Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Цінова політика фірми та її оцінка

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Тернопільський державний технічний університет Імені І.Пулюя Реферат &quo ;Цінова політика фірми та її оцінка&quo ;Студента групи ПКп-32 Урбанської Г.В. Тернопіль План 1. Особливості формування цінової політики торговельної фірми 2. Удосконалення управління ціновою політикою фірми 1. Особливості формування цінової політики торговельної фірми. Розмір доходів торговельного підприємства, який отримується від різних видів діяльності, є функцією від обсягу проведення відповід­них операцій (торговельних, виробничих, посередницьких) (О) та рів­ня цін, які встановлюються на них (Ц); Д=f(0, Ц). Обгрунтування визначення цін на товари (продукцію, роботи, по­слуги) підприємства належать до визначальних рішень, від яких за­лежить успіх усієї комерційної діяльності підприємства, ефективності його функціонування. Практична реалізація самостійності підприємств з питань встанов­лення цін на товари (продукцію, роботи, послуги), які реалізуються, пе­редбачає розробку його цінової політики, яка являє собою систему рі­шень підприємства, пов'язаних з визначенням рівня цін (рис.1). Розробка цінової політики підприємства покликана забезпечити умови досягнення його стратегічних цілей і завдань та окреслити принципи ціноутворення, методи визначення базового рівня цін, умови і розміри їх диференціації та коригування. Рис. 1.Зміст цінової політики підприємства Підприємство, враховуючи специфіку свого положення на ринку, може реалізовувати різні цінові стратеги. Виходячи з принципів, покладених в основу ціноутворення, розрі­зняють стратегії, які грунтуються на: - збуті, вони полягають у орієнтації на збільшення обсягів реа­лізації та максимізації своєї частки ринку у боротьбі з конкурентами; - прибутку, вони полягають в орієнтації на отримання підпри-ємством цільової норми та маси прибутку з кожної одиниці товарів, що реалізуються; - ринковій ситуації, яка склалася. Вони полягають у визначенні рівня ціни, виходячи з кон'юнктури ринку, що склалася. З точки зору активності та ініціативи підприємства з питань ці­ноутворення прийнято розрізняти активну та пасивну стратегії ціно­утворення. Активну стратегію цін здійснюють підприємства, які більш або менш автономно встановлюють ціни на свою продукцію (товари), орієнтуючись на ринкові умови реалізації. Пасивна страте­гія цін характеризується пасивністю підприємства при встановленні цін, їх орієнтацією, перш за все, на дії конкурентів. Застосовуючи активну стратегію ціноутворення, підприємство може реалізувати різні тенденції щодо рівня цін та їх руху у часі. Висока ціна на види товарів (продукції), які просуваються на ринок (стратегія високих цін), обирається, коли попит нееластичний (кількість продукції, що реалізується, не залежить від ціни) і відсут­ня конкуренція. Вона використовується, перш за все, для нових видів продукції, в умовах дефіцитного ринку, для споживчого ринку на іміджеві та мо­дні товари. Стратегія високої ціни може реалізовуватися досить дов­гий час за умови високої якості продукції, її відповідності світовим стандартам, захисту прав підприємства на її випуск (патенти, ноу-хау).

Стратегія вилучення є продовженням стратегії високих цін у випадках небезпеки виникнення імітаторів і конкурентів. В цей час витрати на просування товарів (продукції) на ринок вже по­криті, отримані високі початкові прибутки дозволяють розширити виробничі потужності та збільшити пропозицію продукції. Обсяг виробництва тепер підприємство може запропонувати за більш ни­зькими цінами, розширюючи коло потенційних споживачів про­дукції. Низька ціна на товар, який просувається на ринок (стратегія ни­зьких цін), може бути доцільна у тому разі, коли товар зустрічає дуже гнучкий (еластичний) попит, існує безпосередня небезпека кон­курентів, наявні виробничі потужності дозволяють забезпечити висо­кий обсяг реалізації продукції. У даному випадку підприємство ро­бить ставку не на прибуток, який отримується з одиниці продукції, а на максимізацію маси отриманого прибутку завдяки великому обсягу збуту. Стратегія проникнення полягає у встановленні низької ціни лише у разі впровадження товару на ринок з подальшим підвищен­ням рівня цін. Це здається можливим завдяки тому, що споживачі вже звикли до товару, підприємство має перевагу перед конкурентами за рахунок його якості, іміджу, мережі збуту абощо. Стратегія пульсації характеризується систематичними змінами цін. Відчутне зниження ціни стимулює покупця і розширює можливості збуту, після чого ціни починають поступово зростати. Визначення стратегії ціноутворення — це складне завдання, позаяк необхідно враховувати: - стадію та динаміку життєвого циклу товару (продукції); - можливості збільшення попиту (орієнтація на попит); - наявність і активність конкурентів (орієнтація на стан ринку); повні та змінні витрати на виробництво та реалізацію продукції (орієнтація на витрати), які визначають мінімальний рівень ціни, за­безпечуючий беззбитковість діяльності підприємства. Визначення стратегії ціноутворення зумовлює і вибір методу ці­ноутворення. Для розрахунку мінімального рівня ціни продукції (робіт, послуг) використовуються об'єктивні методи ціноутворення, в основі яких лежить калькуляція ціни. Наприклад, розрахунок ціни на основі: - змінних витрат на виробництво та реалізацію одиниці продук­ції (робіт, послуг), які визначають мінімальний, демпінговий рівень цін; - повних витрат на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг), які забезпечують беззбитковість діяльності; - середніх витрат плюс прибуток, рівень якого може встановлю­ватися, виходячи з вимог державного регулювання рівня рентабель­ності, або, виходячи з господарської доцільності в отриманні певної маси прибутку. В будь-якому з випадків, які розглядалися, до складу ціни, крім витрат та прибутку підприємства, включаються також податки та відрахування, встановлені державою. Крім калькуляційних методів розрахунку рівня цін можуть засто­совуватися суб'єктивні методи встановлення цін, які грунтуються на вивченні ринку збуту продукції, досвіду практиків чи знань екс­пертів. Такими методами ціноутворення є: - визначення ціни з урахуванням суб'єктивно відчутної цінності виробу чи сприйняття цін споживачами; - встановлення ціни за результатами пробних продаж невеликих партій продукції за різними цінами; - встановлення свідомо завищеної ціни з наступним її поступо­вим зниженням до рівня, який створює масовий попит; - проведення &quo ;закритих торгів&quo ; (аукціонів) з випадковими учас­никами; - використання інформації про рівень цін на вироби-аналоги; - запрошення експертів і таке інше.

Оптимальне ціноутворення не може орієнтуватися тільки на ри­нок або тільки на витрати. Найчастіше необхідно брати до уваги оби­два аспекти і використовувати не один, а декілька методів ціноутво­рення. Отримана ціна, яка покриває витрати, повинна бути перевірена на її ринкову життєздатність, тобто можливість збуту продукції (товарів) за такою ціною з урахуванням ринкової кон'юнктури. Якщо ця вимо­га не виконується, необхідно вишукувати резерви зниження собівар­тості (витрат обігу) або зменшувати норму запланованого прибутку. Ціна, визначена з орієнтацією на ринок, повинна бути перевірена на те, чи покриває вона, бодай, змінні витрати на виробництво та ре­алізацію, чи утворюється маржинальний доход, достатній для від­шкодування постійних витрат та отримання прибутку. Якщо ця умова не виконується, необхідно шукати інші можливості реалізації про­дукції (товарів). Наступним завданням, яке необхідно вирішити у ході розробки цінової політики підприємства, є визначення умов зміни та диферен­ціації цін на товари (роботи, послуги). В один і той же час підприємство може використовувати різні ці­ни на один і той же товар (роботи, послуги). Диференціація цін може здійснюватися за: - місцем реалізації товарів (робіт, послуг) - різні ціни в місті та в селі, при реалізації через власну мережу та через посередників, на зовнішньому та внутрішньому ринках; - часом реалізації - сезонні ціни, денний та нічний тариф; - характером споживачів (покупців) - пов'язаним особам, дочір­нім підприємствам, соціальне незахищеним верствам населення, ді­тям; - умовами реалізації продукції (товарів) - з попередньою опла­тою, з відстрочкою платні, з власних матеріалів (давальної сировини) тощо. З метою свідомого впливу на реалізацію своєї продукції (товарів) підприємство може використовувати різні цінові знижки, які нада­ються покупцям залежно від умов постачання продукції, обсягів ку­півлі, способів оплати, умов страхування тощо. Розрізняють наступні види цінових знижок: 1. Бонусні знижки, які надаються постійним покупцям за обумо­влений обсяг закупівлі продукції (товарів) підприємства за певний проміжок часу. 2. Кількісні знижки, розмір яких залежить від обсягу та серійно­сті замовлення продукції у вартісному чи загальному вимірі. 3. Часові або сезонні знижки, які використовуються для стиму­лювання реалізації продукції підприємств з циклічним характером виробництва чи споживання. 4. Знижки &quo ;сконто&quo ;, які надаються покупцям за термінову оплату готівкою. 5. Знижки &quo ;декорт&quo ; - за передчасну оплату порівняно з терміном, визначеним у контракті, а також за товар зниженої якості. Загально­визнаною у світовій практиці є формула &quo ;2/10 нетто ЗО&quo ;, тобто висунений до оплати рахунок може бути зменшений на 2%, якщо оплата відбулася впродовж 10 днів. 6. Дисконтні знижки, які являють собою різницю між цінами на один і той же виріб з різними термінами постачання: чим довшим є термін постачання, тим меншою є ціна одиниці продукції. 7. Знижка при авансовій оплаті, яка виникає в зв'язку з необхід­ністю компенсувати покупцеві недоотриманий доход (у розмірі серед­нього депозитного проценту) за час кредитування підприємства-постачальника продукції.

Особливо спокуслива перевага тако полтичне владно позиц поляга в тому, що вона завжди нацлена на незабарну, негайну винагороду, тод як влада лтератури ма ефект довготермновий  зазвичай по-справжньому виходить на яв уже аж по смерт автора. Тож рзниця мж письменниками й полтиками не лише в тому, що вони звертаються до рзних адресатв, вони ще й живуть у рзних часових вимрах. Ще одна пдстава не плутати дв паралельн сфери, як за визначенням мають бути розмежован. Що, в мому випадку, означа: з яким би ентузазмом я не ставилась до ниншнього полтичного кервництва мо крани, а ентузазм, як вдомо, слугу навть лпшим виправданням продажност, нж страх,  скльки б свого особистого письменницького часу я не пожертвувала на те, щоб допомогти цим людям прийти до влади, все ж, якщо пан Тимошенко попросить мене написати для не ту Книгу, котру вона так необачно була пообцяла велелюднй юрб, мом обов'язком письменника буде вдповсти: «н». КИ·В В¶ДКРИТЕ М¶СТО«Ех pressen », 20 травня 2005 р

1. Ціноутворення та цінова політика підприємства

2. Харчова цінність та оцінка якості зерна

3. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

4. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

5. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

6. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності
7. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання
8. Управління ціновою політикою підприємства

9. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

10. Антимонопольна політика держави та її сутність

11. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

12. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

13. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

14. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

15. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

16. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры

17. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

18. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

19. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

20. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

21. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

22. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
23. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року
24. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

25. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

26. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

27. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

28. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

29. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

30. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

31. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

32. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные

33. Політика та соціальний конфлікт

34. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

35. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

36. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

37. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

38. Фінансова діяльність та політика держави
39. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії
40. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

41. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

42. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

43. Національна політика СРСР в роки перебудови

44. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

45. Конвергирующее поле - новое поле не волновой природы

46. Оцінка фінансового стану підприємства

47. Центральний банк і монетарна політика

48. Процентна політика комерційного банку

Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом
Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы

49. Інформаційна політика США

50. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

51. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

52. Кредитна політика комерційного банку

53. Оцінка збитку після настання страхового випадку

54. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника
55. Оцінка фінансового стану комерційного банку
56. Інвестиційна політика банків в Україні

57. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

58. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

59. Експертна оцінка земель

60. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

61. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

62. Облікова політика як елемент культури бізнесу

63. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

64. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Економіко- і політико-географічне положення України

66. Концепція регіональної політики

67. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

68. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

69. Структура й оцінка економічної інформації

70. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури
71. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок
72. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

73. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

74. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

75. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

76. Політика А. Гітлера

77. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

78. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

79. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

80. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань

Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

81. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

82. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

83. Маркетингова політика комунікацій

84. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

85. Товарна політика і комерційна діяльність

86. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"
87. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів
88. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

89. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

90. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

91. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

92. Державна політика стимулювання зайнятості

93. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

94. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

95. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

96. Торговельна політика розвинутих країн

Средство для мытья посуды биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное высокопенное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. 100% смываемость. Подходит для мытья
631 руб
Раздел: Гели, концентраты
Пазлы Maxi "Карта мира" (40 элементов).
Пазл для малышей "Карта мира" состоит из крупных элементов. Размер собранной картинки - 59х40 см. Средний размер элементов - 8х7,4 см.
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы

97. Валютна політика України

98. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

99. Маркетингова політика ПМП "Арконі"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.