Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Тема: &quo ;&quo ; Становлення й розвиток місцевого самоврядування є необхідною умовою формування й функціонування громадянського суспільства, яке через відповідні інститути здійснює визначальний вплив на розвиток місцевого самоврядування. Ці процеси, як і багато інших у суспільстві, взаємозумовлені. У більшості наукових публікацій громадянське суспільство й держава розглядаються шляхом протиставлення, а їхній взаємозв’язок досліджено ще недостатньо. Аналогічні підходи через потужний вплив державницької концепції поширюються й на місцеве самоврядування. Поглиблене вивчення місцевого самоврядування як одного з найважливіших елементів розвитку громадянського суспільства спостерігається переважно з боку соціологічних, економічних і політологічних наук. І хоча за останні роки кількість робіт правознавців значно зросла, більшості з них притаманний дескриптивний рівень аналізу, що в підсумку не знімає, а, навпаки, загострює проблему концептуалізації комплексного дослідження громадянського суспільства й місцевого самоврядування . Розгляд останнього як інституту громадянського суспільства започатковано в роботах О.В. Батанова, О.В. Петришина, В.В Речицького, В.М. Селіванова, Ю.М. Тодики, однак складність і багатогранність проблем вимагає продовження наукових пошуків у цій сфері. Метою цієї статті є вивчення місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства. Використання системного, порівняльно-правового, формально-логічного, структурно-функціонального та інших методів наукових досліджень надає змогу сформулювати висновки і пропозиції щодо місця й ролі місцевого самоврядування у процесі розвитку громадянського суспільства, що має як теоретичне, так і практичне значення і може бути враховано при визначенні статусу органів і посадових осіб місцевого самоврядування, правового регулювання форм самоорганізації населення й методів вирішення питань місцевого значення. Історичний досвід підтверджує, що формування громадянського суспільства в європейський країнах відбувалося шляхом становлення різноманітних структур – через ремісничі цехи, гільдії, громади, вільні міста, корпорації, у яких складалися нормативні засади й потреби самоврядної демократії . Українське суспільство впродовж віків перебуваючи під різними державними утвореннями, все ж зберігало єдність не завдяки владі, а всупереч їй. Підвалинами народної солідарності була відносно усталена тенденція громадянського поступу, поєднана з відповідною етичністю, традицією й соціально-культурним дискурсом. За століття іноземного панування в Україні накопичився певний громадянський потенціал самоврядування та його культурно-дискурсивного забезпечення. Основним осередком самоорганізації життя була традиційна громада з рівними правами кожного на вибори старости (війта), скарбника, часом писаря. Очевидно, що формування громадянського суспільства в Україні значною мірою залежатиме від становлення й розвитку загальносвітових демократичних інститутів і форм участі громадян в управлінні суспільними справами. Проте дійсність такої перспективи не може бути відокремлена, ізольована від набутих історико-культурних засад громадянського поступу, зафіксованих демократичними цінностями, власне, української соціальної й політичної культури.

Слушною видається така думка В. Лісового: &quo ;Просте перенесення на український ґрунт деяких західних чи глобальних стандартів є не тільки недостатнім, а й безсилим. Адже сучасні західні суспільства мають свої проблеми, без урахування яких сучасний наш вибір буде дуже обмеженим у своїх перспективах: він зведеться до простого наслідування. Тільки поєднання універсальних, етичних, правових, наукових, економічних стандартів з відродженням української самобутньої культури є тією стратегією, яка відкриває надійну перспективу моральному та духовному відродженню&quo ; . Усе більшу підтримку серед науковців отримує думка, що однією з основних дійових інституцій, здатних потужно впливати на процес формування громадянського суспільства, є місцеве самоврядування, яке має широкий набір організаційних форм залучення населення до управління громадськими справами. Саме на рівні місцевого самоврядування виявляється одна з найважливіших форм екзистенції, людського буття, яка знаходить свій прояв у громадянській самодіяльності, самовираженні особистостей і їх територіальній організації. В цьому аспекті муніципальна влада, первинним і активним суб’єктом якої виступають жителі певної території у рамках якої реалізується комплекс важливих устремлінь людини, служить найважливішим чинником становлення й відтворення громадянського суспільства . Важливим є закріплення на конституційному рівні також розвитку в чинному законодавстві статусу територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування. Формування дійових, активних територіальних громад – головний чинник демократизації суспільства і ствердження незалежності народу від свавілля державної влади. А для цього важливо, щоб громади створювали належні владні інституції, які реально, а не формально, будуть їм підзвітні й підконтрольні. Іншими словами, громада має протистояти тим негативним процесам деспотизму, авторитаризму, корумпованості, які на загальнодержавному й місцевому рівнях легко знаходять для себе відповідний грунт. Як правильно, вважаємо, зазначає В. Мамонова, побудова громадянського суспільства, що здійснюється нині в нашій країні, неможлива без формування активної громадської позиції населення, трансформування його з простої сукупності жителів на певній території у спільноту, яка має схожі інтереси, здатна об’єднати ресурси для досягнення загальної мети розвитку територіальної громади . Сенс місцевого самоврядування полягає ще й у тому, щоб якомога більше людей зацікавити справами суспільства. Сила громади залежить від активності її членів. На рівні територіальних громад як раз і можлива найбільш ефективна (наочна) реалізація принципу народовладдя. Статус громадянина демократичної держави зумовлюється насамперед силою і значенням громади в політичному житті країни, а не самою державною владою, яка за інших історичних і політичних умов воліє розглядати громадянина радше в статусі підлеглого. Так, А. Карась із цього приводу зазначає, що поняття і громадянського суспільства, і громадянина у смислі їх породження громадою і громадською активністю набуває дещо іншої інтерпретації, аніж за тих соціально-політичних умов, коли все політичне життя визначається на рівні центральної державної влади.

Громадянське суспільство створюється не просто “знизу”, а перш за все через громади з їх засадничим принципом самоврядування. В останніх ефективніше можуть бути реалізовані принципи рівності й демократії, тому сила громади в суспільстві, по суті, має бути первинною щодо політичної влади й контролю над нею . З погляду О.Ю. Тодики, місцеве самоврядування відіграє особливу роль у становленні громадянського суспільства в Україні, будучи при цьому одночасно й механізмом його формування, і його невід'ємною частиною. Залучення членів місцевого співтовариства у процес прийняття суспільно значущих рішень – один з важливих механізмів реального здійснення народовладдя . В.М. Кампо зауважує, що для формування засад громадянського суспільства в сільській місцевості урядові важливо заохотити створення на цьому рівні самоорганізаційних утворень населення, засобів масової інформації, партійних осередків та організацій “третього сектора” . У конституційному механізмі політичної інституціоналізації громадянського суспільства, нового конституційного ладу, реальному забезпеченні й гарантуванні прав та свобод людини і громадянина важливе місце належить системі місцевого самоврядування. М.С. Бондар називає місцеве самоврядування “інституційним засобом реалізації громадянського суспільства”. Без його розвитку неможливе ні становлення громадянського суспільства, ні забезпечення свободи і прав особи . На взаємозв’язок і взаємозалежність громадянського суспільства і місцевого самоврядування звертають увагу й інші дослідники. В.А. Григор’єв наголошує, що місцеве самоврядування виступає найважливішим інститутом громадянського суспільства, яке інституціоналізує конституційний лад України, без муніципальної влади немає громадянського суспільства . Одним з основних специфічних аспектів характеристики громадянського суспільства є те, що переважна більшість його інститутів формуються й функціонують на засадах самоврядування. Індивіди безпосередньо або через утворені ними органи вирішують питання своєї життєдіяльності, вільно формують певні інститути для спільного задоволення своїх потреб та інтересів, створюють для себе правила поведінки у формі соціальних (зокрема, правових) норм, якими керуються у своїй діяльності, самостійно приймають загальні рішення і самі їх виконують. Їх самоврядність забезпечується гарантованою правовими нормами можливістю прояву ініціативи, активної поведінки, правом на прийняття найбільш відповідного з точки зору інтересів індивідів та їх об’єднань рішення . Особливо широкі можливості в Україні громадянське суспільство має на рівні підзаконної правотворчості – органів місцевого самоврядування, політичних партій, підприємств, трудових колективів та ін. . Місце й роль місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства виражаються в особливостях і специфіці регулювання суспільних відносин на рівні місцевого самоврядування. Вони виявляються, по-перше, в самостійності здійснення населенням муніципального утворення своїх справ, по-друге, у створенні умов для ефективного вирішення завдань місцевого самоврядування .

Грушевський не мг передбачити, - що в наступн десятилття укранське життя буде ще бльше «вивернуте з свох нормальних умов», потоптане й розграбоване. Не лише вн, а й мало хто сподвався тод, «на пороз ново Украни», що  населення стоятиме через всм десятилть, по сут, перед тими самими проблемами, що й у 1917-1920 роках. Передусм це стосуться проблеми нацонально дентичност, у формуванн й усвдомленн яко бльшсть укранського населення дос перебува на тому самому рвн, що й 80 або й 180 рокв тому. ¶накше кажучи, укранцям знову доводиться братися за будвництво держави, не завершивши будвництва нац. Ця анахрончна недоформовансть нацонально дентичност, поряд з характерною для посткомунстичних кран недорозвиненстю громадянського суспльства,  головною причиною суперечливих, непослдовних орнтацй укранського населення, а вдтак, як я спробую дал показати, - причиною вкрай повльного, непослдовного й суперечливого розвитку вс крани. Амбвалентнсть як соцальний феномен Поняття «амбвалентност» було запозичене соцологами з психатр, де воно використовувалося на позначення певного стану психчно роздвоност, в якому людина ма полярн емоц щодо того самого об'кта (емоцйна амбвалентнсть), висловлю взамовиключн де (нтелектуальна амбвалентнсть)  постйно вагаться мж двома протилежними ршеннями (вольова амбвалентнсть)

1. Характеристика громадянського суспільства в сучасному праві

2. Основні етапи еволюції ідеї громадянського суспільства

3. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні

4. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

5. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

6. Інститут обласної ради в структурі органів місцевого самоврядування
7. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин
8. Культура як суспільне явище. Культура первісного суспільства

9. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

10. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

11. Релігія та віра як феномен в історії суспільства

12. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

13. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

14. Філософія інформаційного суспільства

15. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

16. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники
Масло Mommy care для отпугивания комаров, 50 мл, арт. MC_1696.
Масло для отпугивания комаров смесь натуральных и органических масел Москитуш обладает нежным ароматом, способным притуплять обоняние
890 руб
Раздел: Крем

17. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

18. Громадянське суспільство в Україні

19. Громадянське суспільство та держава

20. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

21. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

22. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері
23. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства
24. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства

25. Форми взаємодії органів і посадових осіб у системі місцевого самоврядування

26. Зміни в системі місцевого самоврядування, внесені реформою Катерини II

27. Племінна структура суспільства епохи бронзи

28. Роль митця і мистецтва у житті суспільства (за драмами Лесі Українки)

29. Класне самоврядування як одна із форм виховної роботи

30. Громадянське суспільство в аспекті дискурсивно-етичних практик: український контекст

31. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

32. Соціальна структура суспільства

Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

33. Формування етосфери в політичному житті суспільства

34. Інтерес і еволюція суспільства

35. Релігія як духовний феномен і суспільне явище

36. Демографічна криза. Теорії індустріального суспільства

37. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

38. Поняття соціальної структури суспільства
39. Розвиток освіти як напрям соціальної політики
40. Соціологія як наука про суспільство

41. Теорії масового суспільства

42. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

43. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

44. Філософський аналіз суспільства

45. Система місцевого самоврядування Франції

46. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

47. Виробництво та його роль в житті суспільства

48. Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)

Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка

49. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

50. Місцеве та регіональне самоврядування

51. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

52. Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема

53. Політологія як наука і політика як суспільне явище

54. Політика, як суспільне явище
55. Масова свідомість як складова суспільної свідомості
56. Колективізм і індивідуалізм, як системи суспільного устрою

57. Суспільство як цілісна соціальна система

58. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

59. Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

60. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

61. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

62. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

63. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

64. Запорізька Січ: розвиток, становлення, право

Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Суспільна організація життя слов

66. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

67. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

68. Розвиток рекламних агентств на Україні

69. Планування як функція менеджменту

70. Місцеві податки в розвинених країнах
71. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості
72. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

73. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

74. Іслам як монотеїстична релігія

75. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

76. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

77. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

78. Філософська культура особи та її суспільна значущість

79. Cфера фінансів - місцеві фінанси

80. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)

81. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

82. Суспільне виробництво та заробітна плата

83. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

84. Суспільні блага

85. Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

86. Булгаков Яков Иванович
87. Брюс Яков Вилимович
88. Яков Васильевич Толмачев (1779—1873)

89. Яков Перельман: штрихи к портрету

90. Право як спеціальне соціальне явище

91. Регіональний розвиток харчової промисловості України

92. Як використовуються відходи в нафтопереробній промисловості

93. Суспільно-господарська районологія

94. Розвиток української мови

95. Казка як жанр

96. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

97. Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Миpного "Хіба pевуть воли, як ясла повні?"

98. Суспільно-політична діяльність Костомарова

99. Як-15 (истребитель)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.