Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА ПЛАЧИНДА Тетяна Степанівна УДК 378.147: 796 Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Кіровоград – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. Фізичне виховання молоді на сучасному етапі розвитку суспільства має відображати нові підходи до формування особистості. активність у фізкультурно-оздоровчій діяльності – необхідна умова гармонійного розвитку студентської молоді, що набуває якості цілеспрямованого впливу на конкретну людину згідно її потреб. Фізичне виховання покликане формувати в студентства дбайливе ставлення до власного здоров’я та фізичної кондиційності, комплексно розвивати фізичні й психічні якості, сприяти творчому використанню засобів фізичної культури в організації здорового способу життя. Одним з важливих завдань національної освіти є підготовка висококваліфікованих педагогічних кадрів. Учитель виконує важливу соціальну функцію – здійснює духовний, розумовий, фізичний розвиток і виховання особистості. Його праця спрямована не лише на організацію навчально-пізнавального процесу, а й на організацію позааудиторної, оздоровчої діяльності учнів, систематичне розв’язання завдань формування активного громадянина. Тому основні напрями розбудови сучасної вищої школи вимагають пошуку ефективних шляхів здійснення професійної підготовки майбутніх учителів, завданням яких є не тільки оволодіння фундаментальними фаховими знаннями, а й сприяння становленню культу здоров’я, виховання фізично, психічно і духовно здорового громадянина держави. Одним з важливих завдань вищих педагогічних навчальних закладів є формування активності майбутнього вчителя до фізкультурної діяльності, яка зумовлює прояв ініціативності, цілеспрямованості, рішучості, є важливим засобом поліпшення фізичного, психічного здоров’я й, у той же час, одним з показників ефективності процесу професійної підготовки, оскільки ставлення вчителя до фізкультурної діяльності проектується на учнів, є прикладом для наслідування. Аналіз досвіду освітньої та виховної практики свідчить, що залишається актуальною проблема дефіциту рухової активності, зниження імунітету та поширення пов’язаних з цим захворювань серед студентів вищої педагогічної школи. Зазначені явища зберігають стійку тенденцію, що обумовлюється протиріччям між декларативним та реальним ставленням до фізичної культури, відбиваються на стані здоров’я, фізичному розвитку й підготовці студентів, їхніх ціннісних орієнтаціях, ставленні до власного фізичного та психічного благополуччя і, врешті-решт, на майбутній професійній діяльності. Найбільш продуктивним підходом до розробки даної проблеми є дослідження внутрішніх резервів активності особистості студента як суб’єкта навчальної та професійної діяльності. Одним з основних джерел активності особистості є стимули, що надають процесу фізичного виховання дієвої спрямованість та суб’єктивно значущої позитивності.

Тому формування фізичної культури майбутнього фахівця – це, перш за все, проблема стимулювання активності студентів вищої педагогічної школи до свідомої, особистісно-значущої фізкультурної діяльності. Здійснений нами теоретичний аналіз психолого-педагогічних досліджень свідчить, що проблема стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності не знайшла належного висвітлення в науково-методичній літературі. Поряд із широким вживанням понять “стимул”, “стимулювання”, “активність”, усе ще не вироблено єдиного погляду на сутність зазначених дефініцій, що не можна вважати виправданим для наук про людину. Дослідження психолого-педагогічної літератури дозволило встановити, що проблему активності особистості та напрями її формування в процесі навчальної діяльності досліджували психологи: М.Й. Боришевський, Н.П. Галкіна, Ю.А. Міславський, Р.О. Пономарьова, А.В. Кульчицька й ін., а також педагоги: Є.В. Антіпова, В.Є. Гурін, П.І. Ключник, А.Г. Комков, Л.С. Кулигіна, В.І. Лозова, С.Г. Собко тощо. Для розуміння дії та взаємодії потреб, мотивів і цілей особистості, механізмів їхнього формування в процесі педагогічної діяльності велике значення мають роботи В.К. Бальсевича, М.Я. Віленського, О.Д. Дубогай, В.С. Ільїна, В.Ф. Новосельського, М.В. Симонова, Б.М. Шияна та ін.; питання мотиваційно-ціннісного ставлення до фізкультурної діяльності вивчали А.Г. Ковальов, Г.А. Лещенко, С.О. Сичов, О.І. Смакула, Є.В. Столітенко тощо; різні аспекти формування потреб фізичного вдосконалення в студентів вищих педагогічних навчальних закладів розглянуті в дисертаційних роботах О.П. Внукова, П.І. Щербака та ін. Проблему самостійних занять фізичними вправами досліджували О.М. Козленко, Г.Б. Мейксон, Г.А. Пастушенко, К.Г. Плотніков, В.В. Шерета та ін.; формування в молоді прагнення до фізичного самовдосконалення розглянуті в дослідженнях М.Д. Зубалія, М.П. Козленка, М.С. Солопчука, В.В. Столітенка, А.Л. Турчака та ін. Аналіз літературних джерел та дані констатувального експерименту свідчать про те, що проблема педагогічного стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності не була предметом спеціального вивчення. Її актуальність, недостатня розробленість і вимоги сучасної практики й обумовили вибір теми дослідження: “Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності”. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Пропонована праця є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри педагогіки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка “Організаційно-педагогічні умови соціально- професійної підготовки вчительських кадрів” № 0104U 003704. Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні вченої ради Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (протокол № 4 від 27.11.2006 року) та скоординована Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН України (протокол № 3 від 20.0

3.2007 р.). Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності в процесі їхнього фізичного виховання. Для реалізації поставленої мети визначено такі завдання: – дослідити проблему активності студентів до фізкультурної діяльності в педагогічній теорії та практиці вищих педагогічних навчальних закладів; – визначити й експериментально перевірити педагогічні умови та систему заходів стимулювання активності студентів до фізкультурної діяльності в процесі навчальної й позааудиторної роботи; – визначити критерії і рівні сформованості активності студентів до фізкультурної діяльності; – розробити методичні рекомендації щодо стимулювання активності студентів до фізкультурної діяльності. Об’єкт дослідження – процес фізичного виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Предмет дослідження – педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності. Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи дослідження: теоретичні – вивчення, аналіз, систематизація та узагальнення психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження з метою виявлення існуючих підходів до трактування сутності фізкультурної активності студентів; емпіричні – спостереження, бесіди, анкетування, тестування, опитування студентів та викладачів з метою визначення рівнів активності студентів до фізкультурної діяльності, ставлення викладачів та адміністрації досліджуваних вищих педагогічних навчальних закладів до окресленої проблеми; констатувальний і формувальний етапи експерименту, якісний і кількісний аналіз результатів дослідження, методи математичної статистики застосовувалися з метою обробки проміжних і кінцевих результатів експериментальної роботи. Дослідження проводилося протягом 2003–2007 років у три етапи. На першому етапі (2003–2004 рр.) вивчалася психолого-педагогічна література з проблеми дослідження, визначалися мета, об’єкт і предмет дослідження, формулювалася гіпотеза, конкретизувалися завдання, проводився констатувальний експеримент, розроблялася програма формувального експерименту. На другому етапі (2004–2006 рр.) проводився формувальний експеримент, у ході якого здійснювалася перевірка ефективності визначених педагогічних умов та системи заходів стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності. На третьому етапі (2006–2007 рр.) проведено аналіз та узагальнення отриманих експериментальних даних, обробку результатів дослідження, сформульовано загальні висновки. Розроблено методичні рекомендації щодо педагогічного стимулювання активності студентів до фізкультурної діяльності. Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Криворізького державного педагогічного університету.

Работа над развитием Способности не происходит, больше задаются стереотипы или алгоритмы, внешний рисунок действий. Способность интуитивным образом схватывается учащимися или студентами от педагога, опять же, если он сам живет по Способности. Однако только небольшая часть преподавателей продолжает жить в своей Врачевательной Способности. Лишь случайным образом за семь лет обучения в медвузе врачевательная Способность может сохраниться в студентах, которые пришли учиться, уже имея эту Способность. К сожалению, в большинстве случаев происходит погашение Врачевательной Способности из-за огромного потока информативного материала. Душевные Силы, предназначенные для пробуждения Врачевательной Способности, целиком уходят на усвоение различной медицинской информации. В результате после окончания института большинство врачей даже не может поставить точный диагноз, и лишь с течением времени, благодаря многолетней практике, часть из них восстанавливается в своей врачевательной Способности. Результаты экзаменов, по которым люди отбираются в мединститут, вовсе не определяют наличие или отсутствие у абитуриента Врачевательной Способности

1. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення

2. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

3. Особливості образу "я" курсантів в процесі навчання у вищих військових навчальних закладах

4. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

5. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

6. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси
7. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання
8. Педагогічні ідеї Гринченка

9. Педагогічні інновації

10. Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

11. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

12. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

13. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

14. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці

15. Особливості психіки людини. Педагогічні конфлікти

16. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло

17. Двигательная активность студентов: структура, нормы, содержание

18. Час і причини появи козацтва. Природно-географічні умови козацького краю

19. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

20. Структура науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному закладі

21. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

22. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)
23. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною
24. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

25. Взаимодействие педагога и ребенка как фактор развития творческой активности дошкольника

26. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

27. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

28. Профессиональное мастерство социального педагога

29. Педагоги-новаторы. Ш.А.Амонашвили

30. Особенности работы социального педагога - реабилитатора с трудными подростками

31. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

32. Личностные качества педагога

Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы
Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые

33. Личностные качества педагога

34. Великий русский педагог К.Д.Ушинский

35. Общественная педагогия

36. Главнейшие периоды в истории русской педагогии и их характер

37. Общественная педагогия во время Екатерины II

38. Компьютерные инструменты педагога
39. Видео практикум как активный метод развития профессионального мышления студентов
40. Педагогіка - контрольна

41. Педагогический инструмент социального педагога по работе с подростками

42. Роль социального педагога в организации сотрудничества семьи и начального звена школы

43. Теоретическая педагогия Петровской эпохи и вообще первой половины XVIII века

44. 10 теми по психології і педагогіці

45. Подготовка будущих педагогов к восприятию субъектности учащихся в обучении

46. Подготовка студентов-математиков педагогического университета к развитию познавательной активности учащихся

47. Особенности профессиональной деятельности педагога дошкольного образования в рамках гуманистической парадигмы

48. Время Екатерины II. Государственная педагогия

Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

49. Возможности художественной литературы в научно-практической работе психологов и педагогов

50. Принципы руководства творческими упражнениями учащихся в методических системах педагогов-словесников

51. Формирование информационной культуры педагога: проектно - рефлексивный подход

52. До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)

53. Язык – речь – слово в духовной литературе (размышления педагога-словесника)

54. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України
55. Советы педагога родителю
56. Психологические особенности личности педагога профессиональной школы

57. Работа социального педагога по профилактике компьютерной аддикции у школьников

58. Оценка уровня физической подготовленности как фактор формирования положительной мотивации студентов к физической активности

59. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

60. Андрей Дмитриевич Сахаров – ученый, педагог, правозащитник

61. Олександр Карпеко - педагог, учений, державний діяч

62. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

63. Мотивація і стимулювання трудової активності персоналу.

64. Психологія особистості управлінця або навіщо мені потрібна психологія та педагогіка

Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Адыгские педагоги-просветители

66. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

67. Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя

68. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

69. Виховання як педагогічна категорія

70. Возрастной подход в деятельности школьного социального педагога
71. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра
72. Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці

73. Деятельность педагога дополнительного образования

74. Деятельность социального педагога в общеобразовательной школе

75. Деятельность социального педагога по разрешению споров о воспитании детей

76. Использование педагогического мониторинга и педагогической диагностики как средств становления мастерства педагогов ДОУ

77. Історія педагогіки

78. Комплексная оценка компетентности будущих педагогов

79. Коррекционно-воспитательная работа педагога-дефектолога с аномальными детьми

80. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы
Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки

81. Методи науково-педагогічних досліджень

82. Методика и технология работы социального педагога с педагогически запущенными детьми

83. Методологія науково-педагогічного дослідження

84. Методы и формы работы социального педагога с неполной семьёй

85. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

86. Нравственно-психологический образ современного педагога
87. Ообенности работы социального педагога с наркоманами
88. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

89. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

90. Основні риси та якості педагога в сучасній школі

91. Особенности работы социального педагога в учреждениях реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья

92. Особенности работы социального педагога с семьями группы риска в микрорайоне

93. Особенности содержания воспитательной деятельности педагога в современной профессиональной школе

94. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

95. Педагог-новатор И.П. Волков

96. Педагогически запущенные дети как объект деятельности социального педагога

Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения

97. Педагогіка як наука про виховання

98. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

99. Педагогічна експертиза шкільних підручників


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.