Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Договір банківського кредиту

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ЗМІСТ ВСТУП 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТЕЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТУВАННЯ 1.1 Поняття та форми кредиту 1.2 Поняття, ознаки та види банківського кредиту 2 ЕЛЕМЕНТИ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО УКЛАДАННЯ 2.1 Сторони договору банківського кредиту 2.2 Форма та порядок укладання договору банківського кредиту 3 ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ 4 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЙОГО УМОВ 4.1 Кредитний ризик та види забезпечення кредитного договору 4.2 Відповідальність сторін за кредитним договором ВИСНОВКИ ВСТУП Банки складають невід'ємну рису сучасного грошового господарства. Знаходячись у центрі економічного життя, обслуговуючи інтереси виробників, банки виступають зв’язуючою ланкою між виробником і споживачем. В умовах ринку неминуче банки висуваються в число основних, ключових елементів економічного регулювання. У цьому плані особливу роль відіграють кредити, перетворюючись у єдине джерело, що поставляє народне господарство додатковими грошовими ресурсами. Основним внутрішнім протиріччям кредитних відносин є протиріччя між кредитором і позичальником. Ці протиріччя визначаються розміром засобів, що вивільнилися у кредитора і розміром потреби позичальника, а також протиріччям між тривалістю вивільнення засобів у кредитора і тривалістю існування потреби в додаткових засобах у позичальника. Природною формою руху грошово-кредитних відносин є виникнення більш складної форми відносин – кредитних відносин за участю посередника. Найважливішою формою кредитних відносин цього типу є банківський кредит, де у ролі посередника виступає банк. Банківський кредит є основною формою кредиту у ринковій економіці. Кредитування господарських суб'єктів і громадян є однією з найважливіших функцій банків як спеціалізованих кредитних установ. Банківський кредит – необхідний інструмент стимулювання народного господарства, без якого не можуть успішно працювати товаровиробники. Тому дуже важливим є дослідження проблем, які виникають при укладанні та виконанні договору банківського кредиту для більш ефективного функціонування цього інституту. У цьому полягає актуальність теми дослідження. Метою дослідження є поглиблення правових знань про договір банківського кредиту як соціальне явище, сторони, зміст, істотні умови договору, відповідальність за невиконання його умов, а також особливості правового регулювання відносин, що виникають на підставі цього юридичного факту. Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають при укладанні договору банківського кредиту. Предметом дослідження є договір банківського кредиту як інститут цивільного права. Результати курсового дослідження можуть бути застосовані в учбовому курсі «Банківське право», «Цивільне право». 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТЕЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТУВАННЯ 1.1 Поняття та форми кредиту Поняття кредит походить від латинського слова “credi um”, що означає довіра або віра у борг. В українському законодавстві також було визначення цього поняття як: «Кредит – позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання» (Положення Національного банку України «Про кредитування» № 246 від 28.0

9.1995, розділ І «Визначення термінів», яке вже втратило чинність) . З погляду на відсутність визначення у чинних нормативно-правових актах вченими пропонується таке визначення кредиту: «Кредит – це фінансова послуга, яка полягає в передачі коштів, банківських металів на засадах повернення такої ж їх кількості, наданні відстрочки або розстрочки платежу. Кредитна послуга може бути оплатною або безоплатною» . Структура кредиту включає кредитора, позичальника та позичкову вартість. Тому форми кредиту можна розглядати в залежності від характеру позичкової вартості, кредитора та позичальника, цільових потреб позичальника. Розглянемо класифікацію форм кредиту в залежності від того, хто в кредитній угоді є кредитором. В даній класифікації виділяють наступні форми кредиту: банківську, господарську(комерційну), державну, цивільну (приватну). Банківська форма кредиту найбільш розповсюджена. Саме банки частіше за все надають позики суб’єктам, які потребують фінансової допомоги. Перша особливість банківської форми кредиту полягає в тому, що банк оперує не стільки своїм капіталом, скільки залученими ресурсами. Друга особливість полягає у тому, що банк надає незайнятий капітал, тимчасово вільні гроші, які покладені в банк господарюючими суб’єктами на рахунок або у вклади. Третя особливість даної форми кредиту характеризується наступним: банк позичає не просто грошові кошти, а гроші як капітал. Це означає, що позичальник має так використовувати отримані в банку кошти, щоб не тільки повернути їх кредитору, але і отримати прибуток, достатній, щоб виплатити позичковий відсоток. Платність банківської форми кредиту є її невід’ємним атрибутом. При господарській (комерційній) формі кредиту кредиторами виступають господарські організації. Дану форму часто називають комерційним кредитом, іноді вексельним кредитором, оскільки в його основі лежить відстрочка підприємством-продавцем оплати товару та надання підприємством-покупцем векселю як його боргового зобов’язання виплатити вартість покупки у певний строк. Державна форма кредиту виникає у тому випадку, якщо держава в якості кредитора надає кредит різним суб’єктам. Державний кредит слід відрізняти від державного займу, де держава виступає в якості позичальника. Державна форма кредиту, у порівнянні з іншими формами, має обмежене застосування, частіше надається через банки, а також у сфері міжнародних економічних відносин. При міжнародній формі кредиту склад учасників кредитної угоди не змінюється, у кредитні відносини вступають ті ж самі суб’єкти – банки, підприємства, держава, населення, однак відмінною рисою даної форми є приналежність одного з суб’єктів до іншої країни, тобто одна із сторін – іноземний суб’єкт. Цивільна форма кредиту заснована на участі в кредитній угоді в якості кредитора окремих громадян, приватних осіб. Таку угоду часто називають приватною формою кредиту. Цивільна форма кредиту може носити як грошовий, так і товарний характер, застосовується у взаємовідносинах із будь-яким із інших учасників кредитних відносин. Характерною рисою цієї форми є дружній характер взаємовідносин між суб’єктами: процент встановлюється в меншій сумі, ніж в банках, іноді не встановлюється взагалі, кредитний договір не укладається, строк не є жорстким або не встановлюється .

1.2 Поняття, ознаки та види банківського кредиту Поняття банківського кредиту надано в Законі України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до нього банківський кредит – це будь-яке зобов’язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми . На наш погляд таке визначення ототожнює поняття банківського кредиту та банківських правочинів, а точніше, обов’язків банку за кредитними договорами або іншими договорами, які за своєю економічною суттю є кредитом і виражені в іншій юридичній формі договору. Проведений аналіз економіко-правової літератури та законодавства дає змогу виділити комплекс істотних ознак банківського кредиту. До них можна віднести наступні: 1)банківський кредит – це основна форма кредиту, за яким кошти готівкою чи в безготівковій формі надаються банками в тимчасове користування; 2) банківський кредит є різновидом позики, що надається банком як специфічним суб’єктом; 3) основою надання кредиту є позичковий капітал банку, сформований шляхом акумуляції тимчасово вільних коштів; 4) банківський кредит надається юридичним і фізичним особам та державі; 5) банківський кредит надається на особливих умовах, що називають принципами кредитування, а саме – зворотність, оплатність, строковість, цільове призначення, матеріальне забезпечення; 6) кредит надається через оформлення відповідних письмових документів на здійснення банківський кредитних операцій – кредитних договорів; 7) у разі недотримання клієнтами банків умов договору застосовуються кредитні санкції, передбачені законодавством, актами банків та угодами банків з клієнтами. Враховуючи наведені ознаки пропонується визначити банківський кредит як основну форму кредиту, за яким банк на підставі ліцензії надає кошти (позичковий капітал) у тимчасове користування позичальнику шляхом здійснення банківських кредитних операцій на умовах, передбачених чинним законодавством та кредитним договором . В теорії існує декілька класифікацій банківських кредитів: 1. За основними категоріями позичальників: кредити галузям народного господарства; кредити населенню; кредити державним органам влади. За цільовим спрямуванням: виробничий (поповнення обігових коштів та основних засобів); споживчий (споживчі цілі населення). За строками користування: строкові: короткострокові (до 1 року); середньострокові (1-3 роки); довгострокові (понад 3 роки); до запитання (онкольні); прострочені; відстрочені (пролонговані). 4. Залежно від забезпечення: забезпечені (ломбардні); незабезпечені (бланкові). 5. За методами надання: у разовому порядку, коли рішення про надання приймається окремо по кожному кредиту; відповідно до відкритої кредитної лінії; гарантовані, коли банк бере на себе зобов’язання у разі потреби надати кредит клієнту. 6. Залежно від кількості кредиторів: надані одним банком; консорціумні; паралельні.

Таким мужикам Крестьянский банк выделял кредиты под низкие проценты для выкупа помещичьих земель и заселения земель в Сибири. За период 1907–1914 гг. в Сибирь выехало 3,5 млн. человек. К сожалению, крестьянская реформа Столыпина не была доведена до конца. Свободные крестьянские владения составили в 1914 г. лишь 15 % общей пахотной земли, а собственниками стали только 8 % крестьян. Реформы Столыпина предполагали ввести обязательное начальное бесплатное обучение детей в возрасте 8–12 лет. Для этого в 1908–1914 гг. было открыто 50 тысяч новых школ, так что общее их число в стране составило 150 тысяч. По планам Столыпина число школ должно было равняться 300 тясячам. В 1914 г. в 93 высших учебных заведениях России обучалось около 117 тыс. студентов. 1908–1914 гг. — это короткий «золотой век» русского капитализма. В этот период промышленное производство выросло на 54 %, количество рабочих увеличилось на 31 %, размеры вкладов в сберегательных кассах и на текущих счетах в банках удвоились. Россия стала самым крупным в мире экспортером зерна, вывозя треть своего урожая за границу

1. Основи банківського маркетингу

2. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

3. Види банківського переказу

4. Забезпечення виконання господарських зобов’язань у сфері банківського кредитування

5. Розвиток банківського кредитування

6. Федеральный банк Германии
7. Договор кредита
8. Коммерческий банк как субъект налогового правонарушения

9. Шпоры по финансам и кредиту (2005г.)

10. Коммерческий банк

11. Европейский Банк Реконструкции и Развития

12. Виды банковского кредита (Контрольная)

13. Нацiональний Банк Украiни: статус i завдання

14. Коммерческий банк, его роль в экономике страны

15. Прохождение практики в ЗАО "Альфа Банк"

16. Центральный банк

Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки

17. Кредит, функции кредита, сущность кредита

18. Центральный банк и его функции

19. Статистика денежного обращения и кредита

20. Банк и банковское дело

21. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

22. Роль кредита в социально-экономическом развитии страны
23. Необходимость, сущность и формы кредита. Принципы кредитования
24. Мониторинг кредитов, его цель и задачи

25. Учет кредитов банка

26. Учет кредитов, займов и средств целевого финансирования

27. Отчет о прохождении учебно-ознакомительной практики в ОАО "АТФ Банк" в Костанае

28. Кредит и порядок их учета. Аудит банковских кредитов

29. Африканский банк развития

30. Центральный банк РФ. Его функции и политика

31. Всемирный банк

32. Механизм функционирования международного кредита

Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины
Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда

33. Банкротство - эффективный способ возврата кредита

34. Господарський договір

35. Программа автоматизации банковской деятельности. Система Клиент-банк

36. Центральный банк РФ как субъект бюджетного процесса

37. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

38. Отчет по практике по кредиту и кредитным операциям на ОАО Саранский завод Резинотехника
39. Центральный банк:функции, цель деятельности
40. Банк Англии

41. Курсовая разница по кредитам и займам, полученным в иностранной валюте

42. Сравнительная оценка эффективности использования финансового лизинга и банковского кредита при приобретении основных фондов

43. Необходимость, сущность и функции кредита

44. Формы и виды кредита

45. Центральный Банк России и его роль в проведении единой денежно-кредитной политики

46. Коммерческий банк – основное звено банковской системы

47. Теории кредита

48. Роль кредита в рыночной экономике

Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

49. Обеспечение по кредитам

50. Державне і договірне регулювання оплати праці

51. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

52. Центральний банк і монетарна політика

53. Роль и значение кредита в развитии сельскохозяйственного производства на примере предприятия ООО «Митра-Бауэр»

54. Функции и роль кредита в современной рыночной экономике
55. Бухгалтерский учет операций по договору товарного кредита
56. К вопросу о кредитной системе РФ: кредиты и долги

57. Административное право в системе управления финансов и кредита

58. Банк Англии

59. Банківські операції

60. Банківська справа

61. Банковские кредиты

62. Возвратность кредита и меры по обеспечению возврата банковских ссуд

63. Комерційний банк

64. Коммерческий банк как основное звено банковской системы

Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики
Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

65. Обеспечение возврата кредита в современных условиях

66. Организация процесса кредитования при оформлении кредита под поручительства третьих лиц

67. Проблема возвратности кредитов

68. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

69. Системный анализ и управление кредитами

70. Сущность и значение банковского кредита в современных экономических условиях
71. Формування ресурсів коммерційних банків
72. Центральный Банк РФ: его функции и роль. Правовая основа деятельности ЦБ РФ

73. Центральный банк-проводник кредитной политики

74. Альфа-Банк

75. Альфа банк

76. Центральный банк Российской Федерации.

77. Учет кредитов в банках Казахстана

78. Кредиты банков для работников

79. Учет кредитов и займов

80. Договір постачання

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки

81. Контрольная по Финансам, денежному обращению и кредиту

82. Кредиты как основной элемент, структура кредитной системы Украины

83. Роль банковского кредита в условиях рыночной экономики

84. Сущность кредита

85. Формы и виды кредита

86. Банк как субъект привлечения иностранных инвестиций в регион (на примере КБ Центр-Инвест)
87. Валютний ризик в діяльності банківської системи
88. Сущность и формы кредита. Структура современной кредитной системы

89. Установление по кредитам в коммерческих банках

90. Кредиты на паях

91. Правовые и учетные аспекты кредита

92. Учет кредитов банка заемного капитала

93. Кредитні операції банків

94. Кредитные операции банков (на примере Ростовского филиала ОАО "Альфа-банк")

95. Кредиты и их экономическая сущность

96. МДМ-Банк

Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

97. Мероприятия по сокращению просроченной задолженности по кредитам юридических лиц

98. Методики оцінки фінансового стану банків України

99. Місце Центрального Банку РФ в банківській системі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.