Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

1 Аналіз пасивів банку 1.1 Аналіз динаміки та структури власного капіталу ЗАТ &quo ;ПУМБ&quo ; за 2002-2007 рр. Банківський капітал — це грошові кошти та виражена у грошовій формі частка матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що перебувають у розпорядженні банків і використовуються ними для здійснення операцій з розміщення коштів та надання послуг з метою одержання прибутку. Розрізняють залучений, позичений та власний банківський капітал. Залучений капітал — це грошові кошти юридичних та фізичних осіб, залучені банком на вклади. Операції, пов’язані з залученням коштів на вклади, мають назву депозитних, а таке залучення — депозитним. Запозичення коштів на міжбанківському ринку, у центральному банку, або через продаж власних боргових зобов’язань на грошовому ринку має назву недепозитного, а отриманий у такий спосіб банківський капітал — позиченим. Спільним для залученого та позиченого банківського капіталу є те, що це чужі для банку кошти, його зобов’язання перед вкладниками і кредиторами. Власний капітал банку являє собою грошові кошти та виражену у грошовій формі частину майна, які належать його власникам, забезпечують економічну самостійність і фінансову стійкість банку, використовуються для здійснення банківських операцій та надання послуг з метою одержання прибутку. Порівняно з іншими сферами підприємницької діяльності власний капітал банку має незначну питому вагу у сукупному банківському капіталі. Це пояснюється специфікою діяльності банків як фінансових посередників, що здійснюють мобілізацію тимчасово вільних коштів на грошовому ринку з подальшим їх розміщенням серед юридичних та фізичних осіб. Власний капітал слугує насамперед для захисту інтересів вкладників і кредиторів банку, для покриття можливих збитків від банківської діяльності. Він є гарантом вкладів, та захищає інтереси вкладників банку у разі його ліквідації чи банкрутства, а також забезпечує функціонування банку у випадку виникнення збитків від його поточної діяльності. Зазначені збитки, як правило, покриваються за рахунок поточних прибутків. Якщо їх для цього, а також для покриття непередбачених витрат недостатньо, то використовується частка власного капіталу. Тому, коли банк має достатній резервний капітал та інші подібні резерви, він тривалий час може вважатися надійним та платоспроможним навіть за наявності збитків від поточної діяльності. Однак надмірний розмір резервів призводить до зниження прибутковості банку, втрати його позицій на грошовому ринку та ринку банківських операцій і послуг. Власний капітал забезпечує оперативну діяльность банку. На перших кроках створення та діяльності банку за рахунок власного капіталу формується його інфраструктура та розгортається банківська діяльність, у процесі подальшого розширення та структурного розвитку банку - розроблюються і впроваджуються нові банківські технології та продукти. Через фіксацію розміру власного капіталу (або окремих його складових) регулювальні та наглядові органи впливають на діяльність банку в цілому. Зокрема, встановлення нормативу адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) має на меті недопустити надмірної мінімізації банками власного капіталу заради максимізації отримуваних доходів, знизити ризик банкрутства банків та підвищити рівень захисту інтересів вкладників і кредиторів.

Статутний капітал являє собою вартість вкладів акціонерів (засновників, учасників) банку, внесених з метою формування його активів для початку чи подальшої банківської діяльності, а також гарантування інтересів вкладників та кредиторів банку. Резервний капітал формується в порядку, встановленому загальними зборами учасників (засновників, акціонерів). Однак розмір резервного капіталу та щорічних відрахувань до нього не можуть бути меншими, ніж це встановлено законодавчо. Мова йде про те, що мінімальний розмір резервного капіталу не може бути меншим 25 % регулятивного капіталу (але не менше 25 % зареєстрованого статутного капіталу), а розмір відрахувань — меншим 5 % чистого прибутку. Аналіз динаміки власного капіталу ЗАТ “ПУМБ” за 2002-2007 рр. показує щорічну тенденцію до зростання. Таблиця1 - Динаміка власного капіталу ЗАТ “ПУМБ” Рік Статутний капітал Прибуток, Резервний капітал (фактичний) Власний капітал тис.грн Темп росту,% тис.грн Темп росту,% тис.грн % від статутного к-лу тис.грн Темп росту,% 2002 23 000 0 163 434 0 7427 32,29 332 199 0 2003 23 000 0 163 080 -0,22 7877 34,25 364 711 9,78 2004 23 000 0 194 015 18,97 9 502 41,31 437 073 19,84 2005 23 000 0 221 946 14,40 10 969 47,69 484 411 10,83 2006 326 002 1317,40 123 954 -44,15 156 336 47,96 951 492 96,42 2007 1 512 774 364,04 200 639 61,87 160 369 10,60 2 368 612 148,93 Власний капітал Банку збільшився протягом 2007 року з 951 492 тис. гривень до 2 368 612 тис. гривень або на 148,93 %, в першу чергу, завдяки збільшенню акціонерами Банку статутного капіталу на 1 186 772 тис. гривень. Важливим чинником зростання власного капіталу також є чистий прибуток, який зріс на 76 685 тис. гривень. Порівняно з 2002 роком власний капітал зріс на 713%, а статутний капітал зріс на 6577%. (статутний капітал склав 63,87% від власного капіталу). Виходячи з цього можна казати, що основною складовою частиною власного капіталу є статутний капітал, який також є основним чинником зростання власного капіталу. Резервний капітал на протязі 2002-2006 року перевищував нормативне значення (25% зареєстрованого статутного капіталу), але у 2007 році зростання статутного капіталу на 364,04% порівняно з 2006 роком обумовило формування резервів на 15% менше нормативу. Але зростання прибутку у 2008 році порівняно з 2007, обумовить потрібні відрахування до резервного фонду. Динаміка зміни власного капіталу та його основних складових зображена на рис.1. Рисунок1 - Динаміка зміни власного капіталу У процесі аналізу власного капіталу банку велике значення має питання оцінки його вартості. Оцінка вартості власного капіталу дає змогу одержати додаткову інформацію для прийняття відповідних управлінських рішень поточного і перспективного плану, визначити ефективність діяльності банку. Існує декілька способів обчислення розміру власного капіталу. Один з них полягає в обчисленні за правилами та вимогами, встановленими органами, що здійснюють нагляд і контроль за банківською діяльністю. За цим способом власний капітал банку розраховується як сума низки його складових елементів. Порядок визначення та склад власного капіталу різниться залежно від країни, однак з метою захисту вкладників та кредиторів, забезпечення фінансової стійкості та прозорості банківських систем рядом економічно розвинутих країн була укладена Базельська угода.

Нею визначені єдині основні підходи до визначення складу та порядку розрахунку власного капіталу банків країн, що підписали зазначену угоду. Основні положення Базельської угоди використовують й інші країни, зокрема Україна. Національний банк України при визначенні адекватності власного капіталу банків дотримується положень цієї угоди. При цьому НБУ постійно вдосконалює методику визначення розміру власного капіталу. Методологічною основою для розрахунку регулятивного капіталу є положення Закону України «Про банки і банківську діяльність». Згідно з ним капітал банку включає основний і додатковий капітал. Складовими основного капіталу є: сплачений і зареєстрований статутний капітал; розкриті резерви (створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку); надбавки до курсу акцій і додаткові внески акціонерів у капітал; загальний фонд покриття ризиків, створюваний під невизначений ризик під час проведення банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів. Додатковий капітал складається з нерозкритих резервів, резервів переоцінювання активів, гібридних капітальних інструментів і субординованого боргу. НБУ має право визначити інші статті балансу банку для включення до додаткового капіталу, а також умови і порядок такого включення. Згідно з методикою Національного банку України регулятивний власний капітал банку складається із суми основного капіталу (капітал 1-го рівня) за вирахуванням суми недосформованих резервів за активними операціями банків, додаткового капіталу (капітал 2-го рівня), за вирахуванням відвернень. Алгоритм розрахунку розміру регулятивного власного капіталу банку має такий вигляд: РВК = ОК ДК – В (1) де РВК — регулятивний власний капітал банку; ОК — основний капітал, зменшений на суму недосформованих резервів за активними операціями банку; ДК — додатковий капітал банку; В — відрахування з капіталу. Таблиця2 - Структура власного капіталу ЗАТ “ПУМБ” Показники на 31.12.2006 р. на 31.12.2007 р. Відхилення тис.грн тис.грн абсолютне, тис.грн. відносне, % Основний капітал 585 847 1 757 541 1 171 694 201,11 Додатковий капітал 270 779 441 370 170 591 63,00 Відрахування з капіталу 0 0 0 0 РВК 856 626 2 198 911 1 342 285 156,69 Власний капітал 951 492 2 368 612 1 417 120 148,94 Валюта балансу 6 082 879 14 153 335 8 070 456 132,67 ВК/ВБ 16% 17 % 1% - Тобто за рік розмір РВК зріс на 1 342 285 тис.грн (156,69%), а вага власного капіталу у сукупних пасивах зросла на 1% і становить 17%. 1.2 Розрахунок нормативів власного капіталу 1. Норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності або коефіцієнт Кука). Розраховується як співвідношення регулятивного власного капіталу (РВК) до сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зважених на відповідні коефіцієнти ризику та зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями (Аз): %. (2) Нормативне значення К6 має бути не менше 10%. Цей норматив відображає здатність банку вчасно й у повному обсязі розраховуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають з торговельних, кредитних і інших операцій грошового характеру.

Візки із травою й дровами рушають надвечір ізвідси, Мовби спроваджує їх до домівок сама Араньяні. <205> О Лісовичко! Там хтось корівчину гукає, Інший у лісі на дрова ламає хмизину. В лісі людині, коли уже ніч западає, Звуки незвичні ці моторош в душу вселяють. Жодну істоту живу Араньяні не скривдить, Не нападе і на неї й собі звірина найхижіша. Повно у лісі напоїв-наїдків медових, Тож безтурботно живе вона тут і щасливо. Запахущій володарці царства цього лісового, Що на поживу багате, не зрощену в полі. Покровительці-матері сарн і птахів полохливих, Я уклінно хвалу Араньяні-богині підношу. Гімн цей справді свідчить про тонке сприйняття природи безвісними творцями «Рігведи», а сам образ Араньяні напрочуд перегукується з образом Лесиної Мавки. Цілком можливо, що й цей гімн Леся прочитала у французькому перекладі Менара і твір вразив її надзвичайним перегуком із поетичними переказами й легендами, на які щедра волинська земля. Слід зазначити, що на цей гімн звернув увагу й перший український санскритолог Павло Ріттер (1872–1939), якому цього року якраз минає 60 років від дня смерті, а в квітні 1997 року минуло 125 років від дня народження

1. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

2. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

3. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

4. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

5. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

6. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
7. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю
8. Фінансово-господарський контроль, його предмет і методи

9. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

10. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

11. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

12. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

13. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

14. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

15. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

16. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения

17. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

18. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

19. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

20. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

21. Облік і аналіз фінансових результатів

22. Методики оцінки фінансового стану банків України
23. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
24. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

25. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

26. Державний фінансовий контроль в Україні

27. Попередній фінансовий аналіз підприємства

28. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

29. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

30. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

31. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

32. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики

33. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

34. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

35. Аналіз фінансового стану підприємства

36. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

37. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

38. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"
39. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу
40. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

41. Організація фінансового контролю в Україні

42. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

43. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України

44. Фінансова підтримка інноваційної діяльності

45. Фінансова система України

46. Фінансове право в Україні

47. Фінансовий аналіз ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

48. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

50. Фінансовий ринок (фондовий) України

51. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

52. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

53. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

54. Аналіз фінансового стану підприєсвта
55. Аналіз фінансової сталості та її забеспечення
56. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

57. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

58. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

59. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

60. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

61. Фінансово-правові основи страхування

62. Фінансовий контроль

63. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

64. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

65. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

66. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

67. S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

68. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

69. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

70. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")
71. Ринок фінансових послуг
72. Складання та подання фінансових звітів банку

73. Фінансова стійкість комерційного банку

74. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

75. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

76. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

77. Державний фінансовий контроль (ревізія)

78. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

79. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

80. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические

81. Порядок складання фінансової звітності

82. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

83. Фінансова звітність підприємства

84. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

85. Аудит фінансової звітності

86. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств
87. Правове регулювання ринків фінансових послуг
88. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

89. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

90. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

91. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

92. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

93. Маркетинг фінансових послуг

94. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

95. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

96. Міжнародна торгівля фінансовими послугами

Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие
Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения

97. міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

98. Аналіз середовища господарської організації

99. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.