Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Сучасний стан перестрахування в Україні

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Звіт по виробничій практиці на тему: Сучасний стан перестрахування в Україні ВСТУП Перестрахувальна діяльність страхової компанії розглядається як два окремих напрямки: - вхідне перестрахування, як окремий напрямок бізнесу, мета якого отримання прибутку шляхом залучення перестрахувальних премій від інших страхових компаній (перестрахувальників); - вихідне перестрахування, метою якого є захист власного страхового портфелю Компанії шляхом передачі в перестрахування частини страхових сум, що перевищують розмір власного утримання Компанії (вирівнювання розмірі власного утримання та диверсифікація ризиків). Виходячи з цього, перед управлінням перестрахування постають наступні завдання, згідно яких виконуються відповідні функції: - аналіз страхового портфелю Компанії на предмет його надійності та стабільності, розробка та впровадження комплексних перестрахувальних програм захисту власного страхового портфелю; - контроль за укладанням договорів страхування в Компанії та передача в перестрахування понадлімітних ризиків за різними видами страхування; - котирування вартості розміщення ризиків в інших страхових компаніях та видача рекомендацій прямим андеррайтерам; - контроль за кумуляцією ризиків за географічною та іншими ознаками; - забезпечення відшкодування перестраховиками їх частки в здійснених Компанією страхових відшкодуваннях за страховими випадками; - пошук партнерів в галузі перестрахування та укладання відповідних угод щодо залучення ризиків; - андеррайтинг пропозицій щодо прийняття в перестрахування ризиків інших страхових компаній; - укладання договорів вхідного перестрахування, контроль за надходженням премій; врегулювання збитків за договорами вхідного перестрахування. Метою дійсної роботи було дослідження методології вибору перестраховика (резидента чи нерезидента) національною страховою компанією України з погляду його надійності. 1. Сутність та державне регулювання перестрахувальної діяльності в Україні та світі Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів . Згідно статті 12 Закону України “Про страхування” перестрахування – це страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він зареєстрований. Перестрахування має наступну термінологію : Перестрахування (передача ризику в перестрахування) – це страхування одним страховиком (Цедентом, Перестрахувальником) на визначених договором факультативного перестрахування, ковер-нотом (далі – &quo ;конкретний договір перестрахування&quo ;) умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого Страховика (Перестраховика, Цесіонера) резидента чи нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством України чи країни-нерезидента.

Факультативне перестрахування – форма перестрахування, згідно з якою Перестрахувальник самостійно визначає і пропонує в перестрахування ризик або групу ризиків, прийнятих ним у страхування по оригінальному договору страхування. В свою чергу, Перестраховик має право прийняти або відхилити таку пропозицію Перестрахувальника. Ретроцесія (вторинне перестрахування) – страхування Перестраховиком (Ретроцедентом) на визначених у Ковер-Ноті умовах ризику виконання частини своїх обов’язків перед Страховиком у іншого Перестраховика (Ретроцесіонера). Перестрахувальник (Цедент) – сторона, що передає ризик у перестрахування. При цьому Перестрахувальник - це або Страховик, що прийняв на себе ризик за Оригінальним договором страхування або співстрахування (страховому полісу) і передає його в перестрахування, або Ретроцедент – який сам прийняв ризик у перестрахування і частково передає його іншому Перестраховику (Ретроцесіонеру) у ретроцесію (тобто подальше перестрахування). Перестраховик (Цесіонер, Ретроцесіонер) – сторона, що приймає ризик у перестрахування (ретроцесію). Об’єкт перестрахування – ризик виконання частини своїх зобов'язань Перестраховиком по укладеному Перестрахувальником оригінальному договору страхування, співстрахування або перестрахування. Договір факультативного перестрахування (Ковер-нот) – це письмова угода між Страховиком та Перестраховиком, згідно з якою Перестраховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку за Оригінальним договором страхування, який було укладено Перестрахувальником або ризик за яким було прийнято Перестрахувальником в перестрахування, виплатити частку страхової суми або відшкодувати частину завданого збитку у межах відповідальності Перестраховика, визначеної конкретним договором перестрахування, Перестрахувальнику або страхувальнику чи іншій третій особі, визначеній страхувальником, або на користь якої укладено Оригінальний договір страхування, якщо про це зазначено в конкретному договорі перестрахування, а Страховик зобов’язується сплачувати перестрахові платежі у терміни, визначені в конкретному договорі перестрахування, та виконувати інші умови цього Договору. Сліп (оферта, попереднє розміщення ризику, попередній договір перестрахування) – письмова пропозиція Перестрахувальника Перестраховику укласти конкретний договір перестрахування, в якій зазначаються умови перестрахування. Підписання сліпу Перестраховиком зобов’язує його прийняти ризик у перестрахування шляхом укладення конкретного договору перестрахування на умовах, зазначених в сліпі. Такий конкретний договір перестрахування має бути укладено протягом 10 робочих днів з моменту підписання сліпу, якщо інший строк не зазначено в сліпі. В будь-якому випадку підписання сліпу Перестраховиком не означає прийняття ним відповідальності за Оригінальним договором. Прийняття Перестраховиком відповідальності з дати, зазначеної в сліпі, відбувається лише за умови підписання ним конкретного договору перестраху-вання (коверноту). Перестрахова премія (перестраховий платіж) – плата за перестрахування, яку Перестрахувальник зобов’язаний сплатити Перестраховику згідно з конкретним договором перестрахування.

При непропорційному перестрахуванні платою за перестрахування може бути мінімальна депозитна перестрахова премія або депозитна перестрахова премія, яка, за згодою сторін, може бути перерахована після закінчення конкретного договору перестрахування, для чого використовується перестрахова ставка перерахунку. При цьому, якщо в результаті перерахунку остаточна сума перестрахової премії виявиться меншою за мінімальну депозитну перестрахову премію або депозитну перестрахову премію, мінімальна депозитна перестрахова премія або депозитна перестрахова премія не повертається Перестрахувальнику і повністю залишається у Перестраховика, якщо інше не буде погоджено Сторонами. В протилежному випадку, Перестрахувальник здійснює доплату суми перестрахової премії, розрахованої як різниця між остаточною сумою перестрахової премії та мінімальною депозитною перестраховою премією або депозитною перестраховою премією. Перестраховий тариф (перестрахова ставка) – ставка перестрахової премії з одиниці відповідальності Перестраховика за визначений період перестрахування. При непропорційному перестрахуванні для остаточного перерахунку суми мінімальної депозитної перестрахової премії або депозитної перестрахової премії, за згодою сторін, може застосовуватись перестрахова ставка перерахунку. Власне утримання Перестрахувальника (нетто-утримання Перестрахувальника) – визначена конкретним договором перестрахування грошова сума, у межах якої Перестрахувальник в обов'язковому порядку залишає на своїй відповідальності частину страхового ризику. Величина нетто-утримання може бути визначена також як відсоток від страхової суми. Якщо в конкретному договорі перестрахування не зазначена величина нетто-утримання Перестрахувальника, то під нетто-утриманням Перестрахувальника розуміється власне утримання Перестрахувальника, обсяг відповідальності Перестрахувальника, пріоритет і т.п. В конкретному договорі перестрахування може бути зазначено брутто-утримання Перестрахувальника, що складається із нетто-утримання Перестрахувальника та відповідальності, переданої Перестрахувальником у перестрахування (ретроцесію) згідно з укладеними ним договорами облігаторного перестрахування. Пріоритет – грошова сума, яка обумовлена в конкретному договорі (Ковер-Ноті) непропорційного перестрахування. В межах цієї грошової суми Перестрахувальник несе відповідальність за будь-який збиток або збитки, які сталися внаслідок одного страхового випадку. Перестраховик несе відповідальність лише за ту частку будь-якого збитку або збитків, які сталися внаслідок одного страхового випадку, яка перевищує цю грошову суму. Конкретним договором перестрахування може бути встановлено агрегатний пріоритет, який означає, що відповідальність Перестраховика наступає лише в тому разі, коли сума раніше сплачених збитків або одного збитку (незалежно від кількості страхових випадків) за Оригінальним договором перевищує розмір агрегатного пріоритету. Відповідальність Перестраховика – визначена конкретним договором перестрахування сума, у межах якої Перестраховик несе зобов'язання по виплаті страхового відшкодування при настанні страхового випадку.

Московщина спалила 23 травня 1964 р. вс документи укрансько-московсько вйни 19171930 рокв, про що вже згадувалося (пожежа в бблотец АН УРСР). Далекоглядний граф А. Орлов попереджав 1847 року, що Т. Шевченко стане творцем укрансько незалежно держави: Тарасова Могила це Сонська гора Украни. Великий Тарас став духовним сином, пророком Украни, продовжувачем прац апостола Андря Первозванного. Вд дня поховання по сьогодншнй день стережуть Тарасову Могилу ВС¶ москвини: чорн, бл, рожев, червон, не спускаючи ока з укранського Сону. Сюди приходять поклонитися ЩОРОКУ ТИСЯЧ¶ укранцв, хоч добре знають, що можуть заплатити втратою роботи, вязницею, Сибром, бо московськ жандарми (чорн  червон) записують хн мена. Коли нмецько-московський фронт дйшов до Канева, офцер артилерйсько батаре одержав вд генерала-москвина наказ обстрляти цль за поданими координатами: офцер переврив на карт координати  побачив, що цллю була Тарасова Могила. Офцер був укранцем  скоригував стрльбу так, що снаряди перелтали могилу  падали у Днпро. Вдступаючи в 1941 р., Московщина не забувала руйнувати укранськ святин, силкуючись перекласти провину на нмцв

1. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

2. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

3. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

4. Сучасний стан фондового ринку України

5. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

6. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан
7. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан
8. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

9. Шевченкове кредо і сучасне відродження України

10. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

11. Розвиток та сучасний стан соціології

12. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

13. Аналіз сучасного стану навколишнього середовища в зоні будівництва

14. Сучасний стан розвитку готельних послуг в м. Києві (на приклади Готелю "Дніпро")

15. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

16. Україна в сучасному геополітичному просторі

Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

17. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

18. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

19. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

20. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

21. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

22. Інтелектуальна власність і її сучасний законодавчий стан
23. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні
24. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

25. Норми сучасної української мови у спілкуванні

26. Основні способи словотвору в сучасній українській мові

27. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

28. Сучасна українська літературна мова

29. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

30. Вивчення сучасної української літературної мови

31. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

32. Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності

Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское

33. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

34. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

35. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

36. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

37. Польсько-українське співробітництво на сучасному етапі

38. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку
39. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення
40. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

41. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

42. Аналіз стану соціальної політики в Україні

43. Стан соціальної галузі України

44. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

45. Митна політика України на сучасному етапі

46. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

47. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

48. Екологічний стан водоймищ Причорноморської зони України

Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей

49. Основні показники економічного стану України

50. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

51. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

52. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

53. Атомна енергетика України і РПС

54. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
55. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)
56. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

57. Політичні права і свободи громадян України

58. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

59. Львівський музей українського мистецтва

60. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

61. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

62. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

63. Как становятся политиками

64. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

65. Исследование и разработка конструкции бандажированного опорного валка стана 2500 горячей прокатки

66. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

67. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

68. Стратегическое управление (укр)

69. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

70. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
71. Історія України
72. Виникнення та формування українського етносу

73. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

74. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

75. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

76. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

77. Постмодернізм та українська історична наука

78. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

79. Створення залізниць в Україні

80. Центральна Рада і пролетаріат України

Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло

81. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

82. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

83. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

84. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

85. Українська національна революція 1649-1657рр

86. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології
87. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.
88. Звичаї та обряди на Україні

89. Культура України в 30-х рока

90. Война 1812 года в стихотворениях В. Жуковского “Певец во стане русских воинов” и К. Батюшкова “К Дашкову”

91. Леся Українка

92. Когда хорошее маркетинговое исследование становится плохим

93. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

94. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

95. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

96. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

97. Сутність та зміст сучасного менеджменту

98. История района Теплый Стан и поселка Мосрентген

99. Из московской топонимии: Ясенево, Теплый Стан, Тропарево


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.