Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ЗмістВступ Розділ 1. Науково-методичні основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування 1.1 Праця як важливий чинник розвитку суспільства та виробництва 1.2 Сучасні системи мотивації праці персоналу 1.3 Структура та організація заробітної плати 1.4 Державне та договірне регулювання заробітної плати Розділ 2. Оцінка основних результатів діяльності та мотивації праці в ТзОВ ГК «Жорж» 2.1 Позиціювання підприємства на ринку та оцінка основних економічних показників діяльності 2.2 Системи мотивації персоналу на підприємстві 2.3 Практика запровадження систем мотивації в підприємстві ресторанного господарства ТзОВ ГК «Жорж» 2.4 Вплив стимулювання персоналу на продуктивність праці Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності застосування сучасних систем мотивації персоналу 3.1 Удосконалення систем мотивації в підприємстві та шляхи застосування найефективніших систем мотивації 3.2 Пропозиції щодо ефективності запровадження сучасних систем мотивації менеджерського складу персоналу підприємства 3.3 Доцільність запровадження зарубіжних сучасних систем мотивації персоналу в підприємствах ресторанного бізнесу Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Якість роботи, що виконується визначається не тільки здібностями персоналу, але й мотивацією працівника застосовувати свої здібності та розкривати свій потенціал. Досліджень про поведінку працівників багато. Їхній зміст дещо змінився з тих пір, як шістдесят років тому американський психолог Абрахам Маслоу написав свою роботу : «Теорія мотивації вчинків людини». З'явилися багато чисельні та різноманітні теорії про те, які мотиви і спонукання людини і як відбувається мотивація вчинків людини. Всі ці теорії базуються на аналізі потреб або інтересів , які спонукають людину до тих або інших дій.(«Внутрішні теорії мотивації»). Відомі теорії, що описують засоби, які спонукають людину до виконання тих або інших функцій («Теорії процесу мотивації»). Історично всі мотиваційні підходи були побудовані на простому задоволенні економічних потреб робочої сили і зростанні продуктивності праці. Сьогодні акцент робиться більше на задоволенні соціальних потреб робітника, ніж на простій матеріальній вигоді. Далекоглядні керівники, якщо вони прагнуть підвищити продуктивність праці, розглядають потреби своїх працівників цілісно і дають можливість людям керуватися також іншими мотивами. Пошук відповідних не грошових мотивів, які спонукають працівників ефективно використовувати свої вміння і таланти – нелегке завдання. Воно обумовлено динамічним оточуючим середовищем, в якому функціонують сьогодні підприємства ресторанного господарства. Послуги або сервіс залежать від мотивації працівників: інтонації в спілкуванні з гостем, готовність піти назустріч гостю, вирішити його проблеми, постійна робота над покращенням процесу надання послуг – всі ці фактори впливають на якість послуг. Різні рівні мотивації впливають на конкурентоспроможність ресторанного господарства. Результати багато чисельних досліджень свідчать, що існує прямий взаємозв'язок між лояльністю працівників та лояльністю клієнтів. Багато підприємств розробляють серйозні комплексні програми мотивації персоналу.

Однак ці програми не завжди працюють ефективно, так як не враховують особливості окремих працівників. Система мотивації повинна розроблятися і запроваджуватися в руслі загальної стратегії підприємства. Слід пам'ятати, що сама стратегія реалізується на конкретних робочих місцях. І тут необхідний баланс між інтересами організації в цілому та окремих працівників. Отже, необхідно побудувати систему стимулювання, яка б викликала конструктивну поведінку членів трудового колективу. Враховуючи вищесказане, обрана тема дипломної роботи на сьогоднішній день є дуже актуальною. Метою дипломної роботи є розвиток сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування. Для досягнення мети визначено та розв'язано такі завдання: - Розглянуто особливості формування сучасних систем мотивації персоналу і зокрема підприємств харчування; - Визначено роль та місце систем мотивації у досягненні ефективності господарювання підприємства харчування; - Сформовано систему методів, що використовуються для визначення мотивації персоналу підприємств харчування; - Проведено аналіз господарської діяльності ТзОВ ГК « Жорж», зокрема, його ресторанного господарства; - Виявлено особливості формування системи мотивації персоналу ТзОВ ГК « Жорж»; - Досліджено фактори впливу на мотивацію праці персоналу ТзОВ ГК «Жорж». Об'єктом дослідження у дипломній роботі є ТзОВ ГК « Жорж» та його структура ресторанного господарства. Предметом дослідження дипломної роботи є комплекс теоретичних та практичних аспектів сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування. Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі економіки, статистики, економічного аналізу, менеджменту а законодавчі акти. У роботі використана внутрішня звітність зОВ ГК « Жорж» за період 2004 – 2005 рр., практичні дані спостережень на підприємстві. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків. Наведено список використаної літератури, додатки. Загальний обсяг роботи 90 сторінок друкованого тексту, включено 3 таблиці, 3 рисунки, 2 схеми та 8 додатків. Список використаних літературних джерел містить 42 найменування. Розділ 1 Науково-методичні основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування 1.1 Праця як важливий чинник розвитку суспільства та виробництва Праця є важливою і. разом з цим, універсальною категорією, вивченням якої займаються практично усі галузі людського пізнання. І це не випадково, адже місце праці визначається її значенням для існування і розвитку окремої людини та суспільства в цілому. Результатом процесу праці є виробництво споживчих вартостей. У цьому розумінні праця виражає собою відношення людини до природи, коли люди з допомогою знарядь праці впливають на предмети природи, створюють продукти, необхідні для їх життя. Вивченням відношення людини до природи займаються, як правило, природничі, технічні та технологічні науки. Аналіз процесу матеріального виробництва показує, що праця - це перш за все процес, який відбувається між людиною і природою, в якому людина своєю діяльністю опосередковує, регулює і контролює обмін речовин між собою і природою.

Без праці такий обмін речовин між людиною і природою не був би можливим, тобто не було б можливе саме людське життя. Широко відоме твердження про те, що саме праця створила людину і є джерелом усякого багатства. Разом з цим, теоретичне обґрунтування змісту процесу праці не може обмежуватися механічним поєднанням людини і предметів природи. Справа у тому, що між людьми завжди були і залишаються тісні зв'язки з приводу організації праці, розподілу, обміну та споживання результатів їх спільної діяльності. Оскільки люди так чи інакше працюють один на одного, то їх праця, а також зв'язки і відносини, що виникають при цьому, набувають суспільної форми. Суспільна форма праці є предметом вивчення економічних і суспільних наук. У науковій літературі є декілька підходів до визначення економічної категорії &quo ;праця&quo ;. Зокрема, в Економічній енциклопедії «Політична економія» праця - це доцільна діяльність людей щодо створення матеріальних та духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому. Деякі вчені-економісти вважають, що праця - це діяльність людини щодо створення життєвих благ, при цьому вона спрямована на оточуючу природу і має осмислений цілеспрямований характер. Працюючи, людина використовує свою робочу силу, тобто здатність до праці, яка визначається сукупністю фізичних і духовних сил, завдяки яким людина може працювати. У процесі праці відбувається споживання робочої сили . Наведені визначення у цілому розкривають сутність категорії &quo ;праця&quo ;, показують її двоїстий характер. Таким чином, можна зробити висновок, що праця - це складна соціально-економічна категорія, яка є не просто взаємодією людини і природи, працею взагалі, а суспільною формою праці. Іншими словами, це відносини між людьми щодо їх участі в суспільній праці. . Процес праці можливий лише за наявності трьох основних елементів - предмета праці, знаряддя праці та працівника. Важливим моментом процесу праці прийнято вважати доцільну діяльність людини, власне саму працю, що перетворює або видозмінює предмет природи у такий спосіб, коли вони стають придатними для задоволення людських потреб. Тобто, з фізіологічної точки зору, праця - це витрачання життєвої енергії людини для перетворення предметів праці у споживчі вартості. Кожний з названих елементів відіграє свою важливу роль у процесі праці. Предмети праці - те, на що спрямована праця людини з метою створення життєвих благ. Засоби праці - це речі або комплекс речей, за допомогою яких людина у виробництві впливає на предмети праці для перетворення їх у споживчі вартості. До засобів праці відносять знаряддя праці (інструменти, машини, механізми, обладнання тощо), землю - основний засіб праці, а також виробничі будівлі, споруди, транспортні шляхи і комунікації! т.д. Засоби і предмети праці разом становлять засоби виробництва. Розвиток предметів і засобів праці є лише необхідною умовою для здійснення процесу праці, проте вирішальним елементом цього процесу є жива людська праця, тобто сама людина, яка постійно удосконалюється, збагачує свої знання, досвід, виробничі навички.

Внешнее сопротивление. Любая организация всегда действует в окружении других субъектов рынка и, естественно, испытывает определенное воздействие с их стороны. Поставщики, потребители, посредники, общественные организации, конкуренты так или иначе влияют на деятельность компании. В период осуществления инноваций это влияние часто может переходить в давление и сопротивление в силу того, что стратегические нововведения непременно затрагивают всех субъектов микросреды. Главными задачами руководителя являются устранение сложившегося сопротивления и направление этой энергии в положительное русло еще на стадии планирования и разработки инновационной политики. Для этого компании необходимо прежде всего: 1) реально подходить к возможностям фирмы; 2) создать хорошо отлаженную систему сбора и обработки информации; 3) стимулировать поступление необходимой информации от всех функциональных подразделений; 4) внедрить систему консенсуса, т. е. коллективного принятия решений и коллективной ответственности, с участием руководителей всех уровней и служащих; 5) построить успешную систему мотивации для стимулирования творческого подхода и разработки идей; 6) в инновационной деятельности ориентироваться на социально-этическую полезность нововведений для общества в целом; 7) создавать долгосрочные связи с кредиторами, поставщиками и потребителями, а также всячески взаимодействовать с общественными группами и учреждениями на взаимовыгодной основе, привлекая их к участию в инновационном процессе

1. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

2. Основи управління персоналом підприємств

3. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

4. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

5. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

6. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві
7. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин
8. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

9. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

10. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

11. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

12. Основы теории систем и системный анализ

13. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

14. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

15. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

16. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

17. Механическая память на основе НЭМС-систем

18. Суть комерційної діяльності на підприємстві

19. Философское введение в "Основы построения систем искусственного интеллекта"

20. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

21. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

22. Планування діяльності підприємств
23. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
24. Економічний аналіз підприємств

25. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

26. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

27. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

28. Кредитування підприємств

29. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

30. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

31. Охорона праці на підприємстві

32. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

33. Доходи сільськогосподарських підприємств

34. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

35. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

36. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

37. Звітність сільськогосподарських підприємств

38. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
39. Облік доходів підприємств
40. Облік неопераційних витрат на підприємстві

41. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

42. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

43. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

44. Організація облікового процесу на підприємстві

45. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

46. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

47. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

48. Розподіл прибутку державних підприємств

Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками

49. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

50. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

51. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

52. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

53. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

54. Інформаційні системи і технології на підприємстві
55. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"
56. Математические основы теории систем

57. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

58. Комерційна діяльність підприємств

59. Маркетингові дослідження на підприємстві

60. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

61. Організація обліку на торгівельному підприємстві

62. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

63. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

64. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

65. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

66. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

67. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

68. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

69. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

70. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві
71. Дослідження та розробки на підприємстві
72. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

73. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

74. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

75. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

76. Процессный подход как методологическая основа современных систем качества

77. Системный анализ как теоретическая основа исследования систем управления

78. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

79. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

80. Управління інноваційним розвитком підприємств

Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты
Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы

81. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

82. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

83. Бізнес-планування на підприємстві

84. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

85. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

86. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання
87. Інноваційний розвиток готельних підприємств
88. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

89. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

90. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

91. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

92. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

93. Методи фінансового планування на підприємстві

94. Методологические основы построения систем обеспечения финансового менеджмента

95. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

96. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел

97. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

98. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

99. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.