Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Підвищення ефективності використання оборотних засобів

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство аграрної політики України Дніпропетровський державний аграрний університет КУРСОВА РОБОТА на тему: Підвищення ефективності використання оборотних засобів (на прикладі ТОВ “Україна” Царичанського району Дніпропетровської області) Виконав: студ. гр.ОА-5-05 Перевірила: . Дніпропетровськ 2007 Зміст Вступ Розділ І. Наукові основи поняття оборотних засобів та джерел їх утворення Економічний зміст оборотних засобів та їх класифікація Джерела утворення оборотних засобів Розділ ІІ. Природно – економічна характеристика господарства та організація його фінансової роботи Природно – економічні умови господарювання та організаційна структура господарства Ресурсний потенціал господарства та ефективність його використання 2.3.Склад і структура оборотних засобів у ТОВ “ Україна ” Розділ ІІІ. Підвищення економічної ефективності використання оборотних засобів 3.1. Ефективність використання оборотних засобів та шляхи їх підвищення 3.2. Прогнозування вартості оборотних засобів в ТОВ “ Україна ” за допомогою трендового аналізу Висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки Вступ Підприємства сфери матеріального виробництва здатні підтримувати безперервність процесу виробництва і реалізації продукції лише за умови, якщо в їх розпорядженні поряд із основними засобами (знаряддями виробництва) є також оборотні засоби у вигляді, головним чином, предметів праці – запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, тари тощо. Подібно до основних засобів. Вони також функціонують у сфері виробництва, тобто – також засоби виробництва. Крім того, наявність товарно – грошових відносин, ринкові умови господарювання викликають постійне перетворення вироблених товарів у гроші. Тому поряд із виробничими засобами кожне підприємство для підтримання безперервності процесу відтворення повинне завжди мати певні запаси готових виробів власного виробництва, а також вкладати певну суму коштів у розрахунки. Ці кошти функціонують у сфері обігу, тому називаються засобами обігу. Отже є об'єктивна необхідність у дослідженні оборотних засобів підприємства як складової безперервності і ефективності процесу виробництва. Крім дослідження оборотних засобів, актуальним є і аналіз джерел їх утворення, так як необхідно, щоб оборотні засоби були вкладені одночасно і на усіх стадіях кругообігу. Для створення необхідного обсягу оборотних фондів і фондів обігу підприємство авансує фінансові ресурси. Той факт, що кошти, які вкладені в оборотні виробничі фонди і в фонди обігу, після завершення кожного кругообігу повністю відшкодовуються у грошовій формі, є підставою з'єднати їх в поняття оборотні засоби (кошти) на відміну від основних засобів (коштів). Основними завданнями дослідження оборотних засобів підприємства та джерел їх утворення є оптимальне розміщення оборотних активів, та формування їх за рахунок власних і позичених ресурсів Оптимізація розміщення оборотних засобів створює підгрунття для цільового і економічного використання фінансових ресурсів, сприяє зменшенню запасів у виробництві ті обігу, успішному виконанню планів виробництва, реалізації продукції, підвищенню рентабельності і зміцненню фінансового стану підприємства.

Для цього підприємство повинно якісно розподіляти норматив власних оборотних коштів. Нормування націлене на визначення дійсно мінімальних запасів на всіх стадіях руху оборотних фондів обігу. Для підприємства потрібно визначити яка частина власних фінансових ресурсів буде направлена на фінансування оборотних засобів та скільки потрібно коштів ззовні для здійснення своєї поточної діяльності, тобто авансувати в оборотні активи. При цьому така оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів ґрунтується на забезпеченні мінімальної сукупної вартості залучених фінансів. Джерелами інформації для проведення аналізу з даної теми в ТОВ “Україна” є: баланс підприємства за попередні роки та звітний період; звіт про фінансові результати; звіт про власний капітал; звіт про рух грошових коштів; розрахунок нормативу власних обігових коштів; розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості. Мета курсової роботи: дослідити оборотні засоби ТОВ «Україна» та визначити основні шляхи по підвищенню ефективності їх використання. Завдання: Розглянути виробничо-фінансову діяльність підприємства, дослідити оборотні засоби та шляхи підвищення ефективності їх використання, проаналізувати зміну рівня оборотних засобів на майбутнє. Розділ І Наукові основи поняття оборотних засобів та джерел їх утворення 1.1 Економічний зміст оборотних засобів Діяльність об'єктів господарювання щодо створення та реалізації продукції здійснюється в процесі поєднання основних виробничих фондів і самої праці. Безперервність процесу виробничої та комерційної діяльності потребує постійного інвестування коштів у ці елементи для здійснення розширеного їхнього відтворення. На відміну від основних виробничих фондів оборотні фонди споживаються в одному виробничому циклі і їхня вартість повністю переноситься на вартість виготовленої продукції. При цьому одна їхня частина в речовій формі входить у створений продукт і набирає товарної форми, в якій її буде використано споживачем. Інша частина також повністю споживається в процесі виробництва, але, втрачаючи свою споживчу вартість, у речовій формі в продукт праці не входить (паливо). Таким чином, за умов товарно – грошових відносин запаси предметів праці виступають, з одного боку, як сукупність матеріальних цінностей, з іншого – як втілення затрат суспільної праці у вартості фондів: оборотних, виробничих і фондів обігу. В економічній літературі існують різні підходи до визначення сутності оборотних коштів. Найчастіше можна знайти на два визначення оборотних коштів. По – перше, оборотні кошти – це грошові ресурси, які вкладено в оборотні виробничі фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації виготовленої продукції. По – друге, оборотні кошти – активи, які протягом одного виробничого циклу або одного календарного року можуть бути перетворені на гроші. Деякі автори таке саме визначення дають терміну “оборотний капітал”. Це свідчить про ідентичність, на їхню думку, понять – оборотні кошти та оборотний капітал. У зарубіжній літератури окремі автори визначають оборотний капітал як оборотні активи за мінусом короткострокових зобов'язань.

У такий спосіб дається визначення власного оборотного капіталу. Узагалі поняття “капітал” виступає в трьох формах: грошовій, продуктивній і товарній. Найбільш широке, загальне поняття капіталу відповідає його грошовій формі. В економічній теорії “грошовий капітал” розглядається як вартісна форма всього капіталу, а не лише як певна сума грошей, що спрямовується в процесі господарсько – підприємницької діяльності на придбання засобів виробництва і предметів праці. Оборотний капітал проходить три стадії кругообігу: грошову, виробничу й товарну. На першій стадії під час авансування коштів здійснюється придбання й нагромадження необхідних виробничих запасів. У виробничому процесі авансується вартість для створення продукції: у розмірі вартості використаних виробничих запасів, перенесеної вартості основних фондів, витрат на саму працю (заробітна плата та пов'язані з нею витрати). Виробнича стадія кругообігу оборотного капіталу завершується випуском готової продукції, після чого настає стадія реалізації. На першій стадії авансування коштів триває доти, доки товарна форма вартості не перетвориться на грошову. Отримання виручки від реалізації свідчить про корисність створеної суспільством вартості і про відтворення авансових у ній коштів. Грошова форма, якої набирає оборотний капітал на третій стадії кругообігу, одночасно є і по частковою стадією наступного обороту капіталу. Кругообіг оборотного капіталу і створення нової вартості відбувається за схемою: Г – Т.В.Т1 – Г1 де Г – кошти, що авансуються; Т – кредити праці; В – виробництво; Т1 – готова продукція; Г1 – кошти, отримані від реалізації отриманої продукції. Мету функціонування капіталу буде досягнуто тоді, коли Г1 =Г ∆Г, тобто коли відбудеться приріст грошей порівняно з авансовою сумою. Отже, самозростання капіталу відбувається в процесі кругообігу оборотного капіталу, який проходить різні стадії і набирає різних форм. Що менше часу оборотний капітал перебуває в тій чи іншій формі (грошовій, виробничій, товарній), то вища ефективність його використання, і навпаки. У виробничій сфері оборотний капітал (оборотні засоби) авансується в оборотні виробничі фонди і фонди обігу (додаток А). Джерела формування оборотних засобів Визначення джерел формування оборотних коштів є важливою ділянкою роботи фінансиста підприємства. Недостатність джерел формування оборотних коштів призводить до недофінансування господарської діяльності та до фінансових ускладнень. Наявність зайвих джерел оборотних коштів на підприємстві сприяє створенню наднормативних запасів товарно – матеріальних цінностей, відволіканню оборотних коштів з господарського обороту, зниження відповідальності за цільове й раціональне використання як власних, так і позичених коштів. Власні джерела формування оборотних засобів. Як правило, мінімальна потребі підприємства в оборотних коштах покривається за рахунок таких власних джерел: статутний капітал (фонд), відрахування від прибутку у фонди спеціального призначення; цільове фінансування на цільові надходження (із бюджету, галузевих і міжгалузевих позабюджетних фондів), приріст сталих запасів.

Потім кліше надходили безпосередньо в підпільні друкарні, де згідно із замовленнями підрозділів друкували певну кількість грошових документів. Існували такі підпільні друкарні: Використання біфонів у фінансово-господарській діяльності повстанців дало змогу командуванню ОУН—УПА за порівняно короткі терміни мобілізувати для своїх потреб значні матеріальні ресурси. Ці грошові документи також ефективно забезпечували юридичні й морально-етичні аспекти взаємовідносин повстанців і місцевого населення. На сьогодні гроші ОУН—УПА — велика рідкість у грошових збірках колекціонерів. Оскільки такий білет, виявлений НКВС під час обшуку, міг коштувати власникові та його родині життя. ВИСНОВКИ Грошові документи ОУН — біфони — сягають корінням у практику фінансової діяльності громадських організацій суспільно-політичної, просвітницько-педагогічної релігійної та іншої спрямованості, які діяли в Галичині наприкінці XIX — початку XX cm. - друкувались грошові документи впродовж 1942 — 1950 pp. у підпільних друкарнях 0VH. Талановиті художники засобами графіки зуміли охопити не лише всі етапи боротьби, а й провести історичні паралелі з визвольними змаганнями в Україні у 1917 — 1920 рр

1. Оборотні засоби підприємства

2. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

3. Ефективність використання ресурсів підприємства

4. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

5. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

6. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства
7. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
8. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

9. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

10. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

11. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

12. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

13. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

14. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

15. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

16. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета
Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50

17. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

18. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

19. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

20. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

21. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

22. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу
23. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві
24. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

25. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

26. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

27. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

28. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

29. Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

30. Математична модель транспортної системи підприємства

31. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

32. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования

33. Інформаційні системи і технології підприємства

34. Планування діяльності підприємства

35. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

36. Планування діяльності підприємства

37. Фінанси підприємства

38. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
39. Формування основних фондів підприємства
40. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

41. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

42. Персонал підприємства

43. Рентабельність підприємства

44. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

45. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

46. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

47. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

48. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Автомазація виробничих процесів підприємства

50. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

51. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

52. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

53. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

54. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства
55. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
56. Облік активної частини балансу підприємства

57. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

58. Облік створення підприємства

59. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

60. Організація обліку власного капіталу підприємства України

61. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

62. Фінансова звітність підприємства

63. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

64. Аудит підприємства

Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

65. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

66. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

67. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

68. Аналіз програмного забезпечення підприємства

69. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

70. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства
71. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами
72. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

73. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

74. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

75. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

76. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

77. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

78. Непрямі податки підприємства

79. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

80. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт

81. Розробка маркетингової стратегії підприємства

82. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

83. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

84. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

85. Ціноутворення та цінова політика підприємства

86. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок
87. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
88. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

89. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

90. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

91. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

92. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

93. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

94. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

95. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

96. Мотивація робітників промислового підприємства

Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

98. Операційна система підприємства

99. Організаційна структура підприємства

100. Організація діяльності підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.