. Облік грошових коштів
88. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

89. Оборотные средства предприятия и пути ускорения их оборачиваемости

90. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

91. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

92. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

93. Из истории законодательных актов России

94. Нормативно-правовой акт

95. Регистрации актов гражданского состояния

96. Регистрации актов гражданского состояния

Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета
Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы

97. Гражданский кодекс РФ и иные нормативные акты как основа формирования современных моделей юридических лиц

98. Газетный заголовок как речевой акт

99. Акти державного управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.