Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Однією зі складових технічного напряму організації бухгалтерського обліку є вибір форми його ведення. Відповідно до чинного законодавства підприємство самостійно визначає форму ведення бухгалтерського обліку, яка повинна передбачатися у Положенні про облікову політику. Під формою ведення бухгалтерського обліку розуміють сукупність облікових регістрів, які використовуються у певній послідовності та взаємодії для ведення обліку. Форми ведення бухгалтерського обліку розрізняються за наступними ознаками: кількістю облікових регістрів, які застосовуються, їх призначенням, змістом, формою і зовнішнім виглядом; послідовністю записів в облікових регістрах; зв'язком регістрів хронологічного та систематичного, синтетичного й аналітичного обліку. Сутність будь-якої з форм ведення бухгалтерського обліку полягає у тому, що інформаційні дані з первинних документів у процесі своєї обробки до формування бухгалтерської інформації у вигляді бухгалтерської звітності проходять через визначену кількість перетворень, кожне з яких відображається у відповідному носії. Це й визначає різноманітність облікових регістрів (середньовічне латинське regis rum - список, перелік) - носіїв даних певної форми, побудованих відповідно до економічного групування інформації про активи, капітал і зобов'язання суб'єкта господарювання. В облікових регістрах відбувається узагальнення інформаційних даних з первинних документів. Таким чином, регістри є засобом систематизації і накопичення облікових даних для відображення отриманих результатів в аналітичному обліку, на рахунках бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності. Не слід плутати облікові регістри з первинними документами, оскільки в облікових регістрах відображаються інформаційні дані з первинних документів. Обліковими регістрами можуть бути книги, журнали, відомості, картки, окремі листи, машинограми та ін. Розрізняють облікові регістри, передбачені відповідною формою ведення бухгалтерського обліку, та регістри довільної форми. Прикладами регламентованих регістрів є меморіальні ордери, журнали, Головна книга. До регістрів довільної форми відносяться групувальні та накопичувальні відомості, машинограми, регістри на безпаперовій основі. Регістри довільної форми набувають поширення в умовах комп'ютеризації бухгалтерського обліку. За ступенем узагальнення інформаційних даних облікові регістри поділяються на аналітичні (картки, окремі листи, відомості) та синтетичні (журнали, Головна книга). Залежно від побудови облікові регістри поділяються на хронологічні та систематичні. У хронологічних регістрах інформаційні дані про господарські операції відображаються у послідовності їх здійснення. У систематичних облікових регістрах господарські операції групуються за встановленими ознаками. Облікові регістри складаються щомісяця і підписуються виконавцями та головним бухгалтером або особою, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Відповідальність за правильність записів в облікових регістрах покладається на осіб, які їх склали та підписали. Будь-яка з форм ведення бухгалтерського обліку повинна відповідати ряду вимог: забезпечувати повноту та реальність відображення в облікових регістрах кругообороту засобів; бути економною, тобто витрати на ведення бухгалтерського обліку із застосуванням певної форми ведення обліку не повинні бути значними; групування записів в облікових регістрах повинно забезпечувати одержання всіх показників, передбачених формами звітності, тобто уникнення здійснення додаткових вибірок або звертання безпосередньо до первинних документів; забезпечувати поєднання синтетичного та аналітичного обліку; забезпечувати проведення економічного аналізу господарської діяльності підприємства.

Обираючи форму ведення бухгалтерського обліку, підприємство повинно використовувати її протягом певного періоду часу (але не менше одного року). Зміна прийнятої форми ведення бухгалтерського обліку обов'язково повинна зазначатися у Положенні про облікову політику. У процесі історичного розвитку форми ведення бухгалтерського обліку істотно змінювалися під впливом змін умов господарювання. Залежно від носіїв облікових регістрів розрізняють два класи форм ведення бухгалтерського обліку: паперові та комп'ютерну. Відмінності та спільні характеристики порядку обробки інформації із застосуванням паперових і комп'ютерної форм ведення бухгалтерського обліку наведено в табл.1. Таблиця 1. Інформаційні потоки в паперовій і комп'ютерній формах ведення обліку Форма Інформація в системі обліку вихідна операційна (поточна) звітна Факти господарського Обробка здійснюється: Інформація життя потрапляють до а) вручну; виводиться на системи б) за допомогою графічних паперовому паперова бухгалтерського символів, які наносяться на паперові носії обліку в процесі їх носії; реєстрації на в) за попередньо встановленими паперових носіях правилами Факти господарського Обробка здійснюється: Інформація жипя потрапляють до а) автоматично; може системи б) за допомогою електронних виводитися на Комп'ютерна бухгалтерського сигналів і на спеціальних носіях; будь-якому обліку в процесі їх в) за попередньо встановленими доступному реєстрації, але спосіб правилами носії і в будь- реєстрації і носій якій раніше інформації чітко не встановленій визначені формі До паперових форм бухгалтерського обліку належать: меморіально-ордерна; Журнал-Головна; журнально-ордерна; журнальна; форми ведення бухгалтерського обліку, які застосовуються суб'єктами малого підприємництва. Зміна форми ведення бухгалтерського обліку призводить і до зміни в організації роботи бухгалтерської служби. Так, впровадження комп'ютерної форми ведення бухгалтерського обліку сприяє підвищенню контрольних функцій облікових працівників і ліквідує рутинну роботу. Меморіально-ордерна форма передбачає складання бухгалтерської проводки на кожен первинний документ окремою довідкою в меморіальних ордерах. Особливостями меморіально-ордерної форми обліку є: оформлення бухгалтерських проводок меморіальними ордерами; поділ синтетичного обліку на хронологічний і систематичний; ведення аналітичного обліку на картках. Меморіально-ордерна форма надає широкі можливості для розподілу облікових робіт, однак вимагає багаторазового переписування даних з регістру в регістр. Для операцій з однаковою кореспонденцією рахунків відкриваються окремі відомості, за якими в кінці місяця підбиваються підсумки та складаються підсумкові меморіальні ордери. Аналітичні (допоміжні) рахунки ведуться в книгах, у картках, на вільних аркушах. Записи за аналітичними рахунками здійснюються щоденно з посиланням на номер меморіального ордеру. Меморіальні ордери нумеруються у хронологічному порядку, підписуються головним бухгалтером підприємства та виконавцем і записуються до реєстраційного журналу. Вибір меморіально-ордерної форми ведення бухгалтерського обліку обумовлений достатньою простотою її будови, наочністю записів, можливістю розподілу облікової роботи між спеціалістами різного рівня кваліфікації.

Проте дана форма ведення бухгалтерського обліку має і ряд недоліків, зокрема, здійснення багаторазових записів, відрив синтетичного обліку від аналітичного, значна тривалість облікового циклу робіт та незручність перевірки взаємних розрахунків. На сьогодні меморіально-ордерна форма застосовується, як правило, в бюджетних установах. Журнал - Головна форма обліку. На підприємствах, які мають невелику кількість синтетичних рахунків, може застосовуватися один зі спрощених варіантів меморіально-ордерної форми ведення обліку, який прийнято називати формою Журнал-Головна. За цим варіантом хронологічна реєстрація меморіальних ордерів поєднується із записами за синтетичними рахунками в одній книзі, яка має назву Журнал-Головна. Застосування даної форми ведення бухгалтерського обліку передбачає групування операцій у допоміжних накопичувальних відомостях. За цими відомостями раз на місяць складаються меморіальні ордери. Дані з меморіальних ордерів щомісячно переносяться до регістру синтетичного обліку - книги &quo ;Журнал-Головна&quo ;, яка є оборотно-сальдовою відомістю підприємства та підставою для складання звітності. Облік у книзі &quo ;Журнал-Головна&quo ; ведеться за синтетичними рахунками. До переваг ведення бухгалтерського обліку за формою Журнал-Головна можна віднести її наочність, можливість контролю записів, простоту в навчанні. У той же час дана форма є доволі громіздкою та незручною, дозволяє застосувати обмежену кількість рахунків і створює обмеженість у розподілі облікової праці. Наведені недоліки обмежують сферу застосування форми ведення бухгалтерського обліку Журнал-Головна. Журнально-ордерна форма обліку. Журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку ґрунтується на застосуванні журналів-ордерів, де збираються і систематизуються дані первинних документів. Журнально-ордерна форма обліку передбачає: здійснення записів у журналах-ордерах у порядку реєстрації операцій; об'єднання в записах синтетичного та аналітичного обліку; відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій в розрізі показників, необхідних для здійснення управління, контролю, аналізу та складання бухгалтерської звітності; застосування журналів-ордерів за декількома рахунками, які мають між собою економічний зв'язок; побудова облікових регістрів із заздалегідь вказаною кореспонденцією рахунків і показниками, необхідними для складання бухгалтерської звітності. Аналітичний облік з використанням даної форми обліку ведеться за допомогою книг аналітичного обліку або карток. Головна книга як зведений обліковий регістр дозволяє отримувати певну інформацію не за місяць (як журнали-ордери і відомості), а наростаючим підсумком. Основними перевагами журнально-ордерної форми обліку є скорочення кількості записів та поліпшення техніки обліку, взаємний контроль записів в облікових регістрах та оперативність. Даній формі ведення бухгалтерського обліку властиві і недоліки: непристосованість до комп'ютерної обробки даних, складна будова регістрів, вимагає високого рівня кваліфікації облікових працівників. Сьогодні журнально-ордерна форма ведення обліку застосовується лише на підприємствах агропромислового комплексу.

Представление Людендорфа о том, каким путем будет вестись следующая война, было лишь воспроизведением в увеличенном масштабе тех наступлений, блестяще начинавшихся, но безрезультатно заканчивавшихся, которые он проводил в 1918 г. Для него наступление по-прежнему представляло собой сражение, в котором продвижение пехоты вперед обеспечивается огнем артиллерии, пулеметов, минометов и поддерживается танками до тех пор, пока "пехота не уничтожит противника в рукопашном бою". Все передвижения войск должны вести только к сражению; механизация лишь ускоряет начало сражения Людендорф не имел каких-либо особых возражений против более широко распространенных форм ведения войны Он отмечал, что требования тотальной войны "всегда будут брать верх над теоретическим желанием отказаться от ведения ничем не ограниченной подводной войны", что в новой войне авиация во взаимодействии с подводными лодками будет стремиться потопить любое судно, которое попытается достигнуть вражеского порта, "даже суда, плавающие под нейтральными флагами"

1. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

2. Громадські організації як вид об’єднань громадян

3. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

4. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

5. Організація як соціальне утворення

6. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами
7. Демократія як форма організації суспільства
8. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

9. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

10. Фірма як організаційна форма підприємництва

11. Подвійний запис та характеристика рахунку 6

12. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

13. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

14. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

15. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

16. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее
Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

17. Усилитель модулятора системы записи компакт-дисков

18. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

19. Приватизація як засіб припинення державної власності

20. Модули, файлы и записи

21. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

22. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь
23. Планування як функція менеджменту
24. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

25. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

26. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

27. Усилитель модулятора системы записи компакт-дисков

28. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

29. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

30. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

31. Принцип двойной записи на счетах бухгалтерского учета.

32. Адам Сміт як економіст

Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

33. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

34. Юридичні особи як суб

35. Приемы записи сообщения SMS: уподобление цифр буквам русского языка

36. Соответствие между категорией радиоактивного источника и обеспечением его сохранности при разработке технических рег-ламентов

37. Бакланов Яков Петрович

38. Яков Полонский
39. Санников Яков
40. Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

41. Сущность и значение системы счетов и двойной записи

42. Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів

43. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

44. Вітаміни та їх синтетичні препарати

45. Арабо-мусульманський культурний регіон

46. Як використовуються відходи в нафтопереробній промисловості

47. Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю…

48. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики

49. Хiба ревуть воли, як ясла повнi

50. Устройства записи информации

51. Яков I и Роберт Филмер: политическая доктрина абсолютизма

52. От клинописи до двойной записи. История бухучета

53. "Абхідхармакоша" Васубандху як джерело уявлень про час, простір і карму

54. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)
55. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії
56. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

57. Поняття про банківський рахунок

58. Узагальнена схема надання банківських гарантій

59. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

60. Банки як учасники ринку ціних паперів

61. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

62. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

63. Поняття системи як наукового терміну

64. Історія розвитку анатомії як науки

Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины

65. Сільськогосподарські регіони України

66. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

67. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку

68. Облікові регістри

69. Рахунки бухгалтерського обліку

70. Ревізія як елемент методу економічного контролю
71. Учетные записи при нормативном методе учета затрат
72. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

73. Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах

74. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

75. Характеристика Причорноморського регіону України

76. Регіональна економіка промисловості України

77. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

78. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

79. Концепція регіональної політики

80. Ландшафт, як природно-територіальний комплекс

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

81. Концепції країнознавчого синтезу в регіональній географії

82. Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

83. Громадяни як суб’єкти трудового права

84. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

85. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

86. Екологічне право як галузь права
87. Злочинна недбалість, як вид необережності
88. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

89. Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах

90. Обмеження волі як вид кримінального покарання

91. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

92. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

93. Потреби слідчої практики як умова її вдосконалення

94. Працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснюється за державним замовленням

95. Прецеденти суду як джерела права Європейського Союзу

96. Притримання речей як спосіб забезпечення виконання зобов‘язання у судовій практиці

Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

97. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

98. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

99. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

100. Угода сторін як підстава розірвання трудового договору


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.