Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Государственное регулирование, Таможня, Налоги Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ “Допущено до захисту магістерської дисертації” Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Полтавській областіМагістерська дисертація на здобуття кваліфікації магістра державного управління Науковий керівник Гришин Іван Якович,кандидат технічних наукКонсультант Одінцова Галина Сергіївна,доктор економічних наук, професор,академік АЕН УкраїниСлухач Малащук Сергій Петрович Харків - 1997 ЗМІСТВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ 6 ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ2.КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ 11 ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 2.1. Цілі інноваційної діяльності. 11 2.2. Принципи діяльності . 13 2.3.Завдання діяльності. 153.СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ СТАНОВЛЕННЯ 16 ІННОВАЦІЙНОЇДІЯЛЬНОСТІ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 3.1.Програма “Техноімпорт”. 18 3.2. Програма “ Експорт”. 24 3.3. Програма “Інформація”. 26 3.4. Програма “Венчурне підприємництво”. 30 3.5. Програма “Інвестор”. 42 3.6.Програма “Освіта-наука”. 46 3.7.Cтруктура управління регіональною інноваційною 49 діяльністю.ВИСНОВКИ 55 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 57 СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 59 ДОДАТКИ 60 ВСТУП З різних причин Україна, яка була периферією бувшого СРСР, зараз знаходиться обабіч процесів інтеграції та інтернаціоналізації у світовій економіці, що сильно стримує розвиток України як суб`єкта господарського механізму світу. В даний час, час переходу до ринкових відносин, необхідно переглянути теоретичні основи і практику функціонування економіки України, і на цій основі шукати шляхи входу молодої держави у світове співтовариство не як сировинного додатку і ринку для третьосортних товарів, а як повноправного учасника, на якого потрібно зважати як у політичних, так і в економічних перипетіях сучасного життя. Сьогодні Україна переживає важкий час. Головними диспропорціями, що прописались в економіці України, є дефіцит бюджету, спад національного доходу, порушення платіжного та торгівельного балансів, істотне перевищення імпорту над експортом, що в сукупності визначає фінансові можливості держави, якій необхідно вирішувати багато складних питань і виконувати національні та регіональні програми, що потребують високих інтелектуальних та матеріальних витрат. Перехід України до відкритої економіки може стати неможливим без синхронізації її економічної структури та реформ, аналогічних високорозвиненим країнам. Нашій державі необхідно реалізувати комплекс заходів по розвитку підприємництва, децентралізації зовнішньоекономічної діяльності, зміні зовнішньоторгової системи, що повинно прискорити процес інтегрування у міжнародний ринок. Виходячи із ситуації, що склалася, визначаються основні пріоритети сучасної української економічної політики. Це реанімація та стимулювання виробництва, створення сприятливого інвестиційного клімату, приведення якості продукції до рівня, при якому реальним стане вихід на основні світові ринки. Провідне місце (близько 70%) у експорті найбільш розвинених країн (в тому числі США, Німеччина, Японія) посідають саме наукомісткі, високотехнологічні товари. Їх конкурентоспроможність забезпечується великими витратами, в тому числі з боку держави, на науково- дослідні та конструкторські розробки.

Економіка цих країн, та країн, що здійснили потужний ривок у сім`ю світових лідерів, сьогодні будується, в першу чергу, на реалізації наукових досягнень. У різних країнах проблема реалізації нововведень вирішується по- різному, хоч і можна простежити певні моменти, спільні для більшості сучасних лідерів науково-технічного прогресу, але не підлягає сумніву те, що наука стала реальною виробничою силою на даному етапі, і буде залишатись нею в майбутньому. Завдання України — у найкоротший час вивчити досвід вирішення цих проблем, визначити шляхи реалізації інноваційної політики в Україні з урахуванням реальних умов. Перший крок у цьому напрямі вже зроблено, ним стало Розпорядження Президента України від 23.01.1996 р. № 17/96 “Питання створення технопарків та інноваційних структур інших типів”, де створення та функціонування інноваційних структур визначається, як “один з пріоритетних напрямів підвищення ефективності використання науково-технічного потенціалу для розв`язання завдань технологічного оновлення виробництва”. Однак, багато аспектів становлення цілісної системи управління інноваційною діяльністю в умовах сучасної України та іі подальшого функціонування не знайшли достатньо глибокого висвітлення у науковій літературі. Соціально-економічні, організаційно-управлінські проблеми організації інноваційних процесів, питання інформаційного забезпечення їх проходження відображено у публікаціях І.Я.Гришина, М.Іонцова, І.Колота, О.А.Лєбєдєвої, Г.І.Мостового, С.Покропивного, В.Є.Шукшунова, Ю.Яківця та ряду інших аторів. Разом з тим, ряд важливих питань, пов`язаних з новими підходами до вирішення, насамперед, організаційно-управлінських питань формування цілісних регіональних інноваційних структур в умовах економічної кризи, потребують подальшої розробки. Метою є подолання протирічч, що склалися в умовах, коли реструктуризована командно-адміністративна система фактично втратила здатність впливати на процеси в сучасній українській економіці. Таким чином, практична значимість вказаних проблем і об`єктивна необхідність розвитку інноваційних процесів в Україні зумовили вибір теми магістерської дисертації, мету і завдання, предмет та об`єкт дослідження. Метою роботи є розробка концептуального підходу до становлення цілісної системи управління інноваційною діяльністю в регіоні, як принципово нового механізму впливу держави на економіку в умовах ринку. У відповідності до мети роботи, поставлено наступні цілі: дослідити методи вирішення проблем, пов`язаних з інноваційними процесами, у розвинених країнах, зокрема, в США, Німеччині, Японії; дослідити реальні можливості науково-промислового потенціалу області, як основи становлення регіональної інноваційної структури; визначити пріоритетні напрями регіональної державної політики в сфері інновацій; обгрунтувати вибір критеріїв якісної та кількісної оцінки ефективності діяльності інноваційних структур. Виходячи з вищевикладеного, за предмет дослідження обрано роль державного управління, як фактору впливу на інноваційні процеси у регіоні. В якості об`єкта дослідження вибрано науково-промисловий потенціал Полтавської області.

В процесі дослідження використано методи системного та статистичного аналізу реального стану науково-промислової бази області та інші методи. Як інформаційну базу, використано дані статистичної звітності Полтавського обласного управління статистики, регіонального відділення Держінофонду України, матеріали Інноваційного центру “Технокрай” (м.Харків). 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ Щоб прискорити процес інтегрування у міжнародний ринок, нашій державі необхідно реалізувати комплекс заходів по розвитку підприємництва, децентралізації зовнішньоекономічної діяльності, зміні зовнішньоторгової системи. Зовнішньоекономічна діяльність посідає одне з найважливіших місць і є вагомою складовою економічної системи будь-якої незалежної держави. Структура українського експорту вкрай незадовільна. Головну роль в ній грають сировина, напівфабрикати, сільськогосподарська продукція. Реальну небезпеку становить те, що непродуманий експорт ресурсів може призвести до серйозних, навіть непоправних наслідків, так як сировинні ресурси обмежені та вичерпні. Крім того, надмірне захоплення експортом може стати, до певної міри, стимулом для добуваючих галузей, і в той же час призводити до подальшого занепаду інших, до подальшого відставання в області, наприклад, машинобудування, особливо в його найсучасніших галузях — мікроелектроніці, лазерній, електронно-обчислювальній техніці та інших напрямах. В той же час, статистичні дані, опубліковані Світовою торговою організацією в 1994 році, свідчать, що на перше місце серед експортних товарів, з часткою близько 11% від загального об`єму, вийшла комп`ютерна техніка та програмне забезпечення. Це говорить про те, що ринок машин і обладнання насичується найбільш наукомісткою продукцією. Теж саме можна сказати і про інші ринки. Неухильне зростання об`ємів продажу наукомісткої продукції свідчить про все більшу увагу, яку держави-світові лідери надають проблемам якнайшвидшої реалізації нововведень. У таких країнах, як США, Японія та інших, програми державної підтримки інноваційної діяльності включено до пріоритетних напрямів внутрішньої політики у ХХІ ст. Інноваційна політика — складний, не позбавлений ризику процес, проходження якого визначається багатьма передумовами: технічними, фінансовими, економічними, соціальними. Інноваційна політика об`єднує науку, техніку, підприємництво, економіку і управління. Вона заторкає все соціально-економічне середовище, включаючи виробництво, банки, науково- технічні кадри, рівень науково-технічної грамотності населення, і є, в принципі, сукупністю заходів, зв`язаних з просуванням нової, або покращеної продукції на ринок збуту. Умовно можна виділити чотири варіанти інноваційної політики : Політика “технологічного поштовху”грунтується на тому, що приоритетні напрямки розвитку науки та техніки визначаються державою, котра володіє необхідними матеріальними ресурсами, експертизою та інформаційним забезпеченням. Такий варіант інноваційної політики виходить з наявності науково-технічних та соціально-економічних проблем і передбачає для їх вирішення розробку різних державних програм, великих капіталовкладень, інших прямих форм державної участі у регулюванні інноваційних процесів.

Обычно схема выглядит следующим образом. Нематериальный актив (патент, торговая марка, авторское право и т.Pп.) находится в собственности некой оффшорной фирмы. Она уступает право пользования юридическому лицу, зарегистрированной в стране, с которой у России есть договор об избежании двойного налогообложения. При этом стороны заключают лицензионное соглашение. В свою очередь вторая фирма, получив право пользования этим нематериальным активом, уступает его по сублицензионному соглашению уже российской компании, которая на этом основании выплачивает роялти. Чаще всего в этой цепочке между оффшором и российской компанией находится фирма, зарегистрированная на Кипре. Соглашение об избежании двойного налогообложения, заключенное этой страной с Россией, очень благоприятно. Согласно его положениям, при выплате роялти на Кипр ставка налога, взимаемого у источника выплаты (т.Pе. российской компании), равна нулю. Когда же платеж следует дальше в оффшор, налог у источника на Кипре, согласно местному законодательству, также не возникает

1. Основные положения соглашений Республики Беларусь по вопросам избежания двойного налогообложения в части подоходного налога

2. Международно-правовые способы разрешения международных споров

3. Региональные международные организации как субъекты международного права

4. Международные финансовые системы и международная система учета и отчетности - билеты весна 2001

5. Международная торговля в системе международной экономики

6. Международные финансовые системы и международная система учета и отчетности
7. Роль и место международного гуманитарного права в международно-правовом механизме защиты прав и свобод человека
8. Понятие и система международно-правовых средств обеспечения международной безопасности

9. Международные организации как субъект международных отношений

10. Международные соглашения России об избежании двойного налогоообложения

11. Разработка программы расчета определенного интеграла по формуле Буля по схеме двойного пересчета с заданной точностью

12. Двойной интеграл в полярных координатах

13. Вычисление двойных интегралов методом ячеек

14. Двойное лучепреломление электромагнитных волн

15. Двойная трогедия

16. Двойной интеграл в полярных координатах

Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

17. Геометрия пространства двойной планетной системы: Земля - Луна

18. Двойное гражданство и безгражданство и их правовые последствия

19. Двойной подход в межличностных отношениях японцев (Ути то сото)

20. Двойное лучепреломление электромагнитных волн.

21. Двойная жизнь Чарлза Диккенса

22. Хозяйственный учет и возникновение двойной бухгалтерии
23. Двойной интеграл в полярных координатах
24. От клинописи до двойной записи. История бухучета

25. Двойные звезды

26. Двойная запись

27. История возникновения и развития двойной бухгалтерии

28. Распространение двойной бухгалтерии в Европе

29. Система счетов бухгалтерского учета. Двойная запись

30. Двойное гражданство

31. Овербукинг - двойное бронирование

32. Международный опыт реформ в сфере налогообложения доходов населения

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки

33. Пути повышения экономической эффективности в коммерческой эксплуатации международных авиалиний

34. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

35. Международное сотрудничество в освоении космического пространства

36. Международное разделение труда и экономическое единство мира в ХХ веке

37. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

38. Гражданское, торговое и международное частное право
39. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики
40. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

41. Международное право

42. Международное право

43. Международные транспортные операции

44. Организационно-правовое обеспечение деятельности комитета по международным делам ГД ФС РФ

45. Понятие международного гуманитарного права

46. Правопреемство в международном праве (Контрольная)

47. Международная организация по стандартизации ИСО

48. Международные космические организации

Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования

49. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

50. Законодательные основы борьбы с международным терроризмом

51. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

52. Основные принципы международного публичного права

53. Шпаргалка по международному праву

54. Международная охрана авторских прав
55. Международное частное право (Контрольная)
56. Правовые аспекты международного коммерческого контракта

57. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЕСКИХ ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

58. Шпаргалка по международному частному праву (Вопросы к экзамену по МЧП)

59. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве

60. Источники международного частного права

61. Шпаргалка по международному частному праву (2005г.)

62. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина

63. Международный договор как источник права

64. Европейский Союз как элемент международных отношений

Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения

65. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

66. История международных отношений (шпаргалка)

67. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

68. Криминологическая характеристика и профилактика организованной и международной преступности

69. Международное сотрудничество в области управления природоохранной деятельностью, на примере Балтийского моря (MS Works)

70. Экологические проблемы и международные отношения
71. История международных отношений
72. Источники статистической информации о внешней торговле зарубежных стран и международных организаций

73. Международные организации: ООН, НАТО, ЮНЕСКО, МВФ...

74. Компромисс в международной политике

75. Политическая карта мира. Современный этап международных отношений

76. Международная политика и международные отношения

77. Европейский союз и его позиция в международных отношениях

78. Мировая политика и международные отношения

79. Понятие мировой политики и международных отношенияй

80. Чечня, как рассадник международного терроризма

Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы

81. Европейский Союз как элемент международных отношений

82. Механизмы организации и регулирования международных отношений

83. Разрешение внутренних и международных споров о качестве продукции

84. Международные автомобильные перевозки на примере транспортного предприятия

85. Международные транспортные отношения (билеты)

86. Банковский надзор /международный опыт/
87. Международные стандарты бухгалтерского учета
88. Отчет о движении денежных средств, его значение в рыночной экономике, техника составления в России и международной практике

89. Экономическая свобода и теория международной торговли А. Смита

90. Организация маркетинга на предприятии "ОАО Аэрофлот - Российские Международные Линии

91. Маркетинговые исследования в области международного туризма

92. Анализ международной деятельности фирмы

93. Организация маркетинга на предприятии ОАО "Аэрофлот — Российские Международные Авиалинии"

94. Международная маркетинговая стратегия ОАО «Комбинат «Крымская Роза»

95. Международный рынок туристических услуг

96. Международная торговая политика и регулирование международных экономических отношений /Украина/

Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Международные валютные отношения

98. Международная валютная система и валютный курс

99. Международные экономические отношения (Шпаргалка)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.