Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Держава — головний інститут політичної системи суспільства

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Донбаський державний технічний університет Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін РЕФЕРАТ З дисципліни: “Політологія ” На тему: “ Держава — головний інститут політичної системи суспільства ” Виконав: Перевірив: доцент, канд. гум. наук Алчевськ 2009 ЗМІСТ 1 Сутність та основні ознаки держави 1.1 Сутність держави 1.2 Основні ознаки держави 1.3 Основні концепції походження держави 1.4 Функції держави 2 Вищі органи сучасної держави і поділ державної влади 2.1 Вищі органи сучасної держави 2.2 Поділ державної влади 3 Форми держави 3.1 Форми державного правління 3.2 Форми державного устрою Висновки Перелік посилань 1 СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ 1.1 Сутність держави Держава є багатоаспектним суспільним утворенням і за своєю складністю й багатоманітністю виявів поступається хіба що суспільству в цілому. Складність і багатоманітність виявів держави об’єктивно утруднюють з’ясування та визначення її сутності. До того ж, кожна із суспільствознавчих наук досліджує якийсь окремий аспект держави, відповідно до якого і дає її визначення. Коли йдеться про державу взагалі, то мається на увазі передусім певна відокремлена територія, на якій проживає політично, тобто з допомогою публічної влади, організоване населення. У цьому розумінні поряд з поняттям «держава» вживаються терміни «країна», «суспільство», «вітчизна» тощо. Політична організованість населення в межах визначеної території має незалежний від інших територіально-політичних утворень характер. З широкої соціологічної точки зору, отже, держава може бути визначена як «територіально організоване і політичне незалежне суспільство», а з політологічної — як незалежне політико-територіальне утворення. 1.2 Основні ознаки держави Трьома основними складовими елементами держави є територія, населення і незалежна (суверенна) політична влада. Територія — це просторова основа держави. Територією є та частина суші, земних надр, повітряного простору і територіальних вод, на яку поширюється влада даної держави. Межі території держави визначаються її кордонами, встановленими здебільшого формально-договірним шляхом. Територіальність є атрибутивною ознакою держави. Втрата території означає припинення існування самої держави. Тому будь-яка держава намагається всіма засобами зберегти свою територію. Територіальні зазіхання, спори і претензії одних держав до інших упродовж усієї історії викликали найжорстокіші конфлікти між ними. Територія держави може охоплювати величезні ділянки земної поверхні, наприклад територія Росії, Китаю, Канади, США, Бразилії, навіть окремі континенти (Австралія), а може складатися з одного-двох квадратних кілометрів (Ватикан, Монако) однак за будь-яких умов вона є необхідною для існування держави. Хоча могутність держави визначається не стільки розмірами її географічної території, скільки економічним потенціалом, відсутність владного контролю за якоюсь частиною території є виявом слабкості держави. Другим складовим елементом держави є населення, тобто людська спільнота, яка проживає на її території і підпорядковується державній владі.

Населення держави може складатися з однієї нації або бути багатонаціональним. Багатонаціональні держави здебільшого мають федеративний устрій або містять у своєму складі автономні утворення. Існують мононаціональні, але поліетнічні держави, населення яких складається з однієї корінної нації і кількох національних меншин — представників тих націй, які проживають в інших державах і виступають там суб'єктами державотворення. Соціальна, особливо етнічна, політична і культурна інтегрованість населення держави дозволяє визначати його як народ. Представники одного народу навіть за наявності етнічних відмінностей між ними мають почуття належності до однієї спільноти завдяки спільним рисам культури та історичної свідомості. Як і територія, народ також є атрибутивною ознакою держави, оскільки не може бути держави без народу. Проте можуть існувати народи без власної держави, наприклад єврейський народ до утворення держави Ізраїль (1948), цигани, палестинський народ або курди, які й досі не мають своєї державності. Третім складовим елементом держави є політична влада як відносини панування та підкорення, керівництва й підпорядкування, які існують між органами державної влади та наділеними владними повноваженнями посадовими особами, з одного боку, і рештою суспільства — з другого. Виокремлення та аналіз інших, крім території і населення, ознак держави пов'язане саме з цим її складовим елементом і є безпосереднім завданням політології. Держава в політологічному розумінні — це політичний інститут, складова політичної системи суспільства. Як політичний інститут і головний носій політичної влади в суспільстві вона характеризується наявністю системи органів — парламенту, уряду, судів тощо, які реалізують функції державної влади і складають державний апарат, що є однією з основних політичних ознак держави. Однією з найважливіших характеристик держави є суверенітет. Суверенітет (від франц. souverai e e’ — самостійність, верховна влада) держави — це верховенство влади держави всередині країни та її незалежність у зовнішніх відносинах. Поєднання двох начал — незалежності й верховенства — означає як право держави на незалежність і свободу від посягань іззовні і зсередини, так і право владарювати, панувати, управляти всередині країни. Універсальність суверенітету полягає в тому, що влада держави стоїть над іншими конкретними формами і виявами влади на відповідній території. Державний суверенітет містить такі основоположні принципи, як єдність і неподільність території недоторканність територіальних кордонів і невтручання у внутрішні справи. Суверенітет держави, отже, має внутрішній і зовнішній аспекти. Внутрішній аспект полягає у можливості для держави розпоряджатися своєю територією і ресурсами, а також примушувати підлеглих до виконання її настанов; зовнішній — у забезпеченні територіальної цілісності держави і невтручання у її внутрішні справи з боку зовнішніх сил, у можливості держави проводити незалежну політику, встановлювати дипломатичні відносини з іншими державами, вступати до міжнародних організацій тощо. Важливою ознакою суверенітету держави є визнання міжнародним співтовариством її права на юридично рівних засадах вступати у відносини з іншими державами.

Суверенітет є необхідною політичною та юридичною ознакою держави. В сучасному світі він не має абсолютного характеру. В демократичних суспільствах суверенітет держави визнається похідним від суверенітету народу, влада держави обмежується впливом політичних партій, різноманітних громадських організацій, груп інтересів. Обмеження суверенітету у його зовнішньому аспекті проявляється, зокрема, у членстві держави в різних міжнародних організаціях, відповідно до якого вона бере на себе певні зобов’язання. Сучасне світове співтовариство може навіть примусити ту чи іншу державу до виконання його настанов, особливо коли йдеться про припинення агресивної війни, забезпечення елементарних прав людини. Якщо в минулому будь-яка спроба світового співтовариства дати рекомендації тій чи іншій державі розцінювалась як втручання у її внутрішні справи, то в умовах сучасного взаємозалежного світу вирішення окремих, особливо глобальних, проблем вимагає певного обмеження суверенітету. Похідними від суверенітету і його виявами є три важливих ознаки держави: право на монопольне застосування примусу; право на видання законів; право на встановлення і стягнення податків. Лише держава має право застосовувати примус, причому не тільки стосовно своїх громадян, а й щодо всіх, хто перебуває на її території. Для цього у неї є певні правові, матеріальні та організаційні можливості, спеціальний апарат примусу. Примусовість як ознака держави полягає, зокрема, в тому, що вона є процесом свідомого, нерідко насильницького, створення та збереження державою структурованості суспільства, соціальних інститутів, відносин, статусів тощо. Це знаходить свій формальний вияв у таких, наприклад, явищах, як громадянство, рабство, кріпосництво, расовий або кастовий поділ, військова повинність, стягнення податків, утвердження офіційної ідеології та ін. Примусовість держави проявляється також у тому, що вона є політико-владним засобом об'єднання населення. У державі людей примушують існувати спільно не кровно-родинні зв'язки, як за родового устрою, а належність до певної території. Межі цієї території визнаються межами дії влади держави. Територіальні повноваження влади і кордони держави збігаються. Примусовість полягає і у встановленні державою загальнообов'язкових правил поведінки, тобто права. Тільки держава наділена правом видання законів та інших нормативних актів, дія яких поширюється на всю її територію і які є обов'язковими для всього населення. Створена таким чином система права є атрибутивною характеристикою держави. Держава не може існувати без системи права, а право встановлюється, охороняється та забезпечується державою. Право — це система встановлених або санкціонованих державою і спрямованих на регулювання суспільних відносин загальнообов'язкових норм, дотримання й виконання яких забезпечується шляхом переконання і державного примусу. Право є одним із головних засобів організованості й порядку в суспільстві. За допомогою права держава регулює суспільні відносини і надає своїм рішенням загальнообов’язкового характеру. Держава може делегувати окремі свої повноваження на видання нормативно-правових актів недержавним інститутам та організаціям.

Останнє особливо цінувалося творчими, схильними до критичного мислення людьми, творчою елітою, яка відіграє авангардну роль у житті кожного суспільства, істотно впливає на моральний клімат, настрої. У підсумку, як видно, на кінець 1920 р. основні верстви нації — селяни, робітники, інтелігенція в своїй переважній більшості виявилися на боці радянської влади, соціалістичної революції. *** Ядром політичної системи УСРР була Комуністична партія (більшовиків) України, яка брала на себе відповідальність за стан справ у республіці, визначала основні напрямки розвитку нації, ініціювала і здійснювала політику соціалістичних перетворень, узгоджувала її з програмними засадами, стратегічною метою. Керівництво всією партійною роботою здійснював призначений Політбюро ЦК РКП(б) ще в квітні тимчасовий ЦК КП(б)У і тривалий час в умовах воєнних обставин не вдавалося виправити це загалом анормальне становище. Потрібно було зібрати черговий партійний форум і розв'язати на законних (статутних) підставах організаційне питання. З цією роллю впоралася V Всеукраїнська конференція КП(б)У

1. Держава і політична система суспільства

2. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

3. Політична система Української козацької держави

4. Політична система США

5. Політологія. Політичні системи в Україні

6. Політична система Аргентини
7. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості
8. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

9. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

10. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

11. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

12. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

13. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

14. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

15. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

16. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

17. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

18. Суспільно-політичне та культурне життя України

19. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

20. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

21. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

22. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем
23. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства
24. Політичні права і свободи громадян України

25. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

26. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

27. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

28. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

29. Cучасні політичні партії в Україні

30. Філософія інформаційного суспільства

31. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

32. Утворення Скіфії та її політична історія

Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Політичний іслам

34. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

35. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

36. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

37. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

38. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства
39. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.
40. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

41. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

42. Роль політичних партій у розвитку демократії

43. Управління духовними процесами суспільства

44. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

45. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

46. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

47. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

48. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

49. Історія первісного суспільства на українських землях

50. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

51. Племінна структура суспільства епохи бронзи

52. Політична історія Галицько-Волинського князівства

53. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

54. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
55. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.
56. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

57. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

58. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

59. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

60. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

61. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

62. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

63. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

64. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование

65. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

66. Симон Петлюра – політичний діяч

67. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

68. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

69. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

70. Культура як суспільне явище. Культура первісного суспільства
71. Роль митця і мистецтва у житті суспільства (за драмами Лесі Українки)
72. Економічна та торгово-політична роль митного збору

73. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

74. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

75. Вибори та їх роль у політичному житті України

76. Етапи розвитку політичної думи в Україні

77. Ідейно-політичні течії в Україні

78. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

79. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

80. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели
Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Игра настольная развивающая "Весёлый транспорт".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия и виды наземного транспорта, он учится
592 руб
Раздел: Формы, цвета

81. Основні етапи становлення світової політичної думки

82. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

83. Політичні партії в Україні та їх основні типи

84. Політичні погляди і діяльність Платона

85. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

86. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського
87. Політичні технології
88. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

89. Соціальна структура суспільства

90. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

91. Становлення української політичної думки

92. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

93. Технології політичної діяльності

94. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

95. Центристські партії в політичній системі сучасної України

96. Політик і політичний режим

Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы

97. Політика, як суспільне явище

98. Політична влада

99. Політична влада


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.