Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політика та соціальний конфлікт

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПОЛІТОЛОГІЇ НА ТЕМУ Політика та соціальний конфлікт План Вступ Природа соціального конфлікту Типи та функції соціального конфлікту Політична криза Юридичний конфлікт Висновок Література Вступ Конфлікт - неминуча і постійна властивість соціальних систем. Вони мають достатньо конфліктів, починаючи з конфлікту людини з самою собою через несумісність цінностей, припустимо морального та політичного характеру або моральних настанов та фізіологічних потреб і закінчуючи конфліктами держав та цивілізацій. Кожний соціальний організм містить в собі протилежності. Це такі сторони, які находяться в нерозривній єдності та такі, що взаємовиключають одне одного, причому не тільки в різних відношеннях, але й в одному і тому ж плані. Немає протилежностей без єдності, та немає єдності без протилежностей. Єдність протилежностей відносна, боротьба -абсолютна. Даний механізм являє собою джерело конфліктів в соціальних системах та є механізмом їх саморозвитку. Конфлікти володіють величезною інерцією та руйнівною силою. Разом з тим, оскільки вони виникають як органічне продовження внутрішніх протиріч соціальних систем, ігнорувати ними неможливо, неможна робити вигляд, що нічого особливого не відбувається, і все утрамбується само собою. Це - свого роду нарив на соціальному організмі, що сигналізує про захворювання, що вказує що в ньому не все гаразд, нагромадились диспропорції та дисонанси, а тому необхідно щось відрегулювати, щось змінити. Тому подолання конфліктів потребує втручання в сам організм та являє собою одночасно засіб запобігання або зняття негативних наслідків для його учасників і засіб лікування соціуму. Ось чому так важливе розуміння природи та технології політичного конфлікту, його факторів та механізмів подолання. 1.Природа соціального конфлікту Питання про природу конфлікту на перший погляд вважається дуже ясним та простим. Але, як це часто трапляється, воно містить в собі декілька інших питань. По-перше, питання про причини конфліктів, по-друге, про їх роль в житті суспільства і в житті окремої людини, по-третє, про можливість регулювання конфліктів. Розуміння конфліктів зв'язано з розумінням природи самої людини. Проблематика соціально-політичного конфлікту має давні традиції в історії політичної думки. Найбільший внесок у розроблення теорії конфлікту зробили Аристотель, Т. Гоббс, Н. Макіавеллі, Д. Віко, А. Токвіль, К. Маркс, М. Вебер. За всієї різноманітності підходів характерним для них є розуміння політичного конфлікту як постійно діючої форми боротьби за владу в даному конкретному суспільстві. Перша точка зору належить Арістотелю (384-322р. до н.е.). В своєму трактаті &quo ;Політика&quo ; він систематизував погляди, що склалися на той час, на суспільний устрій та дав свою відповідь на питання про кращі та гірші організації спільного життя людей. Арістотель в рішенні головного питання соціології про співвідношення суспільства і індивідів віддає пріоритет суспільству. Суспільство, держава для нього є первинним початком, це цілісність, а окрема людина - частина більш широкого цілого. Держава, право, справедливість ,- за Арістотелем ,- різні сторони державного спілкування, прагнення до якого закладено у всіх людях від природи.

Поділ же людей на тих, хто володарює, і тих, хто підкоряється, Аристотель відносить до природних законів. Таким же чином цю проблему вирішує і Платон (427-347р.до н.е.), якого іноді називають першим соціалістичним мислителем. До рішення питання про співвідношення суспільства та особи на користь людини як окремої самоцінної істоти суспільна думка приходить значно пізніше. Це пов'язано з зародженням і становленням ліберальних економічних та соціальних теорій. Одним з перших соціальних мислителів був Томас Гоббс (1588-1679рр.). Якщо Аристотель вважав, що держава існує від природи і людина є істотою суспільною, політичною, то Гоббс гадає, що природний стан суспільства це &quo ;війна всіх проти всіх&quo ;. Він вважає, що природа створила людей рівними у відношенні фізичних та розумових здібностей. Але ця рівність людей від природи сама по собі не є благо. Навпаки, з цієї рівності здібностей виникає рівність надій на досягнення цілей. Ось чому, якщо двоє бажають одну річ, якою вони не можуть володіти разом, вони стають ворогами. На шляху до досягнення їх цілей вони намагаються погубити або підкорити одне одного. Таким чином, з рівності надій на досягнення цілей виникає взаємна недовіра, яка є безпосередньою причиною війни всіх проти всіх. При цьому Гоббс виділяє три основні причини конфлікту: суперництво, недовіра, бажання слави. Природний стан суспільства, за Гоббсом, має усередині себе тенденцію самознищення. Щоб ця тенденція не реалізувалась повністю, люди приходять до висновку про необхідність укладання між собою договору, результатом якого і є держава. Держава, за Гоббсом, є загальна влада, що здібна захистити людей як від несправедливостей, що чинять вони одне одному, так і від вторгнення чужоземців. Держава, отже, існує не від природи, а в силу суспільного договору, смисл якого містить в собі забезпечення інтересів самозберігання та можливість насильницького подолання конфліктів. В залежності від позиції, що прийняли Аристотель і Гоббс, спостерігається і різний підхід до розуміння конфліктів. Перевага несправедливого початку над справедливим, намагання державних діячів піклуватися перш за все про себе, а потім уже про державу та її підданих - в цьому головна причина конфліктів за Аристотелем. Гоббс вважає, що конфлікти обумовлені самою природою людини і головним чином природною рівністю людей. Якщо вони рівні в своїх здібностях, то вони рівні в своїх бажаннях. А оскільки предмети їх бажань не можуть належати одразу всім одночасно, то в відношеннях між людьми закладений конфлікт. Це не означає, що люди не здатні до співробітництва. Але це співробітництво вони здійснюють не в силу своїх природних нахилів, а в силу примушування, страху перед покаранням за порушення суспільного договору, згідно якому влада в суспільстві передається державі. Осмислення природи конфліктів в суспільному житті не зупинилось на міркуваннях Аристотеля і Томаса Гоббса. Розвиток різних регіонів світу, становлення капіталізму, війни та революції, що мали місце в XVII - XX ст. давали багатий матеріал для роздумів і для теоретичних висновків мислителів самих різних напрямків.

У сучасній літературі з історії конфлікту наукові напрями поділяють на дві великі групи залежно від того, яке місце в теоретичних побудовах займає проблема соціального конфлікту. Ці два підходи яскраво ілюструє Р. Дарендорф, сформулювавши дві системи постулатів - Т. Парсонса і власну - та зіставивши їх. Система постулатів Т. Парсонса: кожне суспільство - відносно стійка й стабільна культура; кожне суспільство - добре інтегрована структура; кожний елемент суспільства має певну функцію, тобто щось вкладає для підтримки стійкої системи; функціонування соціальної структури спирається на ціннісний консенсус членів суспільства, який забезпечує стабільність та інтеграцію. Система постулатів Р. Дарендорфа кожне суспільство змінюється в кожній своїй точці, соціальні зміни постійні та наявні скрізь; кожне суспільство в кожній своїй точці пронизане розбіжностями і конфліктами, конфлікт - постійний супутник суспільного розвитку; кожний елемент суспільства робить свій внесок у його дезінтеграцію та зміни; кожне суспільство засноване на тому, що одні члени суспільства змушують до підпорядкування інших. Дарендорф не вважає, що якась із зазначених позицій правильніша за інші. На його думку, пропоновані моделі корисні і необхідні для аналізу. Вони різняться тим, що перша наголошує на співробітництві, а друга - на конфлікті та змінах. Але обидва компоненти взаємодії - співробітництво і конфлікт - постійно присутні в суспільному житті в тих чи інших поєднаннях. Розглядаючи сутність соціально-політичного конфлікту, можна знайти велику кількість визначень, які певним чином відрізняються і доповнюють одне одного. Так, у політологічних словниках конфлікт трактується як зіткнення двох чи більше різноспрямованих сил із метою реалізації їхніх інтересів за умов протидії. Дістон вважає, що джерелом конфлікту є соціальна нерівність, яка існує в суспільстві, та система поділу таких цінностей, як влада, соціальний престиж, матеріальні блага, освіта. На думку Л. Саністебана конфлікт відображає особливий тип соціальних відносин, у якому його учасники протистоять один одному з причини несумісних цілей: він може бути різної інтенсивності, частковим або радикальним, піддаватися регулюванню або ні. У розумінні суті соціального конфлікту російський вчений А.Г. Здравосмислов виходить із того, що політичний конфлікт - це постійно діюча форма боротьби за владу в конкретному суспільстві. За всієї різноманітності тлумачень суті конфліктів, загальним для них є визнання того, що в основі соціального, соціально-політичного конфлікту лежить суперечність, зіткнення. Це необхідна, але не основна умова для розуміння його сутності. Конфлікт передбачає усвідомлення протиріччя і суб'єктивну реакцію на нього. Суб'єктами конфлікту стають люди, групи людей, держави, які усвідомили протиріччя і обрали як спосіб його вирішення зіткнення, боротьбу, суперництво. 2. Типи та функції соціального конфлікту Одним з перших, хто спробував провести класифікацію різноманітних конфліктів, був американський соціолог російського походження П.А. Сорокін. Він запропонував розрізняти конфлікти перш за все в залежності від того, які вони є - міжособові або міжгрупові, тобто виникають між окремими людьми або соціальними групами.

Звернмося до наукових нтерпретацй. Професор унверситету ВсконснМедсон (США) Стенл Дж. Пейн, автор фундаментально прац про фашизм, характеризу ОУН 1930х рокв як право радикальний терористичний рух, який дедал бльше пдпадав пд вплив нацоналсоцалзму[35]. При цьому йдеться не стльки про деологчну спордненсть, скльки про полтичн та органзацйн контакти. Якихось подальших коментарв про вплив нацоналсоцалзму на ОУН Дж. Пейн не пода, оскльки ОУН згадуться у нього побжно, у загальному контекст. Олександр Мотиль визна наявнсть цлого набору рис, як уподбнюють свтоглядн основи ОУН та талйського фашизму: держава  наця як найвищ цнност (чи  тут яксь вдмнност вд «класичного» нацоналзму?), визнання вчного конфлкту як сут життя, пропаганда млтаризму, визнання вол та ври рушйними силами стор, культ д як засобу виршення всх проблем, погляд на нацю як на живий органзм, а на окрему особистсть та суспльний клас як на органчн складов нац, абсолютне заперечення марксизму та комунзму, вддансть де капталзму з елементами державного регулювання, визнання вищост дност нац над соцальними суперечностями  вдповдно прагнення регулювати соцальн конфлкти, будувати авторитарну, рархчно побудовану, корпоративну державу та суспльну структуру з тоталтарною нацональною деологю  тоталтарною полтичною елтою[36]

1. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

2. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

3. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

4. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

5. Політика і етика: соціально-філософський аспект

6. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою
7. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
8. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

9. Сутність та соціальне призначення держави

10. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

11. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

12. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

13. Освіта та соціальна мобільність

14. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

15. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

16. Державна політика соціального страхування

Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

17. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

18. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

19. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

20. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

21. Соціальна політика

22. Структура системи соціального захисту населення і політики України
23. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України
24. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

25. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

26. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

27. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

28. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

29. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

30. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

31. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

32. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров
Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

34. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

35. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

36. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

37. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

38. Суть та принципи соціальної держави
39. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі
40. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

41. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

42. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

43. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

44. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

45. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

46. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

47. Цикл оповідань І. Нечуя-Левицького про бабу Параску та бабу Палажку: манера оповіді, конфлікт, комічне

48. Ціноутворення та цінова політика підприємства

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

50. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

51. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

52. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

53. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

54. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США
55. Конфлікт парламентської та президентської влади
56. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

57. Суть і значення конфліктів в політиці

58. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

59. Соціальні ролі та особистість

60. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

61. Виникнення та еволюція соціальної роботи

62. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

63. Метацінності та ідеали соціальної роботи

64. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики

65. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

66. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

67. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

68. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

69. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

70. Антимонопольна політика держави та її сутність
71. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства
72. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

73. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

74. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

75. Національна політика СРСР в роки перебудови

76. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

77. Податкова політика України

78. Соціальні групи

79. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

80. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)

81. Центральний банк і монетарна політика

82. Процентна політика комерційного банку

83. Інформаційна політика США

84. Право як спеціальне соціальне явище

85. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

86. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»
87. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця
88. Кредитна політика комерційного банку

89. Сутність і значення соціального страхування

90. Інвестиційна політика банків в Україні

91. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

92. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

93. Організація облікової політики підприємства

94. Формування облікової політики підприємства

95. Соціальна інфраструктура України

96. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни

97. Економіко- і політико-географічне положення України

98. Історія соціально-економічної географії світу

99. Демократія як соціальне явище


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.