Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ШИМЧУК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ УДК 621.891/892.004.12 МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЗНОСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ РАДІАЛЬНИХ КОЛИВАННЯХ ВАЛУ Спеціальність 05.02.04 – Тертя та зношування в машинах Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти і науки України Науковий керівник кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Стельмах Олександр Устимович, Національний авіаційний університет Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Кравець Іван Андрійович, Національна академія оборони України Міністерства оборони України, м. Київ, професор кафедри логістики кандидат фізико- математичних наук, старший науковий співробітник Міщук Олег Олександрович, Український науковий-дослідний інститут нафтопереробної промисловості “МАСМА” Міністерства палива та енергетики України, м. Київ, провідний науковий співробітник Захист відбудеться “6” березня 2008 р. о “15” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.062.06 в Національному авіаційному університеті за адресою: 03680, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 1, аудит. 334 З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного авіаційного університету за адресою: 03680, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 8 Автореферат розісланий “2 ” лютого 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат технічних наук О.Ю. Корчук ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасне машинобудування досягло свого нечуваного розвитку завдяки втіленню в життя наукових досягнень багатьох попередніх поколінь. Технологічні машини і техніка в цілому на сьогодні виконують надскладні завдання у сфері виробництва та експлуатації. Разом з тим вирішення проблеми виходу з ладу агрегатів через спрацювання поверхонь тертя їх виконавчих елементів є особливо актуальним. Як свідчить статистика, 80-85 % виходу з ладу машин відбувається з причини зношування вузлів та деталей. Подолання тертя поглинає 30-40 % всієї енергії, що виробляється. Майже 40 % вироблюваного металу витрачається на заміну спрацьованих деталей, а не на виробництво нових. Тому підвищення надійності і довговічності машин та механізмів значною мірою залежить від вирішення триботехнічних задач, що займають ключове місце у механічних системах типу „поверхні тертя – змащувальне середовище”. Один із найбільш ефективних способів підвищення ресурсу трибовузлів – правильний підбір мастильних середовищ. Наявність великого асортименту на ринку нафтопродуктів мастильних матеріалів та присадок до них породжує проблему оцінки їх основних експлуатаційних властивостей – протизносних і антифрикційних. Самим дешевим та відносно простим способом визначення основних трибологічних властивостей мастильних середовищ є їх випробування на лабораторних приладах тертя. Враховуючи неможливість передбачити конструкцією лабораторних приладів усіх факторів, які об'єктивно існують у реальних трибосистемах, доцільно закладати при їх проектуванні лише ті, які чинять домінуючий вплив на тертя та зношування.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати, які наведені в роботі, отримано при виконанні тем: 929-Х99 „Розробка і створення трибологічного комплексу „ДЕДАЛ” по експериментальному визначенню протизносних і антифрикційних властивостей мастильних матеріалів та присадок до них, а також конструкційних матеріалів і покриттів поверхонь тертя в умовах граничного змащування”, 309-Х06 „Розробка та створення автоматизованої системи вимірювання параметрів дизельних двигунів типу УТД-20 та В-6 при проведенні випробувань з використанням ПЕОМ”, 142-ДБ04 „Дослідження впливу джерела змінного магнітного поля на деталі підшипників кочення” (№0104U003739), 227-ДБ05 „Методологія оцінки зносостійкості покриттів для швидкорізального інструменту в залежності від триботехнічних характеристик” (№0105U001814), 384-ДБ07 „Дослідження фізико-хімічної механіки утворення вторинних структур при терті в умовах граничного змащування” (№0107U0027388). Мета роботи. На основі експериментального дослідження та теоретичного обґрунтування коливання контактного навантаження викликаного радіальними відхиленнями валу модельної трибосистеми з лінійним контактом, розробити метод оцінки протизносних властивостей мастильних матеріалів різного функціонального призначення. Завдання дослідження: 1. Теоретично обґрунтувати фізичну сутність впливу радіальних коливань контактуючих поверхонь на зносостійкість трибосистем. 2. Розробити методику задання і контролю радіальних відхилень поверхні утворюючої циліндр валу модельної трибосистеми “вал – втулка” для експериментальних досліджень мастильних матеріалів та присадок до них на спроектованому і виготовленому приладі тертя. 3. Визначити закономірності впливу величини радіальних відхилень утворюючої циліндр валу модельної трибосистеми на зношування та структурний стан робочих поверхонь при оцінці протизносних властивостей мастильних матеріалів. 4. Дослідити вплив радіальних коливань контактуючих поверхонь на якість оцінки протизносних властивостей мастильних матеріалів. Об’єкт дослідження: зношування робочих поверхонь деталей при радіальних коливаннях валу модельної трибосистеми “вал – втулка”. Предмет дослідження: закономірності впливу величини радіальних відхилень валу модельної трибосистеми з лінійним контактом на протизносні властивості мастильних матеріалів та зносостійкість контактуючих поверхонь при граничному терті ковзання. Методи дослідження: лабораторні випробування на тертя та зношування в умовах граничного змащування, диференційно-фазовий метод безконтактної лазерної профілографії-профілометрії, метод контактної профілографії-профілометрії, метод рентгеноспектральної електронної мікроскопії, метод статистичної обробки результатів, метод математичного моделювання. Наукова новизна одержаних результатів. 1. Побудовано фізичну модель тертя валу, виготовленого з певними радіальними відхиленнями в модельній трибосистемі ковзання з лінійним контактом, на основі чого було сформульовано вимоги для задання та контролю амплітуди радіальних відхилень валу в модельному трибовузлі та розроблено і виготовлено лабораторний прилад тертя з відповідними коливаннями контактного навантаження.

2. Вперше теоретично доведено та експериментально підтверджено суттєвий вплив величини радіального відхилення валу модельної трибопари на відтворюваність результатів при оцінці протизносних властивостей мастильних матеріалів та зносостійкість контактуючих поверхонь. 3. Вперше експериментально встановлено, що радіальні відхилення валу в певних межах роботи трибосистеми ковзання призводять до підвищення її зносостійкості. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено лабораторний прилад тертя, що моделює відповідні умови експлуатації деталей вузлів тертя ковзання та призначений для оцінки протизносних властивостей мастильних матеріалів та присадок до них при контрольованих значеннях радіальних відхилень валу модельної трибосистеми ковзання. Прилад відрізняється компактністю, простотою в експлуатації, забезпечує високу відтворюваність результатів, дозволяє моделювати широкий діапазон режимів роботи трибосистеми. Отримані результати випробувань мастильних матеріалів різного функціонального призначення при певних контрольованих рівнях радіальних відхилень створюють передумови для розширення функціональних можливостей реальних трибосистем та збільшення їх довговічності. Практичне значення отриманих результатів підтверджено протоколами спільних випробувань з ВАТ „ЛуАЗ” (м. Луцьк) та центральним органом сертифікації нафтопродуктів „УЦАХ СЕПРО” (м. Київ). Розроблений новий метод використовується в лабораторії „Новітніх триботехнологій&quo ; НАУ для проведення наукових досліджень, а також залучається як кваліфікаційний (факультативно) в УкрНДНЦ хімотології та сертифікації пально-мастильних матеріалів і технічних рідин (ПММ і ТР). Особистий внесок здобувача. Основні результати отримані здобувачем особисто. Вибір наукової проблеми, постановка задач дослідження та обговорення одержаних результатів виконано спільно з науковим керівником Стельмахом О.У. У роботах автором було отримано основні експериментальні дані. Лабораторний прилад тертя, який описано у роботі , спроектовано і виготовлено разом з провідним фахівцем Бондарем В.С. Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідались на VI і VIII міжнародних науково-технічних конференціях „АВІА” (м. Київ, 2004 і 2006 рр.); були представлені на Міжнародній виставці „Триботех-2003” (м. Москва) та Міжнародному авіакосмічному салоні „АВІАСВІТ XXI ” (м. Київ, 2004р.) Публікації. За результатами роботи опубліковано 6 статей у фахових наукових журналах та збірниках, 2 з яких виконано без співавторства. Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних публікованих джерел із 104 видань та семи додатків. Загальний обсяг дисертації 155 сторінок. З них – 111 сторінок основного тексту, 23 таблиці та 71 рисунок. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ У вступі показано важливість досліджуваної проблеми, обґрунтовано її актуальність, мету та завдання дослідження, сформульовано наукову новизну отриманих результатів, зазначено практичне значення роботи. У першому розділі показано, що проблема оцінки протизносних властивостей мастильних матеріалів потребує детального вивчення та аналізу функціональних властивостей сучасних мастильних середовищ та присадок до них, враховуючи режими роботи трибосистеми з метою створення коректних фізичних моделей процесу.

Рудри боги втру та грози (х налчувалося одинадцять), один з них втлення бога Шви. Самадг постйно зосереджений розум, стан цлковито нечуттвост, заглиблення у свдомсть Бога. Самсара свтовий потк життя через кльце народжень  смертей. Сангя дослдження духу (пуруш)  природи (пракрт), поднання яких зумовлю розвиток Всесвту  людини, шлях пзнання Бога через вдмову вд чуттво насолоди. Санньясин прихильник санньяси одного з шляхв, який передбача не цлковите, а часткове вдречення вд дяльност. Саттва одна з властивостей природи  людини, що означа благочестя  гармоню. Сваст!P вигук, подбний до «Господи, помилуй!» або «Мир вам!» Сканда головний полководець царства ¶ндри. Тамас одна з властивостей природи  людини, що означа нерцю  невгластво. Уччайшрава священний кнь, що народився з амрти (нектару). Ушана духовний учитель демонв. Чтрарадга найкращий спвець царства ¶ндри. Шва бог, який керу матеральною Aуною, покровитель тварин Шудри представники касти слуг в стародавнй ¶нд

1. Про методи дослідження малих річок

2. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

3. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

4. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

5. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

6. Соціологічні методи дослідження у педагогіці
7. Методи досліджень паводків р. Дністер з метою будівництва туристичних комплексів
8. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

9. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

10. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

11. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

12. Дослідження методів інтерполяції

13. Дослідження методів чисельного інтегрування

14. Дослідження чисельних методів інтегрування

15. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

16. Товарознавча характеристика споживчих властивостей кави на матеріалах ТОВ "Чумацький шлях"

Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

17. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

18. Методи психофізіологічних досліджень

19. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

20. Методи науково-педагогічних досліджень

21. Розробка учбового матеріалу для викладання вищої математики на тему "Наближені методи обчислення визначених інтегралів"

22. Методи політичних досліджень
23. Контроль параметрів шуму. Звукоізоляційні властивості різних матеріалів
24. визначення термодинамічних властивостей різних речовин і матеріалів

25. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7

26. Методи економіко-статистичних досліджень

27. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

28. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

29. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

30. Дослідження харчування

31. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

32. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

34. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»

35. Спектральні наземні дослідження

36. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

37. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

38. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону
39. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")
40. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

41. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

42. Палеоантропологічнi дослідження

43. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

44. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

45. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

46. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

47. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

48. Теорія і методологія дослідження управління

Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных

49. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

50. Навчання лексичного матеріалу

51. Переклад інфінітивних конструкцій на матеріалі роману С. Моема "The Moon and Sixpence"

52. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

53. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

54. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови
55. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв
56. Характеристика веб-браузерів. Загальновживані норми оформлення текстового матеріалу

57. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

58. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

59. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

60. Медичні дослідження Герофіла

61. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

62. Дослідження активних фільтрів

63. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

64. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

65. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

66. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

67. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

68. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

69. Методика вивчення ліричного твору в школі (на матеріалах лірики Г. Гейне)

70. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки
71. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"
72. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

73. Маркетингові дослідження

74. Маркетингові дослідження діяльності фірми

75. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

76. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

77. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

78. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

79. Товарознавча експертиза якості жіночого шкіряного взуття вітчизняного виробництва на матеріалах магазину "Каблучок" м. Полтави

80. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные
Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты
Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее

81. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

82. Дослідження асортименту пральних машин

83. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

84. Дослідження поведінки споживачів

85. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

86. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас
87. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)
88. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

89. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

90. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

91. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

92. Променеве дослідження молочної залози

93. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

94. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

95. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

96. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие

97. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

98. Дослідження ділової кар’єри менеджера

99. Дослідження мотивації на досягнення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.