Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Реферат: &quo ;Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації&quo ; Вступ Операційний менеджмент порівняно нова наука. Раніше у вищих навчальних закладах ця дисципліна вивчалася під назвою «Організація та управління виробництвом». Вона розглядала основні принципи та підходи до управління виробництвом в умовах централізованої економіки. У наш час задачі, які стоять перед підприємством, змінилися. Раніше основною задачею було виконання плану будь-якою ціною, а тепер – виготовлення та розподіл продукції відповідно до потреб ринку. У зв’язку із цим зростає значення таких аспектів діяльності підприємства, як прогнозування, управління запасами, використання сучасних методів прийняття управлінських рішень тощо. Метою викладання дисципліни «Операційний менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів ЗЕД умінь з розроблення операційної стратегії, створення та використання операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації. Основні завдання дисципліни: надання знань з основ та категорійного апарату операційного менеджменту; ознайомлення з принципами та методами раціональної організації, планування і контролю за функціонуванням операційних систем різних видів; знайомство з особливостями операційного менеджменту на підприємствах різних галузей. Курс «Операційний менеджмент» забезпечує формування умінь, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Дисципліна тісно пов’язана з курсами – «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Основи маркетингу», «Фінанси», «Статистика». 1. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації Операції (від англ. «Opera io » – дія, операція, робота) – це будь-яка продуктивна діяльність, яка пов’язана із створенням товарів чи послуг. Діяльність, пов’язана із створенням матеріальної продукції (товарів), звичайно називається «виробничою». В останні роки ця назва усе частіше замінюється на «операційну діяльність». Операційна діяльність це дії, у результаті яких виробляються товари і послуги, що поставляються організацією в зовнішнє середовище. Виникнення цього терміну пов’язано із тим, що у наш час зростає значення невиробничої сфери або сфери послуг. Відомо, що у другій половині ХХ ст. у промислово розвинутих країнах почало формуватися постіндустріальне суспільство. Головним видом діяльності у ньому стає не виробництво, а оброблення інформації та здійснення послуг. З’являються такі терміни як «інформаційне суспільство», «економіка послуг». Характеризуючи інформаційне суспільство, американський вчений Д. Белл писав у 1999 р.: «перш за все це суспільство, що засновано на послугах. Сьогодні у США більше, ніж 70% робочої сили зайнято у сфері обслуговування. Послуги грають важливу роль у будь-якому суспільстві. В уявленнях класиків економіки послуги вважалися непродуктивною діяльністю, оскільки багатство асоціювалося із товарами Але, освіта, охорона здоров’я підвищують здібності людей та сприяють укріпленню здоров’я населення, а професійні послуги (аналіз, планування, програмування тощо) забезпечують підвищення продуктивності підприємств та суспільства у цілому» .

У розвитку сервісної діяльності можна виділити такі етапи: 1) В умовах ринкового середовища для підвищення своєї конкурентоспроможності підприємства вимушені, крім виробництва товарів, постачати своїм споживачам також такі послуги, як транспортування, продаж, гарантійне обслуговування та ін. 2) Починає знижуватися частка сімейного доходу, що витрачається на харчування. Засоби, що вивільнилися, направляються спочатку на придбання товарів тривалого користування, предметів розкоші та недвижимості, а потім на відпочинок та вільний час. Розширюється сфера особистих послуг (ресторани, готелі, авто майстерні, туристична індустрія тощо), зростає споживання послуг охорони здоров’я та освіти. Зараз Україна значно відстає від промислово розвинутих країн щодо показників розвитку сервісної діяльності. Наприклад, в США у сервісі працює близько 80% усіх зайнятих, у Західній Європі – 66%, в Україні – 52,9%. Частка сфери послуг у ВВП США – 75%, в Україні – менше 50%. Щоб сервісна діяльність процвітала, необхідно знати, як правильно її організовувати, планувати та розвивати, спираючись на досвід інших країн. Операційний менеджмент – це усі види діяльності, що пов’язані із перетворенням (трансформацією) матеріалів, інформації, покупців . Операційний менеджмент – управління діяльністю, що пов’язана зі створенням товарів чи послуг. Основна мета операційного менеджменту – забезпечити ефективне та раціональне виконання операцій. Ефективність – це досягнення цілей, що поставлені перед підприємством, у цілому вона зводиться до задоволення потреб споживачів. Раціональність – це досягнення поставлених цілей із використанням мінімуму ресурсів. Розглянемо вплив операційного менеджменту на основний фінансовий результат діяльності підприємства – прибуток. Отже, впливаючи на ефективність діяльності підприємства, операційний менеджмент сприяє виробленню товарів чи послуг, які потрібні споживачам, що збільшує РП, а правильна організація операційної діяльності сприяє зменшенню витрат (В), оскільки вона ведеться найбільш раціонально. У результаті прибуток зростає. Між операційною функцією та іншими функціями організації існують важливі і складні робочі відносини. Типова структура організації наведена на рис. 1.1. Рис. 1.1. Типова структура організації Для оптимізації діяльності організації необхідно забезпечити ефективне керування цими відносинами. Операції залежать від інженерної функції, що забезпечує проектування нових видів продукції, виробничих потужностей і процесів. Інженерна функція повинна одержувати від виробництва відповідну інформацію щодо проблем, зв'язаними з конструкцією виробів. Маркетинг повинний забезпечити надійний прогноз попиту і реальні замовлення клієнтів на виходи операційної системи. Та ж функція повинна інформувати виробництво про будь-які претензії споживачів щодо якості або термінів постачання продукції. Маркетинг залежить від виробництва в плані інформації про наявність продукції і можливості своєчасного її виготовлення. Операційна функція залежить від фінансової функції. Для того щоб надати капітал в потрібний час і в потрібних обсягах, фінансовій службі потрібно одержати від операційних підрозділів інформацію про плани виробництва і розвитку.

А також поточні дані, щоб оплатити працю працівників, заплатити постачальникам, виставити рахунки споживачам, вести облік наявних матеріально-технічних запасів і фінансову звітність. Функція трудових ресурсів несе відповідальність за вербування, добір і навчання кадрів для роботи в операційній системі. Операційні підрозділи повинні інформувати кадрову службу про потребу в робочій силі з указівкою кількості і кваліфікації. Еволюція операційного менеджменту як науки включає такі етапи: кінець ХVШ – початок Х1Х ст. – промислова революція. Перші спроби наукової організації виробництва (Р. Арктайт, Р. Оуен, А. Сміт та ін.). початок ХХ ст. – розвиток та впровадження наукової організації управління (Ф. Тейлор, Ф. Гілберт, Г. Гантт, Г. Форд та ін.). У цей же час розвивається наука про організацію праці у Росії (А. Гастєв, О.Єрманський), 1950–1960 рр. – формування «Операційного менеджменту» як самостійної науки. Системи управління матеріальними потоками «Канбан», планування виробничих ресурсів (MRP), тотальне управління якістю ( QM), використання сучасних інформаційних технологій. Сутність операційного менеджменту виражається у функціях або завданнях, для рішення яких він призначений. Ці функції були сформульовані ще А. Файолем: – Планування – реалізуючи цю функцію, підприємець аналізує стан організації, формулює майбутні цілі й завдання, розробляє стратегію дій. В операційному менеджменті за допомогою функції планування визначається, яку кількість товару може продати підприємство, як буде відбуватися процес виробництва (яке потрібно устаткування, як його краще розмістити, скільки буде вироблятися продукції протягом дня, тижня, кварталу, місяця), скільки буде потрібно ресурсів для виконання виробничої програми, скільки сировини потрібно закупити – Організація – реалізація наміченого плану. Це забезпечення найкращого використання машин, персоналу, сировини, поділ і кооперація праці, організація нормальних умов роботи. – Координація – керування спільною діяльністю персоналу, для досягнення загальних цілей. – Мотивація – стимулює високу якість робіт й активність співробітників. – Контроль – визначає стандарти, норми витрати ресурсів, ведуть облік і контроль якості продукції, облік виготовлення продукції. На сучасному етапі в операційному менеджменті застосовують чотири методи управління: організаційні, адміністративні, економічні та соціально-психологічні . Сутність цих методів така: 1)Організаційні – перш, ніж починати будь-яку діяльність, необхідно все правильно організувати: розробити регламенти, норми, правила. Тобто спочатку потрібно створити фірму, розставити по місцях людей, дати їм завдання, показати, що потрібно робити, й уже після цього керувати людьми. 2)Адміністративні – методи владної мотивації. Вони зводяться до примусу людей, застосовуються в армії та ін. подібних структурах. Умовою застосування таких методів є безальтернативність виконання поставлених завдань, мінімальна самостійність виконавців, у результаті чого вся відповідальність лягає на керівника, що віддає розпорядження. 3)Економічні – на відміну від адміністративних методів передбачають непрямий вплив на об'єкт керування.

Провідник упізнав у прибульцеві молодшого брата свого доброго приятеля з Ценяви. Окружний провід скерував юнака до Косівського району налагодити розвідувальну сітку ОУН. Організаційні розвідка й контрозвідка діяли паралельно з аналогічними формуваннями Служби безпеки. Структури часто контактували, порівнювали здобуту інформацію, обмінювалися нею. Всі дані надходили до повітового провідника. Грамотний, енерґійний, рухливий, наділений феноменальною пам’яттю, надзвичайно працьовитий і скромний, Осип Томенчук відразу припав до душі провідникові Куряві. На новому терені молодому підпільникові дали псевдо Чабан… До затишної оселі Миколи Томенчука й Анни з Остащуків у приколомийській Ценяві зтужілі за рідним краєм бузьки принесли п’яту дитину. Малий Осип зголосив свій прихід на світ голосним криком 19 березня 1924 року. Микола Томенчук за чотири роки дослужився в австрійському війську до чину цуґсфюрера, командував взводом. Перша світова затримала чоловіка ще на чотири роки. Своїм основним завданням у війні двох імперських хижаків Микола вважав збереження життя українських хлопців, якими командував

1. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

2. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

3. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

4. Операційний менеджмент

5. Організація міжнародного менеджменту

6. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві
7. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
8. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

9. Організація касових операцій у банківських установах

10. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

11. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

12. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

13. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

14. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

15. Товарна структура організації маркетингових служб

16. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили

17. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

18. Організаційна структура управління персоналу підприємства

19. Організаційна структура управління підприємством

20. Процесс создания и реализации проекта структуры менеджмента на предприятии

21. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

22. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"
23. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи
24. Організаційна і виробнича структура підприємства

25. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

26. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

27. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

28. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

29. Організація приймання товару в аптеці

30. Організація праці

31. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

32. Організаційна система управління природокористуванням України

Набор детской складной мебели "Маша и Медведь. Азбука 3".
Комплект складной, подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1971 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные
Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие

33. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

34. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

35. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

36. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

37. Рельєф та ландшафтна організація

38. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації
39. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку
40. Організація банківської справи

41. Організація біржової торгівлі

42. Організація діяльності "ПриватБанку"

43. Організація ресурсної бази банків в Україні

44. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

45. Організація будівельного майданчика

46. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

47. Організація робочого місця бухгалтера

48. Рівні організації організму людини

Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

49. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

50. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

51. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

52. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

53. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

54. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
55. Внутрішній аудит організації
56. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

57. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

58. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

59. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

60. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

61. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

62. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

63. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

64. Організація документаційного забезпечення установи

Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры
Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Організація і методика аудиту грошових коштів

66. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

67. Організація облікового процесу на підприємстві

68. Організація обліку

69. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

70. Організація обліку власного капіталу підприємства України
71. Організація обліку запасів на підприємствах
72. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

73. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

74. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

75. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

76. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

77. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

78. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

79. Організація управлінського обліку

80. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки

81. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

82. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

83. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

84. Становлення професійних бухгалтерських організацій

85. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

86. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу
87. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності
88. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

89. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

90. Організації (органи) господарського керівництва

91. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

92. Організація роботи Верховної Ради України

93. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

94. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

95. Правова організація працевлаштування громадян

96. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров
Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

97. Організація видавничій справи

98. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

99. Організація роботи користувача з АБД

100. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.