Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Політично-правова теорія Жана Бодена

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Вступ Розділ 1. Історичні передумови становлення культури Відродження Розділ 2. Загальна характеристика правової та політичної думки у середні віки. Особливості політичних та правових вчень епохи Відродження і Реформації Розділ 3. Жан Боден Висновки Вступ Актуальність теми дослідження. Безумовно, політичні і правові ідеї епохи Ренесансу та Реформації лягли в основу всіх подальших державно-правових розробок теорії держави і права. Отже, актуальність теми полягає у необхідності глибше вивчити тему, яка винесена в заголовок даного реферату. Обє’ктом дослідження є політично правова теорія, автором якої є видатний французький мислитель Жан Боден. Результати дослідження можуть бути використані при викладанні навчальних дисциплін, „Історія політичних та правових вчень”, „Теорія держави і права” та ін. Розділ 1. Історичні передумови становлення культури Відродження Ренесанс у Західній Європі (від франц. Re aissa ce - Відродження) охоплює період від останньої третини XIII ст. до кінця XVI ст., а в Англії він тривав ще й на початку XVII ст. За досить короткий, порівняно з середньовіччям, час закладено і підвалини нового етапу в історії світової культури, серед яких — реалістична й гуманістична художня творчість, секулярне світобачення, уявлення про свободу і гідність людської особистості. Філософська думка Відродження створює нову, пантеїстичну в засадах картину світу. В ній немає місця для ідей божественного творіння, Бога ототожнено з природою, природу й людину обожнено. Яскравою рисою філософії Відродження був антропоцентризм. Людина традиційно була важливим об'єктом філософського аналізу й неодноразово в історії філософії ставала центральною ланкою в системі зв'язків універсуму. Гуманістична філософія Відродження цікавиться передусім земним призначенням людини. Розпад феодальних устоїв права й моралі, нестабільність, широкий спектр нових суспільних відносин, напружена драматична боротьба класів і станів, зіткнення приватних інтересів — ці обставини сприяли активній участі кожного громадянина в суспільному житті відкрили простір для енергійної особи. Це «пробудження самотності духу» Гегель вважав провідною рисою Відродження. Багато хто з діячів Відродження бачить умовою формування нового типу культури цілковитий розрив з культурою середньовіччя. Петро Рамус, критик схоластики й реформатор логіки, впевнено стверджував, що «протягом одного сторіччя ми побачили більші успіхи в науці, ніж наші предки за всі попередні чотирнадцять віків». Не уникла критики класична старовина. Історик Леон Леруа писав у XV ст.: «Ніколи в минулому не було сторіччя, коли б культура й вільні мистецтва досягли такої досконалості, як тепер. За останні сто років не тільки стали очевидними речі, перед тим сховані у пітьмі неуцтва, але й відкрито невідомі древнім нові моря, нові землі, нові типи людей, законів, звичаїв, нові трави, дерева, мінерали, зроблено нові винаходи: книгодрукування, артилерія, компас.». Три винаходи визначили обличчя нової епохи: друкарський верстат, компас і артилерія. Результатами їх застосування були поширення й примноження знань, великі географічні відкриття, ріст національних монархій, що за півтора сторіччя створили європейський світ.

Розділ 2. Загальна характеристика правової та політичної думки у середні віки. Особливості політичних та правових вчень епохи Відродження і Реформації На протязі середніх віків політичні та правові ідеї, погляди змінювалися та розвивалися. В цьому процесі можна відзначити три значні етапи. Перший, який належить до кінця V ст. середини XI ст., характеризується тим, що державність спочатку організується у великі, але доволі слабо інтегровані монархії, а пізніше розпадається на конгломерати роздроблених політичних утворень. Другий етап — період середини XI ст. — початку XV ст. Для цього періоду є типовими централізовані станово-представницькі монархії, рецепція римського права та формування &quo ;міського&quo ; (магдебурзького) права. Третій етап (XV–XVI ст.), державність якого характеризується переважно абсолютними монархіями. Особливості розвитку державно-правового життя на цих етапах мали суттєвий вплив на особливості та динаміку середньовічної політико-правової думки. Глибокий відбиток на її розвиток, як і на все тодішнє інтелектуальне життя, накладало християнство і церква. На противагу античному світогляду твориться теологічний світогляд. Античний світогляд грунтувався на двох базових засадах: 1) споконвічний порядок природи є основа універсально діючого, об'єднуючого всіх воєдино права; 2) людський розум є орган надійного пізнання права. Християнська релігія поставила під сумнів і відкинули обидві ці засади. На противагу їм вона висунула тезу про створення світу богом із нічого і вчення про божественне одкровення, яке переходить межі того пізнання, яке здійснює розум, що сприяло поглибленню ірраціоналізму середньовічного релігійного світосприйняття. Другою ідеологічною конструкцією, яка мала визначальний вплив на зміст і формування політико-правових поглядів у цю епоху, є теоретична модель (схема) соціального розшарування суспільства. Спершу, схема Августина з його поділом людей на два розряди: пануючих і підлеглих, володарів і рабів; пізніше її витіснила тричленна модель соціальної структури: воїни, клірики та трудівники. Визначальною для розвитку правових та політичних вчень вказаного періоду є і боротьба між світською та духовною владою за панівне становище. Власне, однією з центральних проблем політико-юридичних знань в цей період є питання про те, яка влада (організація) повинна мати пріоритет: духовна (церква) чи світська (держава). Ідеологами першої були Августин, Тома Аквінський, другої — Данте, Марсілій Падуанський, Вільям Оккам. Важливо також відзначити, що, незважаючи на ці суперечності, непохитною залишалася монархічна ідея, саме вона належить до найбільш значимих і стійких компонентів політико-правової свідомості середніх віків, хоча і вона змінювалася на протязі розглядуваного періоду. В цілому, правова свідомість середньовіччя, як і тодішня політична ідеологія, головним джерелом таких ключових понять, як справедливість, право, законодавство, мали Біблію, хоча це джерело не перекрило впливу на середньовічну правову думку етико-юридичних поглядів давньої Греції та Риму. Разом з тим, вона мала ряд своїх, тільки їй притаманних рис.

Наприклад, середньовічна правова думка заперечувала, що і на суспільстві лежить вина за вчинення злочину окремою особою, не визнавала обмеженої осудності людини, відкидала можливість допущення помилок суддями тощо. Вона вважала, що справедливість зобов'язує застосовувати до винних тільки два крайніх заходи: або жорстоке покарання у повному обсязі, або помилування. У правосвідомості тогочасного суспільства присутня повага до закону, переконаність в його безперечності, віра в його фундаментальне значення для нормального людського співжиття. Відродження і Реформація — найбільш значні і знамениті події пізнього західноєвропейського середньовіччя. Термін &quo ;Відродження&quo ;, введений в літературний обіг приблизно в середині XVI ст., на початках означав факт воскресіння, відновлення в духовній культурі тих видатних досягнень античної цивілізації, які були втрачені в епоху середньовіччя. Нині цей термін, не втративши свого початкового значення, трактується більш широко — він охоплює увесь той комплекс змін, які відбуваються в Європі в цей період, — це формування національної державності, криза римсько-католицької церкви та ортодоксальної релігії, яку вона відстоювала, формування антисхоластичного типу мислення і гуманістичної, антропоцентричноорієнтованої системи світоглядних і етичних цінностей, розквіт опертого на ідею гуманізму мистецтва тощо. Слово-заклик &quo ;Реформація&quo ; дещо ранішого походження, ніж термін &quo ;Відродження&quo ;. Вже в XIV–XV ст. воно часто фігурувало у тогочасних ідеологів, які висловлювали за його допомогою думку про необхідність вдосконалювати, покращувати церкву, світські порядки, правові інститути тощо. Пік реформаційного руху припадає на XVI ст. Якщо першою країною, з якої починається Відродження, була Італія, то центром Реформації була Німеччина. Тим спільним, що об'єднує Відродження і Реформацію в один соціокультурний феномен, є зміщення у сторону секуляризації суспільної свідомості, критика офіційної церкви та існуючих суспільно-політичних інституцій. Разом з тим, ці дві події мають і суттєві відмінності між собою. Лейтмотив Відродження — гуманізм, тобто визнання самоцінності, неперехідної значимості людської гідності, всього багатства творчих проявів індивіда, як вищого життєвого блага. Відродження прагнуло перетворити існуюче суспільство, трансформувати його в розумне і гуманне суспільство, яке б не потребувало політико-правових та ідеологічних інститутів, що протистоять йому. Воно було спрямоване проти середньовікової схоластики і догматизму, що сковували людський розум, проти всяких заборон на вільний і самостійний пошук істини. Натомість, провідна тенденція Реформації була спрямована на відновлення у початковій чистоті християнської релігійності. Для Реформації дуже показова обов'язковість жорсткого підпорядкування людини громаді, її ідеологічні концепції розроблялися у формі строгих &quo ;закритих&quo ; доктрин, як кодифіковані релігійно-політичні програми, які підлягали беззаперечному прийняттю і виконанню. &quo ;Реформація — це чітко і однозначно сформульована система істин, впроваджувана в життя.

Московщина щойно у Х¶Х столтт, себто ¶ѶМСОТ рокв П¶ЗН¶ШЕ за Украну, лише ПОЧИНАЛА творити свою лтературу. ¶ з питомим й нахабством, не моргнувши оком, проголосила, що Кивська Русь  все, що з нею звязане:  сторя,  культура,  лтература  «общим достоянием». А щоб довести це маловрам, притуляла до хнього чола пстоль. Де рука  з пстолем була закоротка щедро позолочувала пера сторикв. Монархчн московськ сторики боялися, щоб вропейц не глузували з хнх вигадок. Тому видумували рзномантн фантастичн «теор» про походження свого народу, намагалися якось обдурити свт  свй народ. Тепершн ж московськ сторики вже не бояться нкого, бо московськ руки з наганами повиростали так довг, що досягають усх у свт. Нколи ще в стор някий народ не мав й одно тисячно тих пято та шосто колон, що х ма тепер Московщина. Ц колони пильнують, щоб нхто не вирвав з московських рук жодного з усх московських «общих достояний». З хньою допомогою Московщина так перелякала свт, що вн втратив розум  власними руками натяга на свою шию зашморг, допомагаючи Московщин посилювати вйськову, господарчу, полтичну силу СРСР

1. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

2. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

3. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

4. Політичні права і свободи громадян України

5. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

6. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ
7. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
8. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

9. Политико-правовые теории средневековой Западной Европы

10. Cучасні політичні партії в Україні

11. Політичний режим

12. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

13. Естественно-правовая теория

14. Утворення Скіфії та її політична історія

15. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

16. Політичний портрет М. Грушевського

Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

17. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

18. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

19. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

20. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

21. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

22. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.
23. Політична система Великовританії
24. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

25. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

26. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

27. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

28. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

29. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

30. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

31. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

32. Історія України. Соціально-політичні аспекти

Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

33. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

34. Політична діяльність Лазара Кагановича

35. Політична історія Галицько-Волинського князівства

36. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

37. Політична система Української козацької держави

38. Політичне життя в Україні 1993-2000 років
39. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта
40. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

41. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

42. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

45. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

46. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

47. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

48. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные
Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный

49. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

50. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

51. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

52. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

53. Суспільно-політичне та культурне життя України

54. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.
55. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.
56. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

57. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

58. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

59. Економічна та торгово-політична роль митного збору

60. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

61. Вибори та їх роль у політичному житті України

62. Етапи розвитку політичної думи в Україні

63. Історія світової політичної думки

64. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

65. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

66. Основні політичні течії

67. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

68. Позитивистские политико-правовые теории

69. Політичні партії, організації и рухи

70. Політичні погляди Липинського
71. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм
72. Політичні режими

73. Політичні технології

74. Політологія. Політичні системи в Україні

75. Розвиток політичної думки України

76. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

77. Становлення української політичної думки

78. Суспільна думка та політична філософія

79. Технології політичної діяльності

80. Трансформація суспільства та політична модернізація

Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

82. Формування іміджу політичного лідера

83. Політик і політичний режим

84. Політична влада

85. Політична влада

86. Політична влада у світі та в Україні
87. Політична діяльність і політичні відносини
88. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

89. Політична ідеологія Николло Макіавеллі

90. Політична культура

91. Політична наука

92. Політична система Аргентини

93. Політичне лідерство

94. Політичне лідерство

95. Політичне прогнозування

96. Політичний PR

Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

97. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

98. Політичний портрет О.Г. Лукашенко

99. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.