Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ЗмістВступ 1. Теоретичні основи управління нематеріальних активів 1.1 Сутність та зміст нематеріальних активів 1.2 Класифікація нематеріальних активів 2. Аналітична частина 2.1 Організаційно-економічна структура підприємств 2.2 Аналіз ефективності управління нематеріальних активів підприємства 3. Методи управління Висновки Список літератури Вступ Успішне вирішення стратегічного завдання становлення і розвитку ринкових відносин в постсоціалістичних країнах значною мірою базується на перебудові і вдосконаленні форм і методів бухгалтерського обліку й аналізу. Зростаюча інтернаціоналізація господарських зв’язків виробничих суб’єктів, в свою чергу, обумовлює необхідність інтегрування бухгалтерського обліку в систему міжнародної практики обліку і статистики. Якісно нові вимоги до підвищення ефективності обліку і відображення у звітності фінансових і виробничих активів підприємств визначають всебічне осмислення і введення в практику обліку якісно нового виду активів — нематеріальних активів. Дана категорія певною мірою є новою для господарської практики України, а також маловивченою і не до кінця розробленою. Але, не дивлячись на це, в реальному житті зустрічатися з ними доводиться все частіше: в результаті повсюдного використання комп’ютерних програм, розвитку науки і техніки виникає необхідність у правовому оформленні та бухгалтерському обліку прав на корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг. Багато елементів, пов’язаних з обліком НМА недостатньо законодавчо врегульовані, у зв’язку з чим у бухгалтерів-практиків виникає багато питань. На сьогодні методика і принципи побудови обліку нематеріальних активів є об’єктом пильного вивчення світової економічної науки і практики. Дані питання неодноразово розглядалися на сесії Міжнародної групи експертів ООН з міжнародних стандартів обліку і звітності, і продовжують постійно розроблятися економістами всіх розвинених країн. Для перехідного етапу розвитку економіки України і практики обліку характерне значне відставання стану обліку нематеріальних активів від потреб господарської практики. Зокрема, діючий в Україні підхід при оцінці або при визначенні даного виду активів не може забезпечити підготовку користувачам об’єктивної інформації. Розвитку теорії і практики питань бухгалтерського обліку нематеріальних активів присвячені роботи В.Д. Андреєва, А.В. Алексєєвої, В.В. Бабича, М.Т. Білухи, С.Ф. Голова, А.М. Герасимовича, Н.І. Дорош, В.І. Єфіменко, В.П. Завгороднього, В.Г. Лінника, В.В. Сопка, Н.В. Кужельного, Г.Г. Кірейцева, Д.Р. Кетлетта, Г.І. Олеховича, В.Г. Швеця, Л.С. Шатковської, В.Ф. Палія, О.А. Петрик, С. Яремчука, й інших. У той же час, глибокі і всебічні теоретичні дослідження в даній галузі з комплексним аналізом як вітчизняної, так і міжнародної облікової практики досить рідкісні, а іноді, і зовсім відсутні. У більшості робіт в неповній мірі дається критичний аналіз існуючих теоретико-методологічних основ і практичної багатоаспектності обліку даного виду активів, недостатня увага приділяється питанням вдосконалення методології та практики бухгалтерського обліку нематеріальних активів.

Вищенаведене зумовило вибір теми курсової роботи і її основні напрямки. Дана робота присвячена дослідженню теоретичних питань управління обліку нематеріальних активів та аналізу діяльності підприємств. У якості об’єкта дослідження обрано підприємство ПП „Кімс” м. Одеси. В рамках даної теми буде розглянуто: економічну характеристику категорії „ нематеріальні активи ”, а також загальні принципи їх управління на підприємстві; види нематеріальних активів згідно з класифікацією, поданою в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій; аналіз складу, структури та стану нематеріальних активів на підприємстві, оцінка впливу їх на результати діяльності підприємства. Метою даного дослідження є систематизація, поглиблення теоретичних знань стосовно управління нематеріальних активів, набуття і розвиток навичок самостійного аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, обгрунтування по удосконаленню практики обліково-аналітичної роботи в інтересах досягнення позитивних фінансових результатів діяльності фізичних і юридичних осіб. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. 1. Теоретичні основи управління нематеріальних активів Сутність та зміст нематеріальних активів На сьогоднішній день в економічній нормативній літературі можна знайти біля десятка різноманітних визначень поняття “нематеріальні активи”, що відрізняються одне від одного не тільки своїми обсягами і ступенем деталізації, але якоюсь мірою не збігаються і за змістом як з економічної, так і з правової точки зору. Приведемо деякі з них: Нематеріальні активи - об'єкти інтелектуальної, у тому числі промислової, власності, а також інші аналогічні права, визнані в порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності платника податків . Під нематеріальними активами розуміються довгострокові вкладення в придбання об'єктів промислової й інтелектуальної власності, права оренди будівель (споруд, помешкань) або користування ними, права власності на квартири, а також інші аналогічні майнові права, що є об'єктом права власності конкретного підприємства і приносять прибуток . Нематеріальні активи - об'єкти права інтелектуальної власності, інші об'єкти права власності і користування . В складі нематеріальних активів відбиваються придбані підприємством, установою права користування землею, водою, іншими природними ресурсами, промисловими зразками, товарними знаками, об'єктами промислової та інтелектуальної власності, а також інші аналогічні майнові права . Неважко зауважити, що усі з вищенаведених визначень мають серйозні хиби, але, загалом, сумарно можуть дати деяке цілком прийнятне “усереднене” тлумачення сутності нематеріальних активів. Так, наприклад, визначення 2 і 4 обмежують склад нематеріальних активів тільки придбанням, забуваючи про можливість одержувати такі об'єкти, як вклад у статутний фонд, і створювати їх “господарським способом”; друге визначення ставить до того ж іще одну немаловажну умову: “.п

риносять прибуток ”. Незрозумілим залишається і самий термін “ промислова власність ”. Такий вид власності не передбачений ні Цивільним кодексом України, ні Законом України “Про власність” . В останньому згадуються тільки промислові зразки як різновид інтелектуальної власності: “Об'єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури і мистецтва, відкриття, винаходи, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, результати науково-дослідних робіт і інші результати інтелектуальної праці” (ст.41). Хибою третього визначення є занадто “широке” трактування: “.інші об'єкти права власності і користування”, а визначення 1, навпроти, “страждає” зайвою лаконічністю, тому що в “інші аналогічні права” явно не вписуються торгові патенти, ліцензії та інші акти дозвільного характеру, що не є об'єктами інтелектуальної власності. Деяке удосконалення одержало визначення нематеріальних активів у новій редакції Закону України “Про оподатковування прибутку підприємств”, в якому промислова власність розглядається вже як різновид інтелектуальної, що, безумовно, більш логічно, ніж їх “рівноправність” у старій редакції Закону. Найбільш коректним було б визначення, у якому нематеріальні активи ототожнювалися б не з “вартістю”, “вкладеннями” або “вартістю прав”, а з об'єктом права власності. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 “Нематеріальні активи” дає таке визначення нематеріальних активів: нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. Отже, з погляду автора, нематеріальні активи - це об'єкти права інтелектуальної і промислової власності, та права користування будівлями, спорудами, помешканнями, природними ресурсами, іншими майновими правами, а також немайновими правами, пов'язаними із дозвільною системою, з правом на використання економічних, організаційних і інших переваг. Не зараховуються до складу нематеріальних активів вкладення в придбання об'єктів промислової та інтелектуальної власності, майнових прав, програмних продуктів з метою подальшого їх продажу. Приєднання України до Всесвітньої організації інтелектуальної власності привело до ринкового з’єднання двох самостійних систем промислової власності та авторських прав в одну систему інтелектуальної власності (рис. 1.1). В умовах переходу України до ринкових відносин проблема інтелектуальної власності, розвитку інтелектуально-інформаційного ринку викликає величезний інтерес. Він обумовлений у першу чергу тим, що продукт інтелектуальної праці повинен приносити великий прибуток. Інтелектуальна власність необхідна для України, оскільки рівень розвитку інтелектуальної власності і її реалізації визначає перехід до якісно нового типу економічного розвитку.

Теоретичний матерал З давнх часв людина використову моделювання для дослдження обктв та явищ в рзних галузях дяльност. Результати цих дослджень допомагають визначити та покращити характеристики реальних обктв та процесв, краще зрозумти сутнсть явищ та пристосуватися до них або керувати ними, конструювати нов та модернзувати стар обкти. Моделювання допомага людин приймати обгрунтован ршення та передбачати наслдки сво дяльност. Компютерне моделювання це використання в цьому процес компютера як потужного сучасного засобу обробки нформац. Завдяки компютеру суттво розширюються галуз застосування моделювання, а також забезпечуться всебчний аналз отриманих результатв. Що ж таке модель? Моделлю можна назвати  матеральн макети реально снуючих обктв,  нематеральн обкти (наприклад так, як теоря розвитку суспльства або всм вдома формула земного тяжння Р = mgh), багато чого ншого. Як же в одному слов можна обднати так рзн поняття? Справа в тому, що поняття модел обдну дещо спльне, а саме те, що модель це штучно створений людиною абстрактний або матеральний обкт

1. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

2. Управління спеціальними проектами

3. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

4. Облік нематеріальних активів

5. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

6. Методи прийняття управлінських рішень
7. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення
8. Методи прийняття рішень в управлінні ризиками

9. Методи управління підприємством

10. Рішення в системі управління

11. Мораль і соціальне управління

12. Методи управління банківськими ризиками

13. Державне управління в сфері охорони здоров’я

14. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

15. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

16. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки

17. Моделі і методи прийняття рішень

18. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

19. Заохочення працівників як метод управління персоналом

20. Механізм і методи управління фірмою

21. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

22. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління
23. Управління, як соціальний феномен
24. Управління праці і соціального захисту населення

25. Валютні ризики: методи аналізу і управління

26. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

27. Ділові взаємовідносини в апараті управління

28. Процес управління та його основні стадії

29. Управління запасами

30. Управління проектами

31. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

32. Применение вероятностно-статистических методов в правовой сфере (криминалистика, судебная экспертиза, криминология и др.)

Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

34. Організаційна система управління природокористуванням України

35. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

36. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

37. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

38. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
39. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
40. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

41. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

42. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

43. Управління ризиками

44. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

45. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

46. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

47. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

48. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные

49. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

50. Сучасні принципи державного управління

51. Теорія і методологія дослідження управління

52. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

53. Форми державного управління

54. Функції управління в аграрному праві
55. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"
56. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

57. Системи управління базами даних

58. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

59. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

60. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

61. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

62. Методы удоволетворения потребностей сферой сервиса

63. Управління запасами матеріалів на підприємстві

64. Управління поведінкою споживачів

Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

65. Управління процесом створення нового товару

66. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

67. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

68. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

69. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

70. Аналіз стартегічного управління підприємством
71. Антикризове управління бізнесом
72. Дослідження аспектів управління якістю продукції

73. Ефективне управління виробництвом

74. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

75. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

76. Контроль – функція управління

77. Корпоративне управління акціонерним товариством

78. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

79. Менеджмент та система управління

80. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры

81. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

82. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

83. Організаційна структура управління персоналу підприємства

84. Організаційна структура управління підприємством

85. Організація управління персоналом підприємства

86. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура
87. Особливості антикризового управління
88. Особливості управління організацією

89. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

90. Персонал як об’єкт управління організації

91. Принципи управління персоналом

92. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

93. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

94. Розвиток науки управління

95. Система управління персоналом

96. Стратегічне планування і управління на підприємстві

Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

98. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

99. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.